Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    stty - a terminál vonal beállításait változtatja meg, illetve írja ki

ÁTTEKINTÉS

    stty [beállítás...]
    stty {-a,--all,-g,--help,--save,--version}

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az stty GNU változatát dokumentálja.

    Argumentum nélkül az stty a baud rátát, a vonal discipline számát (ha a
    rendszer ezt támogatja) és azon vonalbeállításokat írja ki, melyek az
    `stty sane' beállítás óta megváltoztak. A mód olvasása és beállítása a
    szabványos bemenethez kapcsolt tty-on keresztül történik.

    Az stty a kövekező nem-opció argumentumokat fogadja el, melyek a
    terminál vonal működésének jellemzőit változtatják meg. (A lehetőségek
    előtti `[-]' azt jelenti, hogy ez kikapcsolható, ha egy `-'-t teszünk
    eléje. Néhány argumentum nem elérhető minden rendszeren, mivel nem-
    POSIX bővítéseket használnak. Ezeket az argumentumokat `(np)'-vel
    jelöljük.)

    Vezérlő beállítások (control settings):

    [-]parenb
       Paritásbit generálása a kimeneten és elfogadása a bemeneten.

    [-]parodd
       Páratlan (odd) paritás beállítása. (Még `-'-szal is.)

    cs5 cs6 cs7 cs8
       A karakterméret 5, 6, 7, illetve 8 bitre állítása.

    [-]hupcl [-]hup
       Felfüggesztő jel (hangup signal) küldése, amikor az utolsó
       processz lezárja a tty-t.

    [-]cstopb
       Két  stopbit használata karakterenként. (`-'-szal csak egy
       stopbit lesz.)

    [-]cread
       Megengedi a bemenet fogadását.

    [-]clocal
       Nem engedélyezi a modem vezérlő jeleit.

    [-]crtscts (np)
       Megengedi az RTS/CTS handshaking-et.

    Bemeneti beállítások (input settings):

    [-]ignbrk
       A break karakterek figyelmen kívül hagyása.

    [-]brkint
       A break-ek megszakadás jelet (interrupt signal) eredményeznek.

    [-]ignpar
       A paritáshibás karakterek figyelmen kívül hagyása.

    [-]parmrk
       A paritáshibák megjelölése (255-0 karaktersorozattal).

    [-]inpck
       A bemeneti paritásellenőrzés engedélyezése.

    [-]istrip
       A bemeneti karakterek magas (8.) bitjének törlése.

    [-]inlcr
       Az újsort (newline) kocsivisszára (carriage return) fordítja.

    [-]igncr
       A kocsivisszát (carriage return) figyelmen kívül hagyja.

    [-]icrnl
       A kocsivisszát újsorra fordítja.

    [-]ixon
       Engedélyezi a XON/XOFF vezérlést (flow control).

    [-]ixoff [-]tandem
       Engedélyezi a stop karakter küldését ha a rendszer bemeneti
       puffere majdnem megtelt, illetve a start karaktert, ha ez újra
       majdnem üres lesz.

    [-]iuclc (np)
       A nagybetűket kisbetűre cseréli.

    [-]ixany (np)
       Engedélyezi, hogy bármely karakter újrakezdje a kimenetet. (`-'
       esetén csak a start karakterre kezdi újra.)

    [-]imaxbel (np)
       Megengedi a "dudálást" (beeping) és azt, hogy a bemeneti puffer
       ne ürüljön, ha megtelt.

    Kimeneti beállítások (output settings):

    [-]opost
       A kimenet utófeldolgozása.

    [-]olcuc (np)
       A kisbetűs karaktereket nagybetűssé alakítja.

    [-]ocrnl (np)
       A kocsivisszát újsorra fordítja.

    [-]onlcr (np)
       Az újsort kocsivissza-újsorra fordítja.

    [-]onocr (np)
       Az első oszlopban nem nyomtat kocsivisszát.

    [-]onlret (np)
       Az újsor kocsivisszaként viselkedik.

    [-]ofill (np)
       Kitöltő (padding) karaktereket használ a késleltetéshez az
       időzítés helyett.

    [-]ofdel (np)
       Törlő (delete) karaktereket használ a feltöltéshez a `null'
       karakterek helyett.

    nl1 nl0 (np)
       Újsor késleltetési stílus.

    cr3 cr2 cr1 cr0 (np)
       Kocsivissza késleltetési stílus.

    tab3 tab2 tab1 tab0 (np)
       Vízszintes tabulátor késleltetési stílus.

    bs1 bs0 (np)
       Visszatörlés (backspace) késleltetési stílus.

    vt1 vt0 (np)
       Függőleges tabulátor késleltetési stílus.

    ff1 ff0 (np)
       Lapdobás késleltetési stílus.

    Helyi beállítások (local settings):

    [-]isig
       Megengedi az `interrupt', `quit'  és  `suspend'  speciális
       karaktereket.

    [-]icanon
       Megengedi az `erase', `kill', `werase', és `rprnt' speciális
       karaktereket.

    [-]iexten
       Megengedi a nem-POSIX speciális karaktereket.

    [-]echo
       Visszhangozza a bemeneti karaktereket.

    [-]echoe, [-]crterase
       A  törlőkaraktert  (erase)  backspace-space-backspace-ként
       visszhangozza.

    [-]echok
       Újsort visszhangoz `kill' karakter után.

    [-]echonl
       Az újsor visszhangozása még akkor is, ha más karaktert nem
       visszhangoz.

    [-]noflsh
       Az ürítés (flush) letiltása az `interrupt' és `quit' speciális
       karakterek után.

    [-]xcase (np)
       Megengedi a be- és kimeneti nagybetűs karaktereket ha előttük a
       kisbetűs megfelelőjük áll egy `\' kíséretében, ha `icanon' is be
       van kapcsolva.

    [-]tostop (np)
       A terminálra írni próbáló háttérbeli processzek megállítása.

    [-]echoprt [-]prterase (np)
       A `\' és `/' közti törölt karakterek visszafele visszhangozása.

    [-]echoctl [-]ctlecho (np)
       A vezérlőkarakterek `^c' formában való megjelenítése a betű
       szerinti helyett.

    [-]echoke [-]crtkill (np)
       A `kill' speciális karaktert úgy visszhangozza, hogy a sorban
       minden karaktert töröl az `echoprt' és `echoe' beállítások
       szerint, és nem az `echoctl' illetve `echok' szerint.

    Kombinációs beállítások (combination settings):

    [-]evenp [-]parity
       Ugyanaz, mint `parenb -parodd cs7'. `-' jellel ugyanaz, mint
       `-parenb cs8'.

    [-]oddp
       Ugyanaz, mint `parenb parodd cs7'.  `-' jellel ugyanaz, mint
       `-parenb cs8'.

    [-]nl Ugyanaz, mint `-icrnl -onlcr'. `-' jellel ugyanaz, mint `icrnl
       -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret'.

    ek   Az `erase' és `kill' speciális karaktereket az alapértelmezettre
       állítja vissza.

    sane  Ugyanaz, mint `cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff
       -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret
       -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo
       echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl
       echoke',  továbbá  a  speciális  karaktereket  is  az
       alapértelmezettre állítja vissza.

    [-]cooked
       Ugyanaz, mint `brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig
       icanon', továbbá az `eof' és `eol' speciális karaktereket az
       alapértelmezettre állítja vissza, ha azonosak a `min' és `time'
       karakterekkel. `-' jellel ugyanaz, mint `raw'.

    [-]raw Ugyanaz, mint `-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip
       -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost
       -isig -icanon -xcase min 1 time 0'. `-' jellel ugyanaz, mint
       `cooked'.

    [-]cbreak
       Ugyanaz, mint `-icanon'.

    [-]pass8
       Ugyanaz, mint `-parenb -istrip cs8'. `-' jellel ugyanaz, mint
       `parenb istrip cs7'.

    [-]litout
       Ugyanaz, mint `-parenb -istrip -opost cs8'. `-' jellel ugyanaz,
       mint `parenb istrip opost cs7'.

    [-]decctlq (np)
       Ugyanaz, mint `-ixany'.

    [-]tabs (np)
       Ugyanaz, mint `tab0'. `-' jellel ugyanaz, mint `tab3'.

    [-]lcase [-]LCASE (np)
       Ugyanaz, mint `xcase iuclc olcuc'.

    crt  Ugyanaz, mint `echoe echoctl echoke'.

    dec  Ugyanaz, mint `echoe echoctl echoke -ixany',  továbbá  az
       `interrupt'  speciális  karaktert `Ctrl-C'-re, az `erase'-t
       `Del'-re a `kill'-t `Ctrl-U'-ra állítja be.

    Speciális karakterek:

    A  speciális  karakterek  alapértelmezett  beállítása  rendszerről
    rendszerre változik. Beállításuk a `név érték' szintaxissal lehetséges,
    ahol a `név' lehetséges állapotait lentebb felsoroljuk, és az `érték'
    betű  szerint,  `^c'  jelöléssel,  vagy  egy  `0x'-szel  kezdődő
    hexadecimális, `0'-val kezdődő oktális, vagy más számjeggyel kezdődő
    decimális számmal is megadható. A `^-' illetve az `undef' érték
    kikapcsolja az adott speciális karaktert.

    intr  Megszakító jelet (interrupt signal) küld.

    quit  Kilépés jelet (quit signal) küld.

    erase Törli az utoljára bevitt karaktert.

    kill  Törli az aktuális sort.

    eof  Fájlvégjelet küld. (Megszakítja a bemenetet.)

    eol  Befejezi a sort.

    eol2 (np)
       Egy másik karakter a sor befejezésére.

    swtch (np)
       Másik burokrétegre (shell layer) vált.

    start A kimenetet újraindítja a megállítása után.

    stop  Megállítja a kimenetet.

    susp  Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld.

    dsusp (np)
       Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld a bemenet
       ürítése (flush) után.

    rprnt (np)
       Az aktuális sort újrarajzolja.

    werase (np)
       Törli az utolsó begépelt szót.

    lnext (np)
       A következő karaktert betű szerint viszi be, még akkor is, ha az
       speciális karakter.

    Speciális beállítások:

    min N A karakterek minimális számát állítja be, mely kielégít egy
       olvasást az időérték elévülési idején (time out) belül, ha
       `-icanon' van használatban. (Lásd még a következő opciót.)

    time N Tizedmásodpercekben megadja az olvasás elévülését (time out), ha
       `min' mennyiségű karaktert nem olvasott be, amennyiben `-icanon'
       használatban van.

    ispeed N
       A bemeneti sebességet N-re állítja.

    ospeed N
       A kimeneti sebességet N-re állítja.

    rows N (np)
       Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N sora van.

    cols N columns N (np)
       Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N oszlopa van.

    size (np)
       Kinyomtatja a sorok és oszlopok számát, ahogy azt a kernel
       gondolja.  (Azok  a  rendszerek,  melyek kernelszinten nem
       támogatják a sorok és oszlopok nyilvántartását, általában a
       LINES és COLUMNS környezeti változókat használják, habár a GNU
       stty nem ismeri ezeket.)

    line N (np)
       Az N vonal discipline-t használja.

    speed Kinyomtatja a terminál sebességét.

    N   A be- és kimeneti sebességet N-re állítja. N lehetséges értékei:
       0 50 75 110 134 134.5 150 200 300 600 1200 1800 2400 4800 9600
       19200 38400 exta extb.  `exta' ugyanaz, mint 19200; `extb'
       ugyanaz, mint 38400. 0 felfüggeszti a vonalat, ha a `-clocal'
       használatban van.

OPCIÓK

    -a, --all
       Minden pillanatnyi beállítást ember által olvasható formában
       kiír.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre és kilép.

    -g, --save
       Minden pillanatnyi beállítást olyan formában ír ki, mely egy
       másik stty híváshoz használható, hogy visszakapjuk a jelenlegi
       állapotot.

    --version
       A verziószámot írja ki a szabványos kimenetre és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>