Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    bison - generator parserów w wersji GNU (zastępuje program yacc)

SKŁADNIA

    bison [ -b przedrostek-nazwy-pliku ] [ --file-prefix=przedrostek-nazwy-
    pliku ] [ -d ] [ --defines ] [ -k ] [ --token-table ] [ -l ] [ --no-
    lines ] [ -n ] [ --no-parser ] [ -o plik-wyjciowy ] [ --output-
    file=plik-wyjciowy ] [ -p przedrostek ] [ --name-prefix=przedrostek ]
    [ -r ] [ --raw ] [ -t ] [ --debug ] [ -v ] [ --verbose ] [ -V ] [
    --version ] [ -y ] [ --yacc ] [ -h ] [ --help ] [ --fixed-output-files
    ] plik

OPIS

    bison jest generatorem parserów w stylu programu yacc(1) i powinien być
    zgodny z plikami wejściowymi stworzonym dla tego programu.

    Pliki wejściowe powinny mieć rozszerzenie .y zgodnie z konwencją
    programu yacc.  W przeciwieństwie do plików tworzonych przez program
    yacc, pliki wyjściowe nie mają stałego przedrostka nazw, lecz używają
    przedrostka nazwy pliku wejściowego. Na przykład, plik z opisem
    gramatyki o nazwie parse.y posłuży do stworzenia parsera w pliku o
    nazwie parse.tab.c, zamiast y.tab.c, jak w programie yacc.

    Ten opis opcji rozpoznawanych przez program bison został zaadaptowany z
    rozdziału Invocation pochodzącego z opisu bison.texinfo, który powinien
    być traktowany jako autorytatywne źródło informacji.

    bison rozpoznaje zarówno tradycyjne, jednoliterowe opcje, jak i łatwe
    do zapamiętania, długie nazwy opcji. Długie nazwy opcji rozpoczynają
    się od --, zamiast -. Mogą być one skracane do takiej długości, aby
    nadal były unikalne. Jeżeli po długiej opcji musi nastepować jej
    parametr, musi on być połączony z nazwą opcji znakiem =.

  OPCJE
    -b przedrostek-pliku
    --file-prefix=przedrostek pliku
       Określa przedrostek nazwy pliku stosowany do wszystkich plików
       wyjściowych. Nazwy są tworzone zgodnie z następującym wzorem:
       file-prefix.c.

    -d
    --defines
       Utwórz dodatkowy plik z definicjami makroinstrukcji dla nazw
       symboli terminalnych zdefiniowanych w pliku gramatyki oraz z
       definicją typu wartości semantycznej YYSTYPE, jak również z
       deklaracjami zmiennych zewnętrznych.

       Jeżeli plik z parserem nosi nazwę nazwa.c, to plik z definicjami
       zostanie nazwany nazwa.h.

       Ten plik jest niezbędny, jeżeli chcesz umieścić definicję
       funkcji yylex w oddzielnym pliku źródłowym, ponieważ funkcja
       yylex musi mieć dostęp do kodów symboli terminalnych oraz do
       zmiennej yylval.

    -r
    --raw Numery symboli terminalnych znajdujące się w pliku nazwa.h są
       zazwyczaj kompatybilne z programem Yacc. Jeżeli podana zostanie
       ta opcja, użyta zostanie numeracja  charakterystyczna  dla
       programu Bison. (numeracja programu Yacc rozpoczyna się od 257,
       z wyjątkiem symboli jednoznakowych; Bison numeruje wszystkie
       symbole po kolei poczynając od liczby 3).

    -k
    --token-table
       Ta opcja powoduje, że w pliku name.tab.c znajdzie się lista
       symboli terminalnych posortowana pod względem wartości symboli
       (nie nazw); jest to zdefiniowane w tablicy yytname. W pliku
       znajdą się również definicje  stałych  YYNTOKENS,  YYNNTS,
       YYNRULES, i YYNSTATES.

    -l
    --no-lines
       Nie  umieszczaj  w  pliku  z  parserem poleceń #line dla
       preprocesora. Normalnie bison umieszcza je w tym pliku, aby
       kompilator oraz debuggery wykazywały błędy w kontekście twojego
       pliku źródłowego z gramatyką. Ta opcja powoduje, że błędy będą
       wykazywane w kontekście pliku zawierającego parser, traktując go
       jak niezależny plik na równych prawach.

    -n
    --no-parser
       Nie generuj kodu parsera; generuj tylko deklaracje. Utworzony
       plik name.tab.c będzie zawierał wyłącznie deklaracje stałych.
       Dodatkowo, w pliku name.act znajdzie się wyrażenie switch
       zawierające wszystkie przetłumaczone definicje akcji.

    -o plik-wyjciowy
    --output-file=plik-wyjciowy
       Określ nazwę pliku wyjciowego zawierającego definicję parsera.

       Nazwy pozostałych plików są tworzone z nazwy pliku wejciowego
       zgodnie z zasadami opisanymi przy opcjach -v i -d.

    -p przedrostek
    --name-prefix=przedrostek
       Przedrostek nazw zewnętrznych symboli używanych przez parser.
       Zastępuje standardowy przedrostek yy.  Symbole, których nazwy
       ulegną zmianie, to yyparse, yylex, yyerror, yylval, yychar, i
       yydebug.

       Na przykład, jeżeli użyjesz opcji -p c, wówczas powyższe nazwy
       będą miały postać cparse, clex, itd.

    -t
    --debug
       Umieść  w  pliku  z  parserem  makrodefinicję YYDEBUG aby
       skompilowany został kod pomagający diagnozować problemy (debug
       code).

    -v
    --verbose
       Utwórz dodatkowy plik z dokładnym opisami stanów parsera i akcji
       podejmowanych dla każdego kolejnego symbolu w tych stanach.

       Ten plik opisuje również wszystkie konflikty; zarówno  te
       rozwikłane przez następstwo operatorów, jak i te nierozwikłane.

       Nazwa pliku z opisem jest tworzona przez usunięcie .tab.c lub .c
       z nazwy pliku zawierającego parser i dodanie .output.

       Na przykład, jeżeli plikiem wejściowym jest foo.y, wówczas plik
       zawierający parser nosi nazwę foo.tab.c. Plik z opisem stanów
       będzie nazwany foo.output.

    -V
    --version
       Wypisz numer wersji i zakończ działanie programu

    -h
    --help Wypisz spis opcji i zakończ działanie programu.

    -y
    --yacc
    --fixed-output-files
       Ma to samo działanie, co opcja -o y.tab.c; Plik zawierający
       parser nosi nazwę y.tab.c, a pozostałe pliki y.output i y.tab.h.
       Ta opcja powoduje naśladowanie konwencji programu yacc nazywania
       plików. Poniższy skrypt może być używany jako program yacc:

       bison -y $*

    Długie nazwy opcji mogą być również poprzedzane przez `+' zamiast `--',
    ze względu na kompatybilność z poprzednimi wersjami. W przyszłości ta
    możliwość ma być usunięta, ponieważ jest niekompatybilna ze standardem
    POSIX.2

PLIKI

    /usr/local/lib/bison.simple  prosty parser
    /usr/local/lib/bison.hairy  skomplikowany parser

ZOBACZ TAKŻE

    yacc(1)
    Opis  Bison  Reference  Manual, zawarty w pliku bison.texinfo w
    dystrybucji źródłowej programu bison

DIAGNOSTYKA

    Wszystkiego można się łatwo domyślić.

                   local              bison(1)