Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    chage - zmiana informacji o terminie ważności hasła użytkownika

SKŁADNIA

    chage [opcje] [LOGIN]

OPIS

    Polecenie chage zmienia liczbę dni pomiędzy zmianami hasła i datę
    ostatniej zmiany hasła. Informację tę system wykorzystuje do ustalenia,
    kiedy użytkownik musi zmienić hasło.

OPCJE

    Polecenie chage posiada następujące opcje:

    -d, --lastdayOSTATNI
      Ustawia ilość dni od 1 stycznia 1970 kiedy hało było ostani raz
      zmieniane. Data ważności może być takze prezekazana w formacie
      RRRR-MM-DD (lub formacie używanym lokalnie).

    -E, --expiredateDATA_WAN
      Ustawia datę, począwszy od której konto użytkownika nie będzie już
      dostępne. DATA_WAN jest liczbą dni od 1 stycznia 1970, od której
      konto jest blokowane. Data może być też wyrażona w formacie
      RRRR-MM-DD (lub innej, powszechniej używanej w danym regionie).
      Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z
      administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie
      skorzystać.

      Przekazanie -1 jako DATA_WAN usuwa ograniczenie ważności konta
      użytkownika.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -I, --inactiveNIEAKTYWNE
      Opcja ta służy do ustawiania czasu nieaktywności konta po
      wygaśnięciu ważności hasła, po którym to czasie konto jest
      blokowane. Parametr NIEAKTYWNE jest liczbą dni nieaktywności.
      Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z
      administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie
      skorzystać.

      Przekazanie -1 jako NIEAKTYWNE usuwa ograniczenie nieaktywniści
      konta użytkownika.

    -l, --list
      Wyświetlenie informacji o terminach ważności konta i hasła.

    -m, --mindaysMIN_DNI
      Utawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła na MIN_DAYS.
      Wartość zerowa oznacza, że użytkownik może je zmieniać w dowolnym
      czasie.

    -M, --maxdaysMAX_DNI
      Ustawia maksymalną liczbę dni, przez jakie hasło jest ważne. Gdy
      MAX_DNI plus OSTATNI jest mniejsze niż bieżący dzień, użytkownik
      musi zmienić swoje hasła, zanim będzie mógł skorzystać z konta.
      Zdarzenie to może być zaplanowane z wyprzedzeniem przez
      wykorzystanie opcji -W, ostrzegającej zawczasu użytkownika o
      zbliżającym się terminie zmiany.

      Przekazanie -1 jako MAX_DAYS usuwa sprawdzanie wazności hasła.

    -W, --warndaysDNI_OSTRZ
      Ustawia na DNI_OSTRZ liczbę dni przed upływem ważności hasła. Od
      tego dnia użytkownik będzie ostrzegany o nadchodzącym terminie
      zmiany hasła.

    Jeśli nie podano żadnej opcji, to chage działa w trybie interaktywnym,
    proponując użytkownikowi wartości bieżące dla każdego z pól.
    Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę wartości pola, a podanie
    wartości pustej pozostawia wartość bieżącą. Bieżąca wartość pola
    wyświetlana jest w nawiasach [ ].

UWAGI

    Program chage wymaga do działania chronionego pliku haseł użytkowników
    (shadow).

    Polecenia chage może użyć tylko użytkownik root, za wyjątkiem opcji -l.
    Może się nią posłużyć się użytkownik nieuprzywilejowany do
    stwierdzenia, kiedy wygasa jego własne hasło lub konto.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie chage kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:

    0
      poprawne zakończenie działania programu

    1
      brak dostępu

    2
      niepoprawna składnia polecenia

    15
      nie można znaleźć pliku shadow

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), shadow(5).