Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    swapon, swapoff - włącza/wyłącza urządzenia oraz pliki stronicowania i wymiany

SKŁADNIA

    swapon [opcje] [plik-specjalny...]
    swapoff [-va] [plik-specjalny...]

OPIS

    Polecenie swapon jest używane do określania urządzeń do stronicowania i wymiany.

    Urządzenie lub plik może być podany za pomocą parametru plik-specjalny. Może mieć on
    postać -L etykieta lub -U uuid, aby określić urządzenie za pomocą etykiety lub uuid
    (unikatowego identyfikatora).

    Odwołanie  do  swapon  normalnie  powinno  się  pojawiać  w systemowych skryptach
    uruchomieniowych, udostępniając wszystkie urządzenia wymiany, dzięki czemu stronicowanie i
    wymiana jest rozłożone między wiele urządzeń i plików.

    Polecenie swapoff wyłącza wymianę na podanych urządzeniach i plikach. Jeśli użyto opcji
    -a, to swap jest wyłączany na wszystkich znanych urządzeniach i plikach wymiany (zgodnie z
    plikiem /proc/swaps lub /etc/fstab).

OPCJE

    -a, --all
       Udostępnia wszystkie urządzenia oznaczone jako "swap" w pliku /etc/fstab, z
       wyjątkiem plików z opcją "noauto". Urządzenia, które są już używane jako swap, są
       po cichu pomijane.

    -d, --discard[=tryb]
       Enable swap discards, if the swap backing device supports the discard or trim
       operation. This may improve performance on some Solid State Devices, but often it
       does not.  The option allows one to select between two available swap discard
       policies: --discard=once to perform a single-time discard operation for the whole
       swap area at swapon; or --discard=pages to asynchronously discard freed swap pages
       before they are available for reuse.  If no policy is selected, the default
       behavior is to enable both discard types. The /etc/fstab mount options discard,
       discard=once, or discard=pages may also be used to enable discard flags.

    -e, --ifexists
       Pomija po cichu nieistniejące urządzenia. Opcja montowania nofail w /etc/fstab może
       być również użyta do pomijania nieistniejących urządzeń.

    -f, --fixpgsz
       Ponownie inicjuje przestrzeń swap (exec mkswap), jeśli rozmiar strony nie pasuje do
       rozmiaru podawanego przez obecnie uruchomione jądro. Polecenie mkswap(8) inicjuje
       całe urządzenie i nie sprawdza go pod kątem błędnych bloków.

    -h, --help
       Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

    -L etykieta
       Używa partycji z określoną etykietą (potrzebny jest w tym celu dostęp do
       /proc/partitions).

    -o, --options opcje
       Podaje opcje swap jako rozdzielona przecinkami lista zgodna z formatem fstab. Na
       przykład:

           swapon -o pri=1,discard=pages,nofail /dev/sda2

       Łańcuch opts jest przetwarzany ostatni i nadpisuje wszystkie inne opcje linii
       poleceń.

    -p, --priority priorytet
       Określa priorytet urządzenia wymiany. Priorytet jest wartością z przedziału
       pomiędzy -1 a 32767. Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet. Podręcznik polecenia
       swapon(2) zawiera pełny opis priorytetów swap. Do pliku /etc/fstab można dodać
       opcję pri=wartość, która będzie używana ze swapon -a. Jeśli nie zdefiniowano
       priorytetu,to wartością domyślną jest -1.

    -s, --summary
       Display swap usage summary by device.  Equivalent to "cat /proc/swaps".  This
       output format is DEPRECATED in favour of --show that provides better control on
       output data.

    --show[=kolumna...]
       Wyświetla możliwą do zdefiniowania tabelę obszarów swap. Lista dostępnych kolumn
       można znaleźć w wyjściu opcji --help.

    --output-all
       Output all available columns.

    --noheadings
       Nie wyświetla nagłówków w wyjściu opcji --show.

    --raw Nie wyrównuje kolumn tabeli wyświetlanej przez --show.

    --bytes
       Opcja --show wyświetla rozmiar przestrzeni wymiany w bajtach, a nie w jednostkach
       czytelnych dla użytkownika.

    -U uuid
       Używa partycji o określonym uuid (unikalnym identyfikatorze).

    -v, --verbose
       Więcej szczegółów.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

UWAGI

  Files with holes
    The swap file implementation in the kernel expects to be able to write to the file
    directly, without the assistance of the filesystem. This is a problem on files with holes
    or on copy-on-write files on filesystems like Btrfs.

    Commands like cp(1) or truncate(1)  create files with holes.  These files will be
    rejected by swapon.

    Preallocated files created by fallocate(1) may be interpreted as files with holes too
    depending of the filesystem. Preallocated swap files are supported on XFS since Linux
    4.18.

    The most portable solution to create a swap file is to use dd(1) and /dev/zero.

  Btrfs
    Swap files on Btrfs are supported since Linux 5.0 on files with nocow attribute. See the
    btrfs(5) manual page for more details.

  NFS
    Swap poprzez NFS może nie działać.

  Suspend
    Polecenie swapon automatycznie wykrywa i nadpisuje podpis przestrzeni wymiany ze starymi
    danymi wstrzymania (np. S1SUSPEND, S2SUSPEND, ...). Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym
    wypadku nastąpiłoby uszkodzenie danych przy kolejnej próbie wybudzenia.

ŚRODOWISKO

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza komunikaty debugowania biblioteki libmount

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza komunikaty debugowania biblioteki libblkid

ZOBACZ TAKŻE

    swapoff(2), swapon(2), fstab(5), init(8), fallocate(1), mkswap(8), mount(8), rc(8)

PLIKI

    /dev/sd?? standardowe urządzenia stronicowania
    /etc/fstab tablica opisująca systemy plików w ascii

HISTORIA

    Polecenie swapon pojawiło się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie swapon jest częścią pakietu util-linux i  jest  dostępne  pod  adresem
    https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony podręcznika są: Przemek Borys
    <pborys@dione.ids.pl>, Michał  Kułach  <michal.kulach@gmail.com>  i  Robert  Luberda
    <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy  w  tłumaczeniu  strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.