Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    init, telinit - sterowanie procesu inicjującego

SKŁADNIA

    /sbin/init [ -a ] [ -s ] [ -b ] [ -z xxx] [ 0123456Ss ]
    /sbin/init [ --version ]
    /sbin/telinit [ -t SEKUNDY ] [ 0123456sSQqabcUu ]
    /sbin/telinit [ -e ZMIENNA[=WARTOŚĆ] ]

OPIS

  Init
    Init jest przodkiem wszystkich procesów. Jego głównym zadaniem jest stworzenie procesów w
    oparciu o skrypt zapisany w pliku /etc/inittab (patrz też inittab(5)). Ten plik zawiera
    zwykle pozycje, które każą procesowi init pomnażać getty na każdej linii, na które
    użytkownicy mogą się zalogować. Kontroluje też samodzielne procesy, których istnienie jest
    konieczne w danym systemie.

POZIOMY PRACY

    Runlevel (poziom pracy) jest to konfiguracja oprogramowania systemu, która pozwala
    zaistnieć tylko wytypowanym grupom procesów. Procesy tworzone przez init dla każdego z
    tych poziomów są zdefiniowane w pliku /etc/inittab. Init może być w jednym z ośmiu
    poziomów pracy: 0–6 i S (inaczej s). Poziom pracy jest zmieniany przez uruchomienie
    telinit przez uprzywilejowanego użytkownika. telinit wysyła odpowiednie sygnały do init,
    mówiące, w jaki tryb ma przejść.

    Tryby pracy S, 0, 1, oraz 6 są zarezerwowane. Tryb S jest używany do zainicjowania
    systemu, podczas jego rozruchu. Gdy uruchamiany jest tryb pracy S (w czasie rozruchu) lub
    tryb pracy 1 (przełączanie się z trybu wielu użytkowników), system jest wprowadzany w tryb
    pracy jednego użytkownika ("single-user mode"), po którym bieżącym poziomem pracy jest S.
    Tryb 0 jest używany, by zatrzymać system; tryb 6, by przeładować system (reboot).

    Po zakończeniu rozruchu w poziomie S, system jest automatycznie wprowadzany w jeden z
    trybów wielu użytkowników, od 2 do 5, chyba że wystąpił problem, który musi zostać
    naprawiony przez administratora, w trybie jednego użytkownika. Po przejściu w tryb jednego
    użytkownika administrator zwykle zajmuje się konserwacją, a następnie przeładowuje system.

    Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę zapoznać się ze stronami podręcznika
    shutdown(8) i inittab(5).

    Tryby pracy 7-9 również są poprawne, choć niezbyt dobrze udokumentowane. Wynika to z
    faktu, że "tradycyjne" warianty Uniksa nie używają ich.

    Poziomy S i s są w rzeczywistości takie same. Wewnętrznie są to tylko zastępcze nazwy dla
    tego samego trybu pracy.

ROZRUCH

    Po tym jak init jest wywołany w ostatnim kroku sekwencji rozruchowej jądra, szuka pliku
    /etc/inittab w celu znalezienia w nim pola typu initdefault (patrz też inittab(5)). Pole
    initdefault określa początkowy poziom pracy systemu. Jeśli nie ma tam takiego pola (lub
    wcale nie istnieje /etc/inittab), poziom pracy musi być podany z konsoli systemowej.

    Poziom S lub s wprowadza system w tryb jednego użytkownika i nie wymaga pliku
    /etc/initttab.

    W trybie jednego użytkownika, wywoływany jest /sbin/sulogin na urządzeniu /dev/console.

    Podczas wchodzenia w tryb jednego użytkownika, proces init inicjuje ustawienia stty
    konsoli na bezpieczne wartości. Ustawiany jest tryb clocal. Prędkość sprzętu i handshaking
    nie są zmieniane.

    Podczas wchodzenia w tryb wielu użytkowników po raz pierwszy, init wykonuje pozycje boot i
    bootwait, by pozwolić systemom plików zamontować się zanim użytkownicy będą mogli się
    zalogować. Potem wykonywane są wszystkie pozycje przypisane danemu poziomowi pracy.

    Kiedy nowy proces startuje, init sprawdza najpierw, czy istnieje plik /etc/initscript.
    Jeśli tak, używa tego skryptu by ten proces zacząć.

    Za każdym razem, gdy proces potomny się zakończy, init zapamiętuje ten fakt i powód
    śmierci procesu jest zapisany w /var/run/utmp i /var/log/wtmp, pod warunkiem, że te pliki
    istnieją.

ZMIENIANIE TRYBÓW PRACY

    After it has spawned all of the processes specified, init waits for one of its descendant
    processes to die, a powerfail signal, or until it is signaled by telinit to change the
    system's runlevel.  When one of the above three conditions occurs, it re-examines the
    /etc/inittab file. New entries can be added to this file at any time.  However, init
    still waits for one of the above three conditions to occur.  To provide for an
    instantaneous response, the telinit Q or q command can wake up init to re-examine (reload)
    the /etc/inittab file.

    Jeśli init nie jest w trybie jednego użytkownika i odbiera sygnał zaniku energii (SIGPWR),
    czyta plik /etc/powerstatus. Następnie uruchamia polecenie zależne od zawartości tego
    pliku:

    F(AIL) Zawodzi zasilanie, UPS dostarcza mocy. Wykonuje wpisy powerwait i powerfail.

    O(K)  Zasilanie powróciło, uruchamia wpisy powerokwait.

    L(OW) Zasilanie zawodzi, a UPS-owi wyczerpuje się bateria. Wykonuje wpisy powerfailnow.

    Jeżeli plik /etc/powerstatus nie istnieje lub zawiera cokolwiek innego niż jedną z liter
    F, O lub L, init zachowa się tak, jakby przeczytał F.

    Usage of SIGPWR and /etc/powerstatus is discouraged. Someone wanting to interact with init
    should use the /run/initctl control channel - see the initctl manual page for more
    documentation about this.

    When init is requested to change the runlevel, it sends the warning signal SIGTERM to all
    processes that are undefined in the new runlevel. It then waits 3 seconds before forcibly
    terminating these processes via the SIGKILL signal. Note that init assumes that all these
    processes (and their descendants) remain in the same process group which init originally
    created for them. If any process changes its process group affiliation it will not
    receive these signals. Such processes need to be terminated separately.

TELINIT

    /sbin/telinit jest symbolicznym dowiązaniem do /sbin/init. Pobiera on jednoznakowy
    argument i sygnały init, by podjął stosowne działanie. Poniższe argumenty można stosować
    jako rozkazy dla telinit:

    0,1,2,3,4,5 lub 6
       mówią procesowi init by przełączył w odpowiedni poziom działania.

    a,b,c każą procesowi init by przetwarzał tylko te pola pliku /etc/inittab, które odnoszą
       się do poziomu pracy a,b lub c.

    Q lub q
       każą procesowi init jeszcze raz przeczytać plik /etc/inittab.

    S lub s
       mówią żeby init przełączył w tryb jednego użytkownika.

    U lub u
       tell init to re-execute itself (preserving the state). No re-examining of
       /etc/inittab file happens. Runlevel should be one of Ss0123456 otherwise request
       would be silently ignored.

    telinit can tell init how long it should wait between sending processes the SIGTERM and
    SIGKILL signals. The default is 3 seconds, but this can be changed with the -t option.

    telinit -e mówi procesowi init, aby zmienił środowisko procesów, które mnoży. Argumenty do
    -e mogą mieć postać ZMIENNA=WARTOŚĆ, która ustawia zmiennej ZMIENNA wartość WARTOŚĆ lub
    postać ZMIENNA (bez znaku równości), która usuwa zmienną ZMIENNA.

    telinit może być wywoływany tylko przez użytkowników uprzywilejowanych.

    Wywołany init sprawdza czy jest procesem inicjującym init czy też jest wywołany jako
    telinit poprzez wgląd w swój identyfikator procesu; prawdziwy identyfikator procesu init
    ma zawsze wartość 1. Teraz już wiadomo, że zamiast wywoływać telinit możesz też po prostu
    użyć init, a nie skrótu.

ŚRODOWISKO

    Init ustawia następujące zmienne środowiskowe dla wszystkich swoich dzieci:

    PATH  /bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin

    INIT_VERSION
       Jak mówi nazwa - wersja programu. Użyteczne dla określenia, jeśli skrypt uruchamia
       się bezpośrednio z init.

    RUNLEVEL
       Obecny poziom pracy systemu.

    PREVLEVEL
       Poprzedni poziom pracy systemu (użyteczne po zmianie poziomów).

    CONSOLE
       Konsola systemu. Tak naprawdę ta wartość jest przyjmowana od jądra; jednak jeśli
       nie jest ustawiona init ustawi ją domyślnie na /dev/console.

FLAGI STARTOWE

    It is possible to pass a number of flags to init from the boot monitor (eg. LILO or GRUB).
    Init accepts the following flags:

    -s, S, single
      Rozruch w trybie jednego użytkownika. W tym trybie /etc/inittab jest sprawdzany
      (wczytywany) i skrypty startowe rc są zwykle uruchamiane zanim wystartuje powłoka dla
      trybu jednego użytkownika.

    1-5 Poziom działania w jakim system ma wystartować.

    -b, emergency
      Wejście bezpośrednio w tryb jednego użytkownika bez uruchamiania żadnych innych
      skryptów startowych.

    -a, auto
      Program ładujący LILO dodaje słowo "auto" do linii poleceń, jeżeli uruchomił jądro z
      domyślną linią poleceń (użytkownik jej nie zmieniał). Jeżeli init znajdzie to słowo,
      ustawi zmienną środowiskową "AUTOBOOT" na "yes". Proszę zauważyć, że nie można tego
      użyć jako środka bezpieczeństwa - oczywiści użytkownik mógł ręcznie w linii poleceń
      wpisać "auto" użyć opcji -a.

    -z xxx
      Argument opcji -z jest ignorowany. Może być użyta do wydłużenia linii poleceń, tak
      żeby zajmowała więcej miejsca na stosie. Init może wtedy manipulować linią poleceń,
      tak żeby ps(1) pokazywało bieżący tryb uruchomienia.

    --version
      This argument, when used on its own, displays the current version of init to the
      console/stdout. It is a quick way to determine which init software and version is
      being used. After the version information is displayed, init immediately exits with a
      return code of zero.

INTERFEJS

    Init listens on a fifo in /dev, /run/initctl, for messages. Telinit uses this to
    communicate with init. The interface is not very well documented or finished. Those
    interested should study the initreq.h file in the src/ subdirectory of the init source
    code tar archive.

SYGNAŁY

    Init reaguje na następujące sygnały:

    SIGHUP
      Ma ten sam efekt co telinit q.

    SIGUSR1
      On receipt of this signals, init closes and re-opens its control fifo, /run/initctl.
      Useful for bootscripts when /dev is remounted.

    SIGUSR2
      When init receives SIGUSR2, init closes and leaves the control fifo, /run/initctl,
      closed. This may be used to make sure init is not holding open any files. However, it
      also prevents init from switching runlevels. Which means commands like shutdown no
      longer work. The fifo can be re-opened by sending init the SIGUSR1 signal.

    SIGINT
      Zwykle ten sygnał jest wysyłany z jądra by powiedzieć, że wciśnięta została
      kombinacja klawiszy CTRL-ALT-DEL. Powoduje to rozpoczęcie akcji ctrlaltdel.

    SIGWINCH
      Jądro wysyła ten sygnał jeśli wciśnięty został klawisz KeyboardSignal. Aktywuje to
      akcję kbrequest.

ZGODNE Z

    Init jest kompatybilny z init obecnym System V. Działa razem ze skryptami w katalogach
    /etc/init.d i /etc/rc{poziom_działania}.d.  Jeśli twój system używa tej konwencji, to
    powinien być obecny plik README w katalogu /etc/init.d wyjaśniający, jak te skrypty
    działają.

PLIKI

    /etc/inittab
    /etc/initscript
    /dev/console
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /run/initctl

OSTRZEŻENIA

    Init zakłada, że procesy i ich procesy potomne pozostają w tej samej grupie procesów,
    która była dla nich oryginalnie stworzona. Jeżeli jakikolwiek proces zmienił swą
    przynależność do grupy procesów, init nie może ich zabić i może skończyć się na tym, że
    zostaną dwa procesy czytające z jednego wiersza terminala.

    W systemie Debian, wejście w poziom pracy 1 powoduje zabicie wszystkich procesów z
    wyjątkiem wątków jądra i skryptu który wykonuje zabijanie oraz innych procesów w jego
    sesji. W konsekwencji, powracanie z poziomu 1 do poziomu pracy trybu wielu użytkowników
    nie jest bezpieczne: demony, które zostały uruchomione w poziomie S i są wymagane do
    normalnego działania nie są dłużej uruchomione. System powinien zostać uruchomiony
    ponownie.

DIAGNOSTYKA

    Jeśli init zorientuje się, że wciąż powtarza namnażanie zadanego procesu częściej niż 10
    razy w ciągu 2 minut, wtedy założy, że gdzieś w wywołaniu komendy jest błąd, wyśle
    wiadomość o błędzie na konsolę systemu, i przerwie pomnażanie danego pola do upłynięcia 5
    minut lub do odebrania sygnału. Zapobiega to "zjadaniu" zasobów systemu gdy ktoś popełni
    literówkę w pliku /etc/inittab lub gdy program normalnie uruchamiany dla danego wpisu jest
    usunięty.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg (miquels@cistron.nl), pierwszą wersję strony podręcznika napisał
    Michael Haardt (u31b3hs@pool.informatik.rwth-aachen.de).

ZOBACZ TAKŻE

    getty(1), login(1), sh(1), runlevel(8), shutdown(8), kill(1), initctl(5), inittab(5),
    initscript(5), utmp(5)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  są:  Paweł  Wilk
    <siefca@pl.qmail.org>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać  na  adres  <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.

                     29 lipca 2004                  INIT(8)