Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    sed - folyamszerkesztő (stream editor)

ÁTTEKINTÉS

    sed [-n] [-g] [-e script ] [-f sfile ] [ file ] ...

LEÍRÁS

    A `sed' program a megnevezett fájlokat (alapértelmezés szerint a
    standard bemenetet) a szabványos kimenetre másolja, de közben egy
    parancsokat tartalmazó szkriptnek megfelelően megszerkeszti.

    A `-e' opció az egyszerű szerkesztést jelenti: a szerkesztő parancsot a
    következő argumentumból veszi. Amennyiben több `-e'  is  van  a
    parancssorban, megjelenésük sorrendjében hajtja őket végre. Amennyiben
    csak egyetlen `-e' opció van és nincs `-f', a `-e' elhagyható.

    A `-f' opció azt eredményezi, hogy a parancsokat az "sfile" fájlból
    veszi.  Amennyiben több is van belőlük, megjelenésük sorrendjében
    kerülnek végrehajtásra. A `-e' és `-f' opciók keverhetők.

    A `-g' opció azt eredményezi, mintha minden helyettesítési parancsnak
    `g' végződése lenne.

    A `-n' opció elnyomja az alapértelmezett kimenetet.

    A szkript soronként egy parancsot tartalmaz az alábbi forma szerint:

        [cím [, cím] ] függvény [argumentumok]

    Általában a sed ciklikusan bemásol az aktuális szövegpufferbe egy sort
    a bemenetről, azután sorra alkalmazza azokat a parancsokat, amelyek a
    cím(ek) alapján a sorra vonatkoznak, végül a puffert a szabványos
    kimenetre másolja és törli.

    A `-n' opció elnyomja a normális kimenetet, így csak a `p' és `w'
    parancsok kimenete készül el.

    Néhány parancs (n, N) saját sorolvasást végez, és néhány másik (d, D) a
    szkript minden további utasítását átugorja. (A `D' parancs elnyomja a
    szövegpuffer törlését, amely normálisan bekövetkezne a következő ciklus
    előtt.)

    Azt is hasznos tudni, hogy létezik egy második puffer (`hold space'),
    amelyik  másolható,  hozzáfűzhető  vagy felcserélhető az aktuális
    szövegpufferrel.

    A címzés egy decimális számjegy, `$'-jel, vagy tartalmi címzés lehet. A
    decimális jegy a legelső beolvasott sor esetén 1, és folyamatosan
    egyesével növekszik az összes bemeneti fájl sorain keresztül. A `$'-jel
    az utolsó bemeneti sort jelenti.

    A tartalmi címzés egy `/szabályos kifejezés/' az ed (1) stílusában, a
    következő különbségekkel:

    (1) A `0 jelsorozat egy pufferbe ágyazott újsor-jellel egyezik meg, `'
      pedig egy tab-bal.

    (2) Címek nélküli parancssor minden puffert kiválaszt.

    (3) Egy  címzéssel  rendelkező  parancssor  minden olyan puffert
      kiválaszt, amely megfelel a címzésnek.

    (4) Két címzéssel rendelkező parancssor egy tartományt választ ki,
      melybe beleértendők a megadott határok is. A tartomány annál az
      első bemeneti puffernél kezdődik, amely  megfelel  az  első
      címzésnek, és annál végződik, amely ezután először felel meg a
      másodiknak. Amennyiben a második címzés egy szám, amely kisebb
      vagy egyenlő, mint az elsőnek kiválasztott sor száma, csak egy sor
      kerül kiválasztásra. Mihelyt a második cím is megegyezést mutat,
      a sed program újrakezdi az első címzéssel való egyezés keresését;
      így tetszőleges számú, a címzésnek megfelelő tartomány egyezést
      mutat a címzéssel.

    A `!' negáló operátor azt eredményezi, hogy a parancs azokra a sorokra
    vonatkozik, amelyeket a címzés nem választott ki.

    A függvények következő listájában zárójelben megadjuk a függvény által
    megengedett címzések maximális számát.

    A "szöveg"-gel jelölt argumentumok egy vagy több sorból állhatnak,
    melyek közül az utolsó kivételével mind `\'-re kell végződjön. (A `\'
    jel elrejti a sorvégjelet.)

    A szövegbeli backslash (fordított törtvonal) jeleket a program úgy
    kezeli, mint az `s' parancs helyettesítési stringjében levőket, és ezek
    a backslash jelek használhatók a kezdeti szóközök és tabulátorok
    (whitespace karakterek) megvédésére. Alapértelmezés szerint ugyanis
    ezeket a bevezető jeleket figyelmen kívül hagyja a sed.

    Az "rfile" és "wfile" jelölésű argumentumok a parancssor legvégén kell
    álljanak. A sed minden "wfile"-t létrehoz a feldolgozás megkezdése
    előtt. Legfeljebb 10 "wfile" argumentum lehet.

    A következőkben ismertetjük a sed által ismert függvényeket.

    a "szöveg"  (1)
      Csatolás (append). A "szöveg"-et a kimenetre írja a következő
      bemeneti sor olvasása előtt.

    b "címke" (2)
      Elágazás (branch) a "címkét" viselő `:' parancsra. Amennyiben
      nincs megadva címke, elágazás a szkript végére.

    c "szöveg"  (2)
      Csere  (change). Törli az aktuális szövegpuffert. 0 vagy 1
      címzéssel, illetve egy kétcímzéses tartomány végén elhelyezi a
      "szöveg"-et a kimeneten. Elkezdi a következő ciklust.

    d     (2)
      Törli (delete) az aktuális szövegpuffert. Elkezdi a következő
      ciklust.

    D     (2)
      Törli az aktuális szövegpuffer első sorát, azaz az első újsor-
      karakter előtt álló karaktereket és ezt az újsor-jelet. Elkezdi a
      következő ciklust.

    g     (2)
      Helyettesíti az aktuális szövegpuffer tartalmát a második puffer
      (`hold space') tartalmával.

    G     (2)
      Az aktuális szövegpuffer tartalmához hozzáfűzi a második puffer
      (`hold space') tartalmát.

    h     (2)
      Az aktuális szövegpuffer tartalmát a második pufferbe másolja.

    H     (2)
      Az aktuális szövegpuffer tartalmát a második pufferhez fűzi.

    i "szöveg"  (1)
      Beilleszt (insert). Kiírja a "szöveg"-et a szabványos kimenetre.

    l     (2)
      Listáz. Kiküldi a mintaterületet a szabványos kimenetre. Az `s'
      parancshoz hasonlóan egy `w' opció követheti. A nem nyomtatható
      karakterek az alábbiak szerint kerülnek kifejtésre:

        \b -- backspace (ASCII 08)
        \t -- tab    (ASCII 09)
        \n -- newline  (ASCII 10)
        \r -- return  (ASCII 13)
        \e -- escape  (ASCII 27)
        \xx -- a kétjegyű xx hexadecimális számmal megadható ASCII
      karakter.

    n     (2)
      Az aktuális szövegpuffer tartalmát a szabványos kimenetre másolja,
      és beolvassa helyette a következő bemeneti sort.

    N     (2)
      A következő bemeneti sort az aktuális szövegpuffer tartalmához
      fűzi, miközben egy újsor-jelet illeszt közéjük. Az aktuális sor
      száma megváltozik.

    p     (2)
      Nyomtat (print). Az aktuális szövegpuffer tartalmát a szabványos
      kimenetre másolja.

    P     (2)
      Az aktuális szövegpuffer első sorát, azaz az első újsor-karakter
      előtt álló karaktereket a szabványos kimenetre másolja.

    q     (1)
      Kilépés (quit). Elégazás a szkript végére. Nem kezd új ciklust.

    r "rfile" (1)
      Belovassa (read) az "rfile" tartalmát és a kimenetre írja, még
      mielőtt a következő bemeneti sort beolvasná.

    s /szabályos kifejezés/helyettesítés/zászlók     (2)

      A szabályos kifejezés előfordulásait helyettesíti az aktuális
      szövegpufferben. A `/' kivételével minden karakter használható.
      Teljesebb leírást lásd az ed (1) kézikönyv lapján. A zászlók a
      következők lehetnek: (Bármelyikük előfordulhat, de az is lehet,
      hogy egyikük sem.)

      g  --  Globális.  A  string minden nem átfedő megjelenését
      helyettesíti. Ha nincs megadva,  csak  az  első  megjelenés
      helyettesítődik.

      p -- Kinyomtatja (print) a minta területet ha helyettesítés
      történt.

      w -- Írás (write). Az aktuális szövegpuffert egy argumentumként
      megadott  fájlhoz  fűzi  hozzá, ahogy a `w' parancsban, ha
      helyettesítés történik. Ha nincs fájl argumentum, a szabványos
      kimenetre történik az írás.

    t "címke" (2)
      Feltételes elágazás. Elágazás a címkével jelzett `:' paracshoz, ha
      valamilyen helyettesítés történt a bemeneti fájl legújabb olvasása
      vagy a legutóbbi `t' vagy `T' végrehajtása óta. Ha nincs megadva
      címke, akkor a szkript végére történik elágazás.

    T "címke" (2)
      Ellentéte a `t' parancsnak. Elágazás a címkével jelzett `:'
      paracshoz, ha semmilyen helyettesítés sem történt a bemeneti fájl
      legújabb olvasása vagy a legutóbbi `t' vagy `T' végrehajtása óta.
      Ha nincs megadva címke, akkor a szkript végére történik elágazás.

    w "wfile" (2)
      Írás (write). Az aktuális szövegpuffert a "wfile" fájl tartalmához
      fűzi.

    W "wfile" (2)
      Az aktuális szövegpuffer első sorát a "wfile" fájl tartalmához
      fűzi.

    x     (2)
      Felcseréli (exchange) az aktuális szövegpuffer tartalmát a második
      puffer (`hold space') tartalmával.

    y /string1/string2/   (2)
      Fordít. A string1-ben előforduló karaktereket a string2-ben azonos
      pozícióban előfordulóval helyettesíti. A stringek hossza egyenlő
      kell legyen.

    ! "parancs"       (2)
      Kivétel. Azokra a sorokra alkalmazza a függvényt (vagy csoportot,
      ha a függvény `}'), amelyek nem lettek kiválaszva a címzés(ek)kel.

    : "címke" (0)
      Ez a parancs semmit sem csinál, csak a `b' és `t' parancsok
      elágazásaihoz visel címkét.

    =     (1)
      Az aktuális sorszámot a szabványos kimenetre írja, mint egy külön
      sort.

    {     (2)
      Parancs  csoprotosítás. A következő `}'-ig adott parancsokat
      végrehajtja a címzés(ek) által meghatározott sorokra.

    Az üres parancsot figyelmen kívül hagyja.

ÁTVIHETŐSÉG

    Ez az eszköz a BSD 4.1 UNIX sed-je alapján fordított tervezéssel
    készült, és (amennyire a szerző tudása és a tesztek meg tudják
    határozni) kompatíbilis azzal. A BSD 4.1 sed-jének minden dokumentált
    lehetősége adott.

    Egy dokumentálatlan tulajdonság (az első megjegyzést bevezető `n'
    azonos hatását a `-n parancssor-opció'-val) nem került implementálásra.

    A BSD sed-hez képest javítások is történtek, melyeket itt terjedelmi
    okokból nem tárgyalunk.

MEGJEGYZÉS

    Ez a program egy `freeware' komponense a GNU és MINIX operációs
    rendszereknek.  A  felhasználó itt megkapja a jogokat a program
    használatára, módosítására és terjesztésére a következő feltételek
    mellett:

    1.  A  szerzőségre  vonatkozó  megjegyzést  minden  forrásfájlban
    változatlanul meg kell hagyni.

    2. A lefordított változat forráskód nélkül nem terjeszthető.

LÁSD MÉG

    ed(1), grep(1), awk(1), lex(1), regexp(5)

SZERZŐ

    Ezt a kézikönyv lapot Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com> írta,
    habár a sed csomag a GNU-tól származik.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>

                November 19, 1995            sed(1)