Provided by: dpkg_1.14.16.6ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    dpkg-deb - narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb)

SKŁADNIA

    dpkg-deb [opcje] polecenie

OPIS

    dpkg-deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum
    (czyli pakietach) Debiana.

    Do instalowania i usuwania pakietów z systemu służy polecenie dpkg.

    Ponadto można skorzystać z dpkg-deb wywołując dpkg z odpowiednią opcją,
    która zostanie przekazana do dpkg-deb. dpkg uruchomi dpkg-deb i wykona
    żądaną operację.

POLECENIA

    -b, --build katalog [archiwum|katalog]
       Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w katalogu. katalog
       musi zawierać podkatalog o nazwie DEBIAN, w którym zawarte są
       pliki kontrolne, takie jak np. control. Ten katalog nie pojawi
       się w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie umieszczony jako
       informacje kontrolne pakietu, które opisują właściwości pakietu.

       Jeśli  pominięto  opcję  --nocheck,  dpkg-deb odczyta plik
       DEBIAN/control i sprawdzi, czy nie występują w nim błędy
       składniowe lub inne problemy, a następnie wyświetli nazwę
       pakietu, który jest tworzony. dpkg-deb ponadto sprawdzi prawa
       dostępu skryptów instalacyjnych i innych plików znajdujących się
       w katalogu DEBIAN.

       Jeśli nie podano nazwy archiwum, to dpkg-deb zapisze pakiet w
       pliku katalog.deb.

       Jeżeli taki pakiet już istnieje, to zostanie nadpisany.

       Jeśli drugim argumentem jest katalog, to dpkg-deb zapisze pakiet
       pod    nazwą    katalog/pakiet_wersja_arch.deb    lub
       katalog/pakiet_wersja.deb, jeśli nie zostało określone pole
       Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie
       może zostać użyta opcja --no-check, ponieważ dpkg-deb musi
       odczytać plik kontrolny, aby rozpoznać nazwę i wersję pakietu.

    -I, --info archiwum [nazwa-pliku-kontrolnego...]
       Dostarcza informacji o pakiecie.

       Gdy nie podano żadnej nazwy-pliku-kontrolnego, wyświetlana jest
       informacja o zawartości pakietu oraz zestawienie wykorzystanych
       plików kontrolnych.

       W razie podania nazwy-pliku-kontrolnego, dpkg-deb wyświetli
       zawartość tego pliku. Jeśli ten plik nie istnieje, wyświetlony
       zostanie komunikat błędu na standardowe wyjście błędów i program
       zakończy się z kodem błędu 2.

    -W, --show archiwum
       Wyświetla informację o pakiecie binarnym w formacie określonym
       opcją --showformat. W domyślnym formacie w  każdej  linii
       wyświetlane są nazwa i wersja pakietu, oddzielone od siebie
       znakiem tabulacji.

    -f, --field archiwum [nazwa-pola-kontrolnego...]
       Wyświetla zawartość pliku kontrolnego o nazwie control.

       Jeśli nie podano żadnej nazwy-pola-kontrolnego, to wyświetlana
       jest zawartość całego pliku control.

       Jeśli podano nazwę-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wyświetli jej
       zawartość. Gdy podano więcej niż jedną nazwę-pola-kontrolnego,
       to dpkg-deb wyświetli pola wraz z nazwą (oraz dwukropkiem i
       spacją) w takiej kolejności, w jakiej są wymienione w pliku
       kontrolnym.

       Dla  nieodnalezionych  pól  kontrolnych nie są wyświetlane
       komunikaty błędów.

    -c, --contents archiwum
       Wyświetla zawartość archiwum. Wydruk jest podany w takiej
       postaci, jaką generuje polecenie tar.

    -x, --extract katalog archiwum
       Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu.

       Proszę zauważyć, że rozpakowanie pakietu w katalogu głównym nie
       jest odpowiednikiem zainstalowania pakietu! Do tego celu służy
       wyłącznie polecenie dpkg.

       Jeśli wskazany katalog nie istnieje, zostanie utworzony.

    -X, --vextract katalog archiwum
       Działa podobnie do --extract (-x), z tą różnicą, że wyświetla
       nazwy plików, które są rozpakowywane.

    --fsys-tarfile archiwum
       Rozpakowuje pliki z archiwum i wysyła je na standardowe wyjście
       w postaci formatu polecenia tar. Gdy ta operacja zostanie
       połączona z tar'em, możliwe jest rozpakowanie tylko wybranych
       plików z archiwum.

    -e, --control archiwum [katalog]
       Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

       Jeśli katalog nie został określony, pliki są rozpakowywane do
       podkatalogu DEBIAN w katalogu bieżącym.

       W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    --license, --licence
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

OPCJE

    --showformat=format
       Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego
       przez --show. Format jest łańcuchem znaków, który  będzie
       wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

       Argumentem jest łańcuch znaków w postaci "${nazwa-pola}", który
       może się odnosić do dowolnego pola pliku stanu. Listę nazw
       poprawnych pól można łatwo wygenerować, używając opcji -I na tym
       samym pakiecie. Pełne wyjaśnienie opcji formatowania (łącznie z
       sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pól) można znaleźć w
       opisie opcji --showformat w dpkg-query(1).

       Domyślną wartością tego pola jest "${Package}\t${Version}\n".

    -zpoziom_kompresji
       Określa poziom kompresji przekazywany do programu kompresującego
       podczas budowania pakietu.

    -Ztyp_kompresji
       Określa  typ  kompresji używany podczas budowania pakietu.
       Dozwolonymi wartościami są: gzip, bzip2, lzma  oraz  none
       (domyślną wartością jest gzip).

    --new Upewnia się, że dpkg-deb utworzy `nowy' format archiwum. Ta
       opcja jest domyślna.

    --old Wymusza utworzenie przez dpkg-deb `starego' formatu archiwum.
       Ten  format  jest słabo obsługiwany przez narzędzia spoza
       dystrybucji Debiana i obecnie jest przestarzały. Ta opcja jest
       użyteczna  jedynie  w przypadku korzystania z wersji dpkg
       wcześniejszej niż  0.93.76  (wrzesień  1995),  która  była
       opublikowana jedynie dla i386 a.out.

    --nocheck
       Powoduje, że polecenie dpkg-deb --build nie będzie sprawdzać
       zawartości archiwum. W ten sposób można utworzyć niepoprawny
       pakiet, jeśli zajdzie taka potrzeba.

    -D, --debug
       Włącza opcję debugowania. Nie jest to zbyt interesujące.

BŁĘDY

    dpkg-deb -I pakiet1.deb pakiet2.deb działa niepoprawnie.

    Brak sprawdzania autentyczności plików .deb. Tak naprawdę, to nawet nie
    jest sprawdzana suma kontrolna archiwum.

    Nie należy używać dpkg-deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu
    należy korzystać z dpkg, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi
    potrzebne skrypty instalacyjne.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.