Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    fstab - statyczna informacja o systemach plików

SKŁADNIA

    /etc/fstab

OPIS

    Plik fstab zawiera opisowe informacje na temat różnych systemów plików, które mogą zostać
    zamontowane w systemie. fstab jest wyłącznie czytany przez programy i nie jest przez nie
    zapisywany.  Prawidłowe  utworzenie tego pliku i zarządzanie nim jest obowiązkiem
    administratora. Kolejność rekordów w pliku fstab jest istotna, ponieważ fsck(8), mount(8)
    i umount(8) w celu wykonania swoich zadań dane z pliku fstab pobierają sekwencyjnie.

    Każdy system plików jest opisywany przez osobny wiersz. Pola w każdym wierszu są
    oddzielane przez znaki spacji lub tabulacji. Linie zaczynające się od znaku "#" są
    komentarzami. Puste linie są ignorowane.

    Poniżej przedstawiono typowy przykład wpisu pliku fstab:

       LABEL=t-home2 /home ext4 defaults,auto_da_alloc 0 2

    Pierwsze pole (fs_spec).
       This field describes the block special device, remote filesystem or filesystem
       image for loop device to be mounted or swap file or swap partition to be enabled.

       For ordinary mounts, it will hold (a link to) a block special device node (as
       created by mknod(2))  for the device to be mounted, like `/dev/cdrom' or
       `/dev/sdb7'. For NFS mounts, this field is <host>:<dir>, e.g., `knuth.aeb.nl:/'.
       For filesystems with no storage, any string can be used, and will show up in df(1)
       output, for example. Typical usage is `proc' for procfs; `mem', `none', or `tmpfs'
       for tmpfs.  Other special filesystems, like udev and sysfs, are typically not
       listed in fstab.

       Zamiast nazwy urządzenia można podać LABEL=<etykieta> lub UUID=<uuid>. Jest to
       rekomendowana metoda, ponieważ nazwy urządzeń często wynikają z kolejności, w
       jakiej system wykrywa urządzenia, i mogą się zmienić, kiedy inne dyski są dodawane
       lub  usuwane.  Przykłady:  "LABEL=Boot"  lub  "UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106‐
       -a43f08d823a6". (Aby ustawić etykietę dysku, prosimy używać narzędzi odpowiednich
       dla danego systemu plików, na przykład e2label(8), xfs_admin(8) lub fatlabel(8)).

       Jest także możliwe użycie PARTUUID= oraz PARTLABEL=. Te identyfikatory partycji są
       obsługiwane na przykład przez GUID Partition Table (GPT).

       Więcej szczegółów o identyfikatorach urządzeń można znaleźć w mount(8), blkid(8)
       lub lsblk(8).

       Proszę zauważyć, że mount(8) używa UUID-ów jako łańcuchów (ciągów), dlatego UUID-y
       powinny zawierać małe litery.

    Drugie pole (fs_file).
       This field describes the mount point (target) for the filesystem.  For swap
       partitions, this field should be specified as `none'. If the name of the mount
       point contains spaces or tabs these can be escaped as `\040' and '\011'
       respectively.

    Trzecie pole (fs_vfstype).
       To pole opisuje typ systemu plików. Linux obsługuje wiele różnych systemów plików,
       między innymi:: ext4, xfs, btrfs, f2fs, vfat, ntfs, hfsplus, tmpfs, sysfs, proc,
       iso9660, udf, squashfs, nfs, cifs. Po więcej informacji patrz mount(8).

       Wpis swap oznacza plik lub partycję używaną jako partycję wymiany, por. swapon(8).
       Wpis none jest przeznaczony do przenoszenia montowań lub do montowań używających
       podpięcia (bind).

       Można podać więcej niż jeden typ, oddzielając je od siebie przecinkami.

       Programy mount(8) i umount(8) obsługują podtypy systemów plików. Podtypy są
       definiowane przyrostkiem ".podtyp". Przykładowo "fuse.sshfs".  Zalecane  jest
       używanie notacji podtypów zamiast dodawać jakieś przedrostki do pierwszego pola
       fstab (np. "sshfs#example.com" jest przestarzałe).

    Czwarte pole (fs_mntops).
       Pole opisuje opcje montowania związane z danym systemem plików.

       Jest sformatowane jako lista opcji, oddzielonych przecinkami. Zawiera co najmniej
       typ montowania (ro lub rw) oraz dodatkowe opcje (włączając w to opcje ustawiania
       wydajności), odpowiednie do danego typu systemu plików. Szczegóły można znaleźć w
       mount(8) lub swapon(8).

       Podstawowe, niezależne od systemu plików opcje to:

       defaults
           używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser oraz async.

       noauto nie montuje, gdy podane jest "mount -a" (np. w czasie uruchomienia systemu)

       user  pozwala na montowanie przez użytkownika

       owner pozwala na montowanie przez właściciela urządzenia

       comment
           lub x-<name> do użycia przez programy zarządzające plikiem fstab

       nofail nie informuje o błędach urządzenia, jeśli ono nie istnieje.

    Piąte pole (fs_freq).
       Pole jest używane przez komendę dump(8), aby wykryć, który system plików ma być
       zrzucony. Jeżeli nie ma informacji o tym polu, to domyślną wartością jest zero.
       [dot. kopii zapasowej, w praktyce nieużywane - tłum].

    Pole szóste (fs_passno).
       Pole jest używane przez program fsck(8) aby zadecydować, jaka powinna być kolejność
       sprawdzania systemów plików podczas ładowania systemu. Główny system plików
       powinien mieć fs_passno równą 1, inne zaś systemy plików powinny mieć fs_passno
       równe 2. Systemy plików w obrębie dysku będą sprawdzane po kolei, natomiast systemy
       plików  na  różnych  dyskach  będą sprawdzane jednocześnie, aby wykorzystać
       wielozadaniowość udostępnianą przez sprzęt. Jeżeli nie podano szóstego pola, to
       wartością domyślną jest zero (system plików nie musi być sprawdzany).

UWAGI

    Aby poprawnie czytać pola z fstab należy używać getmntent(3) lub libmount.

    Narzędzie mount oparte na czystej bibliotece libmount nie obsługuje już (od wersji 2.22
    pakietu util-linux) słowa kluczowego ignore podanego jako typ systemu plików (tj. w
    trzecim polu).

PLIKI

    /etc/fstab, <fstab.h>

ZOBACZ TAKŻE

    getmntent(3), fs(5), findmnt(8), mount(8), swapon(8)

HISTORIA

    Poprzednik tego formatu pliku fstab pojawił się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

    This  man  page  is  part  of  the  util-linux  package  and is available from
    https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik
    <wiktorlu@technologist.com>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać  na  adres  <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.