Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    crontab - zarządzanie plikami crontab należącymi do użytkowników (V3)

SKŁADNIA

    crontab [ -u nazwa_użytkownika ] plik
    crontab [ -u nazwa_użytkownika ] { -l | -r | -e }

OPIS

    crontab  jest programem służącym do instalacji, deinstalacji lub
    oglądania zawartości tabel używanych przez demon cron z pakietu Vixie
    Cron.  Każdy użytkownik może posiadać własną tabelę. Tabele cron są
    plikami przechowywanymi w katalogu /var lecz  nie  powinny  być
    bezpośrednio modyfikowane.

    Jeżeli istnieje plik allow, użytkownik musi być w nim wymieniony, by
    mieć możliwość używania polecenia crontab. Jeżeli nie istnieje plik
    allow  lecz istnieje plik deny, użytkownik nie może być w nim
    wymieniony, by używać tego polecenia. Jeżeli nie istnieje żaden z tych
    plików, wówczas dostępność polecenia zależy od ustawień konkretnego
    systemu. Możliwa jest zarówno sytuacja, kiedy każdy użytkownik ma
    dostęp do tego polecenia, jak i sytuacja, kiedy dostęp do niego ma
    tylko administrator.

    Jeżeli podana zostanie opcja -u, określa ona użytkownika, którego
    tabele cron mają być modyfikowane. Jeżeli ta opcja nie jest podana,
    modyfikowane będą tabele należące do użytkownika  uruchamiającego
    program.  Zauważ, że polecenie su(8) może zdezorientować program
    crontab.  Jeżeli uruchamiasz crontab po  wydaniu  polecenia  su,
    powinieneś zawsze używać opcji -u ze względów bezpieczeństwa.

    Pierwsza forma wywoływania programu crontab służy do utworzenia nowej
    tabeli na podstawie podanego  pliku  lub  danych  pobranych  ze
    standardowego wejścia, jeżeli podana zostanie pseudo-nazwa pliku ``-''.

    Opcja -l powoduje wypisanie bieżącej tabeli na standardowym wyjściu.

    Opcja -r usuwa bieżącą tabelę.

    Opcja -e służy do modyfikacji bieżącej tabeli przy pomocy edytora,
    którego nazwa znajduje się w jednej ze zmiennych środowiskowych VISUAL
    lub EDITOR. Po opuszczeniu edytora zmodyfikowana tabela zostanie
    automatycznie zainstalowana.

ZOBACZ TAKŻE

    crontab(5), cron(8)

PLIKI

    /etc/cron.allow
    /etc/cron.deny

STANDARDY

    Polecenie  crontab jest zgodne ze standardem IEEE Std1003.2-1992
    (``POSIX''). Nowa składnia polecenia różni się od składni używanej
    przez poprzednie wersje Vixie Cron, jak również od klasycznej składni
    V3.

DIAGNOSTYKA

    Po uruchomieniu programu z błędną opcją pojawi się zrozumiały opis
    popełnionego błędu.

AUTOR

    Paul Vixie <paul@vix.com>