Provided by: deborphan_1.7.23_i386 bug

NAZWA

    deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych

SKŁADNIA

    deborphan [OPCJA]... [PAKIET]...

OPIS

    deborphan wyszukuje te pakiety, od których nie zależą inne pakiety.
    Domyślnie przeszukiwane są tylko sekcje libs i oldlibs, tak aby znaleźć
    nieużywane biblioteki.

    Jeżeli podano opcjonalną listę pakietów, to sprawdzone będą zależności
    tylko w tych pakietach. Wyniki są wypisywane na standardowym wyjściu
    (stdout), tak jakby podano opcję --show-deps. Wyszukiwanie określonych
    pakietów, pokaże te pakiety niezależnie od ich priorytetu. Można podać
    -, aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia.

OPCJE

    -h, --help
       Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.

    -v, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

    -f, --status-file=PLIK
       Używa podanego PLIKU jako pliku stanu.

  MODYFIKATORY WYJŚCIA
    -d, --show-deps
       Show a list of all installed packages and name the packages that
       depend on them.

    -P, --show-priority
       Wyświetla priorytety znalezionych pakietów.

    -z, --show-size
       Wyświetla rozmiar wyszukanych pakietów.

    -s, --show-section
       Pokazuje nazwy sekcji znalezionych pakietów.

    --no-show-section
       Wyłącza pokazywanie nazw sekcji, kiedy wartością domyślną jest
       ich pokazywanie (patrz --all-packages).

  MODYFIKATORY WYSZUKIWANIA
    -n, --nice-mode
       Włącza tryb "miły". W trybie tym sprawdzane jest, czy są
       zainstalowany pakiety "sugerujące" lub "polecające" wyszukany
       pakiet. Jeżeli tak, to pakiet zostanie zaznaczony jako używany,
       a jeżeli użyto opcji --show-deps, to pakiety sugerujące dany
       pakiet zostaną wypisane tak, jakby od niego zależały.

    -a, --all-packages
       Przeszukuje wszystkie pakiety, a nie tylko te, które są w sekcji
       libs. Najlepiej używać (jeżeli w ogóle używać) w połączeniu z
       --priority. Opcja ta uaktywnia również --show-section.

    --libdevel
       Oprócz sekcji libs i oldlibs przeszukuje także sekcję libdevel.

    -e, --exclude=LISTA
       Podczas wyszukiwania pomija pakiety występujące na (rozdzielonej
       przecinkami) liście LISTA, tak jakby nie były wymienione w pliku
       stanu pakietów.

    -p, --priority=PRIORYTET
       Pokazuje tylko pakiety o priorytecie równym lub większym od
       podanego  PRIORYTETU. PRIORYTET może przyjmować wartości z
       zakresu 1-5 lub być jednym z następujących: required, important,
       standard, optional, extra. Domyślną wartością PRIORYTETU jest 2
       (important).

    -H, --force-hold
       Ignoruje flagę "hold" (zatrzymany) pakietu. Bez tej opcji
       pakiety z flagą "hold" nie będą wyświetlane.

    --find-config
       Ta opcja wyszuka te niezainstalowane pakiety, których pliki
       konfiguracyjne wciąż istnieją w systemie. Włącza też opcję -a.

  ZARZĄDZANIE PLIKIEM ZATRZYMAŃ
    -A, --add-keep PAKIET1...PAKIETn
       Dodaje pakiety do listy pakietów zatrzymanych (tj.  nigdy
       niepokazywanych, niezależnie od ich stanu). Można podać '-', aby
       lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia. Uwaga:
       wielkość liter w nazwach pakietów jest istotna.

    -R, --del-keep PAKIET1...PAKIETn
       Usuwa  pakiety  z  listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy
       niepokazywanych, niezależnie od ich stanu). Można podać '-', aby
       lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia. Jeżeli
       dany pakiet nie ma żadnych zależności, to następne uruchomienie
       programu deborphan pokaże ten pakiet.

    -L, --list-keep
       Wyświetla listę zatrzymanych pakietów.

    -Z, --zero-keep
       Usuwa całą listę zatrzymanych pakietów. Ta opcja działa tylko w
       połączeniu z opcją -A.

    -k, --keep-file=PLIK
       Używa podanego PLIKU do przetrzymywania listy zatrzymanych
       pakietów.

  ZGADYWANIE
    --guess-*
       deborphan może spróbować zgadnąć, które pakiety mogą być niezbyt
       użyteczne dla Ciebie, analizując nazwę i/lub opis pakietu.
       Założy, że pakiet jest w sekcji main/libs i pokaże go tak, jakby
       był biblioteką. Metoda ta pod żadnym względem nie jest doskonała
       ani wiarygodna, tak więc prosimy, aby używać jej ostrożnie!

    Następujące opcje można poprzedzić przez --guess:

    perl  Ta  opcja próbuje znaleźć moduły perla. Próbuje dopasować
       ^lib.*-perl$.

    python Ta opcja próbuje znaleźć moduły pythona. Próbuje dopasować
       ^python[[:digit:]]*-.

    pike  Ta opcja próbuje znaleźć moduły pike'a. Próbuje dopasować
       ^pike[[:digit:]]*-.

    ruby  Ta opcja próbuje znaleźć moduły ruby'ego. Próbuje dopasować
       ^lib.*-ruby$.

    interpreters
       Próbuje wyszukać wszystkie moduły interpretatorów (tj. włącza
       opcje ruby, pike, python i perl).

    section
       Ta opcja próbuje wyszukać biblioteki, które zostały przypadkowo
       umieszczone w niewłaściwej sekcji. Próbuje dopasować wyrażenie
       regularne ^lib, ale nie wtedy, gdy nazwa pakietu kończy się
       jednym z: -dbg, -doc, -perl lub -dev.

    dev  Ta  opcja  próbuje  znaleźć pakiety używane do rozwijania
       oprogramowania, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -dev.
       Patrz także opcja --libdevel.

    debug Ta  opcja próbuje znaleźć pakiety używane do debuggowania
       oprogramowania, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -dbg.

    common Ta opcja próbuje znaleźć pakiety współdzielone, tj. pakiety,
       których nazwa kończy się na -common.

    data  Ta opcja próbuje znaleźć pakiety zawierające dane programów, tj.
       pakiety, których nazwa kończy się na -data.

    doc  Ta opcja próbuje znaleźć pakiety z dokumentacją, tj. pakiety,
       których nazwa kończy się na -doc.

    dummy Ta opcja próbuje znaleźć pakiety puste ("dummy"), tj. pakiety,
       których krótki opis zawiera słowo dummy lub transational.

    all  Próbuje wszystkiego z powyższych.

    only  Całkowicie ignoruje sekcje pakietów i wyszukuje po nazwie lub
       opisie pakietów. Opcja musi być używana w połączeniu z jedną lub
       większą liczbą powyższych opcji --guess. W przeciwnym razie
       deborphan nic nie wypisze.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/status
       Stany dostępnych pakietów. Więcej szczegółów można znaleźć w
       sekcji INFORMACJE O PAKIETACH strony podręcznika dpkg.

    /var/lib/deborphan/keep
       Rozdzielona znakami nowej linii lista pakietów, które należy
       zachować. Nazwy pakietów nie są wymienione w żadnym konkretnym
       porządku.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(8), dselect(8), orphaner(8), editkeep(8), cruft(8), xargs(1)

BŁĘDY

    Jeżeli  zgłaszasz  błąd,  prosimy  o  dołączenie  Twojego  pliku
    /var/lib/dpkg/status. Pomoże nam to w powtórzeniu błędu.

AUTORZY

    deborphan napisał Cris van Pelt <"Cris van Pelt"@tribe.eu.org>, ale
    obecnie opiekuje się nim Peter Palfrader <weasel@debian.org>