Provided by: dpkg_1.14.16.6ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    dpkg-query - narzędzie przepytywania bazy danych dpkg

SKŁADNIA

    dpkg-query [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-query  jest narzędziem służącym do pokazywania informacji o
    pakietach wymienionych w bazie danych dpkg.

POLECENIA

    -l, --list wzorzec-nazwy-pakietu...
       Wypisuje listę pakietów o podanym wzorcu nazwy. Jeśli nie podano
       wzorca-nazwy-pakietu, wypisuje listę wszystkich pakietów z pliku
       /var/lib/dpkg/status, pomijając jednak te, które są oznaczone
       jako do wyczyszczenia z plików konfiguracyjnych (purge). Do
       wzorca-nazwy-pakietu można wpisać zwykłe operatory powtórzenia.
       Prawdopodobnie    potrzebne    będzie    zacytowanie
       wzorca-nazwy-pakietu, aby powłoka nie rozwinęła tego wzorca. Na
       przykład, poniższe polecenie wypisze nazwy wszystkich pakietów
       zaczynających się od "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       Format wyjścia tej opcji  nie  jest  konfigurowalny,  ale
       automatycznie  się zmienia, dostosowując się do szerokości
       terminalu. Jest to przeznaczone dla ludzi i nie musi być łatwo
       parsowalne  przez  maszynę.  Patrz  opcje -W (--show) and
       --showformat, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować format
       wyjścia.

    -W, --show wzorzec-nazwy-pakietu...
       Zupełnie tak jak opcja --list, ta opcja wyświetli wszystkie
       pakiety pasujące do danego wzorca. Jednakże użytkownik może
       dostosować format wyjścia do swoich potrzeb za pomocą opcji
       --showformat. W domyślnym formacie dla każdego  pasującego
       pakietu wyświetlana jest pojedyncza linia zawierająca jego nazwę
       oraz - po znaku tabulacji - zainstalowaną wersję.

    -s, --status nazwa-pakietu...
       Podanie stanu pakietu o podanej nazwie. Polecenie po prostu
       wyświetli  informacje,  które znajdują się w bazie danych
       pakietów.

    -L, --listfiles nazwa-pakietu...
       Podanie listy plików zainstalowanych z nazwy-pakietu. Jednakże
       pliki,  które zostały utworzone przez skrypty instalacyjne
       pakietu, nie będą podane.

    -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazwy-pliku...
       Szukanie pliku o podanym wzorcu pośród zainstalowanych pakietów.
       Wzorzec może zawierać zwykłe operatory powtórzenia. Polecenie to
       nie wyszuka dodatkowych plików  tworzonych  przez  skrypty
       instalacyjne pakietów oraz nie wyświetli alternatyw.

    -p, --print-avail nazwa-pakietu...
       Pokazanie  szczegółowych  informacji  o  nazwie-pakietu,
       znalezionych w pliku /var/lib/dpkg/available.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    --license, --licence
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia  położenie  bazy  danych  dpkg. Domyślnie jest to
       /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego
       przez  --show. Format jest łańcuchem znaków, który będzie
       wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

       W łańcuchu formatu, "\" jest znakiem cytowania:

         \n nowa linia
         \r powrót karetki
         \t tabulacja

       "\" poprzedzający jakikolwiek inny  znak  znosi  specjalne
       znaczenie następującego po nim znaku, co może być przydatne dla
       "\" oraz "$".

       Informacje o pakiecie można wyświetlać, dodając odwołania do pól
       pakietu,  używając  składni  "${pole[;szeroko]}". Pola są
       wyrównywane do prawej strony, chyba że szeroko jest liczbą
       ujemną, w którym to wypadku będzie użyte wyrównanie do lewej
       strony. Rozpoznawane są następujące pola:

         Architecture
         Bugs
         Conffiles
         Config-Version
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum
         MSDOS-Filename
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision
         Section
         Size
         Source
         Status
         Suggests
         Tag
         Version

       Domyślnym formatem  jest  "${Package}\t${Version}\n".  Można
       również zażądać wszystkich pozostałych pól z pliku status (tj.
       pól zdefiniowanych przez użytkownika). Zostaną one wypisane w
       takiej postaci, w jakiej znajdują się w pliku status, nie będzie
       więc dokonywana żadna konwersja czy sprawdzanie błędów. Aby
       wyświetlić nazwę opiekuna pakietu dpkg i zainstalowaną wersję
       tego pakietu, można uruchomić:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

ŚRODOWISKO

    COLUMNS
       Zmienna ta wpływa na wyjście polecenia --list, zmieniając jego
       szerokość.

AUTOR

    Copyright (C) 2001 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).