Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    cp - kopiuje pliki i katalogi

SKŁADNIA

    cp [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
    cp [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
    cp [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

OPIS

    Kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do KATALOGU.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -a, --archive
       równoważne -dR --preserve=all

    --attributes-only
       nie kopiuje danych, lecz same atrybuty pliku

    --backup[=METODA]
       tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego

    -b   jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

    --copy-contents
       podczas kopiowania rekursywnego kopiuje zawartość plików specjalnych

    -d   równoważne --no-dereference --preserve=links

    -f, --force
       jeśli istniejący plik docelowy nie może zostać otwarty, usuwa go i próbuje ponownie
       (opcja ta jest ignorowana, jeśli użyto też opcji -n)

    -i, --interactive
       pyta przed nadpisywaniem (ma pierwszeństwo przed wcześniejszą opcją -n)

    -H   podąża za dowiązaniami symbolicznymi z wiersza poleceń w ŹRÓDLE

    -l, --link
       tworzy dowiązania twarde zamiast kopii

    -L, --dereference
       zawsze podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE

    -n, --no-clobber
       nie nadpisuje istniejącego pliku (ma pierwszeństwo nad wcześniejszą opcją -i)

    -P, --no-dereference
       nigdy nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE

    -p   równoważne --preserve=mode,ownership,timestamps

    --preserve[=LISTA-ATRYB]
       zachowuje podane atrybuty (domyślnie: mode,ownership,timestamps - czyli prawa,
       właściciela i grupę oraz czasy), dodatkowe możliwe atrybuty: context (dot.
       SELinuksa), links (dowiązania), xattr (rozszerzone atrybuty), all (wszystkie)

    --no-preserve=LISTA-ATRYB
       nie zachowuje podanych atrybutów

    --parents
       używa pełnej nazwy pliku źródłowego pod KATALOGIEM

    -R, -r, --recursive
       kopiuje katalogi rekurencyjnie

    --reflink[=KIEDY]
       kontroluje klonowanie/kopiowanie przy zapisie. Patrz niżej

    --remove-destination
       usuwa każdy istniejący plik docelowy przed próbą otwarcia go (w odróżnieniu od
       opcji --force)

    --sparse=KIEDY
       kontroluje tworzenie tzw. rzadkich plików. Patrz niżej

    --strip-trailing-slashes
       usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO

    -s, --symbolic-link
       tworzy dowiązania symboliczne zamiast kopii plików

    -S, --suffix=PRZYROSTEK
       używa podanego przyrostka zamiast domyślnego

    -t, --target-directory=KATALOG
       kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU

    -T, --no-target-directory
       traktuje CEL jako zwykły plik

    -u, --update
       kopiuje tylko jeśli ŹRÓDŁO jest nowsze niż plik docelowy lub gdy plik docelowy nie
       istnieje

    -v, --verbose
       wypisuje bieżące działania

    -x, --one-file-system
       pozostaje na tym systemie plików

    -Z   ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny

    --context=KONTEKST
       jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub
       SMACK na KONTEKST

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Domyślnie, tzw. rzadkie pliki ŹRÓDŁOWE są wykrywane przez prymitywną heurystykę i
    powiązane pliki w CELU są również tworzone jako rzadkie. Jest to zachowanie, które można
    wybrać opcją --sparse=auto. Wybranie opcji --sparse=always spowoduje utworzenie pliku CELU
    jako rzadkiego, bez względu na to, czy plik ŹRÓDŁOWY zawiera wystarczająco długą sekwencję
    bajtów zerowych. Opcja --sparse=never zabroni tworzenia rzadkich plików.

    When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks
    are copied only when modified.  If this is not possible the copy fails, or if
    --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure
    a standard copy is performed.

    Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub
    zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

    none, off
       nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)

    numbered, t
       tworzy kopie numerowane

    existing, nil
       numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste

    simple, never
       zawsze tworzy proste kopie zapasowe

    Jako szczególny przypadek cp tworzy kopię zapasową ŹRÓDŁA, jeśli podano opcje force i
    backup, a ŹRÓDŁO i CEL są tą samą nazwą istniejącego, zwykłego pliku.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cp invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony podręcznika są: Przemek Borys
    <pborys@dione.ids.pl>,  Wojtek  Kotwica  <wkotwica@post.pl>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy  w  tłumaczeniu  strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.