Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    cjpeg - konwersja plików graficznych do formatu JPEG

SKŁADNIA

    cjpeg [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    cjpeg dokonuje kompresji podanego pliku (bądź danych ze standardowego
    wejścia, jeżeli nie podano nazwy pliku) i zapisuje na standardowym
    wyjściu plik w formacie JPEG/JFIF. Bieżąca wersja programu obsługuje
    następujące standardy wejściowych plików graficznych: PPM (format
    PBMPLUS color), PGM (format PBMPLUS w skali szarości), BMP, Targa, and
    RLE (format Utah Raster Toolkit).  (RLE tylko w  wypadku,  gdy
    zainstalowana jest biblioteka URT).

OPCJE

    Wszystkie nazwy opcji mogą być skracane, np. -grayscale może być
    zapisana jako -gray lub -gr. Większość "podstawowych" opcji może być
    skrócona nawet do jednej litery. Wielkie i małe litery w nazwach opcji
    nie są rozróżniane (np. -BMP jest równoważne z -bmp).  Akceptowana
    jest też brytyjska pisownia niektórych opcji (np. -greyscale), choć
    nie jest ona poniżej wspominana ze względu na zwięzłość.

    Podstawowe opcje to:

    -quality N
       Skalowanie tablicy kwantyzacji dla dostrojenia jakości obrazu.
       Jakość  może przybierać wartości od 0 (najgorsza) do 100
       (najlepsza). Wartością domyślną jest 75. (Więcej informacji
       poniżej).

    -grayscale
       Tworzenie monochromatycznego pliku JPEG z kolorowego pliku
       wejściowego. Użyj tej opcji podczas kompresji plików BMP w skali
       szarości,  ponieważ  cjpeg nie jest w stanie samodzielnie
       rozpoznać takiego pliku. Dzięki opcji -grayscale otrzymasz
       mniejszy plik wyjściowy.

    -optimize
       Zoptymalizuj parametry kodowania entropii. Bez tej opcji używane
       są domyślne parametry. Opcja -optimize powoduje wyprodukowanie
       mniejszego pliku JPEG, lecz cjpeg działa wolniej i potrzebuje
       znacznie więcej pamięci. Jakość obrazu i prędkość dekompresji
       pozostają bez zmian.

    -progressive
       Stwórz plik JPEG z przeplotem (patrz niżej).

    -targa Plik wejściowy jest w formacie Targa. Pliki Targa zawierające
       pole "identyfikacji" nie są automatycznie rozpoznawane przez
       program cjpeg; dla takich plików trzeba użyć opcji -targa by
       cjpeg traktował te pliki właściwie. Dla większości plików tego
       typu ta opcja nie będzie potrzebna.

    Opcja -quality pozwala na zmniejszanie rozmiaru pliku kosztem jakości
    obrazu. Im wyższa wartość parametru tej opcji, tym bardziej plik
    wyjściowy będzie zbliżony jakością do pliku wejściowego. Zazwyczaj
    powinieneś używać najmniejszej wartości tej opcji, która jeszcze
    produkuje plik wizualnie nieodróżnialny od oryginału. W tym celu
    wartość parametru powinna zawierać się pomiędzy 50 a 95. Domyślna
    wartość  75  przeważnie jest zadowalająca. Jeżeli przy domyślnym
    ustawieniu (75) jakość obrazu jest niewystarczająca, spróbuj zwiększać
    wartość o 5 lub 10 za jednym razem, aż uzyskasz zadowalające rezultaty
    (dla każdego pliku wartość optymalna jest inna).

    -quality 100 wygeneruje tablicę kwantyzacji składającą się z samych
    cyfr 1, minimalizując straty jakości podczas kwantyzacji (wciąż jednak
    występuje strata przy podpróbkowaniu (subsampling) i zaokrąglaniu
    (roundoff)  ).  To  ustawienie  nadaje  się  tylko  do  celów
    eksperymentalnych. Wartości powyżej 95 nie są zalecane przy normalnym
    użytkowaniu; rozmiar skompresowanego pliku gwałtownie rośnie przy
    znikomym wzroście jakości obrazu.

    Idąc w drugą stronę, wartości poniżej 50 wyprodukują bardzo mały plik o
    bardzo niskiej jakości. Wartości około 5 lub 10 mogą być przydatne
    podczas przygotowywania biblioteki plików graficznych. Na przykład,
    spróbuj opcji -quality 2 (lub w pobliżu), aby uzyskać zadziwiające
    efekty kubistyczne. (Notabene: wartości poniżej 25 generują 2-bajtowe
    tablice kwantyzacji, które w standardzie JPEG są opcjonalne. cjpeg
    wypisuje ostrzeżenie gdy podasz taką wartość jakości obrazu, ponieważ
    niektóre dekodery JPEG mogą nie być w stanie zdekompresować takiego
    pliku, użyj opcji -baseline aby zapewnić kompatybilność przy tak
    niskich wartościach jakości).

    Opcja -progressive tworzy plik JPEG z przeplotem. W pliku tego typu
    dane są przechowywane jako wiele ekranów o powiększającej się jakości.
    Jeżeli plik jest transmitowany przez powolne łącze, dekoder może bardzo
    szybko wyświetlic pierwszy ekran, jako niskojakościową wersję obrazu,
    następnie podnosząc jakość podczas wyświetlania kolejnych ekranów.
    Końcowy efekt jest identyczny ze standardowym plikiem JPEG o tym samym
    ustawieniu jakości. Rozmiar pliku również jest taki sam, a często nieco
    mniejszy. Uwaga: pliki JPEG z przeplotem nie są jeszcze rozpoznawane
    przez wiele programów, więc znaczna liczba dekoderów nie będzie w
    stanie ich wyświetlić.

    Opcje dla zaawansowanych użytkowników:

    -dct int
       użyj całkowitoliczbowej metody DCT (wartość domyślna).

    -dct fast
       użyj szybkiej całkowitoliczbowej metody DCT (niższa jakość)

    -dct float
       użyj zmiennoprzecinkowej metody  DCT.  Jest  ona  odrobinę
       dokładniejsza  niż  metoda  całkowitoliczbowa,  lecz  dużo
       wolniejsza, jeżeli twój komputer nie ma szybkiego koprocesora
       arytmetycznego. Rezultaty używania tej metody mogą się różnić na
       rozmaitych komputerach, podczas gdy metoda całkowitoliczbowa
       powina  dawać  zawsze  te  same  rezultaty. Szybka metoda
       całkowitoliczbowa jest dużo mniej dokładna niż dwie pozostałe.

    -restart N
       Dołącz do pliku JPEG znacznik restartu co N rzędów MCU (lub co N
       bloków MCU, jeżeli do liczby jest dołączona litera "B").
       -restart 0 (wartość domyślna) oznacza brak znaczników restartu.

    -smooth N
       Wygładzanie obrazu wejściowego w celu wyeliminowania zakłóceń
       wynikłych z zastosowania ditheringu. N (od 1 do 100) opisuje
       poziom wygładzania obrazu. 0 (wartość domyślna) oznacza brak
       wygładzania.

    -maxmemory N
       Nałożenie  limitu  na  ilość  pamięci  zużywanej  podczas
       przetwarzania dużych obrazów. Wartość liczona jest w tysiącach
       bajtów bądź w milionach bajtów, jeżeli do liczby dołączona jest
       litera "M". Na przykład: -max 4m oznacza 4000000 bajtów. Jeżeli
       wymagana jest większa ilość pamięci, użyte zostaną  pliki
       tymczasowe.

    -outfile nazwa
       Zapisanie  pliku wynikowego pod nazwą "nazwa", zamiast na
       standardowym wyjściu.

    -verbose
       Wypisuj komunikaty diagnostyczne. Im więcej opcji -v tym więcej
       informacji  będzie  wypisywanych.  Podczas  startu programu
       wypisywana jest również informacja o wersji.

    -debug To samo, co -verbose.

    Opcja -restart wstawia do pliku znaczniki pozwalające dekoderowi JPEG
    na zniwelowanie efektów uszkodzenia pliku np. podczas transmisji. Bez
    znaczników restartu dowolne uszkodzenie pliku spowoduje niemożność
    wyświetlenia pliku w całości.  Gdy w pliku znajdują się znaczniki,
    pominięta zostanie tylko część  pliku  znajdująca  się  pomiędzy
    uszkodzeniem, a kolejnym znacznikiem. Znaczniki zajmują oczywiście
    dodatkową przestrzeń w pliku. Zalecane jset używanie opcji -restart 1
    dla plików, które mają być transmitowane przez sieci o niskim poziomie
    transmisji, jak np. Usenet.

    Opcja -smooth odfiltrowuje z pliku zakłócenia wpływające na jakość
    odtworzenia drobnych szczegółów obrazu. Jest ona użyteczna podczas
    konwersji  plików  poddanych  ditheringowi.  Nieduży  wpółczynnik
    wygładzania (10 do 50) usuwa zakłócenia powstałe podczas ditheringu,
    dzięki czemu wynikowy plik JPEG jest mniejszy i ma lepszą jakość. Zbyt
    duży współczynnik wygładzania spowoduje rozmycie obrazu.

    Opcje dla magików:

    -baseline
       Generacja  tabel  kwantyzacji  kompatybilnych z podstawowym
       standardem JPEG.  Powoduje to używanie 8-bitowych wartości
       kwantyzacji nawet przy niskim ustawieniu jakości obrazu (opcja
       -quality). Ta opcja jest dosyć nieszczęśliwie nazwana, ponieważ
       nie zawsze wymusza zgodność z podstawową wersją formatu JPEG. Na
       przykład, możesz użyć -baseline i -progressive jednocześnie.)

    -qtables plik
       Użyj tablic kwantyzacji zawartych w podanym pliku.

    -qslots N[,...]
       Wybierz tablice kwantyzacji używane dla każdego z kolorów
       bazowych.

    -sample HxV[,...]
       Ustaw współczynnik próbkowania dla każdego z kolorów bazowych.

    -scans plik
       Do skanowania użyj skryptu (scan script) o podanej nazwie.

    Opcje dla "magików" przeznaczone są do eksperymentowania ze standardem
    JPEG. Jeżeli nie wiesz do czego służą, nie używaj ich. Są one
    dokładniej opisane w pliku wizard.doc.

PRZYKŁADY

    Przykład konwersji pliku PPM o nazwie foo.ppm do pliku foo.jpg ze
    współczynnikiem jakości 60.

       cjpeg -quality 60 foo.ppm > foo.jpg

PODPOWIEDZI

    Kolorowe pliki GIF nie są zbyt dobrze kompresowane do standardu JPEG,
    ponieważ standard ten służy zasadniczo do kompresji plików o 24-bitowym
    kolorze. W szczególności, nie staraj się kompresować komiksów, grafiki
    składającej się głównie z linii oraz generalnie obrazów składajacych
    się z jedynie kilku różnych kolorów. Do tych zastosowań nadaje się
    format GIF. Jeżeli jednak koniecznie chcesz skompresować plik GIF do
    formatu JPEG, powinieneś skupić się na doborze wartości dla opcji
    -quality i -smooth. -smooth 10 często może być pomocne.

    Unikaj kilkukrotnej kompresji/dekompresji do/z formatu JPEG, ponieważ
    straty jakości będą się nawarstwiać. Po około 10 cyklach jakość obrazu
    wyraźnie spadnie w stosunku do jakości po zaledwie jednym cyklu.
    Podczas dokonywania zmian w obrazie najlepiej jest używać innego
    formatu, który używa bezstratnej kompresji.

    Opcji -optimize warto używać podczas tworzenia "ostatecznej" wersji do
    celów archiwizacji lub publikacji (elektronicznej). Dobrym rozwiązaniem
    jest też używanie niskiego wpółczynnika jakości (-quality) do tworzenia
    bardzo małych plików JPEG; kompresja daje wtedy znacznie lepsze
    rezultaty niż dla dużych plików. (Tryb -optimize jest zawsze używany
    podczas tworzenia plików JPEG z przeplotem).

ŚRODOWISKO

    JPEGMEM
       Wartość tej zmiennej stanowi limit pamięci. Sposób określania
       wartości jest opisany przy opcji -maxmemory. Jeżeli JPEGMEM
       istnieje, jej wartość ma wyższy priorytet niż wartość ustalona
       podczas kompilacji. Z kolei jeszcze wyższy priorytet ma opcja
       -maxmemory.

ZOBACZ TAKŻE

    djpeg(1), jpegtran(1), rdjpgcom(1), wrjpgcom(1)
    ppm(5), pgm(5)
    Wallace, Gregory K. "The JPEG Still Picture Compression Standard",
    Communications of the ACM, April 1991 (vol. 34, no. 4), pp. 30-44.

AUTOR

    Independent JPEG Group

PROBLEMY

    Kodowanie arytmetyczne nie jest obsługiwane z przyczyn prawnych.

    Pliki wejściowe w formacie GIF nie są już obsługiwane, aby nie naruszać
    patentu Unisys LZW. Do odczytywania plików  GIF  użyj  programu
    licencjonowanego przez Unisys (mimo wszystko, konwersja plików GIF do
    formatu JPEG nie jest zalecana).

    Nie są obsługiwane wszystkie wersje plików BMP i Targa.

    Opcja -targa to nie błąd, jest ona bardzo pomocna. (Byłaby błędem,
    gdyby twórcy formatu Targa lepiej go przemyśleli).

    Program wciąż nie jest tak szybki, jak byśmy chcieli.

                 20 marca 1998            cjpeg(1)