Provided by: calibre_4.99.4+dfsg+really4.12.0-1_all bug

NAME

    calibredb - calibredb

     calibredb komut [seçenekler] [değişkenler]

    calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several
    sub-commands, documented below.

    calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a
    calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can
    start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main
    calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make
    changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first.
    There are two ways to do that:

     · If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply
      use the --enable-local-write option of the content server, to allow any program,
      including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre
      data. When running the server from the main calibre program, this option is in
      Preferences → Sharing over the net → Advanced.

     · If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts
      on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it
      access.  You  can setup user authentication for calibre-server by using the
      --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts.  If you
      are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over
      the net → Require username/password.

    To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library
    option, see the documentation of that option for details and examples.

    · GENEL SEÇENEKLER

    · list

    · add

     · DİZİNLERDEN EKLENİYOR

    · remove

    · add_format

    · remove_format

    · show_metadata

    · set_metadata

    · export

    · catalog

     · EPUB SEÇENEKLER

    · saved_searches

    · add_custom_column

    · custom_columns

    · remove_custom_column

    · set_custom

    · restore_database

    · check_library

    · list_categories

    · backup_metadata

    · clone

    · embed_metadata

    · search

GENEL SEÇENEKLER

    --help, -h
       bu yardım iletisini göster ve çık

    --library-path, --with-library
       Path to the calibre library. Default is to use the path stored in the settings. You
       can also connect to a calibre Content server to perform actions on remote
       libraries. To do so use a URL of the form: http://hostname:port/#library_id for
       example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is the library id of the
       library you want to connect to on the Content server. You can use the special
       library_id value of - to get a list of library ids available on the server. For
       details  on  how  to  setup  access  via  a  Content  server,  see
       https://manual.calibre-ebook.com/tr/generated/tr/calibredb.html.

    --password
       Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from
       standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file,
       use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a
       trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them
       or use quotes for your shell.

    --username
       Calibre içerik sunucusuna bağlanmak için kullanıcı adı

    --version
       programın sürüm numarasını göster ve çık

LIST

     calibredb list [seçenekler]

    Calibre veritabanındaki kullanılabilir kitapları listele.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --ascending
       Sonuçları artan şekilde sırala

    --fields, -f
       Veritabanındaki kitaplar listelenirken görüntülenecek alanlar. Alanların virgülle
       ayrılmış bir listesi olmalıdır. Erişilebilir alanlar: author_sort,  authors,
       comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate,
       publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid
       Öntanımlı:  title,authors.  "Tümü"  özel  alanı  tüm  alanları  seçmek için
       kullanılabilir. Yukarıdaki tümleşik alanlara ek olarak, *alan_adı şeklinde kişisel
       alanlara da erişilebilir. Mesela, #onaylama kişisel alanı için şu ismi kullanın:
       *onaylama

    --for-machine
       Makine ayrıştırması için daha uygun olan JSON biçiminde çıktı üret. Satır genişliği
       ve ayraç seçeneklerinin yok sayılmasına neden olur.

    --limit
       Gösterilecek en fazla sonuç sayısı. Varsayılan: tümü

    --line-width, -w
       Girdideki  bir  satırın  en  fazla  genişliği. Varsayılanı ekranın boyutunu
       algılamaktır.

    --prefix
       Tüm dosya yolları için önek. Varsayılan kitaplık dizininin mutlak yoludur.

    --search, -s
       Sonuçları arama sorgusuna göre süzün. Arama sorgusunun biçimi için lütfen Kullanıcı
       Kılavuzundaki  ilgili  belgelendirmeye bakın. Varsayılan olarak süzme işlemi
       yapılmaz.

    --separator
       Alanları ayırmak için kullanılan karakter dizisi. Varsayılan olarak  boşluk
       karakteridir.

    --sort-by
       Sonuçların  sıralanacağı  alan. Kullanılabilir alanlar: author_sort, authors,
       comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate,
       publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid
       Varsayılan: id

ADD

     calibredb add [seçenekler] dosya1 dosya2 dosya3 ...

    Belirtilen dosyaları veritabanına  kitap  olarak  ekle.  İsterseniz  dizinleri  de
    belirtebilirsiniz, dizinlerle ilgili seçenekler için aşağı bakın.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --authors, -a
       Eklenen kitap(lar)ın yazarlarını ayarla

    --cover, -c
       Eklenen kitap için kullanılacak kapağın yolu

    --duplicates, -d
       Kitaplar zaten veritabanında olsalar da ekle. Karşılaştırma kitap adlarına göre
       yapılır.

    --empty, -e
       Boş bir kitap ekle (biçimi olmayan bir kitap)

    --identifier, -I
       Bu kitap için tanımlayıcıları ayarla, örneğin -I asin:XXX -I isbn:YYY

    --isbn, -i
       Eklenen kitap(lar)ın ISBN'lerini ayarla

    --languages, -l
       Virgülle ayrılmış dillerin listesi (bazı dil isimleri anlaşılamayacağı için en
       iyisi ISO639 dil kodlarını kullanmak olacaktır)

    --series, -s
       Eklenen kitap(lar)ın serilerini ayarla

    --series-index, -S
       Eklenen kitap(lar)ın seri numaralarını ayarla

    --tags, -T
       Eklenen kitap(lar)ın etiketlerini ayarla

    --title, -t
       Eklenen kitapların adlarını ayarla

  DİZİNLERDEN EKLENİYOR
    Dizinlerden kitapları eklemeyi denetleme seçenekleri. Ön tanımlı olarak sadece bilinen
    e-kitap türlerine ait dosya uzantılarına sahip olan dosyalar eklenir.

    --add Bir dosya adı (küresel) kalıbı. Dosyalar için dizinler taranırken bu kalıba uyan
       dosyalar, bilinen bir e-kitap dosya türü olmasa dahi, eklenecektir. Birden fazla
       kalıp için birden fazla kez belirtilebilir.

    --ignore
       Bir dosya adı (küresel) kalıbı. Dosyalar için dizinler taranırken bu kalıba uyan
       dosyalar atlanacaktır. Birden fazla kalıp için birden fazla kez belirtilebilir.
       Mesela: *.pdf kalıbı tüm pdf dosyalarını atlayacaktır.

    --one-book-per-directory, -1
       Her dizinin sadece bir mantıksal kitap içerdiğini ve içindeki tüm dosyaların o
       kitabın farklı e-kitap formatları olduğunu varsay

    --recurse, -r
       Dizinleri içe doğru işleme tabi tut

REMOVE

     calibredb kimlikleri kaldır

    Kimlikleri ile belirtilen kitapları veri tabanından sil. Kimlikler, kimlik numaralarının
    virgülle ayrılmış listesi olmalıdır (arama komutuyla kimlik numaralarını alabilirsiniz).
    Örneğin, 23,34,57-85 (aralık belirtirken, aralıkta son numara dahil edilmez).

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --permanent
       Geri dönüşüm kutusunu kullanma

ADD_FORMAT

     calibredb add_format [seçenekler] id e-kitap_file

    e-kitap_file'ndaki e-kitabı kimliği ile tanımlanan mantıksal kitap için kullanılabilir
    biçime ekle. Arama komutunu kullanarak kimlik alabilirsiniz. Biçim zaten mevcutsa, yer
    değiştirme seçeneği belirtilmediği takdirde yer değiştirilir.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --dont-replace
       Mevcut biçimi değiştirmeyin

REMOVE_FORMAT

     calibredb remove_format [seçenekler] id fmt

    id ile tanımlanan mantıksal kitaptan fmt biçimini kaldır. Arama komutunu kullanarak id
    numarasını alabilirsiniz. fmt LRF veya TXT veya EPUB gibi bir dosya uzantısı olmalıdır.
    Mantıksal kitabın kullanılabilir fmt'si yoksa, hiçbir şey yapma.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

     calibredb show_metadata [seçenekler] id

    id ile tanımlanan kitap için Calibre veri tabanında kayıtlı metadata'yı göster. id, arama
    komutuyla gelen id numarasıdır.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --as-opf
       Üstbilgiyi OPF formunda yazdır (XML)

SET_METADATA

     calibredb set_metadata [seçenekler] id [/path/to/metadata.opf]

    Id ile belirtilen kitap için Calibre veri tabanında kayıtlı metadata'yı metadata.opf OPF
    dosyasından ayarla. id arama komutundaki id numarasıdır. show_metadata komutuna --as-opf
    anahtarını vererek OPF biçimi ile ilgili fikir edinebilirsiniz. Ayrıca --field seçeneği
    ile değişik alanların metadata'sını ayarlayabilirsiniz. --field seçeneğini kullanırsanız,
    bir OPF dosyası belirtmeye gerek yoktur.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --field, -f
       Ayarlanacak  alan.  Biçimi  alan_ismi:değer  şeklindedir,  örneğin:  --field
       etiketler:etiket1,etiket2. Tüm alan isimlerinin listesini almak için --list-fields
       kullanın. Birden çok alan ayarlamak için bu seçeneği  birden  fazla  kere
       kullanabilirsiniz. Not: Diller için ISO639 dil kodlarını kullanmalısınız (örn.
       İngilizce için en, Fransızca için fr ve benzeri). Tanımlayıcılar için, söz dizimi
       --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY şeklindedir. Bool (evet/hayır) değerler
       için true ve false veya yes veya no kullanın.

    --list-fields, -l
       --field seçeneğiyle kullanılabilecek metadata alan isimlerini listeleyin

EXPORT

     calibredb export [seçenekler] id'ler

    ids ile (virgülle ayrılmış liste) belirtilen kitapları dosya sistemine çıkar.  Dışa
    aktarma işlemi kitabın tüm biçimlerini, kapak ve metadatada'sını (opf dosyasına) kaydeder.
    Id numaralarını arama komutuyla alabilirsiniz.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --all Kimlik listesine bakmadan tüm kitapları dışa aktar.

    --dont-asciiize
       Normalde, Calibre dosya isimleri için İngilizce olmayan tüm karakterleri İngilizce
       eşleniklerine çevirir. UYARI: Bunu kapatırsanız, kaydettiğiniz dosya sisteminin
       evrensel kod desteğine bağlı olarak kaydetme sırasında hatalar alabilirsiniz. Bu
       anahtar bu davranışı kapatacaktır.

    --dont-save-cover
       Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual
       e-book files. Bu anahtar bu davranışı kapatacaktır.

    --dont-update-metadata
       Normal olarak Calibre üst veriyi Calibre kitaplığındaki kaydedilmiş dosyalardan
       günceller. Diske kaydetmeyi yavaşlatır. Bu anahtar bu davranışı kapatacaktır.

    --dont-write-opf
       Normal olarak Calibre üst veriyi gerçek e-kitap dosyalarının yanına ayrı bir OPF
       dosyasına yazar. Bu anahtar bu davranışı kapatacaktır.

    --formats
       Kitapların kaydedileceği biçimlerin virgülle ayrılmış listesi. Varsayılan olarak
       tüm biçimlerde kaydedilir.

    --progress
       Rapor durumu

    --replace-whitespace
       Boşlukları alt çizgi ile değiştir.

    --single-dir
       Tüm kitapları tek bir dizine dışa aktar

    --template
       Kaydedilen dosyaların dosya ismi ve dizin yapısını kontrol etmek için şablon.
       Varsayılan "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" dosya isimleri başlık ve
       yazar olacak şekilde kitapları yazara göre alt dizinler. Kullnılabilir kontroller:
       {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher,
       rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

    --timefmt
       Tarihlerin görüntüleneceği biçim. %d - gün, %b - ay, %m - ay numarası, %Y - yıl.
       Varsayılan: %b, %Y

    --to-dir
       Kitapları belirtilen dizine dışa aktar. Varsayılan dizin .

    --to-lowercase
       Yolları küçük harflere dönüştür.

CATALOG

     calibredb catalog /hedef/yolu.(csv|epub|mobi|xml...) [seçenekler]

    Bir kataloğu /hedef/yolu uzantısında belirtildiği biçimde dışa aktar. Seçenekler genel
    katalog çıktısında girdilerin nasıl görüneceğini  kontrol  eder.  Farklı  katalog
    biçimlerinin farklı seçenekleri desteklediğini unutmayın.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --ids, -i
       Kataloglanacak veritabanı kimliklerinin virgülle ayrılmış listesi. Kullanılırsa,
       --search yok sayılır. Varsayılan: all

    --search, -s
       Sonuçları arama sorgusuna göre sırala. Arama sorgusu biçimi için, lütfen Kullanıcı
       Kılavuzundaki aramayla ilgili belgeye bakın. Varsayılan: filtre yok

    --verbose, -v
       Ayrıntılı çıktı bilgisi göster. Hata ayıklamada faydalıdır

  EPUB SEÇENEKLER
    --catalog-title
       Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies
       to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --cross-reference-authors
       Create cross-references in Authors section for books with multiple authors.
       Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --debug-pipeline
       Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified
       directory. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug
       is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --exclude-genre
       Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed
       tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies
       to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --exclusion-rules
       Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for
       an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>')
       or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>').  For  example:  (('Archived
       books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in
       the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be
       applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-authors
       Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-descriptions
       Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB,
       MOBI output formats

    --generate-genres
       Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-recently-added
       Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3,
       EPUB, MOBI output formats

    --generate-series
       Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --generate-titles
       Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --genre-source-field
       Source field for 'Genres' section. Default: 'Etiketler' Applies to: AZW3, EPUB,
       MOBI output formats

    --header-note-source-field
       Custom field containing note text to insert in Description header. Default: ''
       Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --merge-comments-rule
       #<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying:  <custom field> Custom
       field containing notes to merge with Comments [before|after] Placement of notes
       with respect to Comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between
       notes and Comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --output-profile
       Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to
       optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a
       structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies
       to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --prefix-rules
       Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items
       and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule
       name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined,
       the   first   matching   rule   will  be  used.  Default:  "(('Read
       books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3,
       EPUB, MOBI output formats

    --preset
       Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all
       settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI
       output formats

    --thumb-width
       Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0'
       Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

    --use-existing-cover
       Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to:
       AZW3, EPUB, MOBI output formats

SAVED_SEARCHES

     calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

    Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name
    that already exists, it will be replaced.

    Syntax for adding:

    calibredb saved_searches add search_name search_expression

    Syntax for removing:

    calibredb saved_searches remove search_name

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

     calibredb add_custom_column [seçenekler] etiket isim veritürü

    Bir özel sütun oluştur. etiket sütunun makinenin anlayacağı ismidir. Boşluk veya sütun
    içermemelidir. name sütunun kullanıcı dostu ismidir. veritürü şunlardan biridir: bool,
    comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --display
       Bu sütundaki verinin nasıl yorumlanacağının özelleştirilmesi için seçenekler
       sözlüğü. Bu bir JSON  karater dizisidir. Sıralama sütunları için, --display"{\
       "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \  "val2\  "]}"  kullanındisplay  değişkenine
       verilebilecek bir çok seçenek vardır. Sütun türüne göre seçenekler: composite:
       composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations
       datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int,
       float: number_format text: is_names, use_decorations Uygun kombinasyonlar bulmanın
       en iyi yolu grafik arayüzden uygun türde bir özel sütun oluşturmak ardından kitap
       için OPF yedeğine bakmaktır (Sütun eklendikten sonra yeni bir OPF oluştuğundan emin
       olun). OPF'de yeni sütun için "display" JSON'unu göreceksiniz.

    --is-multiple
       Bu sütun etiket benzeri verileri (virgülle ayrılmış değerleri) içerir. Sadece veri
       tipi metin olduğunda uygulanır.

CUSTOM_COLUMNS

     calibredb özel_sütunlar [seçenekler]

    Kullanılabilir özel sütunları listele. Sütun etiketlerini ve kimliklerini gösterir.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --details, -d
       Her sütun için ayrıntıları göster.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

     calibredb remove_custom_column [seçenekler] etiket

    Etiket  tarafından  belirlenmiş  kişisel  sütunu  kaldır.  Kullanılabilir sütunları
    custom_columns komutuyla görebilirsiniz.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --force, -f
       Onaylama sorma

SET_CUSTOM

     calibredb set_custom [options] column id value

    Set the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids
    using the search command.  You can get a list of custom column names using the
    custom_columns command.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --append, -a
       Sütun birden çok değer saklıyorsa, belirtilen değerleri üzerine yazmak yerine
       mevcut olanlara ekleyin.

RESTORE_DATABASE

     calibredb restore_database [seçenekler]

    Bu  veri  tabanını Calibre kitaplığındaki her dizindeki OPF dosyalarında saklanan
    metadata'dan geri yükle. Bu, metadata.db dosyanız bozulduysa faydalıdır.

    UYARI: Bu komut veri tabanınızı tamamen yeniden oluşturur. Tüm kaydedilen aramaları,
    kullanıcı kategorilerini, santralleri, kitap başına kaydedilmiş dönüştürme ayarlarını, ve
    özel tarifleri kaybedeceksiniz. Geri yüklenen metadata OPF dosyalarında bulunan veri kadar
    doğru olacak.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --really-do-it, -r
       Kurtarmayı gerçekleştir. Komut bu seçeneği seçmediğinizde çalışmayacaktır.

CHECK_LIBRARY

     calibredb check_library [seçenekler]

    Bir kitaplığı temsil eden dosya sisteminde bazı kontroller gerçekleştirir. Raporlar:
    invalid_titles,  extra_titles,  invalid_authors,  extra_authors,  missing_formats,
    extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --csv, -c
       CSV biçiminde çıktı

    --ignore_extensions, -e
       Yoksayılacak eklentilerin virgülle ayrılmış listesi. Varsayılan: tümü

    --ignore_names, -n
       Yoksayılacak isimlerin virgülle ayrılmış listesi. Default: tümü

    --report, -r
       Raporların virgülle ayrılmış listesi. Varsayılan: tümü

LIST_CATEGORIES

     calibredb list_categories [seçenekler]

    Veri  tabanındaki  kategori bilgisinin raporunu oluştur. Bilgi etiketler panelinde
    gösterilenin eşidir.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --categories, -r
       Virgülle ayrılmış aranacak kategori isimleri listesi. Öntanımlı: tümü

    --csv, -c
       CSV biçiminde çıktı

    --dialect
       Üretilecek CSV dosyası türü. Seçilebilecekler: excel, excel-tab

    --item_count, -i
       Kategori içindeki öğe başına sayı yerine kategori içindeki öğe sayısını çıktıla

    --width, -w
       Girdideki  bir  satırın  en  fazla  genişliği. Varsayılanı ekranın boyutunu
       algılamaktır.

BACKUP_METADATA

     calibredb backup_metadata [seçenekler]

    Her kitabın kaydedilmiş üstbilgisini kendi dizinine ayrı OPF dosyasına yedekle.  Bu
    normalde otomatik olarak yapılır ama OPF dosyalarının yeniden oluşturulmasını zorlamak
    için --all seçeneğini kullanabilirsiniz.

    Üst verinin her değişmesinde OPF dosyaları otomatik olarak yedeklendiğinden bunu yapmanıza
    gerek kalmayacağını unutmayın.

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --all Normal olarak bu komut sadece tarihi geçmiş OPF dosyaları içeren kitaplarda
       çalışır. Bu seçenek onu tüm kitaplarda çalıştırır.

CLONE

     calibredb clone yeni/kitaplığın/yolu

    Mevcut kitaplığın bir kopyasını oluştur. Bu, mevcut kitaplıkla aynı özel sütunları, sanal
    kitaplıkları ve diğer ayarları içeren yeni ve boş bir kitaplık oluşturur.

    Kopya kitaplık hiç kitap içermeyecektir. Eğer istediğiniz tüm kitapları da içeren tam bir
    kopya oluşturmaksa, kolayca dosya sistemi araçlarını kullanarak kitaplık klasörünü başka
    bir yere kopyalayabilirsiniz

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

     calibredb embed_metadata [seçenekler] kitap_kimliği

    Calibre kitaplığında saklanan asıl kitap sayfalarını Calibre veri tabanındaki metadata ile
    güncelle. Normalde, metadata yalnızca Calibre'den dışa aktarım yapılırken güncellenir, bu
    komut  dosyaları  olduğu  gibi  değiştirmek istiyorsanız faydalıdır. Değişik dosya
    biçimlerinin değişik miktarda metadata desteklediğini unutmayın. kitap_kimliği için özel
    bir değer olan 'all' kullanarak tüm kitaplarda metadata güncelleyebilirsiniz. Ayrıca
    birden çok kitap kimliğini boşluklarla ayırarak ve kimlik aralıklarını tire ile ayırarak
    belirtebilirsiniz. Örneğin: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --only-formats, -f
       Sadece belirtilen biçimlerdeki dosyaların üstbilgilerini güncelle. Birden çok biçim
       için birden çok defa tanımlama yapmanız gerekir. Varsayılan olarak tüm biçimler
       güncellenir.

SEARCH

     calibredb search [seçenekler] arama ifadesi

    Kitaplığı belirtilen arama ifadesi için ara, arama ifadesiyle eşleşen kitap id'lerinin
    virgülle ayrılmış listesini döndür. Çıktı biçimi girdi olarak id listesi alan diğer
    komutlarda kullanılabilmeleri açısından faydalıdır.

    Arama ifadesi Calibre'nin güçlü arama sorgu dilinden herhangi bir şey olabilir, örneğin:
    author:asimov title:robot

    Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    --limit, -l
       Azami döndürülecek sonuç sayısı. Varsayılan tüm sonuçlardır.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal