Provided by: hunspell_1.1.9-1_i386 bug

NÉV

    hunspell - helyesírás-javító, szótövező és morfológiai elemző program

ÁTTEKINTÉS

    hunspell [-1 -a -G -h -H -l -L -m -n -t] [-d szótár] [-p saját_szótár]
    [állomány(ok)]

LEÍRÁS

    A hunspell Ispell-szerű interaktív és csőfelület a (Magyar) Myspell
    függvénykönyvtárhoz.  Felismeri  és  javítja  az  elütéseket  és
    típushibákat sima szöveges, (La)TeX, HTML, és groff (kézikönyv oldal)
    állományokban.

    Ha  nem adunk meg állománynév paramétert, a Hunspell az Ispell
    csőfelületéhez hasonlóan működik: a bemenet sorait szavakra bontja, és
    *, +, vagy - jellel kezdődő kimeneti sorral jelzi, ha egy szó jó, és #
    vagy & jellel, ha rossz. A csőfelület parancsait viszont az Ispellhez
    hasonlóan csak a -a kapcsoló megadásával értelmezi.

    Állománynév  paraméter  esetén elindul egy az Ispelléhez hasonló
    interaktív felület.

    A program a következő előnyöket nyújtja a hasonló célokat szolgáló
    Ispell-lel szemben:

    -   Képzők átfogó ismerete. (Több tízezer helyes szóalak elfogadását
       tette lehetővé a tesztelésre  használt  4  millió  szavas
       gyakorisági szótárban.)

    -   Homonimák kezelése (nincsenek például olyan alakok elfogadva,
       mint megvárban).

    -   Helyes javaslatok a több karakter változásával járó tipikus
       hibákra (j/ly, íj/ijj, nyj/nny és még több tucatnyi tévesztés
       megvizsgálásával). Az Ispell csak két karakter felcserélése;
       vagy egy karakter hiánya, cseréje, illetve felesleges jelenléte
       esetén ad helyes javaslatot.

    -   Az összes helyes összetett szónak látszó, de tipikus hibával
       előálló alak tiltása (karvaj, színtű, súlytó stb.)

    -   Javaslatok  valószínűségi sorrendben  jelennek meg (tipikus
       hibák, i/í, o/ó, u/ú tévesztések stb.).

    -   Összetett  szavak  esetén   6-3-as  szabály  alkalmazása
       (helyesírás-ellenőrző, gépkocsi-összeszerelés).

    -   Mozgószabály    alkalmazása    (kiviteli    engedély,
       kiviteliengedély-kérés).

    -   A magyar nyelv egyéb összetételi szabályainak  alkalmazása
       (például hatlövetű, tizenkét lövetű, kéthavi, két hónapos,
       másodmagával).

    -   Leg-, legesleg- és -bb confixum helyes kezelése (nincs pl.
       legédes, csak legédesebb).

    -   Ragozható  tőszófelvétel.  Megkönnyíti egy új szó ragozott
       változatainak ellenőrzését, feleslegessé téve ezek külön-külön
       történő felvételét a saját szótárba.

    -   Javaslatok  mássalhangzó-triplázások  (sakkkör, baletttáncos,
       dzsesszszak) esetén. (Ispell helyesnek fogadja el ezeket.)

    -   Javaslatok szótagduplázások (oktatatás, igenenevet) esetén.

    -   Javaslatok ékezet nélküli szövegre (tukorfurogep->tükörfúrógép).

    -   Kötőjeles szavak kezelése (unos-untalan).

    -   Toldalékolt számok (1-jén, 11-én, 5.-et) kezelése.

    -   °, %, és § jelek (%-kal) toldalékolt alakjainak kezelése.

    -   Mozaikszavak (MÁV-osokat) kezelése.

    -   Y-ra végződő szavak (boyjal, pennyvel) kezelése.

    -   Idegen  ejtésű  szótagra  végződő  szavak  (Anonymusszal,
       Voltaire-nek) kezelése.

    -   Két szóból álló földrajzi nevek (San Franciscó-i) kezelése.

    -   Hibás alakok tiltása (Babitssal, tanit, alkotóművész stb.)

    -   Tiltások jelzése a felhasználói felületen.

    -   Egyéb (például az Ispell ragozott utószó esetében bármilyen
       szóösszetételt  elfogad: macskatekerem, kutyakavarom, ezt a
       Hunspell nem teszi meg).

    -   Magyar nyelvű (illetve locale (7) függő) felület.

    -   Hordozható szöveges  szótárállományok,  szemben  az  Ispell
       platform, és bináris Ispell fordítástól függően (nem) kezelhető
       adatállományaival.

KAPCSOLÓK

    -1   Speciális  formátum:  a  bemeneti  állomány  tabulátorjelet
       tartalmazó  soraiból  csak  az  első  tabulátorjel  előtti
       karaktersorozatot vizsgálja meg.

    -a   Ispellhez csőfelület. A !, +, -, @, #, vagy ^ jellel kezdődő
       sorok  a  csőfelület  parancsai,  jelentésüket  az  Ispell
       kézikönyvoldal részletezi. A -a kapcsoló hatására a kimenetben a
       jó szavakat csak csillaggal jelzi a Hunspell. Ez nagyobb
       kompatibilitást  biztosít  az  Ispellt  használó  programok
       némelyikével (például a LyX-szel). Ekkor nem kell megadnunk a -a
       kapcsolót, mivel az Ispellt használó programok automatikusan
       ezzel a kapcsolóval indítják el az Ispell nevében futó Hunspellt
       is.

    -d szótár
       Meghatározza a helyesírási szótárt. Az alapértelmezett szótár a
       /usr/share/hunspell/default.  A megadott útvonal lehet abszolút
       és relatív is. Relatív útvonal esetén először az aktuális, majd
       a /usr/share/hunspell könyvtárban keresi a szótárt a program. L.
       PÉLDÁK.

    -G   A -l, -w, és -L kapcsolókat kiegészítő kapcsoló. A standard
       bemenetről érkező hibás szavak, illetve sorok megjelenítése
       helyett a jó szavak és a hibátlan sorok megjelenítését kérhetjük
       vele. Ha mást nem adunk meg, a -l kapcsoló hatásának megfelelően
       működik, csak a rossz helyett a jó szavakat írja a standard
       kimenetre.

    -h, --help
       A beépített leírás megjelenítése.

    -H   HTML  bemeneti állományformátum beállítása. Ha az állomány
       nevének .html, .htm, vagy .xml a kiterjesztése, ez automatikusan
       bekövetkezik.

    -l   Kiírja  a  hibás  szavakat  a  standard bemenetről érkező
       állományból. Használható a -H, -t, -n, -1 kapcsolókkal együtt
       is. A -G kapcsoló megfordítja a Hunspell működését: csak a jó
       szavak kerülnek kiírásra.

    -L   Csak a hibás szavakat tartalmazó sorokat írja ki a standard
       bemenetről érkező állományból.  Használható a -H, -t, -n, -1
       kapcsolókkal együtt is. A -G kapcsoló megfordítja a működését:
       csak azok a sorok kerülnek kiírásra, amelyek egy hibás szót sem
       tartalmaznak.

    -n   Nroff/troff bemeneti állományformátum beállítása, elsősorban a
       kézikönyvlapok ellenőrzésére.

    -p saját_szótár
       A felhasználó saját szótárának beállítására szolgál.

       Az  alapértelmezett  saját szótár a $HOME/.hunspell_default
       állomány. Ha szótárat is megadunk a -d kapcsolóval, vagy a
       DICTIONARY  környezeti  változóval,  a  saját  szótár  a
       $HOME/.hunspell_szótárnév lesz. Ha a saját szótár nem létezik,
       létrehozza.

       Ha az aktuális könyvtárban is van egy ugyanilyen nevű állomány,
       akkor annak tartalma is beolvasásra kerül, mint saját szótár, és
       az újonnan felvett szavak is ide kerülnek.

       A -p , vagy a WORDLIST környezeti változó megadásával új saját
       szótárat jelölünk ki. A saját szótárat az aktuális könyvtárban,
       és a saját könyvtár gyökerében ($HOME) keresi a Hunspell. Ha nem
       található, akkor az újonnan felvett szavak mentésénél létrehozza
       a saját könyvtár gyökerében.

    -t   LaTeX bemeneti állományformátum beállítása. Ha az állomány
       nevének .tex a kiterjesztése, ez automatikusan bekövetkezik.

    -u   Tipikus hibák kijelzése az állományból, cserejavaslattal.

    -u2  Tipikus hibák és javításuk kijelzése módosítható, és a sed
       programmal végrehajtatható formában.  Irányítsuk a Hunspell
       kimenetét egy állományba.  Törüljük azokat a  sorokat  az
       elmentett állományból, amelyek sed paranccsal megadott javítását
       nem szeretnénk. Mentsük el az állományt, és a sed -f javts
       eredeti_llomny >javtott_llomny paranccsal javíthatjuk az
       állományt gyorsan és egyszerűen. (A sok hibát  tartalmazó
       állományok javítását gyorsítja meg ez a lehetőség.)

    -U   Ha az -u kapcsolóval kapott javaslatokat mind el szeretnénk
       fogadni, akkor az -U kapcsolóval a Hunspell automatikusan
       végrehajtja a cseréket, és a módosított állományt a szabványos
       kimenetre küldi. Példa a javításra: hunspell -U eredeti_llomny
       >javtott_llomny.  A hibakimeneten megjelennek a javítások is
       még egyszer, a - kapcsolóhoz hasonló módon.

    -v   Verziószám.

    -vv  Verziószám (Ispell kompatibilitás miatt).

    -w   Csak a hibás szavakat írja ki a standard bemenetről érkező,
       soronként egy szót tartalmazó állományból. A sorok nincsenek
       szavakra bontva. A sorok szavakra bontása, és csak a hibás
       szavak kiírása a -w kapcsolóval érhető el. A -G kapcsoló
       megfordítja a Hunspell működését: csak a jó szavak kerülnek
       kiírásra.

INTERAKTÍV FELÜLET

    A felület legfelső sorában a hibás szóalakot, és az éppen vizsgált
    állomány nevét látjuk. Amennyiben egy szóalak szótári tiltás miatt nem
    kerül elfogadásra, a bal felső sarokban a TILTOTT! (FORBIDDEN!) üzenet
    is megjelenik. Ez az üzenet arra utal, hogy nem hiányos szókincs, hanem
    szándékos tiltás miatt nem került a szó elfogadásra. Az első sor alatt
    az állomány hibás szót tartalmazó  sorát,  és  szövegkörnyezetét
    láthatjuk, majd ezt követik a javaslatok, ha vannak.

    A használható billentyűkombinációk:

    Szóköz Továbblépés javítás nélkül a következő hibás szóra.

    Számok A megfelelő javaslat kiválasztása.

    c   Csere. A hibás szó cseréje a megadott szóra, vagy szavakra. Az
       Escape billentyű kétszeri lenyomásával megszakíthatjuk a a
       cserét.

    j   A szó elfogadása a program futásának befejeződéséig.

    f   A szó felvétele a saját szótárba.

    k   A szó kisbetűsként való felvétele a saját szótárba.

    t   Ragozott tőszó felvétele. A ragozás a másodikként megadott,
       mintául szolgáló szó alapján történik.  Ha ez a szó nincs
       felvéve a szótárba, a tőszófelvételt elölről kell kezdeni.

       Példa: gyakran hiányoznak az idegen és a mozaikszavak. Vegyük
       fel a hiányzó OTP szót a tv köznévi mozaikszó toldalékaival!
       Lenyomjuk a t billentyűt, beírjuk, hogy OTP, leütjük az új sor
       billentyűt, beírjuk, hogy tv, és ismét új sor. A tv szó ugyanis
       már szerepel a szótárban, és ragozása mondja meg a programnak,
       hogy az OTP szót milyen toldalékokkal szeretnénk látni, pl.
       OTP-hez, OTP-met stb. a tv-hez, tv-met mintájára. A -val/-vel,
       -vá/-vé toldalékokat a kötőjellel kapcsolt toldalékú szavak
       esetében külön kell felvenni, de még így is sokkal kényelmesebb
       a speciális tőfelvétel, mint minden (akár több száz) toldalékos
       alakot külön-külön felvenni.

       Egy kis segítség a minta kiválasztásához: első menetben a
       hangrend számít. Pl. mozaikszavaknál a mély hangrendű új szavak
       felvételénél használhatjuk a MV szót példaként, ajakréses magas
       hangrendnél pedig az említett tv-t. Ajakkerekítéses  magas
       hangrend esetében a HK szót használhatjuk (amíg át nem lesz
       javítva a helyes hök-re). Ha a hiányzó szó nem mozaikszó, hanem
       például tulajdonnév, a Pl, Pter, rs szavakat adhatjuk meg
       példának a hangrendtől függően. Ha meg egyszerű köznévről van
       szó, akkor használjuk az ok, k, k szavakat. Igéknél ll, vl,
       l, ikes igéknél zik, vrzik, nzik lehet a példa (remélhetőleg
       a következő változatokban egyszerűsödik ez a tőfelvétel).

       Az Escape billentyű kétszeri lenyomásával megszakíthatjuk ezt a
       műveletet.

       Az itt felvett szavak automatikusan a saját szótárba kerülnek.
       Ha ezt innen törölni szeretnénk, a programból kilépve a saját
       szótár kézi átszerkesztésével tehetjük meg.

    m   Kilépés a változtatások mentése nélkül. A program változtatás
       megléte esetén megerősítést kér.

    v   Az  állomány  ellenőrzésének  megszakítása  a változtatások
       mentésével. Ha van következő állomány, akkor a program annak
       ellenőrzését kezdi el.

    ?   Segítség.   Hasonló   rövid   leírás  megjelenítése  a
       billentyűparancsokról.

CSŐFELÜLET

    A Hunspell soronként dolgozza fel az állományokat, a helyes szavakat *
    (tőszó), - (összetett szó), vagy + (ragozott szó) karakterrel jelöli, a
    helyteleneket # (nincs javaslat) , vagy & (van javaslat) karakterrel. A
    + jelet a kimenetben követi még a szótő. A # jel után a hibás szó, és
    kezdőpozíciója van feltüntetve. A & jelet követi a hibás szó; a
    javaslatok száma; a hibás szó kezdőpozíciója; majd kettőspont után a
    javaslatok, vesszővel elválasztva:

       macska
       *
       macskabajusz
       -
       macskák
       + macska
       mcsk
       # mcsk 0
       macka
       & macka 7 0: macska, maca, racka, packa, vacka, marka, mackó

PÉLDÁK

    hunspell -d en_US english.html
       Az amerikai angol helyesírási szótár kiválasztása (aktuális,
       vagy a /usr/share/hunspell könyvtárból.

    hunspell -d /opt/OpenOffice.org1.0.1/share/dict/ooo/de_DE
       A német helyesírási szótár kiválasztása a megadott abszolút
       útvonalról, a standard bemenet feldolgozásával.

    hunspell *.html
       Az aktuális könyvtárban  található  összes  HTML  állomány
       interaktív ellenőrzése.

    hunspell -l szöveg.html
       A megadott állomány hibás szavainak kiírása.

    hunspell -r *.html
       Az  aktuális  könyvtárban  található  összes HTML állomány
       szavainak, és a szavak szótöveinek kiírása.

KÖRNYEZET

    DICTIONARY
       A szótár helyének megadására szolgál. Szerepe megegyezik a -d
       kapcsolóval.

    DICPATH
       A szótárkeresési útvonalat tartalmazó változó.

    WORDLIST
       A saját szótár helyének megadására szolgál. Szerepe megegyezik a
       -p kapcsolóval.

ÁLLOMÁNYOK

    /usr/share/default.aff Az alapértelmezett ragozási táblázat.  Lásd
    hunspell(4).

    /usr/share/default.dic Az alapértelmezett szótár az előző ragozási
    táblázathoz.   Lásd  hunspell(4).   $HOME/.hunspell_default  Az
    alapértelmezett saját szótár. Az állományt létrehozza a Hunspell, ha
    nem létezik. Lásd ispell(1).

LÁSD MÉG

    hunspell (4), hunstem (1), makedb (1), lookdb (1), ispell (1), ispell
    (4), Magyar Ispell dokumentáció.

SZERZŐ

    A  Hunspell  az  International  Ispell  lényegi  részének C++-os
    újramegvalósításának, a Myspell  függvénykönyvtárnak  a  bővítése.
    Nemcsak felület a könyvtárhoz, hanem egy jelentős bővítés is a magyar
    nyelv vonatkozásában (Magyar Myspell).

    A mintaként szolgáló International Ispell szerzője Geoff Kuenning, sok
    más elődje munkájára támaszkodva (l. ispell(1)).

    A  Myspellt  Kevin  Hendricks  készítette  a kiváló és ingyenes
    OpenOffice.org  (eredetileg  StarOffice)  irodai  programcsomaghoz
    2001-2002-ben.

    A  Magyar  Myspellt, illetve a Hunspell felületet Németh László
    <nemethl@gyorsposta.hu> készítette 2002-2003-ban.

    2003 márciusától a fejlesztést a Szószablya projekt viszi tovább egy
    nyitott forráskódú magyar morfológiai elemző elkészítésének irányába.

    A Hunspell a Magyar Ispell projekt eredményét, a magyar Ispell/Myspell
    helyesírási  szótármodult  használja  a  magyar  nyelvű  szövegek
    ellenőrzésekor.    A   Magyar   Ispell   levelezőlista   a
    magyarispell@yahoogroups.com címen található. Várunk minden  olyan
    észrevételt, illetve segítséget, ami jobbá teheti a Magyar Myspell
    helyesírás-ellenőrzőt, és a Magyar Ispell szótármodult.

    Az International Ispell-nek, és így a Myspellnek is magyar vonatkozása
    is   van.   A  programokban  szereplő  affixumtömörítés  a
    Dömölki-algoritmuson alapszik, Dömölki Bálint egyik 60-as években
    publikált algoritmusán, amit a magyar M3-as, az első hazai elektronikus
    számítógép megépítését követően, nyelvészeti jellegű kutatások kapcsán
    dolgozott ki.

HIBÁK

    Az UTF-8, vagy UTF-16 karakterkódolású állományok ellenőrzését a
    Hunspell parancssori felület még nem támogatja.  UTF-8  kódolású
    szótárak, és a check() függvény már használható.

    A sorok maximális mérete nincs korlátozva, de a 8 kB-os határokon
    tévesen hibát jelezhet a program. A szóköz lenyomásával ugorjuk át a
    téves hibajelzést!

    Az e-mail címek, URL-ek, és egyéb útvonalak ellenőrzését elkerülhetjük,
    ha ezeket a javasolt módon; HTML esetében a <var>útvonal</var>, LaTeX
    esetében \url{útvonal} formában adjuk meg. (A címek elválasztást is
    lehetővé tevő \url LaTeX parancs az url csomagban található, tehát
    használatához a \usepackage{url} parancs kiadására is szükség van a
    preambulumban.)

               2003. december 15.          hunspell(1)