Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    dialog - wyświetla dialogi ze skryptów powłoki

SKŁADNIA

    dialog --clear
    dialog --create-rc plik
    dialog [ --title tytu ] [ --backtitle tytu_ta ] [ --clear ] [
    --separate-output ] opcje-okienka

OPIS

    Dialog jest programem, który umożliwi Ci prezentowanie różnych pytań
    lub wyświetlanie komunikatów przy użyciu okienek dialogowych ze skryptu
    powłoki. Obecnie rozpoznawane są następujące okienka dialogowe:

    yes/no box, menu box, input box, message box, text box, info box,
    checklist box, radiolist box i gauge box.

OPCJE

    --clear
       Ekran zostanie wyczyszczony po wyjściu z programu.

    --create-rc plik
       Ponieważ dialog obsługuje konfigurację podczas działania, można
       tego użyć do wygenerowania przykładowego pliku konfiguracyjnego
       do podanego pliku.

    --separate-output
       Dla widgetów checklist, produkuj wyjście w osobnych liniach, bez
       cytowania. Umożliwia to przetwarzanie przez inny program.

    --title tytu
       Podaje napis tytuu, który będzie wyświetlony na górze okna
       dialogowego.

    --backtitle tytu_ta
       Podaje napis tytuu_ta, który będzie wyświetlony w tle, na
       górze ekranu.

    Opcje okienek

    --yesno tekst wysoko szeroko
       Okienko dialogowe yes/no o wielkości wysoko linii na szeroko
       kolumn. Napis przekazywany jako tekst jest wyświetlany wewnątrz
       okna dialogowego. Jeśli napis jest zbyt długi, aby mógł się
       zmieścić w linii, zostanie podzielony w odpowiednich miejscach
       na wiele linii. Napis tekst może także zawierać podnapis "\n"
       lub znaki nowej linii. `\n', umożliwiające ręczne kontrolowanie
       łamania linii. To okienko dialogowe jest użyteczne do zadawania
       pytań, które wymagają od użytkownika odpowiedzi tak lub nie.
       Okienko dialogowe ma guzik Yesi guzik No, między którymi
       użytkownik może się przełączać, przyciskając klawisz TAB.

    --msgbox tekst wysoko szeroko
       Okienko msgbox jest bardzo podobne do okienka yes/no. Jedyna
       różnica między nimi to to, że msgbox posiada tylko pojedynczy
       guzik OK Możesz używać tego okienka dialogowego do wyświetlania
       komunikatów. Po przeczytaniu  komunikatu,  użytkownik  może
       nacisnąć klawisz ENTER, a dialog dialog zakończy działanie i
       wywołujący go skrypt będzie mógł kontynuować.

    --infobox tekst wysoko szeroko
       okienko dialogowe infobox jest ogólnie podobne do msgbox.
       Jednak w tym wypadku, dialog zakończy działanie natychmiast po
       wyświetleniu wiadomości użytkownikowi. Po zakończeniu ekran nie
       jest czyszczony, więc wiadomość pozostanie na ekranie dopóki
       skrypt jej nie wyczyści. Jest to użyteczne, jeśli chcesz
       informować o przebiegu jakichś operacji, które wymagają trochę
       czasu.

    --inputbox tekst wysoko szeroko [init]
       Okienko dialogowe inputbox jest użyteczne gdy chcesz zadawać
       pytania, które wymagają jakiegoś napisu w odpowiedzi. Jeśli
       podano parametr init, to jest on używany do zainicjowania napisu
       wejściowego. Podczas pobierania napisu, BACKSPACE może być
       używany do poprawiania literówek. Jeśli napis wejściowy jest
       dłuższy niż rozmiar okienka, to zostanie zaskrollowany. Po
       wyjściu, napis wejściowy zostanie wydrukowany na stderr.

    --textbox plik wysoko szeroko
       Okienko dialogowe textbox umożliwia wyświetlenie zawartości
       pliku w okienku dialogowym. Jest to prosta przeglądarka plików
       tekstowych. Użytkownik może poruszać się w pliku, przyciskając
       klawisze UP/DOWN, PGUP/PGDN i HOME/END. Jeśli linie są zbyt
       długie, aby pomieścić się w okienku, można je przewijać przy
       użyciu  klawiszy  LEWO/PRAWO.  Udostępniono również funkcje
       przeszukiwania w przód i w tył.

    --menu tekst wysoko szeroko wysoko-menu [ element opis] ...
       Jak wskazuje nazwa, okienko dialogowe menu jest okienkiem, które
       może być używane do prezentowania listy wyborów w postaci menu,
       z którego użytkownik wybiera pozycję. Każdy wpis składa się z
       napisu opisu i elementu. Element podaje wpisowi nazwę, według
       której można go odróżnić od innych wpisów w menu.  Opis jest
       krótkim  opisem opcji, którą reprezentuje. Użytkownik może
       przemieszczać się między wpisami menu, wciskając  klawisze
       GRA/D.  Pierwsza litera elementu jest skrótem. Mogą nimi być
       też cyfry 1-9. Wyświetlanych jest wysoko-menu wpisów naraz,
       lecz menu może być przewijane jeśli jest ich więcej. Kiedy
       dialog kończy działanie, na stderr drukowany jest element
       wybranej opcji.

    --checklist tekst wysoko szeroko wysoko-listy [element obiekt
    status ] ...
       Okienko dialogowe checklist jest podobne do okienka menu,
       szczególnie w tym, że  znajduje  się  tam  wiele  wpisów
       prezentowanych w postaci menu. Zamiast wybierania wielu wpisów,
       każdy z nich można włączyć lub wyłączyć. Początkowy stan
       włączenia/wyłączenia jest określany przez status. Na koniec, na
       stderr drukowana jest  lista  napisów  elementw,  których
       ustawienia były włączone.

    --radiolist tekst wysoko szeroko wysoko-listy [element obiekt
    status ] ...
       Okienko dialogowe radiolist jest podobne do okienka menu. Jedyną
       różnicą jest to, że możesz wskazać, który wpis jest obecnie
       wybrany, przez ustawienie jego statusu na on.

    --gauge tekst wysoko szeroko procent
       Okienko gauge wyświetla miarkę na dole okienka. Miarka określa
       procentowość. Nowe wartości procentowe są  odczytywane  ze
       standardowego wejścia, jeden integer na linię. Miarka jest
       odnawiana aby odzwierciedlić każdy nowy procent. Okienko kończy
       działanie na EOF.

KONFIGURACJA DZIAŁANIA

    1. Utwórz przykładowy plik konfiguracyjny przy użyciu:

         "dialog --create-rc <file>"

    2. Podczas  uruchamiania  dialog  określa  używane  ustawienia w
      następujący sposób:

      a) jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa DIALOGRC to jej
        wartość określa nazwę pliku konfiguracyjnego.

      b) jeśli nie znaleziono pliku (a), użyj pliku $HOME/.dialogrc.

      c) jeśli plik (b) nie został znaleziony, użyj wkompilowanych
        wartości domyślnych.

    3. Edytuj przykładowy plik konfiguracyjny i skopiuj go w jakieś
      miejsce, gdzie dialog może go znaleźć, jak określono powyżej w
      kroku 2.

ŚRODOWISKO

    DIALOGRC    Zdefiniuj tę zmienną, jeśli chcesz podać nazwę używanego
           pliku konfiguracyjnego.

PLIKI

    $HOME/.dialogrc   domyślny plik konfiguracyjny.

DIAGNOSTYKA

    Status wyjścia jest 0, jeśli dialog zakończył działanie po naciśnięciu
    guzika Yes lub OK, a 1, jeśli wciśnięto guzik No lub Cancel.  W
    przeciwnym wypadku, jeśli pojawią się błędy w dialogu lub gdy dialog
    zostanie opuszczony przez naciśnięcie klawisza ESC, status wyjścia
    wyniesie -1.

BŁĘDY

    Pliki tekstowe, zawierające znaki tab mogą powodować pewne problemy z
    textbox. Znaki tab w plikach tekstowych muszą być najpierw rozwijane w
    spacje.

    Odświeżanie ekranu jest zbyt wolne.

AUTOR

    Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - wersja 0.3

    Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch dla wersji 0.4