Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    mount - montuje system plików

SKŁADNIA

    mount [-l|-h|-V]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t typ-systemu] [-O lista-opcji]

    mount [-fnrsvw] [-o opcje] urządzenie|katalog

    mount [-fnrsvw] [-t typ-systemu] [-o opcje] urządzenie katalog

OPIS

    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy,
    rooted at /. These files can be spread out over several devices.  The mount command
    serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely,
    the umount(8) command will detach it again. The filesystem is used to control how data
    is stored on the device or provided in a virtual way by network or another services.

    Standardowa postać polecenia mount to:

       mount -t typ urządzenie katalog

    This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at
    the directory dir. The option -t type is optional. The mount command is usually able to
    detect a filesystem. The root permissions are necessary to mount a filesystem by default.
    See section "Non-superuser mounts" below for more details. The previous contents (if any)
    and owner and mode of dir become invisible, and as long as this filesystem remains
    mounted, the pathname dir refers to the root of the filesystem on device.

    Jeśli podano jedynie urządzenie lub katalog, na przykład:

       mount /katalog

    to mount szuka punktu montowania (i jeśli go nie znajdzie – urządzenia) w pliku
    /etc/fstab.  Można użyć opcji --target lub --source, aby uniknąć niejednoznacznej
    interpretacji podanego argumentu np.:

       mount --target /mountpoint

    The same filesystem may be mounted more than once, and in some cases (e.g., network
    filesystems) the same filesystem may be mounted on the same mountpoint more times. The
    mount command does not implement any policy to control this behavior. All behavior is
    controlled by the kernel and it is usually specific to the filesystem driver. The
    exception is --all, in this case already mounted filesystems are ignored (see --all below
    for more details).

  Wypisywanie montowań
    Tryby wypisywania są utrzymywane tylko dla wstecznej kompatybilności.

    Aby uzyskać spójniejsze i dające się konfigurować wyjście, proszę korzystać z findmnt(8),
    w szczególności w swoich skryptach. Proszę zauważyć, że znaki kontrolne w nazwach punktów
    montowania są zastępowane znakiem "?".

    Poniższe polecenie wypisze wszystkie zamontowane systemy plików (typu typ):

       mount [-l] [-t typ]

    Opcja -l ujmuje w zestawieniu również etykiety. Patrz niżej.

  Indicating the device and filesystem
    Most devices are indicated by a filename (of a block special device), like /dev/sda1, but
    there are other possibilities. For example, in the case of an NFS mount, device may look
    like knuth.cwi.nl:/dir. It is also possible to indicate a block special device using its
    filesystem label or UUID (see the -L and -U options below), or its partition label or
    UUID. Partition identifiers are supported for example for GUID Partition Tables (GPT).

    The device names of disk partitions are unstable; hardware reconfiguration, adding or
    removing a device can cause changes in names. This is the reason why it's strongly
    recommended to use filesystem or partition identifiers like UUID or LABEL.

    The command lsblk --fs provides an overview of filesystems, LABELs and UUIDs on available
    block devices. The command blkid -p <device> provides details about a filesystem on the
    specified device.

    Proszę nie zapomnieć o tym, że nie ma gwarancji, że etykiety i UUID-y są faktycznie
    unikalne, szczególnie jeśli kopiuje się, współdzieli lub przenosi urządzenie. Polecenie
    lsblk -o +UUID,PARTUUID pozwoli na zweryfikowanie unikalności UUID-ów w bieżącym systemie.

    The  recommended  setup  is  to  use  tags  (e.g.  UUID=uuid)  rather  than
    /dev/disk/by-{label,uuid,partuuid,partlabel} udev symlinks in the /etc/fstab file.  Tags
    are more readable, robust and portable.  The mount(8) command internally uses udev
    symlinks, so the use of symlinks in /etc/fstab has no advantage over tags.  For more
    details see libblkid(3).

    Proszę zauważyć, że mount(8) używa UUID-ów jako łańcuchów. UUID-y z wiersza poleceń lub
    fstab(5) nie są konwertowane do wewnętrznej reprezentacji binarnej. Litery w reprezentacji
    łańcucha UUID powinny być małymi literami.

    The proc filesystem is not associated with a special device, and when mounting it, an
    arbitrary keyword, such as proc can be used instead of a device specification.  (The
    customary choice none is less fortunate: the error message `none already mounted' from
    mount can be confusing.)

  Pliki /etc/fstab, /etc/mtab i /proc/mounts
    Plik /etc/fstab (zobacz fstab(5)), może zawierać wiersze opisujące, jakie urządzenia gdzie
    są zazwyczaj montowane i przy użyciu jakich opcji. Domyślne położenie pliku fstab(5) można
    przesłonić opcją wiersza poleceń --fstab ścieżka (więcej szczegółów poniżej).

    Polecenie

       mount -a [-t typ] [-O lista-opcji]

    (zwykle podawane w skryptach startowych) powoduje zamontowanie wszystkich systemów plików
    (danego typu) wymienionych w fstab, poza tymi, których wpisy zawierają słowo kluczowe
    noauto. Podanie opcji -F spowoduje, że mount się rozdzieli na kilka procesów, tak że
    systemy plików będą montowane równocześnie.

    Podczas montowania systemu plików wymienionego w fstab lub mtab, wystarczy podać w wierszu
    poleceń tylko nazwę urządzenia lub tylko punkt montowania.

    The programs mount and umount traditionally maintained a list of currently mounted
    filesystems in the file /etc/mtab.  The support for regular classic /etc/mtab is
    completely disabled in compile time by default, because on current Linux systems it is
    better to make it a symlink to /proc/mounts instead. The regular mtab file maintained in
    userspace cannot reliably work with namespaces, containers and other advanced Linux
    features.  If the regular mtab support is enabled than it's possible to use the file as
    well as the symlink.

    Jeśli nie poda się argumentów do mount, wypisywana jest lista zamontowanych systemów
    plików.

    Aby przesłonić opcje montowania z /etc/fstab konieczne jest użycie opcji -o:

       mount urządzenie|katalog -o opcje

    and then the mount options from the command line will be appended to the list of options
    from /etc/fstab. This default behaviour is possible to change by command line option
    --options-mode.  The usual behavior is that the last option wins if there are conflicting
    ones.

    Program mount nie odczytuje pliku /etc/fstab jeśli podano urządzenie (lub LABEL, UUID,
    PARTUUID lub PARTLABEL) oraz katalog. Na przykład, aby zamontować urządzenie foo w
    /katalogu:

       mount /dev/foo /katalog

    This default behaviour is possible to change by command line option --options-source-force
    to always read configuration from fstab. For non-root users mount always read fstab
    configuration.

  Montowanie przez zwykłych użytkowników
    Tradycyjnie, tylko superużytkownik może montować systemy plików. Jednak jeśli fstab w
    danym wierszu zawiera opcję user, to każdy może zamontować odpowiadający temu wpisowi
    system plików.

    Tak więc, jeśli mamy wiersz

       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide

    to dowolny użytkownik może zamontować system plików iso9660 umieszczony na włożonym
    CD-ROM-ie, posługując się poleceniem
       mount /cd

    Note that mount is very strict about non-root users and all paths specified on command
    line are verified before fstab is parsed or a helper program is executed. It's strongly
    recommended to use a valid mountpoint to specify filesystem, otherwise mount may fail. For
    example it's bad idea to use NFS or CIFS source on command line.

    Since version 2.35 mount command does not exit when user permissions are inadequate by
    internal libmount security rules.  It drops suid permissions and continue as regular
    non-root user. It allows to support use-cases where root permissions are not necessary
    (e.g., fuse filesystems, user namespaces, etc).

    Szczegóły opisuje fstab(5).  Tylko użytkownik, który zamontował system plików może
    ponownie go odmontować.  Jeżeli zachodzi potrzeba, by odmontowywać mógł każdy, w
    odpowiednim wierszu fstab należy zamiast user wpisać users. Opcja owner przypomina opcję
    user, poza tym, że dany użytkownik musi być właścicielem odpowiedniego pliku specjalnego.
    Jest przydatna np. w przypadku /dev/fd jeśli skrypt zgłoszeniowy (login script) czyni
    danego użytkownika korzystającego z konsoli właścicielem tego urządzenia. Opcja group jest
    podobna, z tym ograniczeniem, że użytkownik musi być członkiem grupy pliku specjalnego.

  Bind mount operation
    Remount part of the file hierarchy somewhere else. The call is:

       mount --bind stary-katalog nowy-katalog

    lub za pomocą tego wpisu fstab:

       /stary-katalog /nowy-katalog none bind

    After this call the same contents are accessible in two places.

    It is important to understand that "bind" does not to create any second-class or special
    node in the kernel VFS. The "bind" is just another operation to attach a filesystem. There
    is nowhere stored information that the filesystem has been attached by "bind" operation.
    The olddir and newdir are independent and the olddir may be umounted.

    One can also remount a single file (on a single file). It's also possible to use the bind
    mount to create a mountpoint from a regular directory, for example:

       mount --bind foo foo

    Wywołanie montowania z podpięciem dołącza tylko (część) pojedynczego systemu plików, bez
    możliwych montowań znajdujących się poniżej. Cała hierarchia plików, uwzględniając takie
    montowania jest dołączana w drugie miejsce za pomocą:

       mount --rbind stary-katalog nowy-katalog

    Note that the filesystem mount options maintained by kernel will remain the same as those
    on the original mount point. The userspace mount options (e.g., _netdev) will not be
    copied by mount(8)  and it's necessary explicitly specify the options on mount command
    line.

    mount(8) od wersji 2.27 pozwala na zmianę opcji montowania przez przekazanie ich razem z
    --bind np.:

       mount -o bind,ro foo foo

    This feature is not supported by the Linux kernel; it is implemented in userspace by an
    additional mount(2) remounting system call. This solution is not atomic.

    Alternatywnym (klasycznym) sposobem utworzenia montowania z podpięciem, tylko do odczytu,
    jest operacja przemontowania np.:

       mount --bind stary-katalog nowy-katalog
       mount -o remount,bind,ro olddir newdir

    Proszę zauważyć, że tego typu montowanie utworzy punkt montowania tylko do odczytu (wpis
    VFS), ale oryginalny superblok systemu plików wciąż będzie zapisywalny, tzn. stary-katalog
    będzie zapisywalny, a nowy-katalog tylko do odczytu.

    It's also possible to change nosuid, nodev, noexec, noatime, nodiratime and relatime VFS
    entry flags by "remount,bind" operation. The another (for example filesystem specific
    flags) are silently ignored.  It's impossible to change mount options recursively (for
    example with -o rbind,ro).

    mount(8) since v2.31 ignores the bind flag from /etc/fstab on remount operation (if "-o
    remount" specified on command line). This is necessary to fully control mount options on
    remount by command line. In the previous versions the bind flag has been always applied
    and it was impossible to re-define mount options without interaction with the bind
    semantic. This mount(8) behavior does not affect situations when "remount,bind" is
    specified in the /etc/fstab file.

  Operacja przenoszenia
    Move a mounted tree to another place (atomically). The call is:

       mount --move stary-katalog nowy-katalog

    Spowoduje to pojawienie się zawartości, która wcześniej znajdowała się w starym-katalogu,
    dostępnej w nowym-katalogu. Fizyczne położenie plików nie zmienia się. Proszę zauważyć, że
    stary-katalog musi być punktem montowania.

    Proszę zauważyć, że przeniesienie punktu montowania leżącego pod współdzielonym punktem
    montowania jest nieprawidłowe i niewspierane. Proszę użyć findmnt -o TARGET,PROPAGATION
    aby sprawdzić bieżące flagi propagacji.

  Współdzielone operacje na poddrzewach
    Since Linux 2.6.15 it is possible to mark a mount and its submounts as shared, private,
    slave or unbindable. A shared mount provides the ability to create mirrors of that mount
    such that mounts and unmounts within any of the mirrors propagate to the other mirror. A
    slave mount receives propagation from its master, but not vice versa.  A private mount
    carries no propagation abilities. An unbindable mount is a private mount which cannot be
    cloned through a bind operation.  The  detailed  semantics  are  documented  in
    Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt file in the kernel source tree.

    Obsługiwane są następujące operacje:

       mount --make-shared punkt-montowania
       mount --make-slave punkt-montowania
       mount --make-private punkt-montowania
       mount --make-unbindable punkt-montowania

    Następujące polecenia pozwalają na rekursywną zmianę typu wszystkich montowań pod danym
    punktem montowania.

       mount --make-rshared punkt-montowania
       mount --make-rslave punkt-montowania
       mount --make-rprivate punkt-montowania
       mount --make-runbindable punkt-montowania

    mount(8) nie odczytuje fstab(5) gdy żądana jest operacja --make-*. Wszystkie potrzebne
    informacje trzeba podać w wierszu polecenia.

    Note that the Linux kernel does not allow to change multiple propagation flags with a
    single mount(2) system call, and the flags cannot be mixed with other mount options and
    operations.

    Since util-linux 2.23 the mount command allows to do more propagation (topology) changes
    by one mount(8) call and do it also together with other mount operations. This feature is
    EXPERIMENTAL.  The propagation flags are applied by additional mount(2) system calls when
    the preceding mount operations were successful. Note that this use case is not atomic.
    It is possible to specify the propagation flags in fstab(5) as mount options (private,
    slave, shared, unbindable, rprivate, rslave, rshared, runbindable).

    Przykładowo:

       mount --make-private --make-unbindable /dev/sda1 /foo

    jest tym samym co:

       mount /dev/sda1 /foo
       mount --make-private /foo
       mount --make-unbindable /foo

OPCJE LINII POLECEŃ

    Pełny zestaw opcji używanych przy wywoływaniu mount jest ustalany przez pobranie opcji dla
    danego systemu plików z fstab, a następnie zastosowanie wszelkich opcji podanych
    argumentem -o, a na koniec opcji -r lub -w, o ile istnieją.

    Polecenie mount nie przekazuje wszystkich opcji wiersza poleceń do programów pomocniczych
    /sbin/mount.przyrostek.  Interfejs pomiędzy mount i programami pomocniczymi opisano
    poniżej, w rozdziale ZEWNĘTRZNE PROGRAMY POMOCNICZE.

    Opcje wiersza poleceń, dostępne do polecenia mount to:

    -a, --all
       Mount all filesystems (of the given types) mentioned in fstab (except for those
       whose line contains the noauto keyword). The filesystems are mounted following
       their order in fstab. The mount command compares filesystem source, target (and fs
       root for bind mount or btrfs) to detect already mounted filesystems. The kernel
       table with already mounted filesystems is cached during mount --all. It means that
       all duplicated fstab entries will be mounted.

       The option --all is possible to use for remount operation too. In this case all
       filters (-t and -O) are applied to the table of already mounted filesystems.

       Since version 2.35 is possible to use the command line option -o to alter mount
       options from fstab (see also --options-mode).

       Note that it is a bad practice to use mount -a for fstab checking. The recommended
       solution is findmnt --verify.

    -B, --bind
       Montuje ponownie poddrzewo w innym miejscu (tak, że jego zawartość jest dostępna w
       obu miejscach). Patrz wyżej w rozdziale Montowanie z podpięciem (bind).

    -c, --no-canonicalize
       Nie normalizuje ścieżek. Polecenie montowania domyślnie normalizuje wszystkie
       ścieżki (z wiersza poleceń lub fstab). Opcja może być użyta razem z -f do już
       znormalizowanych  ścieżek absolutnych. Opcja jest przeznaczona dla programów
       pomocniczych wywołujących mount -i. Zdecydowanie nie zaleca się korzystania z tej
       opcji przy normalnych operacjach montowania.

       Proszę zauważyć, że mount(8) nie przekazuje tej operacji do programów pomocniczych
       /sbin/mount.typ.

    -F, --fork
       (Użyte w połączeniu z -a.) Dla każdego urządzenia tworzy nowy proces równoległy
       mount. Powoduje to równoległy przebieg montowania różnych urządzeń lub różnych
       serwerów NFS. Zaletą jest większa szybkość: także przekroczenia czasu dla NFS będą
       wyznaczane równolegle. Wadą jest to, że montowania wykonywane są w niezdefiniowanej
       kolejności. Nie można zatem zastosować tej opcji do równoczesnego montowania /usr i
       /usr/spool.

    -f, --fake
       Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywołaniem funkcji systemowej.
       Jeśli nie jest to oczywiste: "udaje" to montowanie systemu plików. W połączeniu z
       flagą -v przydaje się do ustalenia, co usiłuje zrobić polecenie mount. Może być
       też używana do dodawania wpisów dla urządzeń, które zamontowano wcześniej z opcją
       -n. Opcja -f sprawdza istnienie rekordu w /etc/mtab i zawodzi, jeśli rekord już
       istnieje (w przypadku zwykłych, nieudawanych montowań, to sprawdzenie  jest
       wykonywane przez jądro).

    -i, --internal-only
       Nie wywołuje programu pomocniczego /sbin/mount.system-plików, nawet jeśli istnieje.

    -L, --label etykieta
       Montuje partycję posiadającą podaną etykietę.

    -l, --show-labels
       Add the labels in the mount output. mount must have permission to read the disk
       device (e.g. be set-user-ID root) for this to work. One can set such a label for
       ext2, ext3 or ext4 using the e2label(8) utility, or for XFS using xfs_admin(8), or
       for reiserfs using reiserfstune(8).

    -M, --move
       Przenosi poddrzewo w inne miejsce. Patrz powyżej w  podrozdziale  Operacja
       przenoszenia.

    -n, --no-mtab
       Montuje bez zapisywania w /etc/mtab.  Jest to niezbędne na przykład gdy /etc
       znajduje się na systemie plików tylko do odczytu.

    -N, --namespace ns
       Perform mount in namespace specified by ns. ns is either PID of process running in
       that namespace or special file representing that namespace.

       mount(8)  switches to the namespace when it reads /etc/fstab, writes /etc/mtab (or
       writes to /run/mount) and calls mount(2) system call, otherwise it runs in the
       original namespace. It means that the target namespace does not have to contain any
       libraries or another requirements necessary to execute mount(2) command.

       See namespaces(7) for more information.

    -O, --test-opts opcje
       Ogranicza grupę systemów plików do której stosowana jest opcja -a. Podobnie jak -t,
       z tym wyjątkiem, że -O jest bezużyteczna bez opcji -a. Na przykład polecenie:

           mount -a -O no_netdev

       montuje wszystkie systemy plików z wyjątkiem posiadających podaną opcją _netdev w
       polu opcji pliku /etc/fstab.

       Różni się od -t tym, że każda opcja jest dopasowywana dokładnie; a podanie no na
       początku jednej opcji, nie neguje pozostałych.

       Opcje -t i -O łączą swe działanie; to jest polecenie

           mount -a -t ext2 -O _netdev

       montuje wszystkie systemy plików ext2 z opcją _netdev, a nie wszystkie systemy
       które są albo typu ext2, albo mają podaną opcją _netdev.

    -o, --options opcje
       Używa podanej opcji montowania. Argument opcje jest listą rozdzieloną przecinkami.
       Na przykład:

           mount LABEL=mydisk -o noatime,nodev,nosuid

       Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z rozdziałami OPCJE MONTOWANIA
       NIEZALEŻNE OD SYSTEMU PLIKÓW i OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW
       PLIKÓW.

    --options-mode mode
       Controls how to combine options from fstab/mtab with options from command line.
       mode can be one of ignore, append, prepend or replace. For example append means
       that options from fstab are appended to options from command line. Default value
       is prepend -- it means command line options are evaluated after fstab options.
       Note that the last option wins if there are conflicting ones.

    --options-source source
       Source of default options.  source is comma separated list of fstab, mtab and
       disable. disable disables fstab and mtab and disables --options-source-force.
       Default value is fstab,mtab.

    --options-source-force
       Use options from fstab/mtab even if both device and dir are specified.

    -R, --rbind
       Montuje  ponownie  poddrzewo  wraz  ze  wszystkimi ewentualnymi montowaniami
       znajdującymi się poniżej, w innym miejscu (tak, że jego zawartość jest dostępna w
       obu miejscach). Patrz wyżej w podrozdziale Montowania z podbięciem (bind).

    -r, --read-only
       Montuje system plików w trybie tylko do odczytu. Synonimem jest -o ro.

       Proszę zauważyć że, w zależności od systemu plików, stanu i zachowania jądra,
       system może wciąż zapisywać na urządzenie. Na przykład ext3 lub ext4 będzie
       odświeżał swój dziennik, jeśli system plików jest zaśmiecony. Aby zapobiec takiemu
       typowi dostępu do zapisu, można zamontować system plików ext3 lub ext4 z opcją
       montowania ro,noload lub ustawić urządzenie blokowe w trybie tylko do odczytu,
       patrz polecenie blockdev(8).

    -s   Toleruje nieodpowiednie opcje montowania, zamiast kończyć pracę niepowodzeniem.
       Powoduje to ignorowanie opcji montowania, które nie są obsługiwane przez dany
       system plików. Nie wszystkie systemy plików rozpoznają tę opcję. Obecnie jest ona
       rozpoznawana jedynie przez program pomocniczy mount.nfs.

    --source urządzenie
       Jeśli podano tylko jeden argument dla polecenia montowania, to może on zostać
       zinterpretowany jako cel (punkt montowania) lub źródło (urządzenie). Ta opcja
       pozwala jawnie zdefiniować, że argument jest źródłem montowania.

    --target katalog
       Jeśli podano tylko jeden argument dla polecenia montowania, to może on zostać
       zinterpretowany jako cel (punkt montowania) lub źródło (urządzenie). Ta opcja
       pozwala jawnie zdefiniować, że argument jest celem montowania.

    --target-prefix directory
       Prepend specified directory to all mount targets. This option allows to follow
       fstab, but mount operations is done on another place, for example:

           mount --all --target-prefix /chroot -o X-mount.mkdir

       mounts all from system fstab to /chroot, all missing muontpoint are created (due to
       X-mount.mkdir). See also --fstab to use an alternative fstab.

    -T, --fstab ścieżka
       Określa alternatywny plik fstab. Jeśli ścieżka jest katalogiem, to pliki w katalogu
       są sortowane za pomocą strverscmp(3); pliki zaczynające się  od  "."  lub
       nieposiadające rozszerzenia .fstab są ignorowane. Można podać tę opcję więcej niż
       jeden raz. Jest ona właściwie przeznaczona dla skryptów chroot i initramfs, gdy
       podawana jest dodatkowa konfiguracja poza standardową konfiguracją systemu.

       Proszę zauważyć, że mount(8) nie przekazuje opcji --fstab programom pomocniczym
       /sbin/mount.typ, co oznacza, że alternatywne pliki fstab będą dla nich niewidoczne.
       Nie jest to problemem przy normalnych montowaniach, ale montowania wykonywane przez
       użytkownika (nie roota) zawsze wymagają fstab w celu weryfikacji jego uprawnień.

    -t, --types typ_systemu_plików
       Argument opcji -t określa typ systemu plików. To, jakie typy systemów plików są
       obecnie obsługiwane, zależy od jądra. Pełną listę można uzyskać sprawdzając pliki
       /proc/filesystems i /lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs. Najpopularniejsze typy to:
       ext2, ext3, ext4, xfs, btrfs, vfat, sysfs, proc, nfs i cifs.

       Programy mount i umount obsługują podtypy systemów plików. Podtypy są definiowane
       przyrostkiem ".podtyp". Przykładowo "fuse.sshfs". Zalecane jest używanie notacji
       podtypów  zamiast  dodawać  jakieś  przedrostki  do  źródła montowania (np.
       "sshfs#example.com" jest przestarzałe).

       Bez podania opcji -t lub gdy podany jest typ auto, mount postara się odgadnąć
       właściwy typ. Mount używa biblioteki blkid do tego celu; jeśli nie zwróci to
       niczego, co wygląda znajomo, mount postara się odczytać plik /etc/filesystems lub,
       jeśli on nie istnieje /proc/filesystems. Wszystkie wypisane tam typy zostaną
       wypróbowane, z wyjątkiem tych oznaczonych jako "nodev" (np. devpts, proc i nfs).
       Jeśli /etc/filesystems kończy się wierszem z pojedynczą *, mount odczyta później
       plik /proc/filesystems. Podczas tych prób, wszystkie typy systemów plików będę
       montowane z opcją montowania silent.

       Typ auto może być przydatny do montowanych przez użytkownika dyskietek. Utworzenie
       pliku /etc/filesystems przydaje się do zmiany kolejności rozpoznawania (np. do
       próbowania vfat przed msdos lub ext3 przez ext2) lub w przypadku stosowania modułu
       autoloadera.

       Można podać więcej niż jeden typ, w postaci listy rozdzielonej przecinkami do opcji
       -t jak również jako wpis /etc/fstab. Lista typów systemów plików do opcji -t może
       być poprzedzona słowem no aby określić systemy plików, na których żadna akcja nie
       powinna być wykonywana. Przedrostek no nie działa przy wpisach w /etc/fstab.

       Przedrostek no może być przydatny przy opcji -a. Na przykład polecenie

           mount -a -t nomsdos,smbfs

       montuje wszystkie systemy plików poza tymi, które są typu msdos lub smbfs.

       For most types all the mount program has to do is issue a simple mount(2) system
       call, and no detailed knowledge of the filesystem type is required.  For a few
       types however (like nfs, nfs4, cifs, smbfs, ncpfs) an ad hoc code is necessary.
       The nfs, nfs4, cifs, smbfs, and ncpfs filesystems have a separate mount program.
       In order to make it possible to treat all types in a uniform way, mount will
       execute the program /sbin/mount.type (if that exists) when called with type type.
       Since  different  versions  of the smbmount program have different calling
       conventions, /sbin/mount.smbfs may have to be a shell script that sets up the
       desired call.

    -U, --uuid uuid
       Montuje partycję posiadającą podany uuid.

    -v, --verbose
       Tryb szczegółowy.

    -w, --rw, --read-write
       Mount the filesystem read/write. The read-write is kernel default. A synonym is -o
       rw.

       Note that specify -w on command line forces mount command to never try read-only
       mount on write-protected devices. The default is try read-only if the previous
       mount syscall with read-write flags failed.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

    -h, --help
       Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

OPCJE MONTOWANIA NIEZALEŻNE OD SYSTEMU PLIKÓW

    Część opcji jest przydatna tylko wówczas, gdy znajdują się w pliku /etc/fstab.

    Część tych opcji może zostać domyślnie włączona lub wyłączona przez jądro systemu. Aby
    sprawdzić bieżące ustawienia, proszę sprawdzić opcje w /proc/mounts. Proszę zauważyć, że
    istnieją również domyślne opcje montowania charakterystyczne dla poszczególnych systemów
    plików (zob. np. wynik tune2fs -l dla systemów plików extN).

    The following options apply to any filesystem that is being mounted (but not every
    filesystem actually honors them – e.g., the sync option today has an effect only for ext2,
    ext3, ext4, fat, vfat, ufs and xfs):

    async Wszelkie operacje wejścia/wyjścia dla tego systemu plików powinny być wykonywane
       asynchronicznie (patrz również opcja sync).

    atime Nie używa funkcji noatime, w związku z czym czas dostępu i-węzła jest kontrolowany
       przez wartość domyślną jądra. Patrz również opis opcji montowania relatime i
       strictatime.

    noatime
       Nie wykonuje aktualizacji czasu dostępu w i-węźle położonym na tym systemie plików
       (np. w celu uzyskania szybszego dostępu do bufora wiadomości, co przyspiesza
       działanie serwerów grup dyskusyjnych). Działa to dla wszystkich typów i-węzłów
       (również katalogów), co implikuje nodiratime.

    auto  System plików może być montowany opcją -a.

    noauto Dany system plików może być montowany tylko jawnie (np. opcja -a nie spowoduje jego
       zamontowania).

    context=kontekst, fscontext=kontekst, defcontext=kontekst
       i rootcontext=kontekst The context= option is useful when mounting filesystems that
       do not support extended attributes, such as a floppy or hard disk formatted with
       VFAT, or systems that are not normally running under SELinux, such as an ext3 or
       ext4 formatted

       disk from a non-SELinux workstation. You can also use context= on filesystems you
       do not trust, such as a floppy.  It also helps  in  compatibility  with
       xattr-supporting filesystems on earlier 2.4.<x> kernel versions. Even where xattrs
       are supported, you can save time not having to label every file by assigning the
       entire disk one security context.

       Często   używaną   opcją   w   przypadku   nośników  wymiennych  jest
       context="system_u:object_r:removable_t".

       Dwiema innymi opcjami są fscontext i defcontext=, przy czym wykluczają one opcję
       context. Oznacza to, że można użyć razem fscontext i defcontext, ale żadnej nie
       można użyć z context.

       Opcja fscontext= działa ze wszystkimi systemami plików, niezależnie od ich obsługi
       xattr. Opcja fscontext ustawia nadrzędną etykietę systemu plików na określony
       kontekst bezpieczeństwa. Etykieta systemu plików jest oddzielona od poszczególnych
       etykiet plików. Reprezentuje cały system plików w celu określonego typu sprawdzeń
       uprawnień, takich jak podczas montowania lub tworzenia pliku. Poszczególne etykiety
       pliku są wciąż pobierane z xattrs z samych plików. Opcja context w rzeczywistości
       ustawia zsumowany kontekst udostępniany przez fscontext, poza podawaniem samej
       etykiety poszczególnych plików.

       Można ustawić domyślny kontekst bezpieczeństwa do plików bez etykiety, przy użyciu
       opcji defcontext=. Przesłania ona wartość ustawioną przez zasady (politykę) do
       plików bez etykiety i wymaga systemu plików obsługującego etykietowanie xattr.

       Opcja rootcontext= pozwala na jawne podanie etykiety głównego i-węzła systemu
       plików przez tym, zanim ten system plików lub i-węzeł stanie się widoczny dla
       przestrzeni użytkownika. Może być to przydatne przy wykorzystaniu bezdyskowego
       Linuksa.

       Proszę zauważyć, że jądro odrzuca żądania przemontowania, które zawierają opcję
       context, nawet gdy nie różni się ona od bieżącego kontekstu.

       Uwaga: wartość context może zawierać przecinki, ale musi być wówczas odpowiednio
       cytowana, ponieważ w przeciwnym wypadku mount(8) zinterpretuje przecinki jako
       separatory pomiędzy punktami montowań. Proszę nie zapomnieć, że powłoka usunie
       cytowanie, dlatego konieczne jest podwójne cytowanie np.:

           mount -t tmpfs none /mnt -o \
            'context="system_u:object_r:tmp_t:s0:c127,c456",noexec'

       Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z selinux(8).

    defaults
       Używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i async.

       Proszę zauważyć, że rzeczywisty zestaw domyślnych opcji montowania zależy od jądra
       i typu systemu plików. Więcej szczegółów na początku tego rozdziału.

    dev  Interpretuje specjalne urządzenia blokowe i znakowe na danym systemie plików.

    nodev Nie interpretuje specjalnych urządzeń blokowych ani znakowych na systemie plików.

    diratime
       Aktualizuje czas dostępu katalogu zapisany w i-węźle w danym systemie plików. Tak
       jest domyślnie. (Ta opcja jest ignorowana, gdy ustawiono noatime).

    nodiratime
       Aktualizuje czas dostępu katalogu zapisany w i-węźle w danym systemie plików (ta
       opcja jest dorozumiana, gdy ustawiono noatime).

    dirsync
       Aktualizacja  wszystkich katalogów w systemie plików powinna być wykonywana
       synchronicznie. Dotyka to następujących wywołań systemowych: creat, link, unlink,
       symlink, mkdir, rmdir, mknod i rename.

    exec  Zezwala na uruchamianie plików binarnych.

    noexec Do not permit direct execution of any binaries on the mounted filesystem.

    group Pozwala na zamontowanie tego systemu plików przez zwykłego użytkownika, jeśli jedna
       z grup tego użytkownika pasuje do grup urządzenia. Opcja ta implikuje opcje nosuid,
       i  nodev  (chyba  że  są  przesłaniane przez następne opcje, jak w linii
       group,dev,suid).

    iversion
       Przy każdej modyfikacji i-węzła zwiększane jest pole i_version.

    noiversion
       Nie zwiększa pola i-węzła i_version.

    mand  Pozwala na ściśle egzekwowane blokady w systemie plików. Patrz fcntl(2).

    nomand Nie pozwala na ściśle egzekwowane blokady w systemie plików.

    _netdev
       System plików znajduje się na urządzeniu wymagającym połączenia sieciowego (używane
       aby zapobiec montowania przez system takich systemów plików, dopóki sieć nie
       zostanie włączona w systemie).

    nofail Nie informuje o błędach urządzenia, jeśli ono nie istnieje.

    relatime
       Aktualizuje czas dostępu i-węzła relatywnie do czasu modyfikacji lub zmiany. Czas
       dostępu jest aktualizowany tylko wówczas, jeśli poprzedni czas dostępu był
       wcześniejszy od bieżącego czasu modyfikacji lub zmiany (podobne do noatime, ale nie
       psuje aplikacji mutt i innych, które potrzebują informacji o tym, czy plik zostać
       przeczytany od czasu jego ostatniej modyfikacji).

       Od Linuksa w wersji 2.6.30, jądro używa domyślnie zachowania udostępnianego przez
       tę opcję (chyba że podano noatime), a opcja strictatime jest wymagana, aby uzyskać
       tradycyjny sposób działania. Dodatkowo, od tej wersji Linuksa, czas ostatniego
       dostępu pliku jest aktualizowany zawsze, jeśli wynosi więcej niż 1 dzień.

    norelatime
       Nie używa funkcji relatime. Patrz również opcja montowania strictatime.

    strictatime
       Pozwala na jawne żądanie pełnych aktualizacji atime. Umożliwia jądru na domyślne
       używanie relatime lub noatime, ale wciąż pozwala warstwie  użytkownika  na
       przesłonięcie tych opcji. Aby dowiedzieć się więcej o domyślnych, systemowych
       opcjach montowania należy zapoznać się z /proc/mount.

    nostrictatime
       Używa domyślnego zachowania jądra dotyczącego aktualizowania czasów  dostępu
       i-węzłów.

    lazytime
       Aktualizuje  czasy  (atime, mtime, ctime) wyłącznie w wersji i-węzła pliku
       przechowywanej w pamięci.

       Opcja ta zdecydowanie ogranicza zapisy do tablicy i-węzłów, jeśli czynione są
       częste, losowe zapisy do wstępnie zaalokowanych plików.

       Znaczniki czasu przechowywane na dysku są aktualizowane tylko wtedy, gdy:

       - i-węzeł musi być zaktualizowany w związku ze zmianą niezwiązaną ze znacznikami
       czasu

       - aplikacja wykorzystuje fsync(2), syncfs(2) lub sync(2)

       - przywrócony (po usunięciu) i-węzeł jest wyrzucany z pamięci

       - minęło ponad 24 godziny od czasu zapisania i-węzła na dysk.

    nolazytime
       Nie używa funkcji lazytime.

    suid  Honor set-user-ID and set-group-ID bits or file capabilities when executing
       programs from this filesystem.

    nosuid Do not honor set-user-ID and set-group-ID bits or file capabilities when executing
       programs from this filesystem.

    silent Włącza flagę "cicho".

    loud  Wyłącza flagę "cicho".

    owner Pozwala każdemu zwykłemu użytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie systemu
       plików, jeśli jest on właścicielem urządzenia. Opcja ta implikuje opcje nosuid, i
       nodev (chyba że są przesłaniane przez następne opcje, jak w linii owner,dev,suid).

    remount
       Usiłuje ponownie zamontować już zamontowany system plików. Często używane do zmiany
       flag montowania systemu, szczególnie aby umożliwić zapis na systemach tylko do
       odczytu. Nie zmienia urządzenia ani punktu montowania.

       The remount operation together with the bind flag has special semantic. See above,
       the subsection Bind mounts.

       Funkcja ponownego montowania przestrzega standardowego sposobu, w jaki polecenie
       mount działa z opcjami z fstab. Oznacza to, że polecenie mount nie odczytuje fstab
       (lub mtab) wyłącznie wtedy, jeśli podano zarówno urządzenie jak katalog.

         mount -o remount,rw /dev/foo /katalog

       Po tym wywołaniu wszystkie stare opcje montowania są zastępowane, a arbitralne
       rzeczy z fstab (lub mtab) są ignorowane, z wyjątkiem opcji loop=, która jest
       tworzona i zarządzana wewnętrznie przez polecenie mount.

         mount -o remount,rw /katalog

       Po tym wywołaniu mount odczytuje fstab i łączy te opcje z opcjami podanymi w
       wierszu poleceń (-o). Jeśli we fstab nie będzie podanego punktu montowania, to
       dopuszczalne jest przemontowanie z niezdefiniowanego źródła.

       mount(8) allows to use --all to remount all already mounted filesystems which match
       a specified filter (-O and -t). For example:

         mount --all -o remount,ro -t vfat

       remounts all already mounted vfat filesystems in read-only mode. The each of the
       filesystems is remounted by "mount -o remount,ro /dir" semantic. It means the mount
       command reads fstab or mtab and merges these options with the options from the
       command line.

    ro   Montuje system plików w trybie tylko do odczytu.

    rw   Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu.

    sync  Wszystkie  operacje  wejścia/wyjścia  systemu  plików powinny być wykonywane
       synchroniczne. W przypadku nośników z ograniczoną liczbą cykli zapisu  (np.
       niektórych napędów flash) "sync może spowodować skrócenie trwałości nośnika.

    user  Pozwala na zamontowanie tego systemu plików przez zwykłego użytkownika. Nazwa
       montującego użytkownika jest zapisywana do pliku mtab (lub prywatnego pliku
       libmount w /run/mount w systemach bez zwykłego mtab), więc może on ponownie
       odmontować system plików. Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i nodev (chyba
       że są przesłaniane przez następne opcje, jak w linii user,exec,dev,suid).

    nouser Zabrania zwykłemu użytkownikowi montowania systemu plików. Tak jest domyślnie, przy
       czym nie implikuje to żadnych innych opcji.

    users Pozwala każdemu użytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie tego systemu plików,
       nawet gdy zamontował go inny, zwykły użytkownik. Opcja ta implikuje opcje noexec,
       nosuid, i nodev (chyba że są przesłaniane przez następne opcje, jak w linii
       user,exec,dev,suid).

    X-*  All options prefixed with "X-" are interpreted as comments or as userspace
       application-specific options. These options are not stored in the user space
       (e.g., mtab file), nor sent to the mount.type helpers nor to the mount(2) system
       call. The suggested format is X-appname.option.

    x-*  The same as X-* options, but stored permanently in the user space. It means the
       options are also available for umount or another operations. Note that maintain
       mount options in user space is tricky, because it's necessary use libmount based
       tools and there is no guarantee that the options will be always available (for
       example after a move mount operation or in unshared namespace).

       Note that before util-linux v2.30 the x-* options have not been maintained by
       libmount and stored in user space (functionality was the same as have X-* now), but
       due to growing number of use-cases (in initrd, systemd etc.) the functionality have
       been extended to keep existing fstab configurations usable without a change.

    X-mount.mkdir[=mode]
       Allow to make a target directory (mountpoint) if it does not exit yet. The
       optional argument mode specifies the filesystem access mode used for mkdir(2)  in
       octal notation.  The default mode is 0755. This functionality is supported only
       for root users or when mount executed without suid permissions. The option is also
       supported as x-mount.mkdir, this notation is deprecated since v2.30.

OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PLIKÓW

    You should consult the respective man page for the filesystem first. If you want to know
    what options the ext4 filesystem supports, then check the ext4(5)  man page.  If that
    doesn't exist, you can also check the corresponding mount page like mount.cifs(8). Note
    that you might have to install the respective userland tools.

    Następujące opcje stosuje się tylko do określonych systemów plików. Są uporządkowane
    według systemu plików. Wszystkie występują po fladze -o.

    To, czy opcje są obsługiwane, zależy w pewnej mierze od działającego jądra. Więcej
    informacji można uzyskać w podkatalogu źródeł jądra Documentation/filesystems.

  Opcje montowania do adfs
    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę plików w danym systemie plików (domyślnie: uid=gid=0).

    ownmask=wartość i othmask=wartość
       Set the permission mask for ADFS 'owner' permissions and 'other' permissions,
       respectively  (default:  0700  and  0077,  respectively).   See  also
       /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.rst.

  Opcje montowania do affs
    uid=wartość i gid=wartość
       Set the owner and group of the root of the filesystem (default: uid=gid=0, but with
       option uid or gid without specified value, the UID and GID of the current process
       are taken).

    setuid=wartość i setgid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików.

    mode=wartość
       Ustawia prawa wszystkich plików na wartość & 0777, nie zważając na oryginalne
       prawa.  Dodaje prawa przeszukiwania dla katalogów, które mają prawo odczytu.
       Wartość jest podawana ósemkowo.

    protect
       Nie dopuszcza do zmian w bitach ochrony systemu plików.

    usemp Set UID and GID of the root of the filesystem to the UID and GID of the mount point
       upon the first sync or umount, and then clear this option. Strange...

    verbose
       Wypisuje informację o każdym pomyślnym montowaniu.

    prefix=napis
       Przedrostek używany przed nazwą wolumenu, przy podążaniu za dowiązaniem.

    volume=napis
       Przedrostek (długości najwyżej 30), używany przed '/' przy podążaniu za dowiązaniem
       symbolicznym.

    reserved=wartość
       (Domyślnie: 2.) Liczba nieużytkowanych bloków na początku urządzenia.

    root=wartość
       Podaje jawnie lokalizację bloku korzenia (root block).

    bs=wartość
       Podaje rozmiar bloku. Dozwolone wartości to 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota|noquota|quota|usrquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz są ignorowane (jednakże narzędzia limitów dyskowych
       (quota) mogą reagować na takie łańcuchy w /etc/fstab).

  Opcje montowania do debugfs
    System plików debugfs jest pseudosystemem, montowanym tradycyjnie w /sys/kernel/debug. Z
    jądrem w wersji 3.4 debugfs ma następujące opcje:

    uid=n, gid=n
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich punktów montowania.

    mode=wartość
       Ustawia tryb punktu montowania.

  Opcje montowania do devpts
    devpts jest pseudosystemem plików, tradycyjnie montowanym w /dev/pts.  W celu uzyskania
    pseudoterminala,  proces  otwiera  /dev/ptmx.  Jest mu wówczas udostępniany numer
    pseudoterminala; podporządkowany pseudoterminal jest dostępny jako /dev/pts/<numer>.

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela lub grupę nowotworzonych PTY według zadanych wartości.  Jeśli
       nie podano żadnych, to zostaną nadane UID i GID procesu tworzącego. Na przykład,
       jeśli mamy grupę tty o GID=5, to gid=5 spowoduje, że nowo tworzone PTY będą należeć
       do grupy tty.

    mode=wartość
       Nadaje trybowi nowo tworzonych PTY zadaną wartość. Domyślnie jest to 0600. Wartość
       mode=620 i gid=5 powoduje, że dla nowo utworzonych PTY będzie domyślnie "mesg y".

    newinstance
       Tworzy prywatną instancję systemu plików devpts tak, że wskaźniki pty zaalokowane w
       tej nowej kopii są niezależne od wskaźników utworzonych w innych instancjach
       devpts.

       All mounts of devpts without this newinstance option share the same set of pty
       indices (i.e., legacy mode). Each mount of devpts with the newinstance option has
       a private set of pty indices.

       Opcja jest używana głównie do obsługi kontenerów, w jądrze Linux, od wersji 2.6.29.
       Co więcej, ta opcja jest poprawna jedynie, jeśli w konfiguracji jądra włączono
       CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES.

       Aby użyć tej opcji w sposób efektywny, /dev/ptmx musi być dowiązaniem symbolicznym
       do pts/ptmx. Proszę zapoznać się z plikiem Documentation/filesystems/devpts.txt w
       kodzie źródłowym jądra Linux, aby dowiedzieć się więcej.

    ptmxmode=wartość

       Ustawia tryb nowego węzła urządzenia ptmx w systemie plików devpts.

       Z obsługą wielu instancji devpts (patrz powyżej: opcja newinstance), każda kopia
       posiada prywatny węzeł ptmx w katalogu głównym systemu plików devpts (z reguły
       dev/pts/ptmx).

       W celu uzyskania kompatybilności ze starszymi wersjami jądra, domyślnym trybem
       nowego węzła ptmx jest 0000. ptmxmode=wartość określa bardziej przydatny tryb dla
       nowego węzła ptmx i jest wysoce zalecany, gdy podana jest opcja newinstance.

       Opcja została zaimplementowana jedynie w wersjach jądra Linux poczynając od 2.6.29.
       Co więcej, opcja ta jest poprawna jedynie, jeśli w konfiguracji jądra włączono
       CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES.

  Opcje montowania do fat
    (Uwaga: fat nie jest odrębnym rodzajem systemu plików, ale wspólną częścią systemów plików
    msdos, umsdos i vfat.)

    blocksize={512|1024|2048}
       Ustawia rozmiar bloku (domyślnie 512). Opcja jest przestarzała.

    uid=wartość i gid=wartość
       Set the owner and group of all files. (Default: the UID and GID of the current
       process.)

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie używany jest
       umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    dmask=wartość
       Ustawia umask ustawiany wyłącznie do katalogów. Domyślnie używany jest umask
       bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    fmask=wartość
       Ustawia umask ustawiany wyłącznie do zwykłych plików. Domyślnie używany jest umask
       bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    allow_utime=wartość
       Opcja kontroluje sprawdzanie uprawnień mtime/atime

       20   Jeśli bieżący proces jest w grupie identyfikatora grupy pliku, można zmienić
           pieczątkę czasową.

       2   Inny użytkownicy mogą zmieniać pieczątkę czasową.

       Wartość domyślna jest ustawiana z opcji "dmask" (jeśli katalog jest zapisywalny, to
       dozwolone jest również utime(2) np. ~dmask & 022)

       Normally utime(2)  checks current process is owner of the file, or it has
       CAP_FOWNER capability. But FAT filesystem doesn't have UID/GID on disk, so normal
       check is too inflexible. With this option you can relax it.

    check=wartość
       Można wybrać trzy stopnie ścisłości:

       r[elaxed]
           Akceptowane i równoważne sobie są zarówno wielkie, jak i małe litery.
           Części długich nazw są obcinane (np.  verylongname.foobar staje  się
           verylong.foo), początkowe i wtrącone spacje są akceptowane jako każda część
           nazwy (nazwy i rozszerzenia).

       n[ormal]
           Podobnie jak "relaxed", lecz wiele znaków specjalnych (jak *, ?, <, spacje,
           itp.) jest odrzucanych. Tak jest domyślnie.

       s[trict]
           Jak "normal", lecz nazwy które zawierają długie części i znaki specjalne,
           które czasem są używane pod Linuksem, lecz nie są akceptowane przez MS-DOS
           (+, = itp.) są odrzucane.

    codepage=wartość
       Ustawia stronę kodową do konwersji znaków krótkiej nazwy w systemach plików FAT i
       VFAT. Domyślnie stosowana jest strona kodowa 437.

    conv=tryb
       This option is obsolete and may fail or being ignored.

    cvf_format=moduł
       Wymusza na sterowniku stosowanie modułu CVF (Compressed Volume File) cvf_moduł
       zamiast  automatycznego  wykrywania.  Jeżeli jądro obsługuje kmod, to opcja
       cvf_format=xxx steruje także ładowaniem na żądanie modułu CVF. Ta opcja jest
       przestarzała.

    cvf_option=opcja
       Opcja przekazywana do modułu CVF. Ta opcja jest przestarzała.

    debug Włącza flagę debug. Wypisana zostanie wersja i lista parametrów systemu plików (te
       dane wypisywane są też jeśli parametry są niespójne).

    discard
       Jeśli ustawione, powoduje wydawanie poleceń discard/TRIM na urządzeniu blokowym,
       gdy bloki są zwalniane. Jest to przydatne w przypadku urządzeń SSD i alokowania
       elastycznego/"rzadkiego" w jednostkach LUN.

    dos1xfloppy
       Jeśli ustawione, używa domyślnej, zapasowej konfiguracji BIOS Parameter Block, w
       zależności od rozmiaru danego urządzenia. Te statyczne parametry przyjmują domyślne
       wartości DOS-a 1.x dla dyskietek i obrazów dyskietek 160 kiB, 180 kiB, 320 kiB i
       360 kiB.

    errors={panic|continue|remount-ro}
       Określa zachowanie FAT przy błędach krytycznych: panika, kontynuacja bez żadnej
       akcji, lub przemontowanie w tryb tylko do odczytu (tak jest domyślnie).

    fat={12|16|32}
       Określa fat 12-, 16- lub 32-bitowy. To przesłania procedurę automatycznego
       wykrywania typu FAT. Używaj ostrożnie!

    iocharset=wartość
       Zestaw znaków używany do konwersji między znakami 8-bitowymi a 16-bitowymi znakami
       Unikodu. Domyślnym jest iso8859-1. Długie nazwy plików są przechowywane na dysku w
       formacie Unicode.

    nfs={stale_rw|nostale_ro}
       Tę opcję należy włączyć przy eksporcie systemu plików FAT przez NFS.

       stale_rw: Opcja ta zarządza indeksem (buforem) i-węzłów katalogów używanych przez
       kod związany z nfs do usprawnienia wyszukiwań. Operacja pełnoplikowe (odczyt/zapis)
       przez NFS są obsługiwane, ale przy usuwaniu bufora na serwerze NFS może to
       powodować fałszywe błędy ESTALE.

       nostale_ro: This option bases the inode number and file handle on the on-disk
       location of a file in the FAT directory entry. This ensures that ESTALE will not
       be returned after a file is evicted from the inode cache. However, it means that
       operations such as rename, create and unlink could cause file handles that
       previously pointed at one file to point at a different file, potentially causing
       data corruption. For this reason, this option also mounts the filesystem readonly.

       Aby zachować kompatybilność wsteczną, akceptowana jest również opcja "-o nfs",
       która daje stale_rw.

    tz=UTC Opcja wyłącza konwersję pieczątek czasowych pomiędzy czasem lokalnym (używanym
       przez Windows na FAT) i UTC (używanym wewnętrznie przez Linuksa). Jest to przydatne
       szczególnie podczas montowania urządzeń (np. aparatów cyfrowych), które  są
       ustawione na UTC, aby uniknąć pułapki związanej z czasem lokalnym.

    time_offset=minuty
       Set offset for conversion of timestamps from local time used by FAT to UTC. I.e.,
       minutes will be subtracted from each timestamp to convert it to UTC used internally
       by Linux. This is useful when the time zone set in the kernel via settimeofday(2)
       is not the time zone used by the filesystem. Note that this option still does not
       provide correct time stamps in all cases in presence of DST - time stamps in a
       different DST setting will be off by one hour.

    quiet Włącza flagę quiet (cicho). Próby chown lub chmod nie zwracają błędów, chociaż się
       nie udają. Używaj ostrożnie!

    rodir FAT ma atrybut ATTR_RO (tylko do odczytu). W systemie Windows atrybut ten w
       przypadku katalogu zostanie zignorowany i jest używany tylko przez aplikacje, w
       dodatku jako flaga (np. jest ustawiany dla folderów skonfigurowanych przez
       użytkownika).

       Jeśli atrybut ATTR_RO ma służyć jako flaga "tylko do odczytu" nawet dla katalogów,
       proszę ustawić tę opcję.

    showexec
       Jeśli ustawiona, bit wykonywalności pliku jest dozwolony tylko, jeśli część
       rozszerzenia nazwy jest jedną z .EXE, .COM lub .BAT. Domyślnie nie ustawiona.

    sys_immutable
       Jeśli ustawiona, atrybut ATTR_SYS w FAT jest obsługiwany jak flaga IMMUTABLE w
       Linuksie. Domyślnie nie ustawiona.

    flush Jeśli ustawiona, system plików będzie starał się opróżnić bufory na dysk wcześniej
       niż zwykle. Domyślnie nie ustawione.

    usefree
       Używa wartości "wolnych klastrów" ("free clusters"), przechowywanej w FSINFO. Jest
       ona używana do pozyskania liczby wolnych klastrów bez skanowania dysku. Nie jest
       ona jednak domyślnie używana, ponieważ ostatnie wersje Windows niekiedy nie
       aktualizują jej poprawnie. W przypadku przekonania, że wartość owych "wolnych
       klastrów" w FSINFO jest poprawna, używając tej opcji można zapobiec skanowaniu
       dysku.

    dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Różne bezmyślne próby wymuszenia konwencji Uniksa lub DOS-u na systemie plików FAT.

  Opcje montowania do hpfs
    creator=cccc, type=cccc
       Ustawia wartości creator/type pokazywane przez MacOS-owy Finder, używane do
       tworzenia nowych plików. Domyślne wartości: "????".

    uid=n, gid=n
       Set the owner and group of all files. (Default: the UID and GID of the current
       process.)

    dir_umask=n, file_umask=n, umask=n
       Ustawia umask, używany do wszystkich katalogów, wszystkich zwykłych plików lub
       wszystkich plików i katalogów. Domyślnie jest to umask bieżącego procesu).

    session=n
       Ustawia sesję CD-ROM-u do zamontowania. Domyślnie, decyzja jest pozostawiana
       sterownikowi CD-ROM-u. Opcja nie powiedzie się, jeśli urządzeniem będzie coś innego
       niż CD-ROM.

    part=n Wybiera numer partycji n z urządzenia. Ma sens tylko w przypadku CD-ROM-ów.
       Domyślnie, tablica partycji nie jest w ogóle przetwarzana.

    quiet Nie informuje o nieprawidłowych opcjach montowania.

  Opcje montowania do hpfs
    uid=wartość i gid=wartość
       Set the owner and group of all files. (Default: the UID and GID of the current
       process.)

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie używany jest
       umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    case={lower|asis}
       Konwertuje wszystkie nazwy plików na małe litery lub pozostawia bez zmian
       (domyślnie: case=lower).

    conv=tryb
       This option is obsolete and may fail or being ignored.

    nocheck
       Nie przerywa montowania gdy zawiodą pewne kontrole spójności.

  Opcje montowania do iso9660
    ISO 9660 jest standardem opisującym strukturę systemu plików na CD-ROM-ach (system ten
    jest również wykorzystywany na niektórych płytach DVD; patrz również system plików udf).

    Normal iso9660 filenames appear in an 8.3 format (i.e., DOS-like restrictions on filename
    length), and in addition all characters are in upper case. Also there is no field for
    file ownership, protection, number of links, provision for block/character devices, etc.

    Rozszerzeniem iso9660 jest Rock Ridge, który udostępnia wszystkie te uniksopodobne
    właściwości. Najprościej mówiąc, dla każdego wpisu katalogowego  istnieją  w  nim
    rozszerzenia, które uzupełniają wszystkie informacje. Gdy używane jest Rock Ridge, system
    plików jest nieodróżnialny od normalnego uniksowego systemu plików (poza tym, że jest
    tylko do odczytu, oczywiście).

    norock Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Rock Ridge, nawet jeśli są dostępne. Zob. map.

    nojoliet
       Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Joliet firmy Microsoft, nawet jeśli są dostępne.
       Zob. map.

    check={r[elaxed]|s[trict]}
       Z check=relaxed, nazwa pliku  przed  dokonywaniem  podglądu  jest  najpierw
       przekształcana na małe litery. Prawdopodobnie ma to znaczenie tylko razem z norock
       i map=normal. (Domyślnie: check=strict.)

    uid=wartość i gid=wartość
       Nadaje wszystkim plikom systemu plików wskazany identyfikator użytkownika i grupy,
       być  może  przesłaniając informacje znalezione w rozszerzeniach Rock Ridge.
       (Domyślnie: uid=0,gid=0.)

    map={n[ormal]|o[ff]|a[corn]}
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, normalna translacja nazwy odwzorowuje
       wielkie litery ASCII na małe, porzuca kończące `;1' i zamienia `;' na `.'. Z
       map=off nie jest dokonywana konwersja  nazw.  Zobacz  norock.  (Domyślnie:
       map=normal.)  map=acorn jest podobne do map=normal, ale stosuje także rozszerzenia
       Acorn, jeśli występują.

    mode=wartość
       For non-Rock Ridge volumes, give all files the indicated mode. (Default: read and
       execute permission for everybody.) Octal mode values require a leading 0.

    unhide Pokazuje również pliki ukryte i powiązane (jeśli zwykłe pliki i pliki powiązane lub
       ukryte mają te same nazwy plików, może to uczynić zwykłe pliki niedostępnymi).

    block={512|1024|2048}
       Ustawia rozmiar bloku we wskazanym wolumenie. (Domyślnie: block=1024.)

    conv=tryb
       This option is obsolete and may fail or being ignored.

    cruft Jeśli starszy bajt długości pliku zawiera inne śmieci, warto ustawić tę opcję
       montowania, aby był ignorowany. Powoduje to, że maksymalny rozmiar pliku nie może
       być większy niż 16 MB.

    session=x
       Select number of session on multisession CD.

    sbsector=xxx
       Session begins from sector xxx.

    Poniższe opcje są takie same jak do vfat i podawanie ich ma sens tylko przy używaniu płyt
    zakodowanych przy użyciu rozszerzeń Joliet firmy Microsoft.

    iocharset=wartość
       Zestaw znaków używany do konwersji z 16-bitowych znaków Unikodu na CD do 8-bitowych
       znaków. Domyślnie jest to iso8859-1.

    utf8  Konwertuje 16-bitowe znaki Unikodu na CD do UTF-8.

  Opcje montowania do jfs
    iocharset=nazwa
       Zestaw znaków, używany do konwersji z Unikodu do ASCII. Domyślnie konwersja nie
       jest przeprowadzana. Proszę użyć iocharset=utf8 w celu tłumaczeń UTF-8. Opcja
       wymaga ustawienia CONFIG_NLS_UTF8 w pliku jądra .config.

    resize=wartość
       Zmienia wielkość woluminu do wartość bloków. JFS obsługuje jedynie powiększanie
       woluminu, nie zmniejszanie go. Opcja jest prawidłowa tylko podczas ponownego
       montowania, gdy wolumin jest zamontowany do odczytu i zapisu. Słowo kluczowe resize
       bez wartości, powiększy wolumin do pełnego rozmiaru partycji.

    nointegrity
       Nie zapisuje do dziennika. Głównym użyciem tej opcji jest możliwość uzyskania
       wyższej wydajności przy przywracaniu woluminu z kopii zapasowej. Integralność
       woluminu nie jest gwarantowana, jeśli system zostanie nieprawidłowo zamknięty.

    integrity
       Domyślne. Zapisuje zmiany metadanych do dziennika. Można użyć tej opcji do
       ponownego zamontowania woluminu, gdy wcześniej użyto opcji nointegrity, w celu
       przywrócenia normalnego zachowania.

    errors={continue|remount-ro|panic}
       Definiuje zachowanie przy napotkaniu błędu (albo ignoruje błędy, zaznaczając tylko
       system plików jako błędny i kontynuując, albo ponownie montuje system plików na
       tylko do odczytu, albo panikuje i zatrzymuje system).

    noquota|quota|usrquota|grpquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz ignorowane.

  Opcje montowania do msdos
    Zobacz opcje do fat. Jeśli system plików msdos wykryje niespójność, zgłasza błąd i ustawia
    system plików na tylko do odczytu. System plików może być znowu dostępny do zapisu przez
    ponowne zamontowanie.

  Opcje montowania do ncpfs
    Tak jak przy nfs, implementacja ncpfs oczekuje binarnego argumentu (struct ncp_mount_data)
    funkcji systemowej mount. Argument ten jest konstruowany przez ncpmount(8), a bieżąca
    wersja mount (2.12) nic nie wie o ncpfs.

  Opcje montowania do ntfs
    iocharset=nazwa
       Zestaw znaków stosowany przy zwracaniu nazw plików. W przeciwieństwie do VFAT,
       NTFS eliminuje nazwy zawierające znaki nie dające się przekształcić. Przestarzałe.

    nls=nazwa
       Nowa nazwa dla opcji zwanej wcześniej iocharset.

    utf8  Do konwersji nazw plików stosuje UTF-8.

    uni_xlate={0|1|2}
       Dla 0 (lub "no" albo "false") nie używa specjalnych kodowań nieznanych znaków
       Unikodu.  Dla 1 (lub "yes" albo "true") lub 2 używa 4-bajtowych sekwencji
       specjalnych w stylu vfat zaczynających się od ":". Liczba 2 oznacza kodowanie
       little-endian, a 1 - kodowanie big-endian, z odwróconymi bajtami.

    posix=[0|1]
       Jeśli jest włączone (posix=1), to system plików rozróżnia wielkie i małe litery.
       Nazwy zastępcze 8.3 są przedstawiane jako dowiązania twarde, a nie pomijane. Ta
       opcja jest przestarzała.

    uid=wartość, gid=wartość i umask=wartość
       Ustawia prawa plików dla danego systemu. Wartość umask powinna być podana ósemkowo.
       Domyślnie właścicielem plików jest root i nikt inny nie może ich czytać.

  Opcje montowania do overlay
    Od Linuksa 3.18 pseudosystem plików overlay implementuje łączone montowanie dla innych
    systemów plików.

    Overlay łączy dwa systemy plików – górny i dolny. Gdy jakaś nazwa istnieje w obu systemach
    plików, widoczny jest obiekt z górnego, a obiekt z dolnego jest albo ukryty, albo, w
    przypadku katalogów, łączony z górnym obiektem.

    Dolnym system plików może być dowolny, obsługiwany przez Linuksa system plików. Nie musi
    być on zapisywalny. Dolny system plików może być nawet kolejnym systemem typu overlay.
    Górny system plików zwykle jest zapisywalny i jeśli tak jest, musi obsługiwać tworzenie
    rozszerzonych atrybytów trusted.* oraz zapewniać prawidłowe d_type w odpowiedziach
    readdir; z tego powodu NFS jest nieodpowiedni.

    Overlay tylko o odczytu z dwóch systemów plików będących tylko do odczytu może korzystać z
    dowolnego typu systemu plików. Opcje lowerdir i upperdir są łączone do połączone katalogu
    za pomocą:

       mount -t overlay overlay \
       -olowerdir=/dolny,upperdir=/gorny,workdir=/katal-rob /poloczone

    lowerdir=katalog
       Dowolny system plików, nie musi być zapisywalny.

    upperdir=katalog
       Katalog górny jest zwykle na zapisywalnym systemie plików.

    workdir=katalog
       Katalog roboczy musi być pustym katalogiem na tym samym systemie plików, co katalog
       górny.

  Opcje montowania do reiserfs
    Reiserfs jest systemem plików z dziennikiem.

    conv  Mówi wersji 3.6 oprogramowania reiserfs, aby zamontowała wersję 3.5 systemu plików,
       używając formatu 3.6 dla nowo utworzonych plików. Ten system plików nie będzie już
       zgodny z wersją 3.5 narzędzi reiserfs.

    hash={rupasov|tea|r5|detect}
       Wybiera funkcję mieszającą (haszującą) do znajdowania plików w katalogach.

       rupasov
           Funkcja haszująca autorstwa Yury Yu. Rupasova. Jest szybka i zachowuje
           lokalizację, mapując nazwy plików bliskie w porządku leksykograficznym na
           bliskie sobie wartości funkcji. Z powodu wysokiego prawdopodobieństwa
           kolizji w haszowaniu, ta opcja nie powinna być używana.

       tea  Funkcja  Davis-Meyera zaimplementowana przez Jeremy'ego Fitzhardinge'a.
           Używa mieszania permutującego bity w nazwie pliku. Wykazuje dużą losowość
           wyników i teoretycznie małe prawdopodobieństwo kolizji. Może być używana,
           jeżeli funkcja r5 powoduje błędy EHASHCOLLISION.

       r5   Zmodyfikowana wersja funkcji rupasov. Używana domyślnie i jest najlepszym
           wyborem, jeżeli system plików nie zawiera dużych katalogów i niezwykłych
           nazw plików.

       detect Powoduje, że mount wykryje, która funkcja mieszająca  jest  używana,
           sprawdzając właśnie montowany system plików, i zapisze tę informację w
           superbloku systemu reiserfs.  Ta opcja jest użyteczna przy pierwszym
           montowaniu systemu plików o starym formacie.

    hashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    no_unhashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    noborder
       Wyłącza algorytm przydzielania granicznego wymyślony przez Yury'ego Yu. Rupasova.
       Może powodować w pewnych okolicznościach poprawienie wydajności systemu.

    nolog Wyłącza dziennik. Może w pewnych sytuacjach spowodować nieznaczne podniesienie
       wydajności systemu kosztem utracenia szybkiego odzyskiwania danych po krachu
       systemu. Nawet jeśli ta opcja jest włączona, reiserfs wciąż przeprowadza wszystkie
       operacje związane z dziennikiem, ale go nie zapisuje. Prace przy implementacji
       opcji nolog wciąż trwają.

    notail Domyślnie reiserfs przechowuje małe pliki i `końcówki plików' bezpośrednio w swoim
       drzewie. Jest to zachowanie mylące dla niektórych narzędzi użytkowych takich jak
       LILO(8). Ta opcja wyłącza pakowanie plików do drzewa.

    replayonly
       Powtarza transakcje zapisane w dzienniku, ale nie montuje systemu plików.  Głównie
       używane przez reiserfsck.

    resize=liczba
       Opcje remontowania, która pozwala na rozszerzenie partycji reiserfs. Z tą opcją
       reiserfs przyjmuje, że na urządzeniu jest liczba bloków.  Opcja jest używana z
       urządzeniami zarządzanymi przez menedżera logicznych woluminów (LVM). Istnieje
       specjalne   narzędzie   resizer,    które    można    pobrać    z
       ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs.

    user_xattr
       Enable Extended User Attributes. See the attr(1) manual page.

    acl  Włącza listy kontroli dostępu (Acces Control Lists) POSIX. Patrz strona podręcznika
       acl(5).

    barrier=none / barrier=flush
       Wyłącza/włącza wykorzystanie barier zapisu w kodzie dziennikowania. barrier=none
       wyłącza, a barrier=flush włącza (domyślnie). Opcja wymaga stosu wejścia/wyjścia
       zdolnego obsłużyć bariery; jeśli reiserfs otrzyma błąd przy zapisie barier wyłączy
       bariery  ponownie,  wypisując ostrzeżenie. Bariery zapisu wymuszają poprawną
       kolejność wpisów dziennika na dysku, czyniąc ulotne bufory zapisu dysku bezpieczne
       w użyciu, z pewnym obniżeniem wydajności. Jeśli dyski mają w jakiś sposób
       zabezpieczone zasilanie, to wyłączenie barier może w bezpieczny sposób poprawić
       wydajność.

  Opcje montowania do ubifs
    UBIFS jest systemem plików flash, którzy działa na woluminach UBI. Proszę zauważyć, że
    atime nie jest obsługiwane i jest zawsze wyłączone.

    Nazwa urządzenia może zostać podana jako
       ubiX_Y numer urządzenia UBI X, numer woluminu Y

       ubiY  numer urządzenia UBI 0, numer woluminu Y

       ubiX:NAZWA
           numer urządzenia UBI X, wolumin o nazwie NAZWA

       ubi:NAZWA
           numer urządzenia UBI 0, wolumin o nazwie NAZWA
    Zamiast : można użyć separatora !.

    Dostępne są następujące opcje montowania:

    bulk_read
       Włącza bulk-read. Odczyt z wyprzedzeniem VFS jest wyłączony, ponieważ zwalnia on
       system plików. Bulk-Read jest wewnętrzną optymalizacją. Część pamięci flash może
       czytać szybciej, jeśli dane są odczytywane za jednym razem, zamiast przy użyciu
       kilku żądań odczytu. Na przykład OneNAND może wykonać "read-while-load" gdy czyta
       więcej niż jedną stronę NAND.

    no_bulk_read
       Nie wykonuje bulk-read. Tak jest domyślne.

    chk_data_crc
       Sprawdza sumy kontrolne CRC-32 danych. Tak jest domyślnie.

    no_chk_data_crc.
       Nie sprawdza sum kontrolnych CRC-32 danych. Z tą opcją system plików nie sprawdza
       sum kontrolnych CRC-32 danych, lecz sprawdza je w celu wewnętrznej informacji
       indeksowania. Opcja wpływa jedynie na odczyt, nie na zapis. Sumy CRC-32 są
       obliczane zawsze podczas zapisu danych.

    compr={none|lzo|zlib}
       Wybiera domyślny tryb kompresji używany podczas zapisywania nowych plików. Nadal da
       się odczytać skompresowane pliki, jeśli montowanie będzie wykonane z opcją none.

  Opcje montowania do udf
    UDF is the "Universal Disk Format" filesystem defined by OSTA, the Optical Storage
    Technology Association, and is often used for DVD-ROM, frequently in the form of a hybrid
    UDF/ISO-9660 filesystem. It is, however, perfectly usable by itself on disk drives, flash
    drives and other block devices. See also iso9660.

    uid=  Make all files in the filesystem belong to the given user. uid=forget can be
       specified independently of (or usually in addition to) uid=<user> and results in
       UDF not storing uids to the media. In fact the recorded uid is the 32-bit overflow
       uid -1 as defined by the UDF standard. The value is given as either <user> which
       is a valid user name or the corresponding decimal user id, or the special string
       "forget".

    gid=  Make all files in the filesystem belong to the given group.  gid=forget can be
       specified independently of (or usually in addition to) gid=<group> and results in
       UDF not storing gids to the media. In fact the recorded gid is the 32-bit overflow
       gid -1 as defined by the UDF standard. The value is given as either <group> which
       is a valid group name or the corresponding decimal group id, or the special string
       "forget".

    umask= Mask out the given permissions from all inodes read from the filesystem. The value
       is given in octal.

    mode= If mode= is set the permissions of all non-directory inodes read from the
       filesystem will be set to the given mode. The value is given in octal.

    dmode= If dmode= is set the permissions of all directory inodes read from the filesystem
       will be set to the given dmode. The value is given in octal.

    bs=  Set the block size. Default value prior to kernel version 2.6.30 was 2048. Since
       2.6.30 and prior to 4.11 it was logical device block size with fallback to 2048.
       Since 4.11 it is logical block size with fallback to any valid block size between
       logical device block size and 4096.

       For other details see the mkudffs(8) 2.0+ manpage, sections COMPATIBILITY and BLOCK
       SIZE.

    unhide Pokazuje pliki, które inaczej byłyby ukryte.

    undelete
       Pokazuje usunięte pliki na na listach.

    adinicb
       Embed data in the inode. (default)

    noadinicb
       Don't embed data in the inode.

    shortad
       Use short UDF address descriptors.

    longad Use long UDF address descriptors. (default)

    nostrict
       Wyłącza ustawianie ścisłej zgodności.

    iocharset=
       Set the NLS character set. This requires kernel compiled with CONFIG_UDF_NLS
       option.

    utf8  Set the UTF-8 character set.

  Mount options for debugging and disaster recovery
    novrs Ignore the Volume Recognition Sequence and attempt to mount anyway.

    session=
       Select the session number for multi-session recorded optical media. (default= last
       session)

    anchor=
       Override standard anchor location. (default= 256)

    lastblock=
       Ustawia ostatni blok systemu plików.

  Unused historical mount options that may be encountered and should be removed
    uid=ignore
       Ignored, use uid=<user> instead.

    gid=ignore
       Ignored, use gid=<group> instead.

    volume=
       Unimplemented and ignored.

    partition=
       Unimplemented and ignored.

    fileset=
       Unimplemented and ignored.

    rootdir=
       Unimplemented and ignored.

  Opcje montowania do ufs
    ufstype=wartość
       UFS jest systemem plików szeroko wykorzystywanym w różnych systemach operacyjnych.
       Problem stanowią różnice pomiędzy implementacjami.  Cechy niektórych z nich są
       nieudokumentowane, tak więc trudno rozpoznać automatycznie typ ufs. Z tego powodu
       użytkownik musi określić typ ufs za pomocą opcji montowania. Możliwe wartości to:

       old  Stary format ufs, jest to typ domyślny, tylko do odczytu (proszę nie
           zapomnieć podać opcji -r).

       44bsd Dla systemów plików utworzonych przez system typu BSD (NetBSD, FreeBSD,
           OpenBSD).

       ufs2  Używane w FreeBSD 5.x obsługiwanego jako do odczytu i zapisu.

       5xbsd Synonim do ufs2.

       sun  Do systemów plików utworzonych przez SunOS lub Solaris na komputerze Sparc.

       sunx86 Do systemów plików utworzonych przez Solaris na x86.

       hp   Do systemów plików utworzonych przez HP-UX, tylko do odczytu.

       nextstep
           Do systemów plików utworzonych przez NeXTStep (na stacji roboczej NeXT)
           (obecnie tylko do odczytu).

       nextstep-cd
           Do CD-ROM-ów NextStep (block_size == 2048), tylko do odczytu.

       openstep
           Do systemów plików utworzonych przez OpenStep (obecnie tylko do odczytu).
           Ten sam typ systemów plików jest również używany przez Mac OS X.

    onerror=wartość
       Ustala zachowanie w przypadku błędu:

       panic Jeśli napotkano błąd, powoduje panikę jądra.

       [lock|umount|repair]
           Te opcje montowania teraz nic nie robią: po napotkaniu błędu wypisują tylko
           komunikat na konsoli.

  Opcje montowania do umsdos
    Zobacz opcje do msdos. Opcja dotsOK jest jawnie ubijana przez umsdos.

  Opcje montowania do vfat
    Przede wszystkim, rozpoznawane są wszystkie opcje do fat.  Opcja dotsOK jest jawnie
    ubijana przez vfat. Ponadto istnieją

    uni_xlate
       Tłumaczy nieobsługiwane znaki Unikodu na specjalne sekwencje unikowe. To umożliwia
       wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie plików o nazwach, utworzonych ze znakami
       Unikodu. Bez tej opcji, w wypadku braku możliwości konwersji używane jest '?'.
       Znakiem unikowym jest ':', ponieważ na systemie vfat jest w innych wypadkach
       nieprawidłowy. Sekwencja specjalna, która byłaby użyta dla znaku u, gdzie u jest
       znakiem Unikodu to: ':', (u & 0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Pozwala, by dwa pliki miały nazwy różniące się tylko wielkością liter. Ta opcja
       jest przestarzała.

    nonumtail
       Zanim zacznie próbować nazwa~nr.roz najpierw próbuje zrobić krótką nazwę bez numeru
       kolejnego.

    utf8  UTF8 jest systemem plików bezpiecznego 8-bitowego kodowania Unikodu, który jest
       wykorzystywany przez konsolę. Tą opcją można go włączyć dla danego systemu plików
       lub wyłączyć za pomocą utf8=0, utf8=no lub utf8=false. Jeśli zostanie ustawione
       `uni_xlate', UTF8 jest wyłączane.

    shortname=tryb
       Definiuje zachowanie w przypadku tworzenia i wyświetlania nazw plików mieszczących
       się w schemacie 8.3 znaków. Jeśli istnieje długa nazwa pliku, będzie zawsze
       preferowanym sposobem wyświetlania. Istnieją cztery tryby:

       lower Wymusza na krótkiej nazwie wyświetlanie jej za pomocą małych liter;
           przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie litery krótkiej nazwy są wielkie.

       win95 Wymusza na krótkiej nazwie wyświetlanie jej za pomocą wielkich liter;
           przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie litery krótkiej nazwy są wielkie.

       winnt Wyświetla krótką nazwę bez zmian; przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie
           litery krótkiej nazwy są wielkie lub nie wszystkie są małe.

       mixed Wyświetla krótką nazwę bez zmian; przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie
           litery krótkiej nazwy są wielkie. Ten tryb jest domyślny od Linuksa 2.6.32.

  Opcje montowania do usbfs
    devuid=uid i devgid=gid i devmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb plików w plikach urządzeń systemu plików usbfs
       (domyślnie: uid=gid=0, mode=0644). Tryb jest podany ósemkowo.

    busuid=uid i busgid=gid i busmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb plików w katalogach szyny (bus) systemu plików
       usbfs (domyślnie: uid=gid=0, mode=0555). Tryb podany jest ósemkowo.

    listuid=uid i listgid=gid i listmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb pliku devices (domyślnie: uid=gid=0, mode=0444).
       Tryb jest podany ósemkowo.

DM-VERITY SUPPORT (experimental)

    The device-mapper verity target provides read-only transparent integrity checking of block
    devices using kernel crypto API. The mount command can open the dm-verity device and do
    the integrity verification before on the device filesystem is mounted.  Requires
    libcryptsetup with in libmount. If libcryptsetup supports extracting the root hash of an
    already mounted device, existing devices will be automatically reused in case of a match.
    Mount options for dm-verity:

    verity.hashdevice=path
       Path to the hash tree device associated with the source volume to pass to
       dm-verity.

    verity.roothash=hex
       Hex-encoded hash of the root of verity.hashdevice Mutually exclusive  with
       verity.roothashfile.

    verity.roothashfile=path
       Path to file containing the hex-encoded hash of the root of verity.hashdevice.
       Mutually exclusive with verity.roothash.

    verity.hashoffset=offset
       If the hash tree device is embedded in the source volume, offset (default: 0) is
       used by dm-verity to get to the tree.

    verity.fecdevice=path
       Path to the Forward Error Correction (FEC) device associated with the source volume
       to pass to dm-verity. Optional. Requires kernel built with CONFIG_DM_VERITY_FEC.

    verity.fecoffset=offset
       If the FEC device is embedded in the source volume, offset (default: 0) is used by
       dm-verity to get to the FEC area. Optional.

    verity.fecroots=value
       Parity bytes for FEC (default: 2). Optional.

    Supported since util-linux v2.35.

    For example commands:

       mksquashfs /etc /tmp/etc.squashfs
       dd if=/dev/zero of=/tmp/etc.hash bs=1M count=10
       veritysetup format /tmp/etc.squashfs /tmp/etc.hash
       mount -o verity.hashdevice=/tmp/etc.hash,verity.roothash=<hash> /tmp/etc.squashfs /mnt

    create squashfs image from /etc directory, verity hash device and mount verified
    filesystem image to /mnt.

LOOP-DEVICE SUPPORT

    Kolejnym możliwym typem jest montowanie poprzez urządzenie loop. Na przykład, polecenie

       mount /tmp/disk.img /mnt -t vfat -o loop=/dev/loop3

    ustawi urządzenie loop /dev/loop3 tak, aby odpowiadał plikowi /tmp/disk.img, a następnie
    zamontuje to urządzenie w /mnt.

    Jeśli nie podano jawnie urządzenia loop (tylko opcję -o loop), to mount spróbuje znaleźć
    jakieś nieużywane urządzenie loop i użyć je, na przykład

       mount /tmp/disk.img /mnt -o loop

    Polecenie mount automatycznie tworzy urządzenie loop ze zwykłego pliku, jeśli nie podano
    systemu plików lub system plików jest znany libblkid, na przykład:

       mount /tmp/disk.img /mnt

       mount -t ext4 /tmp/disk.img /mnt

    Ten typ montowań zna trzy opcje, loop, offset i sizelimit, które są tak naprawdę opcjami
    do losetup(8) (opcje te mogą być używane oprócz opcji specyficznych dla danego systemu
    plików).

    Od Linuksa 2.6.25 obsługiwane jest samozniszczenie urządzeń loop, co oznacza, że każde
    urządzenie loop przydzielone przez mount zostanie zwolnione przez umount niezależnie od
    /etc/mtab.

    Można również zwolnić urządzenie loop ręcznie, przy użyciu losetup -d lub umount -d.

    Since util-linux v2.29 mount command re-uses the loop device rather than initialize a new
    device if the same backing file is already used for some loop device with the same offset
    and sizelimit. This is necessary to avoid a filesystem corruption.

KODY ZAKOŃCZENIA

    mount posiada następujące kody zakończeń (bity mogą być złożone używając alternatywy -
    OR):

    0   sukces

    1   nieprawidłowe wywołanie lub uprawnienia

    2   błąd systemu (brak pamięci, niemożność wykonania fork, nie ma więcej urządzeń loop)

    4   wewnętrzny błąd mount

    8   przerwanie przez użytkownika

    16   problemy podczas zapisu lub blokowania /etc/mtab

    32   niepowodzenie montowania

    64   cześć montowań powiodła się

       Polecenie mount -a zwraca 0 (wszystkie się powiodły), 32 (wszystkie nie powiodły
       się) lub 64 (część się powiodła, a część nie).

ZEWNĘTRZNE PROGRAMY POMOCNICZE

    Składnia zewnętrznych programów pomocniczych mount jest następująca:

      /sbin/mount.suffix spec dir [-sfnv] [-N namespace] [-o options] [-t type.subtype]

    where the suffix is the filesystem type and the -sfnvoN options have the same meaning as
    the normal mount options. The -t option is used for filesystems with subtypes support
    (for example /sbin/mount.fuse -t fuse.sshfs).

    Polecenie  mount nie przekazuje opcji montowania unbindable, runbindable, private,
    rprivate, slave, rslave, shared, rshared, auto, noauto, comment, x-*, loop, offset, ani
    sizelimit do programów pomocniczych mount.<przyrostek>. Wszystkie inne opcje są w postaci
    listy (rozdzielonej przecinkami) przekazanej jako argument do opcji -o.

PLIKI

    See also "The files /etc/fstab, /etc/mtab and /proc/mounts" section above.

    /etc/fstab    tabela systemów plików

    /run/mount    libmount private runtime directory

    /etc/mtab     table of mounted filesystems or symlink to /proc/mounts

    /etc/mtab~    lock file (unused on systems with mtab symlink)

    /etc/mtab.tmp   temporary file (unused on systems with mtab symlink)

    /etc/filesystems lista systemów plików do wypróbowania

ŚRODOWISKO

    LIBMOUNT_FSTAB=<ścieżka>
       przesłania domyślne położenie pliku fstab (ignorowane dla suid)

    LIBMOUNT_MTAB=<ścieżka>
       przesłania domyślne położenie pliku mtab (ignorowane dla suid)

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libmount

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libblkid

    LOOPDEV_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania konfiguracji urządzenia loop

ZOBACZ TAKŻE

    mount(2), umount(2), umount(8), fstab(5), nfs(5), xfs(5), e2label(8), findmnt(8),
    losetup(8), mke2fs(8), mountd(8), nfsd(8), swapon(8), tune2fs(8), xfs_admin(8)

BŁĘDY

    Jest możliwe, że uszkodzony system plików spowoduje załamanie systemu.

    Some Linux filesystems don't support -o sync nor -o dirsync (the ext2, ext3, ext4, fat and
    vfat filesystems do support synchronous updates (a la BSD) when mounted with the sync
    option).

    Opcja -o remount może nie być w stanie zmienić parametrów montowania (np. wszystkie
    parametry ext2fs, poza sb, dają się zmieniać przy ponownym montowaniu, lecz nie można
    zmienić gid czy umask dla fatfs).

    Zdarza się, że pliki /etc/mtab i /proc/mounts nie odpowiadają sobie, na systemach ze
    zwykłym plikiem mtab. Pierwszy plik opiera się wyłącznie na opcjach poleceń mount, a
    zawartość drugiego zależy również od jądra i innych ustawień (np. na zdalnym serwerze NFS
    – w szczególnych przypadkach, polecenie mount może dawać niepewne informacje o punkcie
    montowania NFS; plik /proc/mounts zawiera z reguły pewniejsze informacje). Jest to kolejny
    powód do zastąpienia pliku mtab dowiązaniem symbolicznym do pliku /proc/mounts.

    Sprawdzanie plików w systemie plików NFS, odnosząc się do deskryptorów pliku (np. rodziny
    funkcji fcntl i ioctl) może powodować niespójny rezultat, z powodu braku sprawdzania
    spójności w jądrze, nawet gdy używane jest noac.

    Opcja loop używana razem z opcjami offset lub sizelimit może nie powieść się, gdy używa
    się starszych jąder, a polecenie mount nie może potwierdzić, że rozmiar urządzenia
    blokowego został skonfigurowany zgodnie z żądaniem. Można to obejść wywołując ręcznie
    polecenie losetup przed wywołaniem polecenia mount już ze skonfigurowanym urządzeniem
    blokowym.

HISTORIA

    Polecenie mount pojawiło się w wersji 5 AT&T UNIX.

AUTORZY

    Karel Zak <kzak@redhat.com>

DOSTĘPNOŚĆ

    The mount command is part of the util-linux  package  and  is  available  from
    https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony podręcznika są: Przemek Borys
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy  w  tłumaczeniu  strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.