Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAZWA

    dpkg-name - zmienia nazwy pakietów Debiana na pełne

SKŁADNIA

    dpkg-name [opcje] [--] pliki

OPIS

    This manual page documents the dpkg-name program which provides an easy
    way to rename Debian packages into their full package names. A full
    package         name         consists        of
    <package>_<version>_<architecture>.<package_type> as specified in the
    control file of the package. The <version> part of the filename
    consists of the upstream version information optionally followed by a
    hyphen and the revision information. The <package_type> part comes from
    that field if present or fallbacks to deb.

OPCJE

    -a, --no-architecture
       Wynikowy plik nie będzie miał informacji o architekturze.

    -k, --symlink
       Tworzy dowiązanie symboliczne, zamiast przenosić plik.

    -o, --overwrite
       Istniejące pliki będą nadpisane, jeżeli ich nazwy są takie same
       jak nazwy plików wynikowych.

    -s, --subdir [katalog]
       Pliki będą przeniesione do podkatalogu. Jeśli istnieje katalog
       podany jako argument tej opcji, to pliki zostaną przeniesione do
       tego katalogu, w przeciwnym wypadku nazwa katalogu docelowego
       jest wyodrębniana z pola Section w części kontrolnej pakietu.
       Katalogiem      docelowym      będzie      wtedy
       `unstable/binary-<architektura>/<sekcja>'. Jeśli  sekcja  nie
       zostanie znaleziona w pliku kontrolnym, to jest przyjmowane
       `no-section' i w tym przypadku, jak i w przypadku sekcji
       `non-free'  oraz  `contrib',  katalogiem  docelowym  będzie
       <sekcja>/binary-<architektura>'. Pole kontrolne Section nie jest
       wymagane,  tak  więc  w ten sposób wiele pakietów będzie
       umieszczonych w katalogu `no-section'. Proszę ostrożnie używać
       tej opcji, jest niechlujna.

    -c, --create-dir
       Opcja ta może być użyta łącznie z opcją -s. Jeśli katalog
       docelowy nie istnieje, to zostanie utworzony. Proszę ostrożnie
       używać tej opcji.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    -v, --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    -l, --license
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

PRZYKŁADY

    dpkg-name bar-foo.deb
       Nazwa  pliku  `bar-foo.deb'  zostanie   zmieniona   na
       bar-foo_1.0-2_i386.deb  lub coś podobnego (w zależności od
       informacji zawartych w pliku kontrolnym pakietu `bar-foo.deb').

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       dpkg-name, jeśli jest to konieczne, zmieni nazwy wszystkich
       pliki z rozszerzeniem `deb' z katalogu /root/debian i jego
       podkatalogów na nazwy niezawierające informacji o architekturze.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       Nie rób tego. Twoje archiwum zostanie kompletnie zepsute,
       ponieważ wiele pakietów nie będzie miało informacji o sekcji.
       Nie rób tego.

    dpkg --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Może zostać użyte do budowania nowych pakietów.

BŁĘDY

    Niektóre   pakiety   mają   inną   strukturę   nazwy   niż
    <pakiet>_<wersja>_<architektura>.deb. Pakiety, którym dpkg-name zmieni
    nazwę, będą miały powyższą strukturę nazwy. Ogólnie, polecenie to nie
    będzie miało żadnego wpływu na to, jak pakiety są instalowane przez
    dselect(1)/ dpkg(1), ale inne narzędzia instalacyjne mogą zależeć od
    powyższej struktury nazywania pakietów.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

AUTOR

    Copyright 1995,1996 Erick Branderhorst

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.