Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    bc - język kalkulatora dowolnej precyzji

SKŁADNIA

    bc [-hlwsqv] [długie_opcje] [plik...]

WERSJA

    Niniejszy podręcznik opisuje GNU bc w wersji 1.06.

OPIS

    bc  jest  językiem  obsługującym obliczenia na liczbach dowolnej
    dokładności z interaktywnym wykonywaniem instrukcji. Istnieją pewne
    podobieństwa składni do języka programowania C. Przy pomocy opcji
    wiersza poleceń dostępna jest standardowa biblioteka matematyczna. Na
    żądanie, biblioteka matematyczna jest definiowana przed rozpoczęciem
    przetwarzania plików. bc rozpoczyna pracę  przetwarzając  kod  z
    wszystkich plików wymienionych w wierszu poleceń, zachowując ich
    kolejność. Po  przetworzeniu  wszystkich  plików,  bc  czyta  ze
    standardowego wejścia. Całość kodu wykonywana jest w miarę czytania.
    (Jeśli plik zawiera polecenie zatrzymania procesora, to bc nie będzie
    prowadził odczytu ze standardowego wejścia.)

    Omawiana wersja bc zawiera kilka rozszerzeń w stosunku do tradycyjnych
    realizacji bc i standardu POSIX. Opcje wiersza poleceń mogą powodować,
    że rozszerzenia te będą wyświetlać ostrzeżenia lub będą odrzucane.
    Niniejszy dokument opisuje język akceptowany przez ten procesor bc.
    Rozszerzenia są w nim wyraźnie wyróżnione.

  OPCJE
    -h, --help
       Wypisuje informację o sposobie wywołania i kończy działanie.

    -i, --interactive
       Wymusza tryb interaktywny.

    -l, --mathlib
       Definiuje standardową bibliotekę matematyczną.

    -w , --warn
       Ostrzega o rozszerzeniach w stosunku do POSIX bc.

    -s , --standard
       Przetwarza wyłącznie standardowy, POSIX-owy język bc.

    -q , --quiet
       Nie wyświetla zwykłego przywitania GNU bc.

    -v , --version
       Wypisuje numer wersji, informację o prawach autorskich i kończy
       działanie.

  LICZBY
    Najbardziej podstawowym elementem w bc jest liczba. Liczby są liczbami
    dowolnej dokładności. Dokładność ta odnosi się zarówno do części
    całkowitej jak i do ułamkowej. Wszystkie liczby są reprezentowane
    wewnętrznie w postaci dziesiętnej i wszystkie obliczenia prowadzone są
    w układzie dziesiętnym.  (Opisywana wersja obcina wyniki operacji
    dzielenia i mnożenia.)  Liczby posiadają dwa atrybuty: długość i
    dokładność. [od tłum.: (org.scale) - w tłumaczeniu używane będzie
    słowo `dokładność' w znaczeniu zbliżonym do znanego np. z obsługi
    kalkulatorów] Długość jest całkowitą liczbą cyfr znaczących liczby, zaś
    dokładność  jest  całkowitą  liczbą  cyfr dziesiętnych po kropce
    dziesiętnej. Na przykład:
        .000001 ma długość 6 i dokładność 6.
        1935.000 ma długość 7 i dokładność 3.

  ZMIENNE
    Liczby przechowywane są w dwu rodzajach zmiennych, zmiennych prostych i
    tablicach. Zarówno zmienne proste jak i tablice posiadają nazwy. Nazwy
    zaczynają się od litery, po której następuje dowolna liczba liter, cyfr
    i znaków podkreślenia. Wszystkie litery muszą być małe. (Nazwy w pełni
    alfanumeryczne są rozszerzeniem. W POSIXowym bc wszystkie nazwy są
    pojedynczymi małymi literami.) Rodzaj zmiennej wynika z kontekstu, gdyż
    po nazwie każdej zmiennej tablicowej wystąpią nawiasy ([]).

    Istnieją cztery zmienne specjalne: scale, ibase, obase oraz last. scale
    określa, jak niektóre operacje używają cyfr po kropce dziesiętnej.
    Domyślną wartością scale jest 0. ibase oraz obase określają podstawę
    pozycyjnego systemu liczbowego przy konwersji wejścia i wyjścia.
    Domyślną podstawą zarówno dla wejścia jak i dla wyjścia jest 10. last
    (rozszerzenie  standardu) jest zmienną, która przechowuje wartość
    ostatnio wydrukowanej liczby. Zmienne te będą omówione szczegółowo
    później, w odpowiedniej części. Wszystkie z nich mogą mieć przypisywane
    wartości, jak również mogą być używane w wyrażeniach.

  KOMENTARZE
    Komentarze w bc rozpoczynają się od znaków /* zaś kończą znakami */.
    Komentarze mogą zaczynać się w dowolnym miejscu i na wejściu pojawiają
    się jako pojedyncze spacje.  (Powoduje  to,  że  komentarze  są
    ogranicznikami innych elementów wejścia. Na przykład, komentarz nie
    może znajdować się w środku nazwy zmiennej.) Komentarze obejmują znaki
    nowej linii (końca linii) pomiędzy początkiem a końcem komentarza.

    Do zapewnienia obsługi skryptów dla bc, jako rozszerzenie dodano
    komentarz w pojedynczym wierszu. Komentarz jednowierszowy rozpoczyna
    się znakiem # i rozciąga się do końca wiersza. Znak końca linii nie
    jest tu częścią komentarza i jest przetwarzany jak zwykle.

  WYRAŻENIA
    Liczbami posługują się wyrażenia i instrukcje. Ponieważ język został
    zaprojektowany jako interaktywny, instrukcje i wyrażenia wykonywane są
    niezwłocznie. Nie ma żadnego programu "głównego" ("main"). Zamiast
    tego, kod jest wykonywany zaraz po jego napotkaniu. (Funkcje, omówione
    szczegółowo dalej, są zdefiniowane po ich napotkaniu.)

    Proste wyrażenie jest po prostu stałą. bc zamienia stałe na wewnętrzne
    liczby  dziesiętne  przy  użyciu  bieżącej  podstawy systemu dla
    wprowadzania, podanej w zmiennej ibase. (Istnieje wyjątek dla funkcji.)
    Dopuszczalnymi wartościami ibase są 2 do 16. Przypisanie ibase wartości
    spoza tego zakresu nada jej wartość 2 lub 16. Liczby wejściowe mogą
    zawierać znaki 0-9 oraz A-F. (Uwaga: muszą to być wielkie litery. Małe
    litery są nazwami zmiennych.) Liczby jednocyfrowe mają zawsze wartość
    cyfry, bez względu na wartość ibase. (tj. A = 10.) Dla liczb
    wielocyfrowych bc zamienia wszystkie cyfry wejściowe większe bądź równe
    ibase na wartość ibase-1. Powoduje to, że liczba FFF będzie zawsze
    największą trzycyfrową liczbą przy danej podstawie systemu dla wejścia.

    Pełne wyrażenia są podobne do występujących w wielu językach wysokiego
    poziomu. Ponieważ występuje tylko jeden rodzaj liczb, nie ma reguł
    określających użycie różnych typów. Zamiast tego istnieją reguły
    dotyczące dokładności wyrażeń. Każde wyrażenie posiada  określoną
    dokładność. Zależy ona od dokładności pierwotnych liczb, wykonywanego
    działania i,  w  wielu  przypadkach,  wartości  zmiennej  scale.
    Dopuszczalnymi wartościami zmiennej scale są liczby od 0 aż do
    maksymalnej liczby, jaka może być reprezentowana jako  całkowita
    (integer) w języku C.

    W podanych poniżej opisach dopuszczalnych wyrażeń, "wyrażenie" określa
    pełne wyrażenie a "zmienna" określa zmienną prostą lub tablicową.
    Zmienną prostą jest po prostu
       nazwa
    a zmienna tablicowa jest określona jako
       nazwa[wyraenie]
    Dokładność wyniku jest maksymalną z dokładności użytych w nim wyrażeń,
    chyba że podano inaczej.

    - wyrażenie
       Wynikiem jest wartość przeciwna do wyrażenia.

    ++ zmienna
       Zmienna jest powiększana o jeden a wynikiem wyrażenia jest ta
       nowa wartość.

    -- zmienna
       Zmienna jest pomniejszana o jeden a wynikiem wyrażenia jest ta
       nowa wartość.

    zmienna ++
       Wynikiem wyrażenia jest wartość zmiennej, a następnie zmienna
       jest powiększana o jeden.

    zmienna --
       Wynikiem wyrażenia jest wartość zmiennej, a następnie zmienna
       jest pomniejszana o jeden.

    wyrażenie + wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest suma obu wyrażeń.

    wyrażenie - wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest różnica obu wyrażeń.

    wyrażenie * wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest iloczyn obu wyrażeń.

    wyrażenie / wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest iloraz obu wyrażeń. Liczba cyfr po
       kropce dziesiętnej wyniku jest równa wartości zmiennej scale.

    wyrażenie % wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest "reszta" z dzielenia obliczana w
       następujący sposób. W celu obliczenia a%b, obliczane jest
       najpierw a/b z dokładnością do scale cyfr dziesiętnych. Wynik
       używany jest do obliczenia a-(a/b)*b z dokładnością określoną
       jako maksymalna z scale+scale(b) oraz scale(a). Jeżeli scale
       ustawiona jest na zero, zaś oba wyrażenia są całkowite to
       wyrażenie to jest funkcją reszty całkowitej.

    wyrażenie ^ wyrażenie
       Wynikiem tego wyrażenia jest wartość pierwszego z wyrażeń
       podniesiona do potęgi określonej przez drugie. Drugie wyrażenie
       musi być liczbą całkowitą.  (Jeśli drugie wyrażenie nie jest
       całkowite, to emitowane jest ostrzeżenie a wyrażenie jest
       obcinane tak, by otrzymać wartość całkowitą). Liczba cyfr
       ułamkowych wyniku wynosi scale, jeśli wykładnik jest ujemny.
       Jeżeli jest on dodatni, to dokładność (liczba cyfr po kropce
       dziesiętnej) wyniku stanowi minimum z dokładności pierwszego
       wyrażenia przemnożonej przez wartość wykładnika i maksimum z
       scale i dokładności pierwszego wyrażenia. To znaczy:
       scale(a^b) = min(scale(a)*b, max( scale, scale(a)))
       Należy pamiętać, że wyrażenie^0 zawsze zwraca wartość 1.

    ( wyrażenie )
       Nawiasy wymuszają  zmianę  standardowych  priorytetów  przy
       obliczaniu wyrażenia.

    zmienna = wyrażenie
       Zmiennej przypisywana jest wartość wyrażenia.

    zmienna <op>= wyrażenie
       jest to równoważne zapisowi "zmienna = zmienna <op> wyrażenie",
       z wyjątkiem tego, iż część "zmienna" jest wyliczana tylko raz.
       Może to być istotne, jeśli "zmienna" jest tablicą.

    Wyrażenia relacyjne są specjalnym rodzajem wyrażeń, zwracającym zawsze
    wartość 0 lub 1: zero jeśli relacja jest fałszywa, zaś 1 jeżeli jest
    prawdziwa.  Mogą one występować w dowolnych dozwolonych wyrażeniach.
    (POSIX bc wymaga, by wyrażenia relacyjne były używane wyłącznie w
    instrukcjach if, while i for oraz aby było w nich użyte tylko jedno
    sprawdzenie relacji.) Operatorami relacji są:

    wyrażenie1 < wyrażenie2
       Wynikiem jest jeden jeśli wyrażenie1  jest  mniejsze  niż
       wyrażenie2.

    wyrażenie1 <= wyrażenie2
       Wynikiem  jest  1 gdy wyrażenie jest mniejsze bądź równe
       wyrażenie2.

    wyrażenie1 > wyrażenie2
       Wynikiem jest 1 jeśli wyrażenie1 jest większe niż wyrażenie2.

    wyrażenie1 >= wyrażenie2
       Wynikiem jest 1 gdy wyrażenie1 jest większe  bądź  równe
       wyrażenie2.

    wyrażenie1 == wyrażenie2
       Wynikiem jest 1 gdy wyrażenie1 jest równe wyrażenie2.

    wyrażenie != wyrażenie2
       Wynikiem jest 1 gdy wyrażenie1 nie jest równe wyrażenie2.

    Dozwolone są także operacje logiczne. (POSIX bc NIE posiada operacji
    logicznych). Wynikami wszystkich operacji logicznych są 0 lub 1 (dla
    fałszu  i prawdy), tak jak dla wyrażeń relacyjnych. Operatorami
    logicznymi są:

    !wyrażenie
       Zaprzeczenie. Wynikiem jest 1 jeśli wyrażenie ma wartość 0.

    wyrażenie && wyrażenie
       Koniunkcja. Wynikiem jest 1 jeżeli oba wyrażenia są niezerowe.

    wyrażenie || wyrażenie
       Alternatywa. Wynikiem jest 1 jeśli dowolne z wyrażeń jest
       niezerowe.

    Wyrażenia  posiadają  następujący  priorytet:  (od najniższego do
    najwyższego)
       operator ||, wiązanie lewe
       operator &&, wiązanie lewe
       operator !, niezwiązany
       operatory relacji, wiązanie lewe
       operator przypisania, wiązanie prawe
       operatory + i -, wiązanie lewe
       operatory *, / i %, wiązanie lewe
       operator ^, wiązanie prawe
       jednoargumentowy operator -, niezwiązany
       operatory ++ i --, niezwiązane

    Kolejność wykonywania została dobrana tak, by programy zgodne z POSIX
    bc działały poprawnie. Powoduje to, że operatory relacyjne i logiczne,
    użyte w  wyrażeniach  przypisania,  będą  wykazywać  niecodzienne
    zachowywanie. Rozważ wyrażenie:
       a = 3 < 5

    Większość programistów C uważałaby, że przypisze ono wynik operacji "3
    < 5" (wartość 1) zmiennej "a". Tymczasem w bc nadaje ono wartość 3
    zmiennej "a", a następnie porównuje 3 z 5. Używając operatorów relacji
    i operatorów logicznych z operatorami przypisania najlepiej jest
    posłużyć się nawiasami.

    bc obsługuje jeszcze kilka innych wyrażeń specjalnych. Związane są one
    z funkcjami definiowanymi przez użytkownika i funkcjami standardowymi.
    Wszystkie one mają postać "nazwa(parametry)". Funkcje definiowane przez
    użytkownika opisano w sekcji Funkcje. Funkcjami standardowymi są:

    length ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji length jest liczba cyfr znaczących w wyrażeniu.

    read ( )
       Funkcja  ta,  będąca  rozszerzeniem,  odczytuje  liczbę ze
       standardowego wejścia, niezależnie od miejsca użycia funkcji.
       Strzeż się -- może to spowodować kłopoty przy przeplataniu się
       danych i programu ze  standardowego  wejścia.  Najlepszym
       zastosowaniem tej funkcji jest użycie jej w uprzednio napisanym
       programie, który wymaga wprowadzania danych przez użytkownika,
       ale nigdy nie pozwala na wprowadzanie kodu programu. Wynikiem
       działania funkcji read jest liczba odczytana ze standardowego
       wejścia z konwersją układu liczbowego według aktualnej wartości
       zmiennej ibase.

    scale ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji scale jest liczba cyfr po kropce dziesiętnej w
       wyrażeniu będącym jej parametrem.

    sqrt ( wyrażenie )
       Wynikiem funkcji sqrt jest pierwiastek kwadratowy z wyrażenia.
       Jeżeli wyrażenie ma wartość ujemną, to generowany jest błąd
       wykonania.

  INSTRUKCJE
    Instrukcje (jak w większości języków algorytmicznych) umożliwiają
    sterowanie kolejnością wykonywania wyrażeń. W bc instrukcje wykonywane
    są bezzwłocznie, "tak szybko jak to jest możliwe". Wykonanie odbywa się
    gdy napotkano znak nowej linii i istnieje jedna lub więcej pełna
    instrukcja.  W związku z takim natychmiastowym wykonaniem, znaki nowej
    linii są bardzo istotne w bc. W rzeczywistości, jako organiczniki
    instrukcji używane są zarówno znaki nowej linii jak i średniki.
    Nieprawidłowo umieszczony znak nowej linii spowoduje błąd składni.
    Ponieważ znaki nowej linii rozdzielają instrukcje, możliwe jest ich
    ukrycie (przed interpretacją) przy pomocy znaku odwrotnego ukośnika.
    Sekwencja "\<nl>", gdzie <nl> jest znakiem nowej linii postrzegana jest
    przez bc jako znak zwykłej spacji zamiast znaku nowej linii. Poniżej
    umieszczono listę instrukcji bc i ich znaczenia: (elementy umieszczone
    w nawiasach kwadratowych ([]) są opcjonalnymi częściami instrukcji.)

    wyrażenie
       Instrukcja ta wykonuje dwie rzeczy. jeżeli wyrażenie rozpoczyna
       się od "<zmienna> <przypisanie> ...", to jest traktowane jak
       instrukcja przypisania. Jeśli wyrażenie nie jest instrukcją
       przypisania,  to  wyrażenie jest wyliczane i drukowane na
       standardowym wyjściu. Po wydrukowaniu liczby drukowany jest znak
       nowej linii. Na przykład, "a=1" jest instrukcją przypisania zaś
       "(a=1)" jest wyrażeniem zawierającym przypisanie. Wszystkie
       liczby drukowane są przy użyciu systemu pozycyjnego określonego
       zmienną obase. Dopuszczalnymi wartościami obase są  2  do
       BC_BASE_MAX.  (Patrz sekcja OGRANICZENIA.) Dla podstaw systemu
       od 2 do 16 używana jest zwyczajowa metoda zapisu liczb. Dla
       podstaw  większych  od  16  bc posługuje się metodą cyfr
       wieloznakowych wyświetlania liczb, gdzie każda z kolejnych cyfr
       wyświetlana jest jako liczba dziesiętna. Cyfry wieloznakowe
       oddzielane są odstępami. Każda z cyfr zawiera tyle znaków, ile
       jest  niezbędnych  do  przedstawienia  dziesiętnie wartości
       "obase-1". Ponieważ liczby mają dowolną dokładność, niektóre z
       liczb mogą nie dać wydrukować się w pojedynczym wierszu. Takie
       długie  liczby  zostaną  podzielone  między  wiersze  przy
       zastosowaniu "\" jako ostatniego znaku wiersza. Maksymalną
       liczbą znaków drukowanych w wierszu jest  70.  Z  powodu
       interaktywneggo charakteru bc drukowanie liczby ma efekt uboczny
       w postaci przypisania wydrukowanej wartości do  specjalnej
       zmiennej o nazwie last. Umożliwia to użytkownikowi odtworzenie
       ostatnio wydrukowanej wartości bez potrzeby ponownego wpisywania
       wyrażenia, które ją wydrukowało. Nadawanie wartości zmiennej
       last jest dozwolone; spowoduje  ono  zastąpienie  ostatnio
       wydrukowanej wartości wartością przypisaną. Nowo przypisana
       wartość pozostanie aż do wydrukowania kolejnej liczby lub
       nadania last innej wartości. (Niektóre z implementacji mogą
       dopuszczać użycie pojedynczej kropki (.), nie będącej częścią
       liczby, jako skróconej notacji dla last.)

    łańcuch
       Na wyjściu drukowany jest łańcuch znakowy. Łańcuchy rozpoczynają
       się znakiem cudzysłowu i zawierają wszystkie znaki do następnego
       znaku cudzysłowu.  Wszystkie znaki, włącznie ze znakami nowej
       linii, traktowane są dosłownie. Po wydrukowaniu łańcucha nie
       jest drukowany znak nowej linii.

    print lista
       Instrukcja print (rozszerzenie) umożliwia użycie innego sposobu
       wydruku wyników. "Lista" jest listą łańcuchów  i  wyrażeń
       oddzielonych przecinkami. Każdy łańcuch czy wyrażenie drukowany
       jest w kolejności występowania na liście. Nie jest drukowany
       kończący znak nowej linii (przejście do następnego wiersza).
       Wyliczana jest wartość  wyrażeń;  jest  ona  drukowana  i
       przypisywana zmiennej last. Łańcuchy użyte w instrukcji print są
       drukowane na wyjściu i mogą zawierać znaki specjalne. Znaki
       specjalne rozpoczynają się znakiem odwrotnego ukośnika (\). bc
       rozpoznaje następujące znaki specjalne: "a" (dzwonek, bell), "b"
       (backspace), "f" (wysuw strony, form feed), "n" (nowa linia,
       newline), "r" (powrót karetki, carriage return), "q" (cudzysłów,
       double quote), "t" (tabulacja, tab) oraz "\" (odwrotny ukośnik,
       backslash). Inne znaki występujące po odwrotnym ukośniku będą
       ignorowane.

    { lista_instrukcji }
       Jest to instrukcja grupowania. Pozwala na grupowanie wielu
       instrukcji do wykonania.

    if ( wyrażenie ) instrukcja1 [else instrukcja2]
       Instrukcja if oblicza wyrażenie i wykonuje instrukcję1 bądź
       instrukcję2 w zależności od wartości wyrażenia. Jeżeli wyrażenie
       jest niezerowe, wykonywana jest instrukcja1. Jeśli występuje
       instrukcja2 a wartością wyrażenia jest 0, to wykonywana jest
       instrukcja2. (Klauzula else instrukcji if jest rozszerzeniem).

    while ( wyrażenie ) instrukcja
       Instrukcja while powtarza wykonywanie danej instrukcji póki
       wyrażenie jest niezerowe. Oblicza ona wartość wyrażenia przed
       każdym wykonaniem instrukcji. Przerwanie pętli powodowane jest
       zerową wartością wyrażenia lub wykonaniem instrukcji break
       (przerwania).

    for ( [wyr1] ; [wyr2] ; [wyr3] ) instrukcja
       Instrukcja for kontroluje powtarzane wykonanie danej instrukcji.
       Przed pętlą obliczane jest wyrażenie1. Wyrażenie2 jest obliczane
       przed każdym wykonaniem instrukcji. Jeśli jest niezerowe, to
       wykonywana jest instrukcja. Jeśli ma ono wartość zero, to pętla
       jest przerywana. Po każdym wykonaniu danej instrukcji wyliczana
       jest wartość wyrażenia3 przed ponownym wyliczeniem wyrażenia2.
       Jeżeli pominięto wyrażenie1 lub wyrażenie3, to nic nie jest
       obliczane w chwili, gdy powinna być określana ich wartość.
       Jeżeli pominięto wyrażenie2, to jest ono zastępowane wartością
       1. (Wyrażenie opcjonalne stanowią rozszerzenie. bc w POSIXie
       wymaga wszystkich trzech wyrażeń.) Poniższy kod jest równoważny
       instrukcji for:
       wyrażenie1;
       while (wyrażenie2) {
         instrukcja;
         wyrażenie3;
       }

    break Instrukcja  ta  powoduje  wymuszone  zakończenie  ostatniej
       obejmującej ją instrukcji while lub for.

    continue
       Instrukcja continue (rozszerzenie) powoduje rozpoczęcie kolejnej
       iteracji przez ostatnią obejmującą ją instukcję for.

    halt  Instrukcja  halt  (rozszerzenie) jest instrukcją nakazującą
       preprocesorowi bc zakończenie pracy (ale tylko wtedy  gdy
       instrukcja ta jest wykonywana). Na przykład, "if (0 == 1) halt"
       nie spowoduje przerwania pracy bc, gdyż instrukcja halt nie
       będzie wykonana.

    return Zwraca wartość zero jako wynik funkcji. (Patrz sekcja dotycząca
       funkcji).

    return ( wyrażenie )
       Zwraca wartość wyrażenia jako wynik funkcji. (Patrz sekcja
       dotycząca  funkcji).  Nawiasy  nie  są wymagane, co jest
       rozszerzeniem GNU bc.

  PSEUDO-INSTRUKCJE
    Te instrukcje nie są instrukcjami w tradycyjnym sensie tego terminu.
    Nie są one instrukcjami wykonywanymi. Ich funkcja jest wykonywana
    podczas "kompilacji".

    limits Wypisuje lokalne ograniczenia narzucone przez lokalna wersję bc.
       Jest to rozszerzenie.

    quit  Po  odczycie  instrukcji  quit  procesor bc kończy pracę,
       niezależnie od tego, gdzie wystąpiła ta instrukcja. Na przykład,
       "if (0 == 1) quit" spowoduje zakończenie pracy bc.

    warranty
       Wypisuje dłuższą notkę na temat gwarancji. Jest to rozszerzenie.

  FUNKCJE
    Funkcje dostarczają sposobu definiowania obliczeń, które mogą być
    wykonane później. Funkcje w bc zawsze obliczają wartość i zwracają ją
    do miejsca wywołania. Definicje funkcji są "dynamiczne" w tym sensie,
    że funkcja pozostaje niezdefiniowana dopóki na wejściu nie zostanie
    odczytana jej definicja. Definicja ta jest następnie używana dopóki nie
    zostanie napotkana inna definicja funkcji o tej samej nazwie. Wówczas
    nowa definicja zastępuje starszą. Funkcja definiowana jest następująco:
       define nazwa ( parametry ) { nowa_linia
         lista_auto  lista_instrukcji }
    Wywołanie funkcji jest po prostu wyrażeniem postaci "nazwa(parametry)".

    Parametry są liczbami lub tablicami (rozszerzenie). W definicji funkcji
    definiuje się równocześnie jest zero lub więcej jej parametrów przez
    podanie ich nazw rozdzielonych przecinkami. Liczby  są  jedynymi
    parametrami wywoływanymi przez wartość. Tylko tablice są wołane przez
    wskazanie zmiennej. Tablice podawane są w definicji parametrów przy
    pomocy notacji "nazwa[ ]". W wywołaniu funkcji parametry rzeczywiste
    dla parametrów numerycznych są pełnymi wyrażeniami. Do przekazywania
    tablic używana jest ta sama notacja, co przy definiowaniu parametrów
    typu tablicowego. Dana tablica przesyłana jest do funkcji przez nazwę
    (wskazanie). Ponieważ definicje funkcji są dynamiczne, w trakcie
    wywoływania funkcji sprawdzana jest liczba i typy jej parametrów.
    Niezgodnośc liczby parametrów lub ich typów powoduje błąd wykonania.
    Błąd wykonania pojawi się także przy próbie wywołania niezdefiniowanej
    funkcji.

    lista_auto jest opcjonalną listą zmiennych, do użytku "lokalnego". A
    oto składnia tej listy (jeśli występuje): "auto nazwa, ... ;". Średnik
    jest opcjonalny. Każda z nazw jest nazwą auto-zmiennej. Tablice mogą
    być podane przy użyciu takiej samej składni jak w parametrach.  Na
    początku funkcji wartości tych zmiennych odkładane są na stosie.
    Następnie zmienne są inicjowane zerami i używane w czasie wykonywania
    funkcji. Przy zakończeniu funkcji zmienne są zdejmowane ze stosu, tak
    że przywracana jest ich pierwotna wartość (z momentu  wywołania
    funkcji). Parametry te są faktycznie zmiennymi auto inicjowanymi
    wartościami dostarczonymi w wywołaniu funkcji. Zmienne typu auto różnią
    się od tradycyjnych zmiennych lokalnych, gdyż jeśli funkcja A woła
    funkcję B, to B może posługiwać się zmiennymi auto funkcji A po prostu
    używając tych samych nazw, chyba że funkcja B traktuje je jako zmienne
    auto. Ponieważ zmienne auto i parametry składowane są na stosie, to bc
    obsługuje funkcje rekurencyjne.

    Ciało  funkcji jest listą instrukcji bc. I znów, jak w części
    zasadniczej, instrukcje oddzielane są średnikami lub znakami nowej
    linii. Instrukcje return (powrót) powodują zakończenie funkcji i
    zwrócenie wartości. Istnieją dwa warianty instrukcji return. Pierwsza
    postać, "return", zwraca wartość 0 do wywołującego wyrażenia. Druga
    postać, "return ( wyraenie )", oblicza wartość wyrażenia i zwraca ją
    do wyrażenia wołającego. Każda funkcja domyślnie kończy się niejawną
    instrukcją "return (0)". Pozwala to na funkcji na zakończenie działania
    i zwrócenie zera bez jawnej instrukcji powrotu.

    Funkcje inaczej korzystają ze zmiennej ibase. Wszystkie stałe w obrębie
    ciała funkcji będą konwertowane przy zastosowaniu wartości ibase w
    momencie wywołania funkcji. Zmiany ibase w czasie wykonywania funkcji
    są ignorowane, z wyjątkiem funkcji standardowej read, która zawsze do
    konwersji liczb wykorzystuje bieżącą wartość ibase.

    Rozszerzeniem GNU bc jest nieco luźniejszy format dla definicji.
    Standard wymaga, by nawias otwierający znajdował się w tym samym
    wierszu co słowo kluczowe define, a wszystkie pozostałe części w
    kolejnych wierszach. Opisywana tu wersja bc zezwala na dowolną ilość
    znaków nowej linii przed i po nawiasie otwierającym funkcji. Na
    przykład, dozwolone są poniższe definicje.

       define d (n) { return (2*n); }
       define d (n)
        { return (2*n); }

  BIBLIOTEKA MATEMATYCZNA
    Jeżeli bc wywoływane jest z opcją -l, to wstępnie wczytywana jest
    biblioteka  matematyczna  (math library), a domyślna liczba cyfr
    dziesiętnych (scale) ustawiana jest na 20. Funkcje  matematyczne
    obliczają swe wyniki z dokładnością określoną w momencie ich wywołania.
    Bibilioteka matematyczna definiuje następujące funkcje:

    s(x)  Sinus x, x podawany jest w radianach.

    c(x)  Cosinus x, x w radianach.

    a(x)  Arcus tangens x; arcus tangens zwraca radiany.

    l(x)  Logarytm naturalny z x.

    e(x)  Funkcja wykładnicza - e do potęgi x.

    j(n,x) Funkcja Bessela rzędu n (całkowitego) z argumentem x.

  PRZYKŁADY
    W powłoce /bin/sh, poniższe polecenie przypisuje wartość liczby "Pi"
    zmiennej środowiska pi.

       pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Poniżej podano definicję funkcji wykładniczej używanej w bibliotece
    matematycznej. Funkcja ta napisana jest w bc standardu POSIX.

       scale = 20

       /* wykorzystuje fakt, że e^x = (e^(x/2))^2
         Gdy x jest dostatecznie małe, używamy szeregu:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* sprawdzenie znaku x */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* przewidywane x */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* inicjowanie zmiennych */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }

    Poniższy kod posługuje się rozszerzonymi cechami bc do uzyskania
    prostego programu liczącego salda książeczki czekowej. Najlepiej byłoby
    zachować go w pliku, tak by mógł być wykorzystany wielokrotnie bez
    potrzeby każdorazowego przepisywania.

       scale=2
       print "\nProgram książeczki czekowej!\n"
       print " Pamiętaj, wpłaty są transakcjami ujemnymi.\n"
       print " Koniec - transakcja zerowa.\n\n"

       print "Saldo początkowe? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "bieżące saldo = "; bal
        "transakcja? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit

    Poniżej zamieszczono definicję rekurencyjnej funkcji silni.

       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }

  OPCJE READLINE I LIBEDIT
    GNU bc może zostać skompilowany (poprzez opcję konfiguracji) tak, by
    posługiwał się biblioteką GNU edytora wejścia o nazwie readline lub też
    biblioteką BSD libedit.  Umożliwia to użytkownikowi edycję wierszy
    przed wysłaniem ich do bc. Pozwala też na wykorzystanie historii
    poprzednio wprowadzonych wierszy. Przy wybraniu tej opcji bc posiada
    dodatkową zmienną specjalną. Ta specjalna zmienna, history, przechowuje
    liczbę zachowywanych wierszy historii.  Dla readline, wartość -1
    oznacza, że przechowywana jest nieograniczona liczba wierszy historii.
    Ustawienie  wartości history na liczbę dodatnią ogranicza liczbę
    przechowywanych wierszy historii do podanej liczby. Wartość zero
    wyłącza funkcję historii wprowadzonych wierszy. Wartością domyślną jest
    100. Więcej informacji można znaleźć w podręcznikach użytkownika dla
    bibliotek  GNU readline i history oraz BSD libedit.  Nie można
    równocześnie włączyć zarówno readline jak i libedit.

  RÓŻNICE
    Niniejsza wersja bc została zbudowana w oparciu o projekt POSIX
    P1003.2/D11 i zawiera kilka różnic i rozszerzeń w stosunku do tego
    dokumentu i tradycyjnych realizacji. Nie jest wykonana w tradycyjny
    sposób, wykorzystujący polecenie dc(1).  Wersja ta jest pojedynczym
    procesem, analizującym i uruchamiającym kod binarny będący tłumaczeniem
    programu.  Istnieje "nieudokumentowana" opcja (-c) powodująca, że
    program wyświetla kod binarny na  standardowym  wyjściu  zamiast
    wykonywania go. Używana była ona głównie do debuggowania analizatora
    składni i przy przygotowaniu biblioteki matematycznej.

    Głównym źródłem różnic są rozszerzenia, w których jakaś  cecha,
    możliwość programu jest rozbudowana w celu dodania funkcjonalności,
    oraz dodatki, gdzie dodano nowe możliwości.  Poniżej podano listę
    różnic i rozszerzeń.

    Zmienna środowiska LANG
       Niniejsza wersja nie spełnia standardu POSIX przetwarzania
       zmiennej środowiska LANG i wszystkich zmiennych środowiska
       rozpoczynających się na LC_.

    nazwy Tradycyjny i POSIXowy bc posiadają jednoliterowe nazwy funkcji,
       zmiennych i  tablic.  Zostały  one  rozszerzone  do  nazw
       wieloznakowych, rozpoczynających się literą i mogących zawierać
       litery, cyfry i znaki podkreślenia.

    łańcuchy
       Łańcuchy nie mogą zawierać znaków NUL. POSIX stwierdza, że
       wszystkie znaki muszą być zawarte w łańcuchach.

    last  POSIX bc nie posiada zmiennej last. Niektóre implementacje bc
       używają kropki (.) w podobny sposób.

    porównania
       POSIX bc dopuszcza porównania wyłącznie w instrukcjach if, while
       oraz w drugim wyrażeniu instrukcji for. Dodatkowo, w każdej z
       tych instrukcji dopuszczalna  jest  tylko  jedna  operacja
       porównania (relacji).

    instrukcja if, klauzula else
       POSIX bc nie posiada klauzuli else.

    instrukcja for
       POSIX bc wymaga by w instrukcji for występowały wszystkie
       wyrażenia.

    &&, ||, !
       POSIX bc nie posiada operatorów logicznych.

    funkcja read
       POSIX bc nie posiada funkcji read.

    instrukcja print
       POSIX bc nie posiada instrukcji print.

    instrukcja continue
       POSIX bc nie posiada instrukcji continue.

    instrukcja return
       POSIX bc wymaga nawiasów wokół zwracanego wyrażenia.

    parametry tablicowe
       POSIX bc nie obsługuje (obecnie) w pełni parametrów tablicowych.
       Gramatyka POSIX zezwala na użycie tablic w definicjach funkcji,
       ale nie zapewnia metody przekazania tablicy jako bieżącego
       parametru.  (Jest  to  najprawdopodobniej  przeoczenie  w
       zdefiniowanej gramatyce.) Tradycyjne implementacje bc posiadają
       jedynie wywołanie parametrów tablicowych przez wartość.

    format funkcji
       POSIX bc wymaga, by nawias otwierający był w tym samym wierszu,
       co słowo kluczowe define, zaś instrukcja auto w następnym
       wierszu.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc nie wymaga, by były zdefiniowane powyższe operatory
       przypisania "starego typu". Niniejsza wersja zezwala na takie
       przypisania w "starym stylu". Należy skorzystać z instrukcji
       limits, by stwierdzić, czy zainstalowana wersja je rozpoznaje.
       Jeżeli obsługuje ona przypisania w "starym stylu", to instrukcja
       "a =- 1" pomniejszy a o jeden zamiast przypisać a wartość -1.

    spacje w liczbach
       Inne implementacje bc dopuszczają  występowanie  spacji  w
       liczbach. Na przykład, "x=1 3" przypisze wartość 13 zmiennej x.
       Ta sama instrukcja spowoduje błąd składni w opisywanej tu wersji
       bc.

    błędy i wykonanie
       Opisywana implementacja różni się od innych sposobem, w jaki
       wykonywany jest kod w przypadku znalezienia w programie błędów
       składniowych i innych. W przypadku napotkania błędu w definicji
       funkcji, obsługa błędów próbuje odnależć początek instrukcji i
       kontynuować analizę składniową funkcji. Po znalezieniu błędu w
       funkcji, nie jest ona możliwa do wywołania i staje  się
       niezdefiniowana. Błędy składniowe w interaktywnym wykonywaniu
       kodu unieważniają bieżący blok wykonania. Blok wykonania jest
       zakończony końcem linii pojawiającym się po pełnej sekwencji
       instrukcji. Na przykład,
           a = 1
           b = 2
       posiada dwa bloki wykonania a
           { a = 1
            b = 2 }
       ma jeden blok wykonania.  Każdy z błędów wykonania przerywa
       wykonywanie bieżącego bloku wykonania. Ostrzeżenie w trakcie
       wykonywania nie przerywa bieżącego bloku.

    Przerwania
       Podczas sesji interaktywnej sygnał SIGINT (zwykle generowany
       przez znak control-C z terminala) spowoduje przerwanie bieżącego
       bloku wykonywania. Wyświetli on błąd wykonania ("runtime"),
       wskazujący która funkcja została przerwana. Po wyczyszczeniu
       wszystkich struktur (runtime structures) wykonania, zostanie
       wyświetlony komunikat informujący użytkownika, że bc jest gotów
       do  przyjmowania  kolejnych  danych.  Wszystkie  uprzednio
       zdefiniowane  funkcje  pozostają zdefiniowane, zaś wartości
       wszystkich zmiennych innych niż zmienne typu auto są wartościami
       sprzed przerwania. Podczas procesu oczyszczania struktur danych
       usuwane są wszystkie zmienne typu auto oraz parametry funkcji.
       W czasie sesji nieinteraktywnej sygnał SIGINT przerywa wykonanie
       całego bc.

  OGRANICZENIA
    Poniżej podano obecne ograniczenia opisywanego procesora bc.  Niektóre
    z nich mogą być zmienione podczas instalacji. Faktyczne ograniczenia
    można sprawdzić za pomocą instrukcji limits (ograniczenia).

    BC_BASE_MAX
       Maksymalna podstawa pozycyjnego układu, w którym wyprowadzane są
       wyniki obecnie ustawiona jest na 999. Maksymalną podstawą układu
       wejściowego jest 16.

    BC_DIM_MAX
       Obecnie ustawione jest arbitralne ograniczenie do 65535 (w
       wersji rozpowszechnianej). Twoja instalacja może być inna.

    BC_SCALE_MAX
       Liczba cyfr po kropce dziesiętnej ograniczona jest do INT_MAX
       cyfr. Także liczba cyfr przed kropką dziesiętną ograniczona jest
       do INT_MAX cyfr.

    BC_STRING_MAX
       Maksymalnie w łańcuchu może wystąpić INT_MAX znaków.

    wykładnik
       Wartość wykładnika w operacji potęgowania (^) ograniczona jest
       do LONG_MAX.

    nazwy zmiennych
       Obecnie nie może być więcej niż 32767 unikalnych nazw w każdym z
       rodzajów: zmiennych prostych, tablic i funkcji.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    bc przetwarza następujące zmienne środowiska:

    POSIXLY_CORRECT
       To samo, co opcja -s. Tryb zgodności z POSIX.

    BC_ENV_ARGS
       Inny sposób przekazywania argumentów do bc. Format jest taki
       sam, jak argumentów wiersza poleceń. Argumenty te przetwarzane
       są na początku, więc pliki podane w argumentach środowiska
       przetwarzane są przed plikami podanymi jako argumenty wiersza
       poleceń. Umożliwia to użytkownikowi ustawienie "standardowych"
       opcji i plików, jakie będą przetwarzane przy każdym wywołaniu
       bc.  Pliki podane w zmiennych środowiska zawierają zwykle
       definicje funkcji, które użytkownik chce mieć zdefiniowane przy
       każdym uruchomieniu bc.

    BC_LINE_LENGTH
       Powinna to być liczba całkowita (integer) podająca ilość znaków
       w wierszu wynikowym. Obejmuje ona znaki odwrotnego ukośnika i
       nowej linii dla długich liczb.

DIAGNOSTYKA

    Jeżeli któryś z plików podanych w wierszu poleceń nie może zostać
    otwarty bc zgłosi, że plik ten jest niedostępny i przerwie pracę.
    Istnieją też komunikaty diagnostyczne kompilacji i wykonania, które
    powinny być zrozumiałe.

BŁĘDY

    Obsługa błędów (error recovery) nie jest jeszcze bardzo dobra.

    Błędy proszę zgłaszać (w jęz.angielskim) na adres bug-bc@gnu.org.
    Upewnij się, że pole tematu wiadomości zawiera gdzieś słowo ``bc''.

AUTOR

    Philip A. Nelson
    phil@cs.wwu.edu

PODZIĘKOWANIA

    Autor chciałby podziękować Steve'owi Sommars (Steve.Sommars@att.com) za
    jego szeroką pomoc w testowaniu tej implementacji. Podsunął on wiele
    cennych sugestii. Dzięki jego zaangażowaniu jest to o wiele lepszy
    produkt.

ZOBACZ TAKŻE

    dc(1), expr(1), awk(1)