Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    fdisk - obsługa dyskowej tablicy partycji

SKŁADNIA

    fdisk [opcje] urządzenie

    fdisk -l [urządzenie...]

OPIS

    fdisk to obsługiwany z pomocą okien dialogowych program do tworzenia i zmieniania tablicy
    partycji dysku twardego. Obsługuje tablice partycji typu GPT, MBR, Sun, SGI i BSD.

    Urządzenia blokowe mogą być podzielone na jeden lub więcej logicznych dysków zwanych
    partycjami.  Podział ten jest zapisany w tablicy partycji znajdującej się zwykle w
    sektorze 0 dysku (w świecie BSD mówi się o tzw. plastrach dyskowych "disk slice" i
    etykietach dysku "disklabel").

    All partitioning is driven by device I/O limits (the topology) by default. fdisk is able
    to optimize the disk layout for a 4K-sector size and use an alignment offset on modern
    devices for MBR and GPT.  It is always a good idea to follow fdisk's defaults as the
    default values (e.g., first and last partition sectors) and partition sizes specified by
    the +/-<size>{M,G,...} notation are always aligned according to the device properties.

    CHS (Cylinder-Head-Sector) addressing is deprecated and not used by default. Please, do
    not follow old articles and recommendations with "fdisk -S <n> -H <n>" advices for SSD or
    4K-sector devices.

    Bogaty interfejs do wyświetlania schematów dysków dla skryptów zapewnia partx(8), fdisk
    jest przeznaczony raczej dla ludzi. Kompatybilność wsteczna w wyjściu fdisk nie jest
    gwarantowana. Wejście (polecenia) powinny pozostać wstecznie kompatybilne.

OPCJE

    -b, --sector-size rozmiar-sektora
       Określa rozmiar sektora dysku. Możliwe wartości są następujące: 512, 1024, 2048 i
       4096. (Ostatnie jądra znają rozmiar sektora. Proszę używać tej opcji tylko dla
       starych  jąder  lub  w  celu nadpisania wartości podanej przez jądro). Od
       util-linux-2.17 fdisk rozróżnia logiczny i fizyczny rozmiar sektora. Ta opcja
       zmienia obie wartości rozmiarów sektora na rozmiar-sektora.

    -B, --protect-boot
       Nie zamazuje początku pierwszego sektora dysku przy tworzeniu nowej etykiety dysku.
       Ta funkcja jest obsługiwana w przypadku GPT i MBR.

    -c, --compatibility[=tryb]
       Określa tryb kompatybilności, dos lub nondos. Domyślnym trybem jest niedosowy. Aby
       zachować kompatybilność wsteczną, możliwe jest użycie tej opcji bez argumentu tryb
       - używana jest wówczas wartość domyślna. Proszę zauważyć, że opcjonalny argument
       tryb nie może być oddzielony od opcji -c spacją, poprawną formą jest np. "-c=dos".

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i kończy pracę

    -L, --color[=kiedy]
       Koloryzuje wynik. Opcjonalnym argumentem kiedy może być auto, never (nigdy) lub
       always (zawsze). Gdy nie poda się argumentu kiedy, domyślnym ustawieniem jest auto.
       Kolory mogą być wyłączone, aktualne wbudowane ustawienie domyślne pokaże opcja
       --help. Zob. również rozdział KOLORY.

    -l, --list
       Wypisuje tablice partycji dla podanych urządzeń i kończy działanie.  Jeżeli nie
       podano  żadnych  urządzeń,  to  używane  są  urządzenia wymienione w pliku
       /proc/partitions (o ile taki plik istnieje).

    -o, --output lista
       Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję --help.

       The default list of columns may be extended if list is specified in the format
       +list (e.g., -o +UUID).

    -s, --getsz
       Print the size in 512-byte sectors of each given block device. This option is
       DEPRECATED in favour of blockdev(8).

    -t, --type typ
       Włącza obsługę etykiet dysku wyłącznie podanego  typu,  wyłączając  obsługę
       pozostałych typów.

    -u, --units[=jednostka]
       Podczas wypisywania tablic partycji pokazuje rozmiary w sectors (sektorach) lub w
       cylinders (cylindrach). Domyślnie używane są sektory. Ze względu na kompatybilność
       wsteczną, możliwe jest użycie tej opcji bez argumentu jednostki - używana jest
       wówczas wartość domyślna. Proszę zauważyć, że opcjonalny argument jednostka nie
       może być oddzielony od opcji -u spacją, poprawną formą jest np. "-u=cylinders".

    -C, --cylinders liczba
       Określa liczbę cylindrów dysku. Prawdopodobnie nie ma osoby, która miałaby powód
       aby używać tej opcji.

    -H, --heads liczba
       Określa liczbę głowic dysku (oczywiście nie ich fizyczną liczbę, lecz liczbę
       używaną do tablic partycji). Rozsądnymi wartościami są 255 i 16.

    -S, --sectors liczba
       Określa liczbę sektorów dysku na ścieżkę (oczywiście nie ich fizyczną liczbę, lecz
       liczbę używaną do tablic partycji). Rozsądną wartością jest 63.

    -w, --wipe kiedy
       Usuwa sygnatury systemu plików, tablicy partycji i RAID aby zapobiec ewentualnym
       kolizjom. Argument kiedy może przyjąć wartość auto, never lub always. Gdy nie poda
       się tej opcji, domyślnie stosowane jest ustawienie auto, które usuwa sygnatury
       tylko w trybie interaktywnym. W każdym przypadku wykryte sygnatury skutkują
       wypisaniem ostrzeżenia przed utworzeniem nowej tablicy partycji. Zob. też polecenie
       wipefs(8).

    -W, --wipe-partition when
       Wipe  filesystem, RAID and partition-table signatures from a newly created
       partitions, in order to avoid possible collisions. The argument when can be auto,
       never or always. When this option is not given, the default is auto, in which case
       signatures are wiped only when in interactive mode and after confirmation by user.
       In all cases detected signatures are reported by warning messages before a new
       partition is created. See also wipefs(8) command.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

URZĄDZENIA

    Urządzenie jest to z reguły /dev/sda, /dev/sdb itp. Nazwy urządzeń odnoszą się do całego
    dysku. Stare systemy bez libata (biblioteki używanej wewnątrz jądra Linux do obsługi
    kontrolerów i urządzeń ATA) rozróżniają dyski IDE i SCSI. W takich przypadkach nazwami
    urządzeń będą /dev/hd* (IDE) lub /dev/sd* (SCSI).

    The partition is a device name followed by a partition number. For example, /dev/sda1 is
    the first partition on the first hard disk in the system.  See also Linux kernel
    documentation (the Documentation/admin-guide/devices.txt file).

ROZMIARY

    The "last sector" dialog accepts partition size specified by number of sectors or by
    +/-<size>{K,B,M,G,...} notation.

    If the size is prefixed by '+' then it is interpreted as relative to the partition first
    sector.  If the size is prefixed by '-' then it is interpreted as relative to the high
    limit (last available sector for the partition).

    In the case the size is specified in bytes than the number may be followed by the
    multiplicative suffixes KiB=1024, MiB=1024*1024, and so on for GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB and
    YiB. The "iB" is optional, e.g., "K" has the same meaning as "KiB".

    The relative sizes are always aligned according  to  device  I/O  limits.  The
    +/-<size>{K,B,M,G,...} notation is recommended.

    W celu kompatybilności wstecznej fdisk przyjmuje również przyrostki KB=1000, MB=1000*1000
    itd. dla GB, TB, PB, EB, ZB i YB. Te przyrostki utworzone w oparciu o notację 10^N
    są przestarzałe.

PLIKI SKRYPTÓW

    fdisk pozwala na odczytanie (poleceniem "I") skryptów kompatybilnych z sfdisk. Skrypt jest
    następnie stosowany do tablicy partycji przechowywanej w pamięci, a później istnieje
    możliwość modyfikacji jej przed ostatecznym zapisaniem na dysk.

    Działa to również w drugą stronę, ponieważ poleceniem "O" można zapisać aktualny schemat
    dysku przechowywany w pamięci do skryptu.

    Pliki skryptów są kompatybilne pomiędzy cfdisk, sfdisk, fdisk i pozostałymi programami
    libfdisk. Więcej szczegółów w podręczniku sfdisk(8).

ETYKIETY DYSKU

    GPT (GUID Partition Table)
       GPT to nowoczesny standard opisujący schemat tablicy partycji. GTP używa 64-bitowe
       logicznych adresów bloków, sum kontrolnych, UUID-ów i nazw dla partycji. Nie ma
       ograniczeń w liczbie partycji (choć narzędzia partycjonujące zwykle ograniczają tę
       liczbę do 128).

       Proszę zauważyć, że w specyfikacji GPT pierwszy sektor jest wciąż przeznaczony na
       ochronne MBR. Unika się w ten sposób błędne rozpoznanie i zamazanie dysków GPT
       przez narzędzia partycjonujące znające tylko MBR.

       GPT jest zawsze lepszym wyborem niż MBR, szczególnie na nowoczesnym sprzęcie
       korzystającym z UEFI.

    Typu DOS-owego (MBR)
       Tablica partycji typu DOS może opisać nieograniczoną liczbę partycji. W sektorze 0
       jest miejsce na opis 4 partycji (zwanych podstawowymi — `primary'). Jedna z nich
       może być partycją rozszerzoną; jest ona jakby pudełkiem zawierającym partycje
       logiczne, których deskryptory można znaleźć w wiązanej liście sektorów, z których
       każdy poprzedza odpowiadającą partycję logiczną.  Cztery podstawowe partycje,
       niezależnie od tego czy są obecne, czy nie, otrzymują numery od 1 do 4. Numery
       partycji logicznych zaczynają się od 5.

       W tablicy partycji typu DOS początkowe przesunięcie ("offset") i rozmiar każdej
       partycji przechowywany jest na dwa sposoby: jako bezwzględna liczba sektorów
       (zapisywana  na  32  bitach)  i  jako  trójka  Cylindry/Głowice/Sektory
       (Cylinders/Heads/Sectors) (zapisywana na 10+8+6 bitach). Pierwszy zapis jest w
       porządku - przy 512-bajtowych sektorach będzie działał aż do 2 TB. W przypadku
       drugiego zapisu występują dwa małe problemy. Przede wszystkim pola C/H/S mogą być
       wypełnione tylko wtedy, gdy znana jest liczba głowic oraz liczba sektorów na
       ścieżce. Po drugie, nawet jeżeli te liczby są znane, to te 24 bity, które są
       dostępne, nie wystarczają. DOS używa tylko C/H/S, Windows — obu, a Linux nigdy nie
       używa C/H/S. Adresowanie C/H/S jest przestarzałe i może w przyszłości nie być
       obsługiwane przez którąś z wersji fdisk.

       Proszę zapoznać się z rozdziałem o trybie DOS-owym, aby utworzyć partycje
       kompatybilne z DOS-em. Domyślnie, fdisk nie troszczy się o granice cylindrów.

    Typu BSD/Sun
       Etykieta dysku typu BSD/Sun może opisywać 8 partycji, z których trzecia powinna być
       specjalną partycją oznaczającą cały dysk. Partycji, która używa swojego pierwszego
       sektora (jak na przykład partycja wymiany) nie należy umieszczać w cylindrze 0,
       ponieważ zniszczy to etykietę dysku. Proszę zauważyć, że etykieta BSD jest zwykle
       zagnieżdżona w partycji DOS.

    Typu IRIX/SGI
       Etykieta dysku IRIX/SGI może opisywać 16 partycji, z których jedenasta powinna być
       partycją całego "woluminu", natomiast dziewiąta powinna być tzw. "nagłówkiem
       woluminu". Nagłówek woluminu także pokrywa całą tablicę partycji, tzn. zaczyna się
       w bloku zerowym i domyślnie ciągnie się przez pięć cylindrów. Pozostałe miejsce w
       nagłówku woluminu może być użyte przez wpisy głównych katalogów. Żadna partycja nie
       może nachodzić na nagłówek woluminu. Także, nie należy zmieniać typu nagłówka
       woluminu, ani tworzyć na nim systemu plików, ponieważ spowoduje to utratę tablicy
       partycji. Proszę używać tego typu etykiety dysku tylko podczas pracy z Linuksem na
       komputerach IRIX/SGI lub podczas pracy z dyskami IRIX/SGI pod Linuksem.

    Gdy zaktualizowano tablicę partycji, to przed wyjściem wykonywane jest sync()  i
    ioctl(BLKRRPART) (ponowne odczytanie tablicy partycji z dysku).

OSTRZEŻENIE trybu DOS i DOS 6.x

    Cały ten rozdział jest nieaktualny. W żadnym ze współczesnych systemów operacyjnych nie ma
    potrzeby martwić się takimi rzeczami jak geometria czy cylindry. Jeśli naprawdę konieczne
    jest stosowanie partycjonowanie kompatybilnego z DOS-em konieczne jest włączenie trybu DOS
    i cylindrów jako jednostek za pomocą opcji wiersza poleceń "-c=dos -u=cylinders".

    Komenda FORMAT z DOS 6.x szuka informacji w pierwszym sektorze obszaru danych partycji i
    traktuje je jako godniejsze zaufania niż informacje z tablicy partycji. Dosowy FORMAT
    oczekuje od dosowego FDISK-a, że ten wyczyści pierwsze 512 bajtów obszarów danych przy
    każdej zmianie rozmiarów. Dosowy FORMAT zajrzy do tych dodatkowych danych nawet z flagą /U
    -- uważamy to za błąd tych programów.

    Tak więc używając programu cfdisk lub fdisk do zmiany rozmiaru partycji dosowej, należy
    też użyć dd(1) do wyzerowania pierwszych 512 bajtów tej partycji przed użyciem dosowego
    FORMAT. Na przykład, po utworzeniu dosowej partycji /dev/sda1 programem fdisk (po wyjściu
    z fdisk i przeładowaniu Linuksa, dzięki czemu informacje o tablicy partycji będą
    poprawne), powinno się wykonać polecenie "dd if=/dev/zero of=/dev/hda1 bs=512 count=1",
    które zeruje pierwszych 512 bajtów partycji.

    fdisk zwykle automatycznie uzyska informacje o geometrii dysku. Niekoniecznie musi to być
    fizyczna geometria dysku (co więcej, nowoczesne dyski w rzeczywistości nie mają czegoś
    takiego jak fizyczna geometria, a w każdym razie nie mają niczego, co mogłoby być opisane
    w prostej postaci cylindry/głowice/sektory), lecz geometria, której używa MS-DOS dla
    tablicy partycji.

    Zazwyczaj wszystko idzie dobrze i nie ma żadnych problemów, jeżeli Linux jest jedynym
    systemem na dysku. Jednakże, jeśli dysk będzie dzielony z innymi systemami operacyjnymi,
    to dobrym pomysłem jest utworzenie co najmniej jednej partycji fdiskiem pochodzącym z
    innego systemu operacyjnego. Linux, podczas uruchamiania, przegląda tablicę partycji i
    stara się wywnioskować, jaka (fałszywa) geometria dysku jest wymagana, żeby mógł dobrze
    współpracować z innymi systemami.

    Gdy wypisywana jest tablica partycji, w trybie DOS dokonywane jest sprawdzenie spójności
    wpisów tablicy. Sprawdzane jest, czy fizyczne i logiczne punkty startowe i końcowe są
    takie same, oraz czy partycja rozpoczyna się i kończy w granicach cylindrów (poza pierwszą
    partycją).

    Niektóre wersje MS-DOS tworzą pierwszą partycję, która nie rozpoczyna się na granicy
    cylindra, lecz na 2 sektorze pierwszego cylindra. Partycje rozpoczynające się na cylindrze
    1 nie mogą rozpoczynać się na granicy cylindra, lecz raczej nie powinno to sprawiać
    problemów, chyba że używany jest OS/2.

    Dla najlepszych wyników, zawsze powinno się używać fdiska specyficznego dla danego
    systemowi  operacyjnemu. Na przykład, partycje dosowe powinno się tworzyć dosowym
    FDISK-iem, a linuksowe — linuksowym fdiskiem lub cfdiskiem.

KOLORY

    Jawne   kolorowanie   można    wyłączyć    za    pomocą pustego    pliku
    /etc/terminal-colors.d/fdisk.disable.

    Więcej informacji o konfiguracji kolorów zawiera podręcznik terminal-colors.d(5). Logiczne
    nazwy kolorów obsługiwane przez fdisk to:

    header Nagłówek wyjściowych tablic/tabel.

    help-title
       Tytuły sekcji pomocy.

    warn  Ostrzeżenia.

    welcome
       Powitania.

AUTORZY

    Karel Zak ⟨kzak@redhat.com⟩
    Davidlohr Bueso ⟨dave@gnu.org⟩

    Oryginalną wersję napisali Andries E. Brouwer, A. V. Le Blanc i inni.

ŚRODOWISKO

    FDISK_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania fdisk.

    LIBFDISK_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libfdisk.

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libblkid.

    LIBSMARTCOLS_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libsmartcols.

    LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on
       use visible padding characters. Requires enabled LIBSMARTCOLS_DEBUG.

ZOBACZ TAKŻE

    cfdisk(8), mkfs(8), partx(8), sfdisk(8)

DOSTĘPNOŚĆ

    The fdisk command is part of the util-linux  package  and  is  available  from
    https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony podręcznika są: Przemek Borys
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy  w  tłumaczeniu  strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.