Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    grep, egrep, fgrep - mintához illeszkedő sorokat nyomtat

ÁTTEKINTÉS

    grep [ -[[AB] ]num ] [ -[CEFGVBchilnsvwx] ] [ -e ] minta | -ffile ] [
    fjlok... ]

LEÍRÁS

    Grep a megnevezett bemeneti fjlok -ban a megadott mint  -hoz
    illeszkedő sorokat keres. Amennyiben nincs bemenő fájlnév megadva, vagy
    az a - jel, a szabványos bemenetet olvassa.  Alapértelmezés szerint
    grep a mintához illeszkedő sorokat kinyomtatja.

    Három fő változata van a grep -nek, melyeket a következő opciókkal
    szabályozhatunk:
    -G   A mint -t alap szabályos  kifejezésként  (basic  regular
       expression)  kezeli.  Részletesebben  lásd lentebb. Ez az
       alapértelmezett.
    -E   A mint -t bővített szabályos kifejezésként (extended regular
       expression) kezeli. Részletesebben lásd lentebb.
    -F   A mint -t fix stringekből álló listának veszi, melyek újsor-
       jelekkel vannak elválasztva, és amelyekből bármelyikhez való
       illeszkedést keressük.
    Létezik továbbá két programváltozat: egrep és fgrep . Egrep hasonló,
    de nem azonos grep -E, -vel és kompatíbilis a történelmi Unix egrep
    -pel. Fgrep azonos grep -F -fel.

    A grep minden változata megérti az alábbi opciókat:
    -num  Az illeszkedést mutató sorok környezetükkel együtt lesznek
       kinyomatatva, azaz ezen sorok előtt és utáni num számú sor is
       nyomtatásra kerül. Eközben a grep program sosem fog egy sort
       többször kinyomtatni, még akkor sem, ha ezek a környezetek
       átfedik egymást.
    -A num Az illeszkedést mutató sorok utáni num sor is nyomtatásra kerül.
    -B num Az illeszkedést mutató sorok előtti num sor is nyomtatásra
       kerül.
    -C   Azonos -2 -vel.
    -V   Kinyomtatja a grep verziószámát a szabványos hibakimenetre. Ezt
       a verziószámot célszerű csatolni minden hibajelentéshez. (Lásd
       lent.)
    -b   A kimeneti sorok előtt kinyomtatja a bemeneti fájlon belüli
       offset értéket. (Azaz azt, hogy a sor hányadik bájttal kezdődik
       a fájl kezdete után.)
    -c   Elhagyja a szokásos kimenetet, ehelyett az illeszkedést mutató
       sorok számát írja ki minden fájl esetére. A -v opcióval (lásd
       lent), a nem illeszkedő sorokat számolja.
    -e minta
       A mint -t használja mintának. Hasznos, ha a minta - jellel
       kezdődik.
    -f fjl
       A mintát a fjl -ból veszi.
    -h   Több fájlban való kereséskor elhagyja a kimeneten a fájlnevek
       sor eleji kiírását.
    -i   Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket sem a mint -ban, sem
       a bemeneti fájlban.
    -L   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja
       meg, amelyekből nem származna kimenet.
    -l   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja
       meg, amelyekből származna kimenet.
    -n   A kimenet sorai elején megadja a sor bemeneti fájlon belüli
       számát.
    -q   Csendes  (quiet)  üzemmód:  elhagyja a normális kimenetet.
       (Ilyenkor a grep -nek  csak  a  visszatérési  értéke  ad
       információt.)
    -s   Elhagyja  a  nemlétező  vagy olvashatatlan fájlokról szóló
       hibajelentéseket.
    -v   Megfordítja az illeszkedés értelmét: a mintához nem illeszkedő
       sorokat választja ki.
    -w   Csak azokat a sorokat választja ki, amelyekben az illeszkedés
       teljes szavakból származik. Azaz  az  illeszkedést  mutató
       szövegrész előtt és után nem állhat betű, szám vagy aláhúzásjel.
    -x   Csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál.

SZABÁLYOS KIFEJEZÉSEK (REGULAR EXPRESSIONS)

    A szabályos kifejezés egy minta, amely a stringeknek egy halmazát írja
    le. A szabályos kifejezések az aritmetikai kifejezésekhez hasonlóan
    konstruálhatók, azaz különböző operátorokkal kisebb kifejezésekből
    építhetők fel.

    Grep kétféle változatát érti a szabályos kifejezések nyelvtanának
    (syntax): az ``alap'' (basic) és a ``bővített'' (extended) változatot.
    A GNU grep -ben nincs különbség a kétféle nyelvtan által elérhető
    funkciókban. Más megvalósításokban az alap szabályos  kifejezések
    kevésbé  hatékonyak.  A  következő  leírás  a bővített szabályos
    kifejezésekre vonatkozik; az alap reguláris kifejezéseknek ettől való
    különbségeit ezután összegezzük.

    Az elemi építőkövek olyan szabályos kifejezések, melyek egyetlen
    karakterhez illeszkednek. A legtöbb karakter (pl. a betűk és a számok)
    szabályos kifejezések, melyek önmagukhoz illeszkednek. A speciális
    jelentéssel rendelkező metakarakterek (pl. a ., *, [ karakterek) elé
    backslash-t kell írni, hogy speciális jelentésük helyett a karakterhez
    való illeszkedést vizsgálhassuk. (Pl. a mintában  levő  \[  fog
    illeszkedik a szövegbeli nyitó szögletes zárójellel.)

    A [ és ] jelek közé írt karakterlista illeszkedik a listában szereplő
    bármely karakterhez. Amennyiben a lista a ^ jellel kezdődik, az
    illeszkedés a listában nem szereplő karakterekkel áll fenn. Például a
    [0123456789] szabályos kifejezés bármely számjegyhez illeszkedik.

    ASCII karakterek tartománya az első és utolsó karakterek megadásával
    adható meg, ha ezeket `-' jel választja el. (Pl. [a-f] ugyanaz, mint
    [abcdef].)

    Végül a karakterek néhány speciális osztálya előre definiált névvel
    rendelkezik. (Ezen nevek jelentése angolul magától értetődő, itt
    kifejtjük őket.)
    [:alnum:]
       betű vagy szám
    [:alpha:]
       betű
    [:cntrl:]
       vezérlőkarakter
    [:digit:]
       számjegy
    [:graph:]
       grafikus karakter
    [:lower:]
       kisbetű
    [:print:]
       nyomtatható karakter
    [:punct:]
       elválasztó, központozó jel (.,;?!)
    [:space:]
       szóköz
    [:upper:]
       nagybetű
    [:xdigit:]
       hexadecimális szám

    Pédául [[:alnum:]] jelentése: [0-9A-Za-z], azzal a kitétellel, hogy az
    utóbbi forma az ASCII kódolástól függ, míg az előbbi nem, így átvihető.
    (Megjegyzés: ezen osztálynevekben szereplő zárójelek a szimbolikus
    nevek részei, és a zárójeles listákat határoló zárójelek mellett ezeket
    is meg kell adni.)

    A legtöbb metakarakter elveszti speciális jelentését egy listán belül.
    Egy ] jelet a minta első elemeként szerepeltetve csatolhatunk a
    listához. Hasonlóan a ^ jel az első kivételével bármely helyre kerülve
    a `^' jelet fogja jelenteni.  Végül a `-' jelet a lista utolsó
    elemeként kell írni, ha nem metakarakterként akarjuk értelmezni.

    A pont ( . ) minden karakterhez illeszkedik.  A \w szimbólum az
    [[:alnum:]] szinonímája, míg \W ugyanaz, mint [^[:alnum:]].

    A ^ és a $ jelek metakarakterek, melyek rendre a sorkezdő és -záró üres
    srtingekhez illeszkednek. Hasonlóan a \< és \> szimbólumok a szavak
    elejénél illetve végénél található üres stringhez illeszkednek. A \b a
    szóhatáron levő üres stringhez illeszkedik, míg \B a nem szóhatáron
    levő üres stringhez illeszkedik.

    Az egy karakterhez illeszkedő szabályos kifejezéseket a következő
    ismétlési operátorok egyike követheti:
    ?   Az előző tag opcionális, és legfeljebb egyszer illeszkedik.
    *   Az előző tag nulla vagy több alkalommal illeszkedik.
    +   Az előző tag egy vagy több alkalommal illeszkedik.
    {n}  Az előző tag pontosan n alkalommal illeszkedik.
    {n,}  Az előző tag n vagy több alkalommal illeszkedik.
    {,m}  Az előző tag legfeljebb m alkalommal illeszkedik.
    {n,m} Az előző tag legalább n de legfeljebb m alkalommal illeszkedik.

    Két szabályos kifejezés összefűzhető; a kapott szabályos kifejezés
    minden olyan stringhez illeszkedik, amely a két szabályos kifejezéshez
    illeszkedő két részstringből állítható össze a sorrend megtartása
    mellett.

    Két szabályos kifejezés összekapcsolható a | infix operátorral; a
    kapott szabályos kifejezés minden stringhez illeszkedik, amelyikhez
    valamelyik részkifejezés illeszkedik.

    Az ismétlés nagyobb precedenciájú, mint az összefűzés, ami viszont a
    választóoperátornál  (azaz  |-nál)  nagyobb  precedenciájú.  Egy
    részkifejezés zárójelbe tehető, hogy felülbíráljuk a precedenciát.

    A \n visszahivatkozást (backreference) jelöl, ahol n egy számjegy. Ez
    illeszkedik ahhoz a stringhez, amely a szabályos kifejezés ezt megelőző
    n -edik zárójeles alkifejezéshez illeszkedett.

    Az alap szabályos kifejezésekben a ?, +, {, |, (, és ) metakarakterek
    elvesztik speciális jelentésüket; helyettük a backslash-es változatukat
    kell használni: \?, \+, \{, \|, \(, és \).

    Az egrep programban a { metakarakter elveszti speciális jelentését,
    helyette a \{ használható.

DIAGNOSZTIKA

    Általában a kilépési állapot (exit status) 0, ha volt illeszkedés és 1,
    ha nem volt egyetlen illeszkedés sem. A -v opció megfordítja ennek
    értelmét.

    A 2 kilépési állapot hibát jelez: nyelvtani hiba volt a mintában vagy
    elérhetetlen a bemeneti fájl, esetleg más rendszerhiba történt.

HIBÁK

    A hibajelentések e-mail-en a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu.  címre
    küldendők. Győződjön meg róla, hogy a ``grep'' szó szerepel valahol a
    ``Subject:'' mezőben.

    Nagy  ismétlési  számok  a  {m,n}  ismétlési  operátorban  nagy
    memóriafelhasználást eredményezhetnek.  Továbbá néhány más bonyolult
    szabályos kifejezés exponenciálisan növő időt és tárhelyet követelhet,
    és azt eredményezheti, hogy a grep kifut a memóriából.

    A visszahivatkozások nagyon lassúak és exponenciálisan növő futásidőt
    igényelnek.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>