Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    gawk - mintakereső és -feldolgozó nyelv

ÁTTEKINTÉS

    gawk [ POSIX vagy GNU stílusú opciók ] -f program-file [ -- ] file ...
    gawk [ POSIX vagy GNU stílusú opciók ] [ -- ] file ...

LEÍRÁS

    A gawk az AWK programnyelv GNU  Project  általi  megvalósítása.
    Alkalmazkodik a nyelv POSIX 1003.2 Command Language And Utilities
    Standard-beli definíciójához. Másfelől ez a verzió az - Aho, Kernighan
    és Weinberger által írt - The AWK Programming Language leírásán alapul;
    a UNIX awk System V Release 4  verziójában  található  további
    szolgáltatásokkal  kiegészítve.  A  gawk  újabb keletű Bell Labs
    bővítésekkel és néhány GNU-specifikus bővítéssel is szolgál.

    A parancssor magának a gawk -nak adandó paraméterekből, az AWK program
    szövegéből (ha nem a -f vagy --file opciók segítségével adjuk meg),
    valamint - később az ARGC és ARGV előre definiált AWK változókkal
    elérhető - értékekből áll.

OPCIÓFORMÁTUM

    A gawk opciók lehetnek a POSIX-féle hagyományos egybetűs opciók, vagy a
    GNU stílusú hosszú opciók. A POSIX stílusú opciók szimpla kötőjellel
    (``-''), míg a GNU hosszú opciói dupla kötőjellel (``--'') kezdődnek.
    Egyaránt GNU stílusú hosszú opciókkal vannak ellátva a GNU- specifikus
    és a POSIX-ban előírt szolgáltatások. Az AWK nyelv egyéb megvalósításai
    valószínűleg csak a hagyományos egybetűs opciókat fogadják el.

    Követve a POSIX szabványt a gawk specifikus opciókat a -W paraméterrel
    lehet  megadni. Megadhatunk több -W paramétert, vagy egyet több
    argumentummal. Utóbbi esetben az  argumentumokat  vesszővel  kell
    elválasztani;  vagy  whitespace-szel, és zárójelek közé tenni. A
    kis-/nagybetűk egyenértékűek a -W opció argumentumaiban. Mindegyik -W
    opciónak megvan a maga GNU stílusú párja (ld. lejjebb). A GNU stílusú
    opciók argumentumait vagy az opcióval = jellel összekötve (közbülső
    space-ek nélkül), vagy mint a következő parancssori paramétert kell
    megadni. A hosszú opciók rövidíthetők mindaddig, amíg a rövidítés
    egyedi marad.

OPCIÓK

    A gawk a következő opciókat fogadja el:

    -FS fs
    --field-separator fs
       Bemeneti mezőelválasztóként fs értékét használja (alapértelmezés
       az előre definiált FS változó értéke).

    -v var=val
    --assign var=val
       A var változóhoz rendeli a val értéket mielőtt a program
       végrehajtása megkezdődik. Az ilyen változóértékek elérhetők az
       AWK program BEGIN blokkjában.

    -f program-file
    --file program-file
       Az AWK programot a program-file forrásfile-ból, olvassa első
       parancssori argumentum helyett. Több -f (or --file) opció
       használható.

    -mf NNN
    -mr NNN
       Különféle memóriakorlátokat állít be NNN értékre. Az f jelző a
       mezők maximális számát, az r jelző a rekordok maximális számát
       állítja be. Ez a két jelző és a -m opció az AT&T Bell Labs
       research UNIX awk verziójából származik. A gawk figyelmen kívül
       hagyja, mivel a gawk -nak nincsenek elődefiniált korlátai.

    -W traditional
    -W compat
    --traditional
    --compat
       Futás kompatbilis módban. Amikor kompatíbilis módban fut, a
       gawk UNIX awk -kal megegyezően viselkedik, azaz nem ismeri fel e
       GNU-specifikus bővítéseket. A --traditional formát részesítjük
       előnyban a többivel szemben. További információ: lásd lejjebb a
       GNU BŐVÍTÉSEK részt.

    -W copyleft
    -W copyright
    --copyleft
    --copyright
       Kinyomtatja a szabványos kimenetre a GNU szerzői jogi információ
       rövid verzióját, és sikeresen befejezi a futást.

    -W help
    -W usage
    --help
    --usage
       A rendelkezésre álló opciók egy viszonylag rövid összegzését
       nyomtatja a szabványos kimenetre. (A GNU Kdolsi Szablyok -nak
       megfelelően  ezek  az  opciók  azonnali,  sikeres kilépést
       eredményeznek.)

    -W lint
    --lint Figyelmeztet a bizonytalan vagy a más AWK megvalósításra át nem
       vihető szerkezetekre.

    -W posix
    --posix
       Bekapcsolja a kompatíbilis módot az alábbi megkötésekkel:

       o a \x escape szekvenciákat nem ismeri fel.

       o csak a space és a tab működik mezőelválasztóként, amikor FS
        értéke space-re van beállítva, az újsor nem.

       o A function kulcsszó func szinonímáját nem ismeri fel.

       o A ** és a **= operátor nem használható a ^ és a ^= helyén.

       o Az fflush() függvény nem elérhető.

    -W re-interval
    --re-interval
       Engedélyezi az intervallum kifejezsek használatát a reguláris
       kifejezések illesztésénél (lásd alább: RegulárisKifejezések ).
       Intervallum kifejezések eredetileg nem voltak használhatók az
       AWK nyelvben. A POSIX szabvány adta őket hozzá, hogy az awk -ot
       és az egrep -et konzisztenssé tegyék  egymással.  Azonban
       használatuk valószínűleg tönkreteszi a régi AWK programokat, így
       a gawk csak akkor nyújtja azokat, ha ezzel az opcióval kérik,
       vagy ha a --posix meg van adva.

    -W source program-text
    --source program-text
       A program-text -et AWK forráskódként használja. Ez az opció
       lehetővé teszi a könyvtári függvények ( -f és --file ) könnyű
       keverését a parancssorban megadott forráskóddal. Ez elsősorban
       shell szkriptekben használt nagy AWK  programok  közvetítő
       közegének van szánva.

    -W version
    --version
       Kiírja  az  aktuális  gawk program verzióját a szabványos
       kimenetre. Ez akkor hasznos, ha tudni szeretnénk, hogy a
       rendszeren lévő program a legújabb-e, tekintetbe véve mindent,
       amit a Szabad Software Alapítvány kiad.  Szintén  hasznos
       hibajelentésekhez. (A GNU Kdolsi Szablyok -nak megfelelően
       ezek az opciók azonnali, sikeres kilépést eredményeznek.)

    --   Az opciók végét jelzi. Hasznos, ha engedélyezni akarjuk, hogy a
       további, magának az AWK programnak átadandó argumentumok ``-''
       jellel kezdődjenek. Ez főként a - legtöbb POSIX program által
       alkalmazott - argumentum elemzési konvencióval való egyezőség
       miatt született.

    Kompatíbilis módban a program minden egyéb opciót illegálisként jelöl
    meg, egyébként figyelmen kívül hagyja azokat. Rendes működéskor,
    mindaddig, amíg szöveget talál, az ismeretlen opciókat feldolgozásra
    átadja az AWK programnak az ARGV tömbben. Ez különösen az AWK programok
    ``#!'' mechanizmussal történő futtatásakor hasznos.

AZ AWK PROGRAM VÉGREHAJTÁSA

    Egy  AWK  program  minta-tevékenység  utasítások  és  opcionális
    függvénydefiníciók sorozata.

       minta { tevkenysg utastsok }
       function nv(paramter lista) { utastsok }

    A gawk először beolvassa a programforrást a programfile -(ok)ból (ha
    meg van adva ilyen), a --source argumentumából, vagy a parancssor első,
    nem-opció  argumentumából.  A  -f és a --source opciók többször
    használhatók a parancssorban. A gawk ilyenkor úgy olvassa be a program
    szövegét, mintha minden programfile és parancssori forrásszöveg össze
    volna  kapcsolva  (konkatenálva).  Ez  jól  használható  AWK
    függvénykönyvtárak kialakításához. Így nincs szükség a függvények
    befoglalására minden olyan új programba, amely használja azokat.  Ez
    azt is lehetővé teszi, hogy a könyvtári függvényeket a parancssori
    programokkal keverjük.

    Az AWKPATH környezeti változó előírja a -f opcióval megnevezett fájlok
    keresési útvonalát. Ha ez a változó nem létezik, az alapértelmezett
    keresési útvonal: ".:/usr/local/share/awk".  (A tényleges könyvtár
    aszerint  változhat,  hogy  a  gawk  -ot  hogyan fordították és
    installálták.) Amennyiben egy, a -f opcióval átadott fájlnév ``/''
    karaktert tartalmaz, nem hajtódik végre útvonal-keresés.

    A gawk a következő forgatókönyv szeint hajtja végre a programokat.
    Először végrehajt minden, a -v opcióval előírt változó-értékadást.
    Ezután egy belső formába fordítja a programot, végrehajtja a BEGIN
    blokk(ok)ban levő kódot (ha van ilyen), majd beolvas minden, az ARGV
    tömbben megadott fájlt. Ha nincs file megnevezve a parancssorban, a
    gawk a szabványos bemenetet olvassa.

    Ha egy, a parancssorban megadott fájlnév var=val formájú, akkor ezt a
    gawk változó-értékadásként kezeli; a var változó megkapja a val
    értéket. (Ez azután történik, hogy minden BEGIN block lefutott.) A
    parancssori értékadás ott a leghasznosabb, ahol olyan változók értékeit
    adjuk meg dinamikusan, amelyek azt írják elő, hogy a bemenetet milyen
    módon kell mezőkre és rekordokra bontani. Ez állapot figyelésre is
    alkalmas, ha több futás is szükséges egyetlen adatfile-on.

    Ha az ARGV egy bizonyos eleme üres értékű (""), a gawk átugorja azt.

    A gawk ellenőrzi a bemenet  minden  rekordját,  hogy  eldöntse,
    illeszkedik-e az AWK program bármely mintjra. Minden olyan mintához
    rendelt tevkenysg végrehajtódik, amely mintára a rekord illeszkedik.
    A minták a programbeli előfordulás sorrendjében kerülnek vizsgálat alá.

    Végül, miután minden bemenetnek a végére ért, a gawk végrehajtja az END
    blokk(ok)ban lévő kódot (ha van ilyen).

VÁLTOZÓK, REKORDOK ÉS MEZŐK

    Az AWK változók dinamikusak; első használatukkor jönnek létre. Értékük
    vagy lebegőpontos, vagy karakterlánc, vagy mindkettő, a használatuk
    módjától függően. Az AWK-ban léteznek még egydimenziós tömbök; a
    többdimenziósak szimulálhatók. Számos elődefiniált változó kap értéket
    egy program futása alatt; ezek leírása és összegzése alább, a szükséges
    helyen történik.

  Rekordok
    Rendszerint a rekordok újsor  karakterekkel  vannak  elválasztva.
    Megadható a rekordelválasztás módja az RS nevű beépített változó
    értékének hozzárendelésével. Ha RS egyetlen karakter, ez a karakter
    lesz a rekordelválasztó. Egyébként RS reguláris kifejezés. Az erre a
    reguláris kifejezésre illeszkedő szöveg a rekordelválasztó. Azonban
    kompatíbilis módban csak karakterlánc-értékének első karaktere lesz
    felhasználva a rekordok szétválasztására. Ha RS üres karakterláncra
    van beállítva, akkor a rekordokat üres sorok választják el. Ilyenkor
    az újsor karakter mezőelválasztóként viselkedik, bármilyen értékű is
    FS.

  Mezők
    Amint beolvassa az egyes rekordokat, a gawk mezk -re bontja azokat, az
    FS változó értékét használva mezőelválasztóként. Ha FS  egyetlan
    karakter,  ez  a  karakter választja el a mezőket. Ha FS üres
    karakterlánc, akkor minden egyes karakter külön mező lesz. Egyébként a
    program FS -t, mint reguláris kifejezést kezeli. Abban a speciális
    esetben, amikor FS egyetlen space, a mezőket space és/vagy tab és/vagy
    újsor karakterek választják el. (De lásd lejjebb a --posix opció
    tárgyalását). Fontos, hogy az IGNORECASE értéke (lásd lejjebb) szintén
    befolyásolja, hogy a mezők miként választódnak szét, amikor az FS
    reguláris kifejezés; és hogy hogyan szeparálódnak a rekordok, amikor az
    RS reguláris kifejezés.

    Ha a FIELDWIDTHS változó értékeként space-ekkel elválasztott számlista
    van megadva, a gawk fix szélességű mezőket vár, és a rekordot az adott
    szélességekre darabolja. Az FS értékét figyelmen kívül hagyja. FS-nek
    új értéket adva  a  FIELDWIDTHS  használata  megszüntethető,  és
    visszaállítható az alapértelmezett működés.

    A bemeneti rekord minden mezőjére pozíciója alapján hivatkozhatunk (
    $1, $2, stb.) $0 az egész rekord. A mező értéke meg is adható. A
    mezőhivatkozásnak nem szükséges konstansnak lennie:

       n = 5
       print $n

    kiírja a bemeneti rekord ötödik mezőjét. Az NF változó a bemeneti
    rekord mezőinek számát tartalmazza.

    A nemlétező mezőkre történő hivatkozások (azaz $NF-nél nagyobb indexű
    mezők) üres karakterláncot eredményeznek. Azonban a nemlétező mezőnek
    történő értékadás (pl. $(NF+2) = 5) megnöveli NF értékét, minden
    közbeeső mezőt üres karakterlánc-értékkel hoz létre, és $0 értékét újra
    kiértékelteti úgy, hogy a mezőelválasztó OFS értéke lesz. A negatív
    mezőhivatkozások fatális hibát okoznak. NF dekrementálása az új érték
    utáni mezők értékének elvesztésével jár, valamint  $0  értékének
    újraszámítását okozza, OFS értékének megfelelő mezőelválasztással.

  Beépített változók
    A gawk beépített változói:

    ARGC    A parancssori argumentumok száma (nem tartalmazza a gawk
          -nak szóló argumentumokat, vagy a program forráskódját).

    ARGIND   Az éppen feldolgozás alatt álló file indexe az ARGV
          tömbben.

    ARGV    A parancssori argumentumok tömbje. A tömb indexei 0-tól (
          ARGC -1 ) -ig tartanak. Az ARGV tartalmának dinamikus
          megváltoztatásával az adatfile-ok csoportja módosítható.

    CONVFMT   A számok konverziós formátuma. Alapértelmezésben %.6g.

    ENVIRON   Az  aktuális  környezetet  tartalmazó tömb. A tömb a
          környezeti változók nevével van indexelve, minden elem az
          adott változó értéke (pl. ENVIRON["HOME"] értéke lehet
          /home/valaki ). E tömb megváltoztatása nincs hatással a
          gawk -ból átirányítással vagy a system() függvénnyel hívott
          programok által látott környezetre. (Ez a gawk jövőbeni
          verzióiban változhat.)

    ERRNO    Ha rendszerhiba történik a getline -ba átirányításkor, a
          getline -ba olvasáskor vagy a close() alatt, akkor az ERRNO
          tartalmazza a hibát leíró karakterláncot.

    FIELDWIDTHS A mezőszélességek szóközökkel elválasztott listája. Ha ez
          be van állítva, a gawk rögzített szélességű mezőkre tördeli
          a  bemenetet,  ahelyett,  hogy  az  FS változó, mint
          mezőelválasztó értékét használná. A rögzített mezőszélesség
          használatának lehetősége még kísérleti jellegű; jelentése
          idővel változhat.

    FILENAME  Az aktuális bemeneti file neve. Ha nincs file megadva a
          parancssorban, a FILENAME értéke ``-''. Azonban a FILENAME
          nem definiált a BEGIN blokkon belül.

    FNR     A bemeneti rekord sorszáma az aktuális bemeneti fájlban.

    FS     A bemeneti mezőelválasztó. Alapértelmezésben szóköz. Lásd
          feljebb: Mezők.

    IGNORECASE Meghatározza minden reguláris kifejezés és karakterlánc-
          művelet esetérzékenységét. Ha az IGNORECASE nem nulla,
          akkor  a  karakterláncok  összehasonlítása  és  a
          mintaillesztés, a meződarabolás FS -szel, a  rekordok
          elválasztása RS -szel, a reguláris kifejezések illesztése ~
          -vel és !~ -vel, és a gensub(), gsub(), index(), match(),
          split(), valamint a sub(), előre definiált függvények nem
          lesznek esetérzékenyek a reguláris kifejezésekkel végzett
          műveleteknél.  Így, ha az IGNORECASE nem nulla, /aB/
          egyaránt illeszkedik az ab, aB, Ab, és AB karakterláncokra.
          Mint minden AWK változónak, az IGNORECASE -nek is nulla a
          kezdeti értéke, tehát rendesen minden reguláris kifejezés
          esetérzékeny. Unix alatt a teljes ISO 8859-1 Latin-1
          karakterkészlet   használatos   az   esetérzékenység
          elhagyásakor.  FONTOS: a 3.0-át megelőző gawk verziókban,
          az IGNORECASE csak a reguláris  kifejezéssel  végzett
          műveletekre  volt  hatással.  Ma  már  befolyásolja a
          karakterlánc-összehasonlításokat is.

    NF     A mezők száma az aktuális bemeneti rekordban.

    NR     A már beolvasott rekordok teljes összege.

    OFMT    A számok kimeneti formátuma. Alapértelmezésben %.6g.

    OFS     A bemeneti mezőelválasztó. Alapértelmezésben szóköz.

    ORS     A kimeneti  rekordelválasztó.  Alapértelmezésben  újsor
          karakter.

    RS     A  bemeneti  rekordelválasztó.  Alapértelmezésben újsor
          karakter.

    RT     Rekordterminátor. A gawk arra a bemenő szövegre állítja be,
          amely illeszkedik az RS által meghatározott karakterre vagy
          reguláris kifejezésre.

    RSTART   Az első, match() által talált karakter indexe; 0, ha nincs
          találat.

    RLENGTH   A match() által talált karakterlánc hossza; -1, ha nincs
          találat.

    SUBSEP   A  többindexű  tömbelemek  indexelválasztó  karaktere.
          Alapértelmezésben 34.

  Tömbök
    A tömbök indexei szögletes zárójelben ([ és ]). megadott kifejezések.
    Ha a kifejezés egy kifejezéslista (kif, kif ...) akkor a tömbindex az
    egyes  kifejezések  (karakterlánc-)értékének konkatenációjából álló
    karakterlánc, ahol az egyes részeket a SUBSEP változó értéke szerinti
    karakter választja el. Például:

       i = "A"; j = "B"; k = "C"
       x[i, j, k] = "hello, world\n"

    a "hello, world\n" karakterláncot rendeli az x tömb "A\034B\034C"
    karakterlánccal indexelt eleméhez. az AWK-ban minden tömb asszociatív,
    azaz karakterláncokkal indexelt.

    Az in, különleges operátor használható if és while utasításban annak
    eldöntésére, hogy egy tömbben létezik-e egy adott értékből álló index.

       if (val in array)
         print array[val]

    Ha a tömb többindexű, az (i, j) in array forma alkalmazandó.

    Az in szerkezet for ciklusban is használható egy tömb minden elemének
    eléréséhez.

    Egy tömbelem a delete utasítással törölhető. A delete a tömb teljes
    tartalmának  törlésére  is  használható, a tömbnév index nélküli
    megadásával.

  Változótipizálás és konverzió
    A változók és mezők lehetnek (lebegőpontos) számok, karakterláncok,
    vagy mindkettő. A változó értékének kezelése a környezetétől függ. Ha
    numerikus  kifejezésben  szerepel,  számként  lesz  kezelve,  ha
    karakterláncként használják, akkor karakterláncként.

    Ha kényszeríteni szeretnénk, hogy egy változó számként legyen kezelve,
    adjunk hozzá 0-t; ha azt akarjuk, hogy karakterláncként, összefűzzük az
    üres karakterlánccal.

    Ha egy karakterláncot számmá kell konvertálni, a konverzió az atof(3)
    függvénnyel valósul meg. Egy szám karakterlánccá konvertálódik, ha a
    CONVFMT értékét, mint az sprintf(3) függvény formázó karakterláncát
    használjuk, argumentumként pedig a változó számértékét adjuk meg.
    Azonban, jóllehet az AWK-ban minden szám lebegőpontos, az egész értékek
    mindig integer-szerűen konvertálódnak. Így

       CONVFMT = "%2.2f"
       a = 12
       b = a ""

    a b változó karakterlánc-értéke "12" és nem "12.00".

    A gawk a következőképpen hajtja végre az összehasonlítást: ha két
    változó numerikus, numerikusan hasonlít össze.  Ha az egyik érték
    numerikus  és  a  másik  karakterlánc-érték,  amely  ``numerikus
    karakterlánc'', akkor az összehasonlítás szintén numerikusan történik.
    Egyébként  a  numerikus  érték  karakterlánccá  konvertálódik  és
    karakterlánc-összehasonlítás  hajtódik  végre.  Két  karakterlánc,
    természetesen karakterláncként hasonlítódik össze.  A POSIX szabvány
    szerint, akkor is numerikus összehasonlítást kell végezni, ha két
    karakterlánc numerikus karakterlánc. Azonban ez teljesen helytelen, és
    a gawk nem ezt teszi.

    Fontos, hogy a karakterlánc konstansok, úgy mint az "57", nem numerikus
    karakterláncok;  ezek  karakterlánc  konstansok.  A  ``numerikus
    karakterlánc'' fogalom csak a mezőkre, a getline bemenetre, a FILENAME
    -re, az ARGV elemekre, az ENVIRON elemekre és a split() függvénnyel
    létrehozott  tömb numerikus karakterlánc elemeire vonatkozik.  Az
    alapgondolat az, hogy a numerikus alakú felhasználói bemenetet, és csak
    a felhasználói bemenetet szabad így kezelni.

    Az inicializálatlan változók numerikus érteke 0, karakterlánc-értékük
    "" (null-, vagy üres karakterlánc).

MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

    Az AWK sororientált nyelv. Előbb jön a minta, majd a tevékenység.  A
    tevékenység-utasítások { és } közé vannak zárva. Vagy a minta, vagy a
    tevékenység elmaradhat, de természetesen mindkettő nem. Ha a minta
    hiányzik, a tevékenység minden egyes bemenő rekordon végrehajtódik. A
    hiányzó tevékenység ugyanaz, mint a

       { print }

    amely kiírja az egész rekordot.

    A megjegyzések ``#''-kal kezdődnek és a sor végéig folytatódnak.  Üres
    sorok használhatók az utasítások elkülönítésére.  Rendszerint egy
    utasítás az újsor karakterrel befejeződik, de ez nem igaz a ``,'', {,
    ?, :, &&, vagy || végű sorokra. A do vagy else végű sorokban szereplő
    utasítások szintén automatikusan folytatódnak a következő sorban.  Más
    esetekben a sort a végére írt ``'' karakterrel lehet folytatni. Ekkor
    az újsor karaktert a gawk figyelmen kívül hagyja.

    Több, ``;''-vel elválasztott utasítás is írható egy sorba.  Ez
    vonatkozik  egyaránt a minta-tevékenység pár tevékenység részében
    szereplő utasításokra és magukra a minta-tevékenység utasításokra.

  Minták
    Az AWK minták a következók lehetnek:

       BEGIN
       END
       /regulris kifejezs/
       relcis kifejezs
       minta && minta
       minta || minta
       minta ? minta : minta
       (minta)
       ! minta
       minta1, minta2

    A BEGIN és az END két speciális minta, amely nem inputfüggő. Minden
    BEGIN minta tevékenység része egy egységet képez úgy, mintha minden
    utasítás egyetlen BEGIN blokkba volna írva. Ezek előbb végrehajtásra
    kerülnek, mielőtt bármilyen bemenet beolvasása megtörténne. Ehhez
    hasonlóan az END blokkok is egybeolvadnak, és akkor hajtódnak végre,
    amikor minden bemenet beolvasása véget ért (vagy amikor exit utasítás
    hajtódik végre). A BEGIN és az END blokkok nem kombinálhatók más
    mintákkal a mintakifejezésekben. A BEGIN és az END mintákból nem
    hiányozhat a tevékenység rész.

    A /regulris kifejezs/ mintákhoz rendelt utasítás minden  olyan
    rekordra végrehajtódik, amely illeszkedik a reguláris kifejezésre. A
    reguláris kifejezések azonosak  az  egrep(3)  programéival.  Ezek
    összefoglalását lásd lejjebb.

    A  relcis  kifejezsekben  szerepelhet  bármelyik,  a  lenti,
    tevékenységekről szóló részben definiált operátorok  közül.  Ezek
    rendszerint azt ellenőrzik, hogy bizonyos mezők illeszkednek-e bizonyos
    reguláris kifejezésekre.

    Az &&, ||, és ! operátorok rendre a logikai ÉS, logikai VAGY és
    logikai NEM, mint a C-ben. Rövidzár kiértékelést végeznek, szintén,
    mint a C-ben. Egyszerűbb mintakifejezések összekapcsolására szolgálnak.
    Mint  a  legtöbb  nyelvben, zárójelek használhatók a kiértékelés
    sorrendjének megváltoztatására.

    A ?: operátor hasonlít a C ugyanezen operátorához. Ha az első minta
    igaz, akkor a második minta kerül felhasználásra az ellenőrzéshez,
    egyébként a harmadik. A második és harmadik minta közül csak az egyik
    értékelődik ki.

    A minta1, minta2 kifejezésforma neve tartomnyminta. Ez illeszkedik a
    minta1 -re illeszkedő rekorddal kezdve folytatólagosan minden bemenő
    rekordra, egy, a minta2 -re illeszkedő rekordig - beleértve a két
    határmintára illeszkedő rekordokat.  Nem működik együtt  másfajta
    mintakifejezésekkel.

  Reguláris kifejezések
    A reguláris kifejezések az egrep -ben megtalálható kibővített típusúak.
    A következő karakterekből állnak:

    c     a nem-metakarakter c-re illeszkedik.

    \c     a literális c karakterre illeszkedik. . minden karakterre
         illeszkedik, belertve az újsort.

    ^     egy karakterlánc kezdetére illeszkedik.

    $     egy karakterlánc végére illeszkedik.

    [abc...]  karakterlista, amely az abc...  karakterek bármelyikére
         illeszkedik.

    [^abc...] negált karakterlista, minden karakterre illeszkedik, kivéve
         abc... -t.

    r1|r2   vagylagosság: r1 -re vagy r2 -re illeszkedik.

    r1r2    összekapcsolás: az r1 és r2 sorozatra illeszkedik.

    r+     egy vagy több r -re illeszkedik.

    r*     nulla vagy több r -re illeszkedik.

    r?     nulla vagy egy r -re illeszkedik.

    (r)    csoportosítás: r -re illeszkedik. r.

    r{n}
    r{n,}
    r{n,m}   Egy vagy két szám kapcsos zárójelek között intervallum-
         kifejezst jelent. Ha egy szám szerepel a zárójelek között,
         az előtte álló r reguláris kifejezés n -szer megismétlődik.
         Ha két szám van zárójelezve, vesszővel elválasztva, r n és m
         közötti számszor ismétlődik meg.  Ha egy számot követ
         vessző, ez r legalább n -szeri ismétlését jelzi.
         Az intervallum-kifejezések csak akkor használhatók, ha a
         parancssorban --posix vagy --re-interval opciót jelölünk
         meg.

    \y     egy szó elején vagy végén  álló  üres  karakterláncra
         illeszkedik.

    \B     egy szón belüli üres karakterláncra illeszkedik.

    \<     egy szó elején álló üres karakterláncra illeszkedik.

    \>     egy szó végén álló üres karakterláncra illeszkedik.

    \w     minden  szóalkótó  karakterre  (betű,  szám,  aláhúzás)
         illeszkedik.

    \W     minden nem-szóalkótó karakterre illeszkedik.

    \`     egy puffer (karakterlánc) elején álló üres karakterláncra
         illeszkedik.

    \'     egy puffer végén álló üres karakterláncra illeszkedik.

    A karakterlánc konstansokban érvényes escape szekvenciák (lásd lejjebb)
    szintén használhatók a reguláris kifejezésekben.

    A karakterosztly a POSIX szabványban bevezetett új lehetőség.  A
    karakterosztály egy speciális jelölés adott attribútumú karakterek
    leírásához, ahol viszont a tulajdonképpeni karakterek ország és ország
    és/vagy karakterkészlet és karakterkészlet között mások lehetnek.
    Például az alfabetikus karakter fogalma mást jelent az USA-ban és mást
    Franciaországban.

    A karakterosztályok csak a karakterlista szögletes zárójelein belli
    reguláris kifejezésben használhatók. Formájuk: [:, az osztályt jelölő
    kulcsszó és :]. Íme a POSIX szabványban definiált karakterosztályok.

    [:alnum:]
       Alfanumerikus karakterek.

    [:alpha:]
       Alfabetikus karakterek.

    [:blank:]
       Space vagy tab karakterek.

    [:cntrl:]
       Vezérlő karakterek.

    [:digit:]
       Numerikus karakterek.

    [:graph:]
       Látható és nyomtatható karakterek. (A space nyomtatható, de nem
       látható, míg egy a mindkettő.)

    [:lower:]
       Kisbetűs alfabetikus karakterek.

    [:print:]
       Nyomtatható karakterek (nem vezérlő karakterek.)

    [:punct:]
       Írásjelek (nem betű-, szám-, vezérlő vagy space karakterek).

    [:space:]
       Space karakterek (úgy mint például space, tab és lapdobás).

    [:upper:]
       Nagybetűs alfabetikus karakterek.

    [:xdigit:]
       Hexadecimális számkarakterek.

    Példának okáért, a POSIX szabvány előtt, az alfanumerikus karakterekre
    illeszkedést a /[A-Za-z0-9]/ leírásával lehetett volna elérni. Ha
    karakterkészletünkben egyéb alfabetikus karakterek is vannak, ez nem
    fog  illeszkedni  rájuk.  A  POSIX karakterosztályt használva a
    /[[:alnum:]]/ forma  illeszkedni  fog  a  karakterkészlet  minden
    alfabetikus és numerikus karakterére.

    Két további speciális szekvencia is megjelenhet a karakterlistákban.
    Ezek nem-ASCII karakterkészletekre vonatkoznak, amelyeknek lehetnek
    olyan szimbólumaik ( egybeolvasott elemek ), amelyek több, mint egy
    karakterrel vannak ábrázolva, és számos olyan karakter is, amelyek
    összehasonlító vagy rendező szempontból egyenértékűek. (Pl. a francia
    nyelvben a sima ``e'' és a tompaékezetes e` egyenértékűek.)

    Egybeolvasott szimbólumok
       Az egybeolvasott szimbólum egy többkarakteres egybeolvasott
       elem, amely [.  és .]  közé van zárva. Például, ha ch egy
       egybeolvasott elem, akkor [[.ch.]] az a reguláris kifejezés,
       amely illeszkedik rá, míg a [ch] reguláris kifejezés c-re, vagy
       h-ra illeszkedik.

    Ekvivalenciaosztályok
       Az ekvivalenciaosztály ekvivalens karakterek listájának helyileg
       definiált neve. A név [= és =] közé van zárva. Például az e név
       használható volna az ``e'', ``e''' és ``e`'' mindegyikének
       ábrázolására.  Ebben az esetben a [[=e=]] olyan reguláris
       kifejezés, amely e-re e'-re és e`-re is illeszkedik.

    Ezek a szolgáltatások igan hasznosak a nem angolul beszélő területeken.
    A gawk által a reguláris kifejezések illesztéséhez használt könyvtári
    függvények jelenleg csak a POSIX karakterosztályokat ismerik fel; nem
    kezelik az egybeolvasott szimbólumokat vagy az ekvivalenciaosztályokat.

    A \y, \B, \<, \>, \w, \W, \`, és \' operátorok gawk-specifikusak; a GNU
    reguláris kifejezés könyvtárainak szolgáltatásaira épülő bővítések.

    A számos parancsssori opció azt szabályozza, hogy a

    hogyan kezelje a reguláris kifejezésekben szereplő karaktereket.

    Nincs opció
       Alapesetben a gawk a POSIX reguláris kifejezések és a fent leírt
       GNU reguláris kifejezés  operátorok  minden  szolgáltatását
       nyújtja.   Azonban  az  intervallum-kifejezések  nincsenek
       támogatva.

    --posix
       Csak a POSIX reguláris kifejezések  támogatottak,  a  GNU
       operátorok  nem  definiáltak. (Pl. a \w a literális w-re
       illeszkedik). Az intervallum-kifejezések engedélyezettek.

    --traditional
       A hagyományos Unix awk reguláris kifejezései működnek. A GNU
       operátorok  nem definiáltak, az intervallum-kifejezések nem
       elérhetők és a POSIX karakterosztályok sem ([[:alnum:]] stb). Az
       oktális  vagy  hexadecimális escape szekvenciákkal megadott
       karakterek kezelése literális, még ha reguláris  kifejezés
       metakaraktereket ábrázolnak is.

    --re-interval
       Engedélyezi  az  intervallum-kifejezéseket  a  reguláris
       kifejezésekben, még ha a --traditional opció meg is van adva.

  Tevékenységek
    A tevékenységek utasításai { és } közé vannak zárva. A más nyelvekben
    meglévő, megszokott értékadó, feltételes és ciklusutasításokból állnak.
    A használható operátorok, vezérlő utasítások és bemeneti/kimeneti
    utasítások a C-beli megfelelőkről vannak mintázva.

  Operátorok
    Az AWK operátorai csökkenő precedencia szerint:

    (...)    Csoportosítás.

    $      Mezőhivatkozás.

    ++ --    Inkrementálás  és  dekrementálás,  mindkettő prefix és
          postfix.

    ^      Hatványozás (** szintén használható, **= pedig értekadó
          operátorként).

    + - !    Egyoperandusú plusz/mínusz és logikai tagadás.

    * / %    Szorzás, osztás és maradékképzés.

    + -     Összeadás és kivonás.

    space    Karakterláncok összekapcsolása (konkatenáció).

    < >
    <= >=
    != ==    A megszokott relációs operátorok.

    ~ !~    Reguláris  kifejezés  illeszkedése,  nem-illeszkedése.
          FONTOS: Ne használjunk konstans  reguláris  kifejezést
          (/foo/) ~ vagy !~ baloldalán, csakis a jobbon! A /foo/ ~
          exp kifejezés jelentése ugyanaz, mint a (($0 ~ /foo/) ~
          exp) kifejezésé. Rendszerint nem ezt várják.

    in     Tömbhöz tartozás.

    &&     Logikai ÉS.

    ||     Logikai VAGY.

    ? :     A C feltételes kifejezése. Ennek formája kif1 ? kif2 :
          kif3. Ha kif1 igaz, a kifejezés értéke kif2, egyébként
          kif3. Csak egy értékelődik ki kif2 és kif3 közül.

    = += -=
    *= /= %= ^= Értékadás. Úgy az abszolút értékadás (var = value) mint az
          operátor-értékadás (a többi forma) egyaránt támogatott.

  Vezérlő utasítások
    A vezérlő utasítások a következők:

       if (felttel) utasts [ else utasts ]
       while (felttel) utasts
       do utasts while (felttel)
       for (kif1; kif2; kif3) utasts
       for (var in array) utasts
       break
       continue
       delete array[index]
       delete array
       exit [ kifejezs ]
       { utastsok }

  Bemeneti/kimeneti utasítások
    A bemeneti/kimeneti utasítások a következők:

    close(file)      Lezárja a fájlt (vagy csatornát, lásd lenn).

    getline        $0 értékét a következő bemeneti rekordból veszi;
               beállítja NF, NR, FNR értékét.

    getline <file     $0 értékét file következő bemeneti rekordjából
               veszi; beállítja NF értékét.

    getline var      var értékét a következő bemeneti rekordból veszi;
               beállítja NF, FNR értékét.

    getline var <file   var értékét file következő rekordjából veszi.

    next         Abbamarad  az  aktuális  rekord feldolgozása.
               Megtörténik  a  következő  bemeneti  rekord
               beolvasása és a feldolgozás az AWK program első
               mintájával kezdődik. Ha a végrehajtás elérte a
               bemeneti adatok végét, az END blokk(ok) (ha
               van(nak)) kerülnek végrehajtásra.

    nextfile       Abbamarad az aktuális bemeneti file feldolgozása.
               A következő bemeneti rekord a következő fájlból
               érkezik. FILENAME és ARGIND aktualizálódik, FNR
               értéke 1-re áll be, és a feldolgozás az AWK
               program  első  mintajával  kezdődik.  Ha  a
               vegrehajtás elérte a bemeneti adatok végét, az
               END  blokk(ok)  (ha  van(nak))   kerülnek
               végrehajtásra.  FONTOS: A gawk korábbi verziói a
               next file -t két szóban használták. Noha még
               felismeri ezt a használati módot, figyelmeztető
               üzenetet generál és előbb-utóbb elhagyásra kerül.

    print         Kiírja az aktuális rekordot. A kimeneti rekord az
               ORS változó értékével fejeződik be.

    print expr-list    Kiírja a kifejezések értékét. Minden kifejezés az
               OFS változó értékével választódik el. A kimeneti
               rekord az ORS változó értékével fejeződik be.

    print expr-list >file A file-ba írja a kifejezések értékét. Minden
               kifejezés az OFS változó értékével választódik
               el. A kimeneti rekord az ORS áltozó értékével
               fejeződik be.

    printf fmt, expr-list Formáz és kiír.

    printf fmt, expr-list >file
               Formáz és a file-ba ír.

    system(cmd-line)   Végrehajtja a cmd-line parancsot, és visszatér az
               exit státusszal. (Ez lehet, hogy nem használható
               nem-POSIX rendszerekben.)

    fflush([file])    Lemezre  ír minden, a nyitott kimeneti vagy
               csatorna file -hoz rendelt puffert.  Ha a file
               paraméter nincs megadva, a szabványos kimenetre
               ír. Ha file üres karakterlánc, akkor minden
               nyitott  kimeneti  és  csatorna file puffere
               kiíródik.

    Egyéb kimeneti/bemeneti átirányítások is megengedettek. A print -re és
    printf -re vonatkozóan a >>file a kimenetet a file végére írja, míg a |
    parancs csatornába ír. Ehhez hasonlóan a parancs | getline getline-ba
    irányít át. A getline parancs 0-val tér vissza a file végénél és
    -1-gyel hiba esetén.

  A printf utasítás
    A printf utasítás és sprintf() függvény (lásd lenn) AWK verziója a
    következő konverziós karaktereket fogadja el:

    %c   Egy ASCII karakter. Ha %c -hez rendelt argumentum numerikus, a
       gawk karakterként kezeli és kiírja. Egyébként feltételezi, hogy
       az  argumentum  karakterlánc, és csak a karakterlánc első
       karakterét írja ki.

    %d
    %i   Decimális szám (az egészrész).

    %e
    %E   [-]d.dddddde[+-]dd formájú lebegőpontos szám. A %E -s forma E -t
       használ e helyett.

    %f   [-]ddd.dddddd formájú lebegőpontos szám.

    %g
    %G   A %e vagy %f konverziók közül a rövidebbet alkalmazza. Az
       értéktelen nullákat elhagyja. A %G -s forma %E -t alkalmaz %e
       helyett.

    %o   Jelöletlen oktális szám (megint csak egész).

    %s   Karakterlánc.

    %x
    %X   Jelöletlen hexadecimális szám (egész). A %X -es forma ABCDEF -et
       használ abcdef helyett.

    %%   Egy % karakter; argumentumot nem konvertál.

    Léteznek további, opcionális paraméterek,  amelyek  a  %  és  a
    vezérlőkarakter között állhatnak:

    -   A kifejezésnek a mezőben balra igazítva kell megjelennie.

    space Numerikus konverziókban space-et ír a pozitív, mínusz jelet a
       negatív kifejezések elé.

    +   A plusz jel - a szélességmódosító előtt (lásd lejjebb) használva
       - előírja, hogy a numerikus konverziókban mindig előjelet kell
       írni, akkor is, ha a formázott szám pozitív. A + felülbírálja a
       space jelzőt.

    #   ``Alternatív forma'' használata bizonyos vezérlő betűkhöz. A %o
       -hoz bevezető 0-t ad. A %x -hez és %X -hez bevezető 0x -et vagy
       0X -et ad, ha az eredmény nem nulla. A %e, %E és %f esetében az
       eredmény mindig tartalmazni fog tizedespontot. A %g -nél és %G
       -nél a számvégi nullák nem maradnak ki az eredményből.

    0   A bevezető 0 jelzőként működik, amely azt mutatja, hogy a
       kimenetben a bevezető space-ek helyett nullák legyenek. Ez a
       nem-numerikus kimenetek formázására is vonatkozik. Ennek a
       jelzőnek csak akkor van hatása, amikor a mező szélesebb, mint a
       kiírandó szöveg.

    width A  mezőt  ilyen szélességűre kell feltölteni. A feltöltés
       rendszerint space-ekkel történik. Ha a 0 jelzőt használjuk,
       nulla lesz a kitöltő karakter.

    .prec Szám, amely meghatározza a kiíráskor alkalmazandó pontosságot. A
       %e, %E és %f formák esetében ez határozza meg a tizedespont jobb
       oldalán kiírni kívánt jegyek számát. A %g és %G formáknál ez az
       értékes jegyek maximális számát adja meg. A %d, %o, %i, %u, %x
       és %X formák esetében ez a kiírandó jegyek maximális számát
       határozza meg.

    Az ANSI C printf() rutinjainak dinamikus szlessg és pontossg
    szolgáltatásai támogatottak. Egy * a width vagy prec előírások helyén
    azt  eredményezi,  hogy  értéküket  a  printf  vagy  sprintf()
    argumentumlistájából veszik.

  Különleges fájlnevek
    Amikor akár print -ből, akár printf -ből bemeneti/kimeneti átirányítást
    végzünk egy fájlba, a gawk felismer néhány speciális fájlnevet. Ezek
    elérhetővé teszik a szülő processzből (ez rendszerint a shell) örökölt
    nyitott fájldeszkriptorokat. Más különleges fájlnevek a futó gawk
    processzről  szóló  információhoz  szolgáltatnak  elérést. Ezek a
    fájlnevek:

    /dev/pid  E file olvasása visszaadja az aktuális processz újsorral
          terminált, decimális azonosítóját.

    /dev/ppid  E file olvasása visszaadja a szülő processz újsorral
          terminált, decimális azonosítóját.

    /dev/pgrpid E file olvasása visszaadja az aktuális processz újsorral
          terminált, decimális csoportazonosítóját.

    /dev/user  E file olvasása egy, újsorral terminált rekordot ad vissza.
          A mezők space-szel vannak elválasztva.  $1 a getuid(2)
          rendszerhívás értéke, $2 a geteuid(2) rendszerhívás értéke,
          $3 a getgid(2) -é és $4 a getegid(2) -é. Ha további mező
          fordul elő, akkor azok a getgroups(2) által visszaadott
          group ID-k. Lehet, hogy a többcsoportúságot nem minden
          rendszer támogatja.

    /dev/stdin A szabványos bemenet.

    /dev/stdout A szabványos kimenet.

    /dev/stderr A szabványos hibakimenet.

    /dev/fd/n  A nyitott n file-deszkriptorhoz rendelt file.

    Ezek különösen hibaüzenetek szempontjából fontosak. Például:
       print "A gépnek annyi!" > "/dev/stderr"

    ahol egyébként a következő formát kellene használni:

       print "A gépnek annyi!" | "cat 1>&2"

    Ezek  a fájlnevek a parancssorban is felhasználhatók adatfile-ok
    megnevezésére.

  Numerikus függvények
    Az AWK a következő elődefiniált aritmetikai függvényekkel rendelkezik:

    atan2(y, x)  visszaadja radiánban y/x arkusz tangensét.  cos(expr)
           visszaadja expr radián koszinuszát.

    exp(expr)   az exponenciális függvény.

    int(expr)   egészrészre csonkol.

    log(expr)   természetes alapú logaritmus függvény.

    rand()    visszaad egy véletlenszámot 0 és 1 között.

    sin(expr)   visszaadja expr radián szinuszát.

    sqrt(expr)  a négyzegyökfüggvény.

    srand([expr]) expr  értékét  használja  a  véletlenszámgenerátor
           inicializálására. Ha expr nincs  megadva,  az  időt
           használja. A visszatérési érték a véletlenszám-generátor
           korábbi inicializáló értéke.

  Karakterlánc-függvények
    A gawk a következő elődefiniált karakterlánc függvényekkel rendelkezik:

    gensub(r, s, h [, t])  a t tárgykarakterláncban keresi r reguláris
                kifejezést. Ha h g vagy G kezdetű karakterlánc,
                akkor r minden illeszkedését s -re cseréli.
                Egyébként h egy szám, amely azt jelzi, hogy r
                melyik illeszkedését kell lecserélni. Ha t
                nincs megadva, $0  -t  alkalmazza.  Az  s
                csereszövegben a \n, szekvencia (ahol n egy, 0
                és 9 közötti számjegy) használható a csak az n
                -edik zárójelezett al-kifejezésre illeszkedő
                szöveg jelölésére. A \0 szekvencia az egész
                illeszkedő szöveget jelképezi, csakúgy mint az
                & karakter. Eltérően a  sub()  és  gsub()
                függvényektől,  a  visszatérési  érték  a
                módosított   karakterlánc,   az   eredeti
                tárgykarakterlánc pedig nem módosul.

    gsub(r, s [, t])    t karakterlánc minden r reguláris kifejezésre
                illeszkedő alkarakterláncát s karakterláncra
                cseréli és visszaadja a helyettesítések számát.
                Ha t nincs megadva, $0 -ban keres. Egy & jel a
                csereszövegben  az  illeszkedő  szöveggel
                helyettesítődik, literális & eléréséhez  \&
                forma alkalmazandó. Az & és backslash jelek
                csereszövegekbeni alkalmazási szabályairól a
                sub(), gsub() és gensub() függvényekben bővebb
                leírás olvasható az AWK Language Programming c.
                könyvben.

    index(s, t)       visszaadja t karakterlánc s karakterláncbeli
                indexét vagy 0-t, ha t nem szerepel s -ben.

    length([s])       visszatér s karakterlánc hosszával (vagy $0
                -éval, ha s nincs megadva).

    match(s, r)       visszaadja  r  reguláris  kifejezés s -ben
                elfoglalt helyét (vagy 0-t, ha r nem szerepel
                benne), és beállítja RSTART és RLENGTH értékét.

    split(s, a [, r])    r regurális kifejezés alapján a t  tömbbe
                darabolja az s karakterláncot és visszatér a
                mezők számával. Ha r elmarad, FS -t használja.
                A darabolás a - fent leírt - mezőkre bontással
                megegyezően történik.

    sprintf(fmt, expr-list) a fmt -nak megfelelően kiírja a kifejezslistt
                és visszatér az eredmény-karakterlánccal.

    sub(r, s [, t])     mint  a gsub() függvény, de csak az első
                illeszkedést cseréli.

    substr(s, i [, n])   visszaadja s  karakterlánc  i-nél  kezdődő,
                legfeljebb n karakteres alkarakterláncát. Ha n
                nincs megadva, s teljes maradékát alkalmazza.

    tolower(str)      visszatér  str  karakterlánc  másolatával,
                amelyben minden nagybetűt a megfelelő kisbetűre
                alakít.  A nem-alfabetikus  karakterek  nem
                változnak.

    toupper(str)      visszatér  str  karakterlánc  másolatával,
                amelyben minden kisbetűt a megfelelő nagybetűre
                alakít.  A  nem-alfabetikus karakterek nem
                változnak.

  Időfüggvények
    Mivel az AWK programok egyik elsődleges felhasználási területe a log
    fájlok feldolgozása - amelyek időadatot tartalmaznak -, a gawk a
    következő két függvényt nyújtja  az  időadatok  kinyeréséhez  és
    formázásához:

    systime() visszaadja  az Epoch (POSIX rendszereken 1970. jan. 1.
         00:00:00) óta másodpercekben eltelt időt.

    strftime([format [, timestamp]])
         az időadatot a  formátumnak  megfelelően  formázza.  Az
         időadatnak  a  systime()  által  visszaadott  formával
         megegyezőnek kell lennie. Ha a formátum hiányzik, a date(1)
         parancs kimenetével megegyező, alapértelmezett formátumot
         alkalmaz. A biztosan használható formátum konverziókat lásd
         az ANSI C strftime() függvényének specifikációjánál. A gawk
         -kal jár az strftime(3) függvény public-domain verziója és az
         ahhoz tartozó man lap. Ha a gawk fordításakor ezt a verziót
         használták, akkor a man lapban leírt minden  konverzió
         elérhető a gawk számára.

  Karakterlánc állandók
    Az AWK karakterláncai dupla idézőjelek (") közé zárt karaktersorozatok.
    A gawk bizonyos escape szekvencikat felismer a karakterláncokban.
    Ezek:

    \\  Literális backslash.

    \a  Az "alert" karakter; rendszerint az ASCII csengő (ASCII BEL)
      karakter.

    \b  Backspace.

    \f  Lapdobás.

    \n  Újsor.

    \r  Kocsivissza.

    \t  Vízszintes tabulátor.

    \v  Függőleges tabulátor.

    \x hexa jegyek
      A \x -et követő hexadecimális számmal jelzett karakter. Mint az
      ANSI C-ben, az utána álló minden hexadecimális jegy az escape
      szekvencia részeként kerül feldolgozásra. (Ez a jellemző kell hogy
      mondjon valamit a bizottsági nyelvtervezésről.) Pl. az "\x1B" az
      ASCII ESC (escape) karakter.

    \ddd Az egy-, két-, vagy háromjegyű oktális számnak megfelelő karakter.
      Pl. az "\033" az ASCII ESC (escape) karakter.

    \ c A literális c karakter.

    Az  escape  szekvenciák konstans reguláris kifejezésekben szintén
    használhatók  (pl.   /[ \t\f\n\r\v]/  whitespace   karakterekre
    illeszkedik).

    Kompatíbilis módban az oktális vagy hexadecimális escape szekvenciákkal
    jelölt karakterek literálisan kerülnek feldolgozásra a  regurális
    kifejezés konstansokban. Így a /a\52b/ ugyanaz, mint a /a\*b/.

FÜGGVÉNYEK

    Az AWK függvényei a következőképpen definiálandók:

       function nv(paramterlista) { utastsok }

    A függvények végrehajtása akár mintából, akár tevékenységből való
    meghívásukkor történik meg. A függvényhívásokban megadott aktuális
    paraméterek a függvényekben deklarált formális paramétereknek adnak
    konkrét értéket. A tömbök átadása hivatkozás szerinti, a  többi
    paraméteré érték szerinti.

    Mivel a függvények eredetileg nem voltak az AWK nyelv részei, a lokális
    változók eléggé suta módon adhatók meg: a paraméterlistában extra
    paraméterekként deklarálandók. A konvenció az, hogy a paraméterlistában
    a lokális változókat extra space-ekkel választják el  a  valódi
    paraméterektől. Például:

       function f(p, q,   a, b)  # a és b lokális
       {
         .....
       }

       /abc/ { ... ; f(1, 2) ; ... }

    A függvényhívás bal oldali zárójelének közvetlenül kell követnie a
    függvénynevet, whitespace nem lehet közöttük. Ez a konkatenációs
    operátorral való összekeverés elkerülése miatt van így. A megkötés nem
    vonatkozik a fent felsorolt beépített függvényekre.

    A függvények hívhatják egymást és lehetnek rekurzívak. A lokális
    változóként használt függvényparaméterek üres karakterlánc és zéró
    számértékkel inicializálódnak a függvényhívás során.

    Ha a --lint opció meg van adva, a gawk fordítási és nem futási időben
    figyelmeztet a definiálatlan függvények hívása esetén. Futási időben
    egy definiálatlan függvény meghívása fatális hiba.

    A func kulcsszó használható a function helyén.

PÉLDÁK

    Az összes felhasználó login nevének rendezése és kiírása:

     BEGIN { FS = ":" }
       { print $1 | "sort" }

    Egy file sorainak megszámlálása:

       { nlines++ }
     END  { print nlines }

    A file minden sora elé a sorszám kiírása:

     { print FNR, $0 }

    A sorszám konkatenációja (egy témavariáció):

     { print NR, $0 }

LÁSD MÉG

    egrep(1), getpid(2), getppid(2), getpgrp(2), getuid(2), geteuid(2),
    getgid(2), getegid(2), getgroups(2)

    The AWK Programming Language, Alfred V. Aho, Brian W. Kernighan, Peter
    J. Weinberger, Addison-Wesley, 1988. ISBN 0-201-07981-X.

    AWK Language Programming, Edition 1.0, published by the Free Software
    Foundation, 1995.

POSIX KOMPATIBILITÁS

    A gawk egyik elsődleges célja a POSIX szabvánnyal - csakúgy, mint a
    UNIX awk legújabb verziójával - való kompatibilitás. E célból a gawk
    egyesíti a következő, felhasználó által látható szolgáltatásokat,
    amelyeket nem ír le az AWK könyv, de részei a Bell Labs awk
    verziójának, és a POSIX szabványnak.

    Új  dolog  a  -v  opció  a programvégrehajtás megkezdése előtti
    változó-értékadáshoz. A könyv azt jelzi, hogy a parancssori értékadás
    akkor történik meg, amikor az awk egyébként fájlként nyitná meg az
    argumentumot - amely a BEGIN blokk végrehajtása után valósul meg.
    Azonban a korai megvalósításokban, amikor ilyen értékadás jelent meg
    fájlnevek előtt, az megtörtént, mieltt a BEGIN blokk lefutott volna.
    Programok váltak ettől a ``szolgáltatástól'' függővé. Amikor az awk -ot
    a dokumentációjához igazították, ezt az opciót adták hozzá, hogy
    alkalmazkodjon  a  régi  viselkedéstől függő alkalmazásokhoz.  (E
    szolgáltatással szemben nem volt ellenvetés sem az AT&T, sem a GNU
    fejlesztői részéről.)

    Az alkalmazás specifikus szolgáltatásokhoz tartozó -W opció a POSIX
    szabványból ered.

    Az argumentumok feldolgozása során a gawk a ``--'' speciális opciót
    használja az argumentumok végének jelzéséhez.  Kompatíbilis módban
    figyelmeztet a definiálatlan opciókra, másrészről viszont figyelmen
    kívül hagyja azokat. Rendes működéskor az ilyen argumentumok átadódnak
    az AWK programnak, hogy az dolgozza fel őket.

    Az AWK könyv nem definiálja az srand() visszatérési értékét. A POSIX
    szabvány szerint az inicializáló értéket adja vissza, lehetővé téve a
    véletlenszám-sorozatok nyomonkövetését. Ezért a gawk srand() függvénye
    szintén az említett számmal tér vissza.

    További új szolgáltatások: Több -f opció használata (az MKS awkból); az
    ENVIRON tömb; a \a és \v escape szekvenciák (eredetileg a gawk -ban,
    majd onnan áttéve az AT&T awk -jába); a tolower() és toupper()
    beépített függvények (az AT&T-ből); és a printf ANSI C konverziós
    szabályai (először az AT&T verzióban).

GNU BŐVÍTÉSEK

    A gawk számos szolgáltatással kibővíti a POSIX awk -ot. Ezek leírása
    ebben a részben szerepel. Minden itt felsorolt bővítés kikapcsolható a
    gawk --traditional opció hívásával.

    A gawk következő szolgáltatásai nem érhetők el a POSIX awk -ban:

       o A \x escape szekvencia. (A --posix kikapcsolja).

       o Az fflush() függvény. (A --posix kikapcsolja).

       o A systime(), strftime() és gensub() függvények.

       o A  bemeneti/kimeneti  átirányításra  használt  különleges
        fájlneveket nem ismeri fel.

       o Az ARGIND, ERRNO és RT változóknak nincs speciális jelentésük.

       o Az IGNORECASE változó és annak mellékhatásai nem érhetők el.

       o A FIELDWIDTHS változó és a rögzített szélességű meződarabolás.

       o Az RS változó reguláris kifejezésként való használata.

       o Egyes karakterekre szétvágás az FS változó vagy a split()
        harmadik argumentumának üres karakterláncra állításával.

       o Nincs elérési út bejárás a -f opcióval megadott fájlok
        megtalálásához. Tehát az AWKPATH környezeti változónak nincs
        különleges jelentése.

       o Az aktuális file feldolgozásának megszüntetésére használt
        nextfile utasítás.

       o A delete array használata egy teljes tömb törléséhez.

    Az AWK könyv nem definiálja a close() függvény visszatérési értékét. A
    gawk close() függvénye az fclose(3) vagy pclose(3) függvénytől kapott
    értéket adja vissza, amikor egy fájlt illetve csatornát lezár.

    A gawk --traditional opcióval történő hívásakor - ha a -F opciónak
    adott fs értéke ``t'' - az FS értéke a tab karakter lesz. Fontos, hogy
    a gawk -F\t ... megadása egyszerűen a shell ``t''-re hivatkozását
    eredményezi, és nem ad át ``\t''-t a -F opciónak. Mivel ez egy
    meglehetősen csúnya, speciális eset, nem ez  az  alapértelmezett
    viselkedés. Szintén nem ez történik, ha a --posix opció meg van adva.
    Hogy igazán a tab karaktert kapjuk mező-elválasztóként, a legjobb, ha
    aposztrófot használunk: gawk -F'\t' ....

TÖRTÉNELMI SZOLGÁLTATÁSOK

    A történelmi AWK megvalósításoknak két szolgáltatását támogatja a gawk.
    Először: lehetőség van a length() beépített függvény  nem  csak
    argumentumok, hanem zárójelek nélküli hí- vására is. Ilyenformán az

       a = length # Holy Algol 60, Batman!

    ugyanaz, mint bármelyik az

       a = length()
       a = length($0)

    közül. Ezt a lehetőséget ``helytelenítik'' a POSIX szabványban, és a
    gawk figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a --lint opció meg van adva
    a parancssorban.

    A másik szolgáltatás a continue vagy break utasítás használata while,
    for vagy do ciklus törzsén kívül. A tradícionális AWK megvalósítások
    ezt a használatot a next utasítással egyenértékűként kezelték. A gawk
    --traditional megadása esetén támogatja ezt a használatot.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

    Ha a POSIXLY_CORRECT környezeti változó létezik, akkor a gawk pontosan
    úgy viselkedik, mintha a --posix volna megadva a parancsssorban. Ha a
    --lint meg van adva, a gawk figyelmeztető üzenetet küld erről a
    hatásról.

    Az AWKPATH környezeti változó használható olyan könyvtárak megadására,
    amelyeket a gawk bejár a -f és --file opcióval megadott fájlok
    megkeresése érdekében.

HIBÁK

    A -F opcióra nincs szükség, adva lévén a parancsori változó-értékadás
    lehetősége; csupán a kompatibilitás fenntartása miatt marad.

    Ha a rendszer támogatja a /dev/fd, és az összerendelt /dev/stdin/,
    /dev/stdout és /dev/stderr file-okat, lehet, hogy más lesz a kimenet,
    mint ezen fájlok nélküli rendszereken. Amikor a gawk belül emulálja
    ezeket  a fájlokat, összehangolja a szabványos kimenetre küldött
    kimenetet a /dev/out-ba küldött kimenettel; míg az ilyen fájlokkal
    rendelkező  rendszereken a kimenet lényegében más fájlokba megy.
    Vigyázz, Vásárló!

    Szintaktikailag érvénytelen  egykarakteres  programok  valószínűleg
    túlcsordulnak az elemző vermen, és meglehetősen semmitmondó üzenetet
    generálnak. Az ilyen programokat meglepően nehéz teljesen általános
    esetben felismerni, és igazán nem éri meg ilyenirányú erőfeszítéseket
    tenni.

VERZIÓ

    Ez a man lap a 3.0.2-es verziószámú gawk -ot dokumentálja.

SZERZŐK

    A UNIX awk eredeti verzióját Alfred Aho, Peter Weinberger és Brian
    Kernighan tervezte és vitelezte ki a AT&T Bell Labs-nál. Brian
    Kernighan továbbra is javítja és fejleszti.

    A gawkot Paul Rubin és Jay Fenlason írta  a  Szabad  Software
    Alapítványnál úgy, hogy kompatíbilis legyen a Seventh Edition UNIX-ban
    közzétett eredeti awk verzióval. John Woods számos hibajavítással
    járult  hozzá.  David  Trueman - Arnold Robbins támogatásával -
    kompatíbilissá tette az awk -ot a UNIX awk új verziójával. Arnold
    Robbins a jelenlegi karbantartó.

    Az  eredeti  DOS-os változatot Conrad Kwok  és  Scott Garfinkle
    készítette. A jelenlegi DOS-os karbantartó Scott Deifik. Pat Rankin
    munkája a VMS változat, és Michal Jaegermanné az Atari ST-s. Az OS/2-es
    változatot Kai Uwe Rommel készítette Darrel Hankerson támogatásával és
    segítségével. Fred Fish szolgáltatta az Amiga támogatást.

HIBAJELENTÉS

    Ha hibát találsz a gawk -ban, kérünk, küldj egy e-mailt a bug-gnu-
    utils@prep.ai.mit.edu címre, és cc-zd azt az arnold@gnu.ai.mit.edu
    -hoz. Kérünk, mellékeld az operációs rendszered nevét és verziószámát,
    a gawk verziószámát, hogy milyen C fordítót használtál a fordításához,
    és  egy  minél  kisebb  tesztprogramot  és  adatsort a probléma
    reprodukálásához.

    Mielőtt hibajalentést küldenél, kérünk, tégy meg két dolgot.  Először:
    ellenőrizd,  hogy a gawk legújabb verziója van-e meg. Sok hiba
    (rendszerint hajszálnyiak) kerül kijavításra minden verzióban, és ha a
    tiéd elavult, lehet, hogy a problémát már megoldották. Másodszor:
    olvasd el figyelmesen a man lapot és a referenciakönyvet, hogy
    megbizonyosodj róla, hogy amit hibának gondolsz az valóban hiba, és nem
    csak egy hirtelen fordulat a nyelvben.

    Bármit is teszel, NE küldj hibajalantést a comp.lang.awk címre.
    Jóllehet a gawk fejlesztői alkalmanként olvassák ezt a hírcsoportot, a
    hibajelentések oda postázása megbízhatatlan módja a hibajelentésnek.
    Ehelyett, kérünk, használd a fent megadott e-mail címeket.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

    A Bell Labsnél dolgozó Brian Kernighan értékes segítséget nyújtott a
    tesztelés és hibajavítás alatt. Köszönjük neki.

MÁSOLÁSI JOGOK

    Copyright (C)) 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készítsenek és
    terjesszenek erről az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a copyright
    megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden másolaton.

    Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják és
    terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel - , feltéve, hogy
    a teljes leszármazott munka ezzel a copyright megjegyzéssel megegyező
    engedélyekkel bírjon.

    Engedélyezzük  ennek az iratnak más nyelvre történt fordításának
    másolását és terjesztését a fenti feltételek szerint,  azzal  a
    különbséggel, hogy ezt az engedélyező megjegyzést - a Free Software
    Foundation által elfogadott - fordításban is lehet közölni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>