Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAZWA

    dpkg-architecture - ustawia i zwraca architekturę budowania pakietów.

SKŁADNIA

    dpkg-architecture [opcje] [polecenia]

OPIS

    dpkg-architecture does provide a facility to determine and set the
    build and host architecture for package building.

    Architektura budowania jest zawsze określana przez wywołanie dpkg i nie
    może być ustawiona w linii poleceń.

    Można podać architekturę komputera przez podanie jednej lub obu opcji
    spośród -a i -t. Wartość domyślna jest określana przez wywołanie
    programu gcc(1), a w razie gdy CC i gcc nie są dostępne, to jest taka
    sama, jak architektura budowania. Wystarczy podać tylko jedną spośród
    opcji -a i -t, ponieważ ta druga zostanie ustawiona na sensowną wartość
    domyślną. Co więcej, często podanie jednej opcji jest lepsze niż
    podanie ich obu naraz, gdyż dpkg-architecture wypisze ostrzeżenie,
    jeśli wartości nie będą sobie odpowiadały.

POLECENIA

    -l   Wyświetla zmienne środowiskowe, po jednej w każdej linii, w
       formacie ZMIENNA=warto. Jest to domyślna akcja.

    -earchitektura-debiana
       Check  for  equality  of  architecture.  By  default
       debian-architecture is compared against the current Debian
       architecture, being the host. This action will not expand the
       architecture wildcards. Command finishes with an exit status of
       0 if matched, 1 if not matched.

    -iarchitecture-wildcard
       Check  for  identity  of  architecture  by  expanding
       architecture-wildcard as an architecture wildcard and comparing
       against the current Debian architecture. Command finishes with
       an exit status of 0 if matched, 1 if not matched.

    -qnazwa-zmiennej
       Wyświetla wartość pojedynczej zmiennej.

    -s   Wyświetla polecenie export, które może być użyte do ustawienia
       zmiennych środowiskowych za pomocą eval.

    -u   Wyświetla polecenie podobne do -s, jednakże ze wszystkimi
       zmiennymi nieustawionymi.

    -c polecenie
       Wykonuje polecenie w środowisku, które ma wszystkie zmienne
       ustawione na wyznaczone wartości.

    -L   Wyświetla listę poprawnych nazw architektur.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    -aarchitektura-debiana
       Ustawia architekturę Debiana.

    -ttyp-systemu-gnu
       Ustawia typ systemu GNU.

    -f   Values set by existing environment variables with the same name
       as used by  the  scripts  are  honored  (i.e.  used  by
       dpkg-architecture), except if this force flag is present. This
       allows the user to override a value even when the call to
       dpkg-architecture is buried in some other script (for example
       dpkg-buildpackage(1)).

WARUNKI

    build machine
      Komputer, na którym pakiet jest budowany.

    komputer-gość
      Architektura, dla której pakiet jest budowany.

    architektura Debiana
      Łańcuch znaków zawierający architekturę Debiana, która określa
      drzewo binarne w archiwum FTP. Przykłady: i386, sparc, hurd-i386.

    maska architektury
      Maska architektury jest specjalnym łańcuchem znaków, który będzie
      pasował do każdej architektury, która jest jego częścią. Ogólna
      postać jest następująca: <jądro>-<procesor>. Przykłady: linux-any,
      any-i386, hurd-any.

    typ systemu GNU
      Łańcuch znaków określający architekturę składający się z dwóch
      części oddzielonych myślnikiem: procesor i system. Przykłady:
      i386-linux-gnu, sparc-linux-gnu, i386-gnu, x86_64-netbsd.

ZMIENNE

    dpkg-architecture ustawia następujące zmienne:

    DEB_BUILD_ARCH
      Architektura wg Debiana komputera, na którym budowany jest pakiet.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Nazwa systemu wg Debiana komputera, na którym budowany jest pakiet.

    DEB_BUILD_ARCH_CPU
      Nazwa procesora wg Debiana komputera, na którym budowany jest
      pakiet.

    DEB_BUILD_GNU_TYPE
      Typ systemu GNU komputera, na którym budowany jest pakiet.

    DEB_BUILD_GNU_CPU
      Część dotycząca CPU z DEB_BUILD_GNU_TYPE

    DEB_BUILD_GNU_SYSTEM
      Cześć dotycząca systemu z DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_ARCH
      Architektura wg Debiana komputera-gościa.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Nazwa systemu wg Debiana komputera-gościa.

    DEB_HOST_ARCH_CPU
      Nazwa procesora wg Debiana komputera-gościa.

    DEB_HOST_GNU_TYPE
      Typ systemu GNU komputera-gościa.

    DEB_HOST_GNU_CPU
      Część dotycząca CUP z DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_SYSTEM
      Część dotycząca systemu z DEB_HOST_GNU_TYPE.

DEBIAN/RULES

    Zmienne środowiskowe ustawione przez dpkg-architecture są przekazywane
    do debian/rules jako zmienne programu make (patrz dokumentacja do
    make). Jednakże nie należy na nich polegać, gdyż psuje to ręczne
    uruchomienie tego skryptu. Zamiast tego, należy zawsze inicjować je,
    używając dpkg-architecture z opcją -q. Poniżej znajduje się parę
    przykładów, które także pokazują, jak można polepszyć wsparcie dla
    kompilacji krzyżowej pakietu:

    Zamiast:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       configure $(ARCH)-linux

    proszę używać:

       DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)

       configure --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)

    Zamiast:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       ifeq ($(ARCH),alpha)
        ...
       endif

    proszę używać:

       DEB_HOST_ARCH := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)

       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
        ...
       endif

    albo jeśli trzeba sprawdzić tylko typ CPU lub OS, należy użyć zmiennych
    DEB_HOST_ARCH_CPU lub DEB_HOST_ARCH_OS.

    In general, calling dpkg in the rules file to get architecture
    information  is deprecated (unless you want to provide backward
    compatibility, see below). Especially the --print-architecture option
    is unreliable since we have Debian architectures which don't equal a
    processor name.

KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA

    Zmienne DEB_HOST_ARCH_CPU oraz DEB_HOST_ARCH_OS są dostępne w miarę
    nowych wersjach dpkg-architecture (od dpkg 1.13.2). Wcześniej w plikach
    debian/rules  sprawdzało  się  zmienne  DEB_HOST_GNU_CPU  lub
    DEB_HOST_GNU_TYPE, które zostały zmienione.

    Wszystkie pliki debian/rules, decydujące na podstawie tych zmiennych,
    jak i co kompilować, powinny być zaktualizowane i przystosowane do
    używane  nowych zmiennych i ich wartości. Aby zachować wsteczną
    kompatybilność  z  poprzednimi  wersjami  dpkg-dev,  można  użyć
    następującego kodu:

       DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_CPU 2>/dev/null)
       DEB_HOST_ARCH_OS := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_OS 2>/dev/null)

       # Bierze pod uwagę wyjście ze starego dpkg-architecture.
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),)
        DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_CPU)
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),x86_64)
         DEB_HOST_ARCH_CPU := amd64
        endif
       endif
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),)
        DEB_HOST_ARCH_OS := $(subst -gnu,,$(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_SYSTEM))
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),gnu)
         DEB_HOST_ARCH_OS := hurd
        endif
       endif

    I podobnie dla DEB_BUILD_ARCH_CPU oraz DEB_BUILD_ARCH_OS.

    Jeśli chcesz wciąż obsługiwać wersje dpkg-dev, które nie zawierają
    dpkg-architecture, to poniższy kod wykonuje to zadanie:

       DEB_BUILD_ARCH := $(shell dpkg --print-architecture)
       DEB_BUILD_GNU_CPU := $(patsubst hurd-%,%,$(DEB_BUILD_ARCH))
       ifeq ($(filter-out hurd-%,$(DEB_BUILD_ARCH)),)
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := gnu
       else
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := linux-gnu
       endif
       DEB_BUILD_GNU_TYPE=$(DEB_BUILD_GNU_CPU)-$(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)

       DEB_HOST_ARCH := $(DEB_BUILD_ARCH)
       DEB_HOST_GNU_CPU := $(DEB_BUILD_GNU_CPU)
       DEB_HOST_GNU_SYSTEM := $(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(DEB_BUILD_GNU_TYPE)

    Umieść podzbiór tych linii na górze pliku debian/rules; te domyślne
    wartości będą nadpisane przez dpkg-architecture, jeśli jest używane.

    Nie ma potrzeby używania pełnego zestawu zmiennych. Można wybrać spójny
    ich zbiór, zawierający wartości używane w pliku rules. Na przykład,
    jeżeli potrzebujesz tylko architektury Debiana komputera, dla którego
    budowany jest pakiet, wystarczające jest użycie `DEB_HOST_ARCH=`dpkg
    --print-architecture`' (tak naprawdę jest to architektura Debiana
    maszyny, na której jest budowany pakiet, ale proszę pamiętać, że
    próbujemy tylko zachować wsteczną zgodność z natywną kompilacją).

    Opcje  -e  i  -i  zostały  wprowadzone w miarę nowych wersjach
    dpkg-architecture (od wersji dpkg 1.13.13).

PRZYKŁADY

    dpkg-buildpackage  akceptuje  opcję  -a  i  przekazuje  ją  do
    dpkg-architecture. Inne przykłady:

       CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build

       eval `dpkg-architecture -u`

    Sprawdzanie, czy architektura jest równa architekturze bieżącej lub
    podanej:

       dpkg-architecture -elinux-alpha

       dpkg-architecture -amips -elinux-mips

    Sprawdzanie, czy architektura bieżąca podana przez -a jest systemem
    Linuksa:

       dpkg-architecture -ilinux-any

       dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-buildpackage(1), dpkg-cross(1).

AUTOR

    dpkg-architecture i ta strona podręcznika ekranowego zostały napisane
    Marcusa Brinkmanna <brinkmd@debian.org>.