Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAZWA

    dpkg-gencontrol - tworzy pliki kontrolne Debiana

SKŁADNIA

    dpkg-gencontrol [opcje]

OPIS

    dpkg-gencontrol  czyta informacje z rozpakowanego zdebianizowanego
    drzewa źródeł i generuje plik kontrolny pakietu binarnego (domyślnie
    jest to debian/tmp/DEBIAN/control), upraszczając i sortując podczas
    tego procesu pola dotyczące zależności.

    Pola Pre-Depends, Depends, Recommends oraz Suggests są upraszczane w
    tej właśnie kolejności przez usuwanie zależności, o których wiadomo, że
    są prawdziwe, ponieważ wynikają z innych mocniejszych zależności.
    Usunięte także będą wszelkie zależności pakietu od samego siebie (w
    zasadzie, usunięte będą wszystkie zależności, które będą prawdziwe, gdy
    będzie instalowana bieżąca wersja pakietu). Mówiąc językiem logiki,
    zachowana będzie cześć wspólna ze zbioru  wszystkich  zależności
    dotyczących tego samego pakietu.

    Pozostałe pola relacyjne (Enhances, Conflicts, Breaks, Replaces oraz
    Provides) także są indywidualnie upraszczane przez wyliczanie sumy
    różnych zależności, jeśli w danym polu pakiet jest wymieniony wiele
    razy.

    dpkg-gencontrol dodaje ponadto wpis dotyczący pakietu binarnego do
    debian/files.

OPCJE

    -vwersja
       Ustawia numer wersji generowanego pakietu binarnego.

    -Vnazwa=warto
       Ustawia  zmienną  podstawienia  wyjścia.  Szczegółowy  opis
       podstawiania  zmiennych  wyjściowych  znajduje  się  w
       deb-substvars(5).

    -Tplik_zmiennych_podst
       Czyta zmienne podstawiania z pliku_zmiennych_podst; domyślnie
       jest to debian/substvars.

    -Dpole=warto
       Nadpisuje lub dodaje wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -Upole Usuwa wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -cplik_kontrolny
       Określa główny plik kontrolny,  z  którego  będą  czytane
       informacje. Domyślnie jest to debian/control.

    -lplik_zmian
       Określa plik zmian, z którego będą czytane informacje. Domyślnym
       plikiem jest debian/changelog.

    -fplik_z_list_plikw
       Czyta lub zapisuje listę plików wydania do pliku podanego jako
       argument tej opcji, zamiast do pliku debian/files.

    -Fformat_pliku_zmian
       Określa format pliku zmian. Domyślnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdującej się przy końcu pliku lub - jeśli
       taka linia nie istnieje - używany jest standardowy format
       Debiana.

    -ppakiet
       Generuje informacje o pakiecie binarnym pakiet. Jeżeli plik
       kontrolny  pakietu  źródłowego wymienia tylko jeden pakiet
       binarny, to opcję tę można pominąć, w przeciwnym wypadku
       wymagane  jest  wskazanie,  dla  którego pakietu binarnego
       wygenerować informacje.

    -nnazwa_pliku
       Określa, że nazwą pliku pakietu będzie nazwa_pliku zamiast
       normalnej nazwy pliku w postaci pakiet_wersja_architektura.deb

    -is, -ip, -isp
       Te opcje są ignorowane w celu zachowania kompatybilności ze
       starszymi  wersjami  dpkg-dev,  obecnie  są  uznawane  za
       przestarzałe. Poprzednio były używane do nakazania programowi
       dpkg-gencontrol włączenia pól Section i Priority do pliku
       kontrolnego. Obecnie jest to domyślne zachowanie. Aby uzyskać
       poprzednie zachowanie, można użyć opcji -U, dzięki której można
       usunąć powyższe pola z pliku kontrolnego.

    -Pkatalog_budowania_pakietu
       Mówi  programowi  dpkg-source,  że pakiet jest budowany w
       katalogu_budowania_pakietu, zamiast w debian/tmp. Katalog ten
       jest  używany  do znalezienia domyślnych wartości zmiennej
       podstawiania Installed-Size i pola w pliku kontrolnym o tej
       samej nazwie (przy użyciu du) oraz domyślnej lokalizacji pliku
       wynikowego.

    -O   Wypisuje plik kontrolny na standardowe wyjście, a nie do pliku
       debian/tmp/DEBIAN/control                  (lub
       katalog_budowania_pakietu/DEBIAN/control, gdy użyto -P).

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

PLIKI

    debian/control
       Główny plik kontrolny, zawierający  niezależne  od  wersji
       informacje zarówno o pakiecie źródłowym, jak i o pakietach
       binarnych, które są tworzone z pakietu źródłowego.

    debian/files
       Lista wygenerowanych plików, które są częścią przygotowywanego
       wydania. dpkg-gencontrol zapisuje tutaj przypuszczalne nazwy
       plików-pakietów binarnych generowanych z pliku kontrolnego.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.