Provided by: hunspell_1.1.9-1_i386 bug

NÉV

       hunspell - helyesírás-javító, szótövező és morfológiai elemző program

ÁTTEKINTÉS

       hunspell  [-1 -a -G -h -H -l -L -m -n -t] [-d szótár] [-p saját_szótár]
       [állomány(ok)]

LEÍRÁS

       A hunspell Ispell-szerű interaktív és  csőfelület  a  (Magyar)  Myspell
       függvénykönyvtárhoz.    Felismeri   és   javítja   az   elütéseket   és
       típushibákat sima szöveges, (La)TeX, HTML, és groff  (kézikönyv  oldal)
       állományokban.

       Ha   nem  adunk  meg  állománynév  paramétert,  a  Hunspell  az  Ispell
       csőfelületéhez hasonlóan működik: a bemenet sorait szavakra bontja,  és
       *,  +, vagy - jellel kezdődő kimeneti sorral jelzi, ha egy szó jó, és #
       vagy & jellel, ha rossz. A csőfelület parancsait viszont  az  Ispellhez
       hasonlóan csak a -a kapcsoló megadásával értelmezi.

       Állománynév   paraméter   esetén  elindul  egy  az  Ispelléhez  hasonló
       interaktív felület.

       A program a következő előnyöket  nyújtja  a  hasonló  célokat  szolgáló
       Ispell-lel szemben:

       -      Képzők átfogó ismerete. (Több tízezer helyes szóalak elfogadását
              tette  lehetővé  a  tesztelésre   használt   4   millió   szavas
              gyakorisági szótárban.)

       -      Homonimák  kezelése  (nincsenek  például olyan alakok elfogadva,
              mint megvárban).

       -      Helyes javaslatok a  több  karakter  változásával  járó  tipikus
              hibákra  (j/ly,  íj/ijj,  nyj/nny és még több tucatnyi tévesztés
              megvizsgálásával).  Az Ispell csak  két  karakter  felcserélése;
              vagy  egy karakter hiánya, cseréje, illetve felesleges jelenléte
              esetén ad helyes javaslatot.

       -      Az összes helyes összetett szónak  látszó,  de  tipikus  hibával
              előálló alak tiltása (karvaj, színtű, súlytó stb.)

       -      Javaslatok   valószínűségi  sorrendben   jelennek  meg  (tipikus
              hibák, i/í, o/ó, u/ú tévesztések stb.).

       -      Összetett   szavak   esetén     6-3-as    szabály    alkalmazása
              (helyesírás-ellenőrző, gépkocsi-összeszerelés).

       -      Mozgószabály        alkalmazása        (kiviteli       engedély,
              kiviteliengedély-kérés).

       -      A  magyar  nyelv  egyéb  összetételi  szabályainak   alkalmazása
              (például  hatlövetű,  tizenkét  lövetű,  kéthavi,  két  hónapos,
              másodmagával).

       -      Leg-, legesleg- és  -bb  confixum  helyes  kezelése  (nincs  pl.
              legédes, csak legédesebb).

       -      Ragozható   tőszófelvétel.   Megkönnyíti  egy  új  szó  ragozott
              változatainak ellenőrzését, feleslegessé téve  ezek  külön-külön
              történő felvételét a saját szótárba.

       -      Javaslatok   mássalhangzó-triplázások   (sakkkör,  baletttáncos,
              dzsesszszak) esetén.  (Ispell helyesnek fogadja el ezeket.)

       -      Javaslatok szótagduplázások (oktatatás, igenenevet) esetén.

       -      Javaslatok ékezet nélküli szövegre (tukorfurogep->tükörfúrógép).

       -      Kötőjeles szavak kezelése (unos-untalan).

       -      Toldalékolt számok (1-jén, 11-én, 5.-et) kezelése.

       -      °, %, és § jelek (%-kal) toldalékolt alakjainak kezelése.

       -      Mozaikszavak (MÁV-osokat) kezelése.

       -      Y-ra végződő szavak (boyjal, pennyvel) kezelése.

       -      Idegen    ejtésű    szótagra   végződő   szavak   (Anonymusszal,
              Voltaire-nek) kezelése.

       -      Két szóból álló földrajzi nevek (San Franciscó-i) kezelése.

       -      Hibás alakok tiltása (Babitssal, tanit, alkotóművész stb.)

       -      Tiltások jelzése a felhasználói felületen.

       -      Egyéb (például az  Ispell  ragozott  utószó  esetében  bármilyen
              szóösszetételt   elfogad:  macskatekerem,  kutyakavarom,  ezt  a
              Hunspell nem teszi meg).

       -      Magyar nyelvű (illetve locale (7) függő) felület.

       -      Hordozható  szöveges   szótárállományok,   szemben   az   Ispell
              platform,  és bináris Ispell fordítástól függően (nem) kezelhető
              adatállományaival.

KAPCSOLÓK

       -1     Speciális   formátum:   a   bemeneti   állomány   tabulátorjelet
              tartalmazó   soraiból   csak   az   első   tabulátorjel   előtti
              karaktersorozatot vizsgálja meg.

       -a     Ispellhez csőfelület. A !, +, -, @, #,  vagy  ^  jellel  kezdődő
              sorok   a   csőfelület   parancsai,   jelentésüket   az   Ispell
              kézikönyvoldal részletezi. A -a kapcsoló hatására a kimenetben a
              jó  szavakat  csak  csillaggal  jelzi  a  Hunspell.  Ez  nagyobb
              kompatibilitást   biztosít   az   Ispellt   használó   programok
              némelyikével (például a LyX-szel). Ekkor nem kell megadnunk a -a
              kapcsolót, mivel az  Ispellt  használó  programok  automatikusan
              ezzel a kapcsolóval indítják el az Ispell nevében futó Hunspellt
              is.

       -d  szótár
              Meghatározza a helyesírási szótárt. Az alapértelmezett szótár  a
              /usr/share/hunspell/default.   A megadott útvonal lehet abszolút
              és relatív is. Relatív útvonal esetén először az aktuális,  majd
              a /usr/share/hunspell könyvtárban keresi a szótárt a program. L.
              PÉLDÁK.

       -G     A -l, -w, és -L  kapcsolókat  kiegészítő  kapcsoló.  A  standard
              bemenetről  érkező  hibás  szavak,  illetve  sorok megjelenítése
              helyett a jó szavak és a hibátlan sorok megjelenítését kérhetjük
              vele. Ha mást nem adunk meg, a -l kapcsoló hatásának megfelelően
              működik, csak a rossz helyett a  jó  szavakat  írja  a  standard
              kimenetre.

       -h, --help
              A beépített leírás megjelenítése.

       -H     HTML   bemeneti  állományformátum  beállítása.  Ha  az  állomány
              nevének .html, .htm, vagy .xml a kiterjesztése, ez automatikusan
              bekövetkezik.

       -l     Kiírja   a   hibás   szavakat   a   standard  bemenetről  érkező
              állományból.  Használható a -H, -t, -n, -1  kapcsolókkal  együtt
              is.  A  -G  kapcsoló megfordítja a Hunspell működését: csak a jó
              szavak kerülnek kiírásra.

       -L     Csak a hibás szavakat tartalmazó  sorokat  írja  ki  a  standard
              bemenetről  érkező  állományból.   Használható  a -H, -t, -n, -1
              kapcsolókkal együtt is. A -G kapcsoló megfordítja  a  működését:
              csak  azok a sorok kerülnek kiírásra, amelyek egy hibás szót sem
              tartalmaznak.

       -n     Nroff/troff bemeneti állományformátum beállítása,  elsősorban  a
              kézikönyvlapok ellenőrzésére.

       -p  saját_szótár
              A felhasználó saját szótárának beállítására szolgál.

              Az   alapértelmezett   saját  szótár  a  $HOME/.hunspell_default
              állomány. Ha szótárat is  megadunk  a  -d  kapcsolóval,  vagy  a
              DICTIONARY    környezeti    változóval,   a   saját   szótár   a
              $HOME/.hunspell_szótárnév lesz. Ha a saját szótár  nem  létezik,
              létrehozza.

              Ha  az aktuális könyvtárban is van egy ugyanilyen nevű állomány,
              akkor annak tartalma is beolvasásra kerül, mint saját szótár, és
              az újonnan felvett szavak is ide kerülnek.

              A  -p  , vagy a WORDLIST környezeti változó megadásával új saját
              szótárat jelölünk ki. A saját szótárat az aktuális  könyvtárban,
              és a saját könyvtár gyökerében ($HOME) keresi a Hunspell. Ha nem
              található, akkor az újonnan felvett szavak mentésénél létrehozza
              a saját könyvtár gyökerében.

       -t     LaTeX  bemeneti  állományformátum  beállítása.  Ha  az  állomány
              nevének .tex a kiterjesztése, ez automatikusan bekövetkezik.

       -u     Tipikus hibák kijelzése az állományból, cserejavaslattal.

       -u2    Tipikus hibák és  javításuk  kijelzése  módosítható,  és  a  sed
              programmal  végrehajtatható  formában.   Irányítsuk  a  Hunspell
              kimenetét  egy  állományba.   Törüljük  azokat  a   sorokat   az
              elmentett állományból, amelyek sed paranccsal megadott javítását
              nem szeretnénk.  Mentsük el az állományt, és a  sed  -f  javts
              eredeti_llomny  >javtott_llomny  paranccsal  javíthatjuk az
              állományt  gyorsan  és  egyszerűen.  (A  sok  hibát   tartalmazó
              állományok javítását gyorsítja meg ez a lehetőség.)

       -U     Ha  az  -u  kapcsolóval  kapott  javaslatokat mind el szeretnénk
              fogadni,  akkor  az  -U  kapcsolóval  a  Hunspell  automatikusan
              végrehajtja  a  cseréket, és a módosított állományt a szabványos
              kimenetre küldi. Példa a javításra: hunspell -U eredeti_llomny
              >javtott_llomny.   A hibakimeneten megjelennek a javítások is
              még egyszer, a - kapcsolóhoz hasonló módon.

       -v     Verziószám.

       -vv    Verziószám (Ispell kompatibilitás miatt).

       -w     Csak a hibás szavakat írja  ki  a  standard  bemenetről  érkező,
              soronként  egy  szót  tartalmazó  állományból. A sorok nincsenek
              szavakra bontva. A sorok  szavakra  bontása,  és  csak  a  hibás
              szavak  kiírása  a  -w  kapcsolóval  érhető  el.  A  -G kapcsoló
              megfordítja a Hunspell működését:  csak  a  jó  szavak  kerülnek
              kiírásra.

INTERAKTÍV FELÜLET

       A  felület  legfelső  sorában  a  hibás szóalakot, és az éppen vizsgált
       állomány nevét látjuk. Amennyiben egy szóalak szótári tiltás miatt  nem
       kerül elfogadásra, a bal felső sarokban a TILTOTT!  (FORBIDDEN!) üzenet
       is megjelenik. Ez az üzenet arra utal, hogy nem hiányos szókincs, hanem
       szándékos  tiltás miatt nem került a szó elfogadásra. Az első sor alatt
       az  állomány  hibás  szót  tartalmazó   sorát,   és   szövegkörnyezetét
       láthatjuk, majd ezt követik a javaslatok, ha vannak.

       A használható billentyűkombinációk:

       Szóköz Továbblépés javítás nélkül a következő hibás szóra.

       Számok A megfelelő javaslat kiválasztása.

       c      Csere.  A hibás szó cseréje a megadott szóra, vagy szavakra.  Az
              Escape  billentyű  kétszeri  lenyomásával  megszakíthatjuk  a  a
              cserét.

       j      A szó elfogadása a program futásának befejeződéséig.

       f      A szó felvétele a saját szótárba.

       k      A szó kisbetűsként való felvétele a saját szótárba.

       t      Ragozott  tőszó  felvétele.  A  ragozás  a másodikként megadott,
              mintául szolgáló szó  alapján  történik.   Ha  ez  a  szó  nincs
              felvéve a szótárba, a tőszófelvételt elölről kell kezdeni.

              Példa:  gyakran  hiányoznak  az idegen és a mozaikszavak. Vegyük
              fel a hiányzó OTP szót a  tv  köznévi  mozaikszó  toldalékaival!
              Lenyomjuk  a  t billentyűt, beírjuk, hogy OTP, leütjük az új sor
              billentyűt, beírjuk, hogy tv, és ismét új sor. A tv szó  ugyanis
              már  szerepel  a szótárban, és ragozása mondja meg a programnak,
              hogy az OTP szót  milyen  toldalékokkal  szeretnénk  látni,  pl.
              OTP-hez,  OTP-met stb. a tv-hez, tv-met mintájára.  A -val/-vel,
              -vá/-vé toldalékokat  a  kötőjellel  kapcsolt  toldalékú  szavak
              esetében  külön kell felvenni, de még így is sokkal kényelmesebb
              a speciális tőfelvétel, mint minden (akár több száz)  toldalékos
              alakot külön-külön felvenni.

              Egy  kis  segítség  a  minta  kiválasztásához:  első  menetben a
              hangrend számít. Pl. mozaikszavaknál a mély hangrendű új  szavak
              felvételénél használhatjuk a MV szót példaként, ajakréses magas
              hangrendnél  pedig  az  említett  tv-t.  Ajakkerekítéses   magas
              hangrend  esetében  a  HK  szót használhatjuk (amíg át nem lesz
              javítva a helyes hök-re). Ha a hiányzó szó nem mozaikszó,  hanem
              például  tulajdonnév,  a  Pl,  Pter, rs szavakat adhatjuk meg
              példának a hangrendtől függően. Ha meg  egyszerű  köznévről  van
              szó, akkor használjuk az ok, k, k szavakat.  Igéknél ll, vl,
              l, ikes igéknél zik, vrzik, nzik lehet a példa (remélhetőleg
              a következő változatokban egyszerűsödik ez a tőfelvétel).

              Az  Escape billentyű kétszeri lenyomásával megszakíthatjuk ezt a
              műveletet.

              Az itt felvett szavak automatikusan a saját  szótárba  kerülnek.
              Ha  ezt  innen  törölni szeretnénk, a programból kilépve a saját
              szótár kézi átszerkesztésével tehetjük meg.

       m      Kilépés a változtatások mentése nélkül.  A  program  változtatás
              megléte esetén megerősítést kér.

       v      Az   állomány   ellenőrzésének   megszakítása   a  változtatások
              mentésével. Ha van következő állomány,  akkor  a  program  annak
              ellenőrzését kezdi el.

       ?      Segítség.     Hasonló     rövid     leírás    megjelenítése    a
              billentyűparancsokról.

CSŐFELÜLET

       A Hunspell  soronként dolgozza fel az állományokat, a helyes szavakat *
       (tőszó), - (összetett szó), vagy + (ragozott szó) karakterrel jelöli, a
       helyteleneket # (nincs javaslat) , vagy & (van javaslat) karakterrel. A
       +  jelet a kimenetben követi még a szótő.  A # jel után a hibás szó, és
       kezdőpozíciója van feltüntetve.  A  &  jelet  követi  a  hibás  szó;  a
       javaslatok  száma;  a  hibás szó kezdőpozíciója; majd kettőspont után a
       javaslatok, vesszővel elválasztva:

              macska
              *
              macskabajusz
              -
              macskák
              + macska
              mcsk
              # mcsk 0
              macka
              & macka 7 0: macska, maca, racka, packa, vacka, marka, mackó

PÉLDÁK

       hunspell -d en_US english.html
              Az amerikai angol  helyesírási  szótár  kiválasztása  (aktuális,
              vagy a /usr/share/hunspell könyvtárból.

       hunspell -d /opt/OpenOffice.org1.0.1/share/dict/ooo/de_DE
              A  német  helyesírási  szótár  kiválasztása  a megadott abszolút
              útvonalról, a standard bemenet feldolgozásával.

       hunspell *.html
              Az  aktuális  könyvtárban   található   összes   HTML   állomány
              interaktív ellenőrzése.

       hunspell -l szöveg.html
              A megadott állomány hibás szavainak kiírása.

       hunspell -r *.html
              Az   aktuális   könyvtárban   található   összes  HTML  állomány
              szavainak, és a szavak szótöveinek kiírása.

KÖRNYEZET

       DICTIONARY
              A szótár helyének megadására szolgál. Szerepe  megegyezik  a  -d
              kapcsolóval.

       DICPATH
              A szótárkeresési útvonalat tartalmazó változó.

       WORDLIST
              A saját szótár helyének megadására szolgál. Szerepe megegyezik a
              -p kapcsolóval.

ÁLLOMÁNYOK

       /usr/share/default.aff  Az  alapértelmezett  ragozási  táblázat.   Lásd
       hunspell(4).

       /usr/share/default.dic  Az  alapértelmezett  szótár  az  előző ragozási
       táblázathoz.     Lásd    hunspell(4).     $HOME/.hunspell_default    Az
       alapértelmezett  saját  szótár.  Az állományt létrehozza a Hunspell, ha
       nem létezik. Lásd ispell(1).

LÁSD MÉG

       hunspell (4), hunstem (1), makedb (1), lookdb (1), ispell  (1),  ispell
       (4), Magyar Ispell dokumentáció.

SZERZŐ

       A   Hunspell   az   International   Ispell   lényegi   részének  C++-os
       újramegvalósításának,  a  Myspell   függvénykönyvtárnak   a   bővítése.
       Nemcsak  felület  a könyvtárhoz, hanem egy jelentős bővítés is a magyar
       nyelv vonatkozásában (Magyar Myspell).

       A mintaként szolgáló International Ispell szerzője Geoff Kuenning,  sok
       más elődje munkájára támaszkodva (l. ispell(1)).

       A   Myspellt   Kevin   Hendricks   készítette   a  kiváló  és  ingyenes
       OpenOffice.org   (eredetileg   StarOffice)   irodai    programcsomaghoz
       2001-2002-ben.

       A   Magyar   Myspellt,  illetve  a  Hunspell  felületet  Németh  László
       <nemethl@gyorsposta.hu> készítette 2002-2003-ban.

       2003 márciusától a fejlesztést a Szószablya projekt  viszi  tovább  egy
       nyitott forráskódú magyar morfológiai elemző elkészítésének irányába.

       A  Hunspell a Magyar Ispell projekt eredményét, a magyar Ispell/Myspell
       helyesírási   szótármodult   használja   a   magyar   nyelvű   szövegek
       ellenőrzésekor.       A      Magyar      Ispell     levelezőlista     a
       magyarispell@yahoogroups.com  címen  található.  Várunk  minden   olyan
       észrevételt,  illetve  segítséget,  ami  jobbá  teheti a Magyar Myspell
       helyesírás-ellenőrzőt, és a Magyar Ispell szótármodult.

       Az International Ispell-nek, és így a Myspellnek is magyar  vonatkozása
       is     van.      A    programokban    szereplő    affixumtömörítés    a
       Dömölki-algoritmuson  alapszik,  Dömölki  Bálint  egyik  60-as  években
       publikált algoritmusán, amit a magyar M3-as, az első hazai elektronikus
       számítógép megépítését követően, nyelvészeti jellegű kutatások  kapcsán
       dolgozott ki.

HIBÁK

       Az  UTF-8,  vagy  UTF-16  karakterkódolású  állományok  ellenőrzését  a
       Hunspell  parancssori  felület  még  nem  támogatja.   UTF-8   kódolású
       szótárak, és a check() függvény már használható.

       A  sorok  maximális  mérete  nincs  korlátozva,  de a 8 kB-os határokon
       tévesen hibát jelezhet a program. A szóköz lenyomásával  ugorjuk  át  a
       téves hibajelzést!

       Az e-mail címek, URL-ek, és egyéb útvonalak ellenőrzését elkerülhetjük,
       ha ezeket a javasolt módon; HTML esetében a  <var>útvonal</var>,  LaTeX
       esetében  \url{útvonal}  formában  adjuk  meg. (A címek elválasztást is
       lehetővé tevő \url LaTeX parancs  az  url  csomagban  található,  tehát
       használatához  a  \usepackage{url}  parancs  kiadására is szükség van a
       preambulumban.)

                              2003. december 15.                   hunspell(1)