Provided by: aptitude_0.4.9-2ubuntu5_i386 bug

NIMI

    aptitude - kehittynyt käyttöliittymä pakettienhallintaan

KOMENTORIVI

    aptitude [<valitsimet>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update | upgrade}

    aptitude [<valitsimet>...] {changelog | dist-upgrade | download |
        forbid-version | hold | keep-all | markauto | purge |
        reinstall | remove | show | unmarkauto} paketit...

    aptitude [<valitsimet>...] search hakuehdot...

    aptitude [-S <tnimi>] [-u | -i]

    aptitude help

KUVAUS

    aptitude on tekstipohjainen käyttöliittymä Debian GNU/Linux
    -järjestelmän pakettienhallintaan.

    Se näyttää käyttäjälle pakettiluettelon ja mahdollistaa
    pakettienhallinnan, johon sisältyy mm. pakettien asennus, päivitys ja
    poistaminen. Näitä toimintoja on mahdollista käyttää sekä
    vuorovaikutteisesti että komentoriviltä

KOMENTORIVITOIMINNOT

    Ensimmäinen viivalla (”-”) alkamaton komentoriviparametri tulkitaan
    toiminnoksi, joka ohjelman halutaan suorittavan. Jos komentorivillä ei
    ole annettu toimintoa, aptitude käynnistyy vuorovaikutteiseen tilaan.

    Käytettävissä olevat toiminnot ovat

    install
      Asenna yksi tai useampia paketteja. Pakettien nimet annetaan
      listana ”install”-komennon perässä; jos paketin nimessä on
      aaltoviiva ”~”, se tulkitaan hakuehdoksi, ja jokainen hakuehtoa
      vastaava paketti asennetaan (katso lukua ”Hakuehdot” aptituden
      käyttöoppaassa).

      Halutun version paketista voi valita lisäämällä nimeen ”=versio”,
      esimerkiksi ”aptitude install apt=0.3.1”. Samoin paketin voi valita
      halutusta arkistosta lisäämällä ”/arkisto”, esimerkiksi ”aptitude
      install apt/experimental”.

      Kaikkia komentorivillä annettuja paketteja ei välttämättä asenneta;
      voit saada aptituden tekemään jotain muuta paketille lisäämällä
      ”toimintomerkin” paketin nimeen. Esimerkiksi aptitude remove
      wesnoth+ asentaa wesnoth-paketin, ei poista sitä. Käytettävissä
      olevat toimintomerkit ovat:

      <paketti>+
        Asenna <paketti>.

      <paketti>+M
        Asenna <paketti> ja merkitse se automaattisesti asennetuksi
        (huomaa, että jos mikään muu paketti ei riipu <paketti>:sta, se
        poistetaan saman tien).

      <paketti>-
        Poista <paketti>.

      <paketti>_
        Siivoa <paketti>: poista se asetustiedostoineen.

      <paketti>=
        Jäädytä <paketti>: peruuta sille määritetty asennus, päivitys
        tai poisto, ja estä paketin automaattinen päivitys myöhemmin.

      <paketti>:
        Säilytä <paketti> nykyisessä versiossaan: peruuta sille
        määritetty asennus, päivitys tai poisto. Toisin kuin jäädytys
        (yllä), paketin myöhempää automaattista päivitystä ei estetä.

      <paketti>&M
        Merkitse <paketti> automaattisesti asennetuksi.

      <paketti>&m
        Merkitse <paketti> käsin asennetuksi.

      Jos ”install”-komennolle ei anneta yhtään argumenttia, suoritetaan
      kaikki aiemmin tehtäviksi merkityt toimenpiteet.

      Huomaa
      Kun olet myöntynyt viimeiseen vahvistuspyyntöön, ”Install”-komento
      muokkaa aptituden suoritettavien toimintojen tietovarastoa. Jos
      siis annat komennon ”aptitude install foo bar” ja keskeytät
      asennuksen, sinun on ajettava vielä esim. ”aptitude remove foo
      bar” peruuttaaksesi asennuskäskyn.

    remove, purge, hold, keep, reinstall
      Nämä komennot toimivat kuten ”install”, mutta oletustoiminto on
      vastaavasti poisto, siivous, jäädytys, säilytys tai
      uudelleenasennus. Toimintomerkkien käyttö toimii myös samoin. Ero
      jäädytyksen ja säilytyksen välillä on, että jäädytys estää myös
      tulevat päivitykset, mutta säilytys vain peruuttaa nyt määritellyt
      toimenpiteet.

      Esimerkiksi ”aptitude remove ’~ndeity’” poistaa kaikki paketit,
      joiden nimessä on merkkijono ”deity”.

    markauto, unmarkauto
      Merkitse paketit asennetuiksi automaattisesti tai käsin. Pakettien
      määritys tapahtuu kuten ”install”-komennossa yllä. Esimerkiksi
      ”aptitude markauto ’~slibs’” merkitsee kaikki ryhmän ”libs” paketit
      automaattisesti asennetuiksi.

      Lisää tietoa automaattisesti asennetuista paketeista on aptituden
      käyttöoppaan luvussa ”Automaattisesti asennettujen pakettien
      hallinta”.

    forbid-version
      Estä paketin päivitys tiettyyn versioon. Tämä estää aptitudea
      päivittämästä pakettia annettuun versioon, mutta sallii päivitykset
      myöhempiin versioihin. Oletuksena aptitude valitsee version, johon
      paketti muuten päivitettäisiin, mutta tämän valinnan voi ohittaa
      lisäämällä ”=versio” paketin nimeen, esimerkiksi ”aptitude forbid-
      version vim=1.2.3.broken-4”.

      Tästä komennosta on hyötyä haluttaessa välttää rikkinäisiä
      versioita paketeista tarvitsematta asettaa ja poistaa jäädytyksiä
      käsin. Jos sittenkin haluat asentaa estetyn version,
      ”install”-komento poistaa eston.

    update
      Päivitä saatavilla olevien pakettien luettelo palvelimilta (tämä on
      sama kuin ”apt-get update”).

    upgrade
      Päivitä asennetut paketit tuoreimpiin saatavilla oleviin
      versioihinsa. Asennettuja paketteja poistetaan vain jos ne ovat
      käyttämättömiä (katso aptituden käyttöoppaan lukua ”Automaattisesti
      asennettujen pakettien hallinta”); uusia paketteja ei asenneta.

      Paketti säilytetään nykyisessä versiossaan, jos sitä ei ole
      mahdollista päivittää nämä rajoitukset huomioiden. Komennolla dist-
      upgrade saat päivitettyä myös tällaiset paketit.

    dist-upgrade
      Päivitä asennetut paketit tuoreimpaan saatavilla olevaan versioon
      asentaen ja poistaen paketteja, jos on tarpeen. Tämä komento tekee
      enemmän kuin upgrade ja saattaa siis tehdä jotain epämieluisaakin.
      Käyttäjiä suositellaan tarkistamaan tämän komennon ehdottamat
      toimenpiteet huolellisesti tai käyttämään turvallisempaa
      upgrade-komentoa.

    keep-all
      Peruuta kaikki paketeille määritetyt toimenpiteet. Kaikki
      määritetyt asennukset, poistot ja päivitykset peruutetaan.

    forget-new
      Unohda mitkä paketit ovat ”uusia” (sama kuin ”f”:n painaminen
      vuorovaikutteisessa tilassa).

    search
      Etsi paketteja hakuehdoilla. Hakuehdot annetaan ”search”-komennon
      jälkeen komentorivillä. Kaikki hakuehtoihin täsmäävät paketit
      näytetään, esimerkiksi ”aptitude search ’~N’” näyttää kaikki
      ”uudet” paketit. Hakulausekkeet on selitetty aptituden käyttöoppaan
      luvussa ”Hakuehdot”.

      Jos et anna -F-valitsinta, aptitude search tulostaa paketit
      tämänkaltaisesti:

        i  apt               - Advanced front-end for dpkg
        pi apt-build            - frontend to apt to build, optimize and in
        cp apt-file            - APT package searching utility -- command-
        ihA raptor-utils          - Raptor RDF Parser utilities
      Kukin hakutulos on omalla rivillään. Ensimmäinen merkki kertoo
      paketin nykyisen tilan; yleisimmät tässä ovat p, paketista ei ole
      jälkeäkään järjestelmässä, c, paketti on poistettu, mutta sen
      asetustiedostot ovat vielä olemassa, i, paketti on asennettu, ja v,
      paketti on näennäinen. Toinen merkki kertoo paketille suoritettavan
      toiminnon, jos sellainen on määritetty. Yleisimmät vaihtoehdot
      tässä ovat i, paketti asennetaan, d, paketti poistetaan, ja p,
      paketti poistetaan asetustiedostoineen. Jos kolmas merkki näytössä
      on A, paketti on automaattisesti asennettu.

      aptituden käyttöoppaan luku ”Pakettien tietojen näyttäminen”
      sisältää täydellisen luettelon mahdollisista tila- ja
      toimintomerkeistä.

    show
      Näytä yksityiskohtaiset tiedot yhdestä tai useammasta paketista.
      Pakettien nimet annetaan ”show”-komennon jälkeen komentorivillä.
      Jos annettu nimi sisältää ”~”-merkin, se käsitetään hakuehdoksi, ja
      kaikki siihen täsmäävät paketit näytetään (lisätietoa aptituden
      käyttöoppaan luvussa ”Hakuehdot”).

      Jos ylimääräisiä tietoja annetaan vähintään tasolla 1
      (komentorivillä on annettu ainakin yksi -v-valitsin), tiedot
      näytetään paketin kaikista versioista. Muussa tapauksessa tiedot
      näytetään ”saatavilla olevasta versiosta” (versiosta, jonka
      ”aptitude install” noutaisi).

      Voit näyttää jonkin muun version tiedot lisäämällä =versio paketin
      nimeen. Voit näyttää tietystä arkistosta saatavilla olevan version
      tiedot lisäämällä /arkisto paketin nimeen. Jos käytät kumpaa
      tahansa näistä, vain valitun version tiedot näytetään riippumatta
      lisätietojen näyttötasosta.

      Jos lisätietojen näyttötaso on vähintään 1, näytetään myös paketin
      arkkitehtuuri, pakattu koko, tiedostonimi ja MD5-summa. Jos
      näyttötaso on vähintään 2, valitut versiot näytetään kustakin
      arkistosta, josta ne löytyvät.

    clean
      Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot (yleensä hakemistosta
      /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Poista kaikki varastoidut pakettitiedostot, jotka eivät enää ole
      saatavilla palvelimilta. Tämä sallii varaston pitkäaikaisen käytön
      ilman, että sen koko kasvaisi rajoituksetta.

    changelog
      Nouda ja näytä kunkin annetun paketin tai lähdekoodipaketin
      Debian-muutosloki.

      Näytettävä muutosloki otetaan oletuksena versiosta, jonka komento
      ”aptitude install” asentaisi. Voit valita muun version lisäämällä
      =versio paketin nimeen. Voit myös valita arkiston lisäämällä
      /arkisto paketin nimeen.

    download
      Nouda paketin tuoreimman version pakettitiedosto työhakemistoon.

      Noudetun paketin versio on oletuksena se, jonka komento ”aptitude
      install” asentaisi. Voit valita muun version lisäämällä =versio
      paketin nimeen. Voit myös valita arkiston lisäämällä /arkisto
      paketin nimeen.

    help
      Näytä lyhyt yhteenveto käytettävissä olevista komennoista ja
      valitsimista.

VALITSIMET

    Seuraavia valitsimia voi käyttää muokkaamaan yllä kuvailtujen
    komentojen toimintaa. Vaikka kaikki komennot eivät huomioi kaikkia
    valitsimia, soveltumattomat valitsimet vain sivuutetaan, ja komento
    suoritetaan.

    -D, --show-deps
      Näytä asennus- ja poistokomentojen yhteydessä myös lyhyet
      yhteenvedot pakettien automaattisen asennuksen tai poiston syistä.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Älä asenna tai poista paketteja, ainoastaan nouda ne
      pakettivarastoon. Pakettivarasto on oletuksena hakemistossa
      /var/cache/apt/archives.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Download-
      Only.

    -F <muotoilu>, --display-format <muotoilu>
      Määritä komennon search tulosteessa käytettävä muotoilu.
      Esimerkiksi <muotoilu>-argumentin arvo ”%p %V %v” näyttää paketin
      nimen, sen asennetun version ja saatavilla olevan version.
      Käyttöoppaan luvussa ”Pakettien näytön asetukset” on selitetty
      <muotoilu>n mahdolliset arvot.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Package-
      Display-Format.

    -f
      Yritä korjata rikkinäisten pakettien riippuvuuksia enemmän, jopa
      niin, että kaikkia komentoriviltä annettuja toimintoja ei
      välttämättä suoriteta.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    -h, --help
      Näytä lyhyt avustusteksti. Tämä on sama kuin help-komento.

    -P, --prompt
      Näytä aina kehote, vaikka pyydetyt toiminnot olisivatkin ainot,
      jotka suoritetaan.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Always-
      Prompt.

    -R, --without-recommends

      l käsittele suosituksia riippuvuuksina uusia paketteja
      asennettaessa (tämä ohittaa asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf ja
      ~/.aptitude/config määritellyt asetukset).

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Recommends-Important

    -r, --with-recommends
      Käsittele suosituksia riippuvuuksina uusia paketteja asennettaessa
      (tämä ohittaa asetustiedostoissa /etc/apt/apt.conf ja
      ~/.aptitude/config määritellyt asetukset).

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Recommends-Important

    -s, --simulate
      Komentoriviltä suoritettaessa tulosta suoritettavat toiminnot
      ruudulle, mutta älä suorita niitä. Tätä voi käyttää ilman
      root-oikeuksia. Kokoruudun tilassa avaa varasto vain luettavaksi
      riippumatta siitä oletko root.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::Simulate.

    --schedule-only
      Jos käytetty komento muokkaa pakettien tiloja, merkitse komento
      suoritettavaksi, mutta älä vielä suorita sitä. Tällaiset siirretyt
      toiminnot voit suorittaa myöhemmin komennolla aptitude install
      (ilman muita argumentteja). Tämä vastaa sitä, että kokoruudun
      tilassa merkitsisi samat toimenpiteet ja poistuisi.

      Esimerkiksi aptitude --schedule-only install evolution merkitsee
      evolution-paketin asennettavaksi myöhemmin.

    -t <julkaisu>, --target-release <julkaisu>
      Aseta julkaisu, josta paketit asennetaan. Esimerkiksi ”aptitude -t
      experimental ...” valitsee asennettavat paketit
      experimental-julkaisusta, ellei yksittäiselle paketille ole
      määritetty muuta (esimerkiksi tietyn version asennus).
      Komentorivikomennoille ”changelog”, ”download” ja ”show” tämä on
      sama kuin lisäisi /julkaisu jokaisen paketin nimen perään; muilla
      komennoilla tämä vaikuttaa oletuksena saatavilla olevaan versioon
      kuten apt_preferences(5) kuvaa.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus APT::Default-Release.

    -O <jrjestys>, --sort <jrjestys>
      Määritä järjestys, jossa komennon search tuloste näytetään.
      Esimerkiksi ”installsize” järjestää paketit nousevaan järjestykseen
      paketin asennetun koon mukaan. Käyttöoppaan luvussa ”Pakettien
      järjestyksen asetukset” on kerrottu mahdolliset järjestykset.

    -o <avain>=<arvo>
      Määritä asetus suoraan, esimerkiksi -o Aptitude::Log=/tmp/loki
      tulostaa lokin aptituden toiminnasta tiedostoon /tmp/loki.
      Asetukset on selitetty aptituden käyttöoppaan luvussa
      ”Asetustiedosto”

    -q=n, --quiet=n
      Älä näytä tietoja edistymisestä, mikä tekee tulostuksesta
      lokitettavaa. Tämän valitsimen voi antaa useita kertoja, mikä tekee
      tulostuksesta vielä vähäisempää, mutta toisin kuin apt-get,
      aptitude ei oleta -y-valitsinta kun -q on annettu useammin kuin
      kerran.

      Valinnainen =n asettaa suoraan hiljaisuustason (esimerkiksi
      ohittamaan tiedostossa /etc/apt/apt.conf olevan asetuksen). Tämä
      saa ohjelman käyttäytymään ikäänkuin -q olisi annettu täsmälleen
      <n> kertaa.

    -V, --show-versions
      Näytä, mitkä versiot paketeista asennetaan.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-
      Versions.

    -v, --verbose
      Tulosta enemmän tietoja joidenkin komentojen (esim. show)
      toiminnasta. Tämän valitsimen voi antaa monta kertaa; mitä useampia
      kertoja, sitä enemmän tietoja tulostetaan.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Näytä aptituden versionumero ja hieman tietoa käännösympäristöstä.

    --visual-preview
      Asennettaessa tai poistettaessa paketteja älä näytä tavallista
      komentorivikehotetta, vaan käynnistä koko ruudun liittymän
      esikatseluruutu.

    -w <leveys>, --width <leveys>
      Määritä näytön leveys komennon search tulostetta varten.
      Oletusarvona käytetään päätteen leveyttä.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Package-
      Display-Width

    -y, --assume-yes
      Vastaa kaikkiin kyllä/ei-kysymyksiin kyllä. Erityisesti paketteja
      asennettaessa, päivitettäessa tai poistettaessa ei tulosteta
      kehotetta. Tämä ei vaikuta ”vaarallisten” toimintojen kehotteisiin,
      esimerkiksi haluttaessa poistaa välttämätön paketti. Tämä ohittaa
      valitsimen -P.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      Näytä kuinka paljon kukin asennettava, päivitettävä tai poistettava
      paketti vaatii tai vapauttaa tilaa levyltä.

      Tätä vastaa asetustiedoston asetus Aptitude::CmdLine::Show-Size-
      Changes.

    Seuraavat valitsimet vaikuttavat koko ruudun käyttöliittymään, ja ne on
    tarkoitettu lähinnä sisäiseen käyttöön. Yleensä niitä ei tarvitse
    käyttää.

    -S <tnimi>
      Lataa laajennetut tilatiedot tiedostosta <tnimi>.

    -u
      Aloita pakettiluettelon päivitys heti käynnistyksen jälkeen. Tätä
      valitsinta ei voi käyttää yhdessä valitsimen -i kanssa.

    -i
      Näytä esikatseluruutu heti käynnistyksen jälkeen (sama kuin
      käynnistäisi ohjelman ja painaisi ”g”). Tätä valitsinta ei voi
      käyttää yhdessä valitsimen ”-u” kanssa.

ENVIRONMENT

    HOME
      Jos $HOME/.aptitude on olemassa, aptitude tallettaa asetuksensa
      tiedostoon $HOME/.aptitude/config. Muuten se hakee käyttäjän
      kotihakemiston getpwuid(2)-kutsulla ja tallettaa asetustiedostonsa
      sinne.

    PAGER
      Jos tämä ympäristömuuttuja on asetettu, ”aptitude
      changelog”-komento käyttää sitä muutoslokien näyttöön. Jos sitä ei
      ole asetettu, aptitude käyttää oletuksena ohjelmaa more.

    TMP
      Jos ympäristömuuttujaa TMPDIR ei ole asetettu, aptitude tallettaa
      tilapäistiedostonsa hakemistoon TMP, jos se on asetettu. Muuten
      nämä talletetaan hakemistoon /tmp.

    TMPDIR

      aptitude tallettaa tilapäistiedostonsa tämän ympäristömuuttujan
      nimeämään hakemistoon. Jos TMPDIR ei ole asetettu, aptitude käyttää
      TMP:ä. Jos myös TMP on asettamaton, aptitude käyttää hakemistoa
      /tmp.

KATSO MYÖS

    apt-get(8), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/html/fi/index.html

TEKIJÄS

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Author.

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Author.

    Jaakko Kangasharju <ashar@iki.fi>
      Suomennos

COPYRIGHT

    This manual page is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public License as
    published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
    License, or (at your option) any later version.

    This manual page is distributed in the hope that it will be useful, but
    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
    General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with this manual page; if not, write to the Free Software Foundation,
    Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

                                  APTITUDE(8)