Provided by: pdbv_2.0.11-0.2_all bug

NOM

    pdbv - genera una vista (X)HTML d’una base de dades dpkg o rpm

SINOPSI

    pdbv [opcions]

DESCRIPCIÓ

    Aquesta pàgina de manual conté la commanda pdbv. El programa genera
    una vista navegable de la base de dades dpkg o rpm del sistema des del
    que s’invoca. La sortida (X)HTML pot ser mostrada per un navegador.

    Comença llegint un fitxer anomenat /etc/pdbvrc2 després un fitxer
    anomenat $HOME/.pdbvrc2 i finalment fa servir els arguments de la línia
    d’ordres.

OPCIONS

    El programa segueix la sintaxi habitual de GNU per les opcions, amb
    opcions llargues començant per dos guions (’-’). Tot seguit es mostra
    un sumari de les opcions disponibles.

    -d, --dir=/path
       Directori de sortida. Un directori de nom pdbv hi serà creat.

    --xhtml
       Genera sortida XHTML (opció per defecte).

    --listing=type
       Tipus de llistat : basic, group (per secció/grup), date, all
       (aquesta opció s’aplica a la sortida xhtml/html) (inexistent a
       pdbv 2.0.x).

    --light
       S’executa més ràpid, però genera una sortida menys polida. Per
       exemple, no es creen enllaços de urls i emails. Aquesta opció no
       s’hauria d’usar a menys que pdbv trigui més d’un minut en
       executar-se.

    -f, --force
       Actualitza totes les entrades, fins i tot si sembla que ja ho
       estàn.

    --debug
       Mostra missatges de depuració, fa servir advertències.

    --cron=delay
       S’executa només si el delay especificat és el mateix que el que
       hi ha al fitxer de configuració. Aquesta opció es fa servir a
       /etc/cron.d/pdbv.

    -h, --help
       Mostra un sumari de les opcions.

    --version
       Mostra la versió del programa.

VEGEU TAMBÉ

    dpkg(8), rpm(8).

AUTORS

    Mathieu  Roy  <yeupou@gnu.org>,  Paulo  Miguel  Peralta  Ferreira
    <pmpf@ist.utl.pt>, Federico Montesino Pouzols <fedemp@suidzer0.org>,
    Arkadiusz  Lipiec  <A.Lipiec@elka.pw.edu.pl>,  Florian  M.  Weps
    <fmw@debian.org>.
    Aquesta pàgina de manual ha estat escrita originalment per Florian M.
    Weps, i traduïda al català per David Rosal <davidrr@menta.net>, per al
    sistema Debian GNU/Linux (però pot ser usada per d’altres).

                Agost 28, 2002             PDBV(8)