Provided by: dselect_1.14.16.6ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    dselect - konsolowe narzędzie zarządzania pakietami Debiana

SKŁADNIA

    dselect   [--admindir   <katalog>]   [--help]   [--version]
    [--licence|--license]  [--expert]  [--debug|-D<plik>]   [<akcja>]
    [--colour|--color cz_ekranu:[pierwszoplan],[to][:atr[+atr+..]]]

OPIS

    dselect jest jednym z podstawowych narzędzi użytkownika do zarządzania
    pakietami Debiana. Z głównego menu programu dselect administrator
    systemu może:
    - zaktualizować listę dostępnych pakietów,
    - wyświetlić stan zainstalowanych i dostępnych wersji pakietów,
    - wybierać pakiety i zarządzać zależnościami,
    - zainstalować nowe pakiety lub zaktualizować pakiety do nowszych
    wersji.

    dselect jest nakładką na polecenie dpkg(1), niskopoziomowe narzędzie
    zarządzania pakietami Debiana. Jego podstawową zaletą jest menadżer
    pełnoekranowego wyboru pakietów z możliwością znajdowania zależności
    między nimi i rozwiązywania konfliktów. Program uruchomiony z prawami
    administratora daje możliwość  instalowania,  aktualizowania  oraz
    usuwania pakietów. Można skonfigurować różnorodne metody dostępu, za
    których pomocą można ściągnąć z  repozytorium  pakietów  zarówno
    informacje o dostępnych wersjach pakietów, jak i same pakiety do
    zainstalowania. W zależności od metody dostępu repozytoria te mogą się
    znajdować na publicznych serwerach-archiwach w Internecie, lokalnych
    serwerach z archiwami lub na CD-ROM-ach. Zalecaną metodą dostępu jest
    metoda apt, dostarczana przez pakiet apt.

    Zazwyczaj dselect jest uruchamiany bez żadnych parametrów. Wtedy
    wyświetlane jest interaktywne menu z listą akcji. Jeżeli akcja zostanie
    podana jako argument wywołania programu, to ta akcja jest od razu
    wykonywana. Ponadto jest dostępnych kilka parametrów wywołania, które
    modyfikują zachowanie dselecta albo wyświetlają dodatkowe informacje o
    programie.

OPCJE

    Wszystkie opcje mogą być podane zarówno w linii poleceń, jak i w pliku
    konfiguracyjnym /etc/dpkg/dselect.cfg programu dselect. Każda linia
    tego pliku jest albo opcją (dokładnie taką samą jak opcja linii
    poleceń, ale bez początkowych myślników), albo komentarzem (jeżeli
    zaczyna się od #).

    --admindir <katalog>
       Zmienia katalog zawierający pliki `status' ,`available' i inne
       potrzebne  programowi  dpkg.  Domyślnym  katalogiem  jest
       /var/lib/dpkg i zazwyczaj nie powinno być potrzeby zmieniania go
       na inny.

    --debug <plik> | -D<plik>
       Włącza opcję debuggera. Informacje debuggera są wysyłane do
       <pliku>.

    --expert
       Włącza tryb doświadczonego użytkownika i na przykład  nie
       wyświetla męczących informacji z pomocą.

    --colour|--color cz_ekranu:[pierwszoplan],[to][:atr[+atr+..]]
       Ustawia kolory ekranu. Działa tylko pod warunkiem, że terminal
       obsługuje kolory. Ta opcja może zostać użyta wiele razy (i
       najlepiej jej używać w dselect.cfg). Każde użycie zmienia kolor
       (i opcjonalnie inne atrybuty) jakiejś części ekranu. Części
       ekranu są następujące (od góry do dołu):

       title Tytuł ekranu.

       listhead
           Linia nagłówka nad listą pakietów.

       list  Przewijana lista pakietów (i również niektóre teksty
           pomocy).

       listsel
           Podświetlony element z listy.

       pkgstate
           W liście pakietów - tekst oznaczający obecny stan każdego
           pakietu.

       pkgstatesel
           W  liście pakietów - tekst oznaczający obecny stan
           podświetlonego pakietu.

       infohead
           Linia nagłówka, w której wyświetlony jest stan obecnie
           zaznaczonego pakietu.

       infodesc
           Krótki opis pakietu.

       info  Używane do wyświetlania informacji o pakiecie takich jak
           jego opis.

       infofoot
           Ostatnia linia ekranu z wyborem pakietów.

       query Używane do wyświetlania linii zapytań.

       helpscreen
           Kolor ekranów pomocy.

    Po części ekranu następuje dwukropek i specyfikacja koloru. Można
    określić kolor czcionek, kolor tła albo oba te kolory, unieważniając
    domyślne wartości kolorów. Należy używać standardowych nazw kolorów z
    biblioteki curses.

    Opcjonalnie,  po  specyfikacji kolorów można dodać jeszcze jeden
    dwukropek, a po nim opis atrybutów. Jest to lista zawierająca jeden lub
    więcej atrybutów oddzielonych znakami plusa ("+"). Dostępne atrybuty
    (nie wszystkie działają na wszystkich  terminalach)  to:  normal
    (normalny), standout (wyróżniony), underline (podkreślony), reverse
    (odwrócony), blink (migający), bright (jasny), dim (ciemny), bold
    (pogrubiony).

    --help Wyświetla  krótką  informację o pomocy i pomyślnie kończy
       działanie.

    --licence|--license
       Wyświetla informację o licencji i prawach autorskich programu i
       pomyślnie kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

UŻYTKOWANIE

    dselect  uruchomiony  w  trybie  interakcyjnym  wyświetla menu z
    następującymi akcjami:

  access (dostęp)
    Wybiera metodę dostępu używaną do znalezienia repozytorium pakietów.

    Domyślnie istnieje kilka metod, takich jak floppy (dyskietka), harddisk
    (dysk twardy) lub cdrom (CD-ROM), ale inne pakiety mogą dostarczyć
    dodatkowych metod, na przykład metody apt dostarcza pakiet apt, a
    multi_cd - pakiet dpkg-multicd.

    Zalecane jest używanie metody apt.

  update (aktualizacja)
    Aktualizuje bazę dostępnych pakietów.

    Ściąga listę dostępnych wersji pakietów z repozytorium pakietów,
    skonfigurowanego za pomocą wybranej metody dostępu, i aktualizuje bazę
    pakietów  programu dpkg. Listy pakietów są zwyczajowo zawarte w
    repozytorium w plikach nazwanych Packages lub Packages.gz. Pliki te
    mogą  zostać wygenerowane przez opiekunów repozytoriów za pomocą
    programu dpkg-scanpackages(1).

    Szczegóły aktualizacji zależą od  implementacji  metody  dostępu.
    Zazwyczaj ten proces jest bardzo prosty i nie wymaga interakcji z
    użytkownikiem.

  select (wybór)
    Wyświetla informacje o wyborze pakietów i zależnościach oraz zarządza
    nimi.

    Jest to główna funkcja programu dselect. W ekranie wyboru pakietów
    użytkownik może przeglądać listę dostępnych i zainstalowanych pakietów.
    Jeżeli program działa z uprawnieniami administratora, możliwe jest
    interaktywne zmienianie stanu pakietów. dselect śledzi wpływ tych zmian
    na pakiety zależne.

    Jeśli zostanie wykryty konflikt lub niespełniona zależność, wyświetlany
    jest ekran rozwiązywania zależności  pokazujący  listę  pakietów,
    powodujących  konflikt  lub niespełnioną zależność i dla każdego
    wyświetlonego pakietu - przyczynę, dla której jest on wyświetlony.
    Użytkownik może zastosować się do sugestii zaproponowanych przez
    dselect, unieważnić je lub wycofać się ze zmian, włączając w to
    pakiety, które spowodowały niespełnione zależności lub konflikty.

    Używanie ekrany do zarządania interaktywnym wyborem pakietów jest
    szczegółowo wyjąśnione poniżej.

  install (instalacja)
    Instaluje wybrane pakiety.

    Za pomocą skonfigurowanej metody dostępu zostaną z  odpowiednich
    repozytoriów pobrane pakiety do zainstalowania lub zaktualizowania za
    pomocą programu dpkg. Zależnie od implementacji tej metody dostępu,
    pakiety mogą zostać pobrane wcześniej - przed instalacją - lub wtedy,
    gdy będą potrzebne. Niektóre metody dostępu również usuwają pakiety
    zaznaczone do usunięcia.

    Jeżeli podczas instalacji wystąpi błąd, poleca się uruchomienie akcji
    install jeszcze raz. W większości przypadków, problemy same znikną lub
    zostaną  rozwiązane.  Jeśli  problem pozostaje lub przeprowadzona
    instalacja była nieprawidłowa, prosimy o zbadanie przyczyn problemu i
    okoliczności jego wystąpienia i o wysłanie reportu o błędzie do systemu
    śledzenia błędów Debiana. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć pod
    adresem http://bugs.debian.org/ albo w dokumentacji programów bug(1)
    lub reportbug(1), jeżeli są zainstalowane.

    Szczegóły dotyczące akcji instalacji zależą od implementacji metody
    dostępu. Podczas instalacji, konfiguracji czy usuwania pakietów może
    być potrzebna interakcja z użytkownikiem. Zależy to od skryptów
    opiekuna pakietu. Niektóre pakiety używają biblioteki debconf(1), co
    pozwala na bardziej elastyczną lub nawet w  pełni  automatyczną
    instalację pakietu.

  config (konfigurowanie)
    Konfiguruje wszystkie pakiety poprzednio zainstalowane, ale nie do
    końca skonfigurowane.

  remove (usuwanie)
    Usuwa lub czyści te zainstalowane pakiety, które są zaznaczone do
    usunięcia.

  quit (wyjście)
    Wyjście z dselect.

    Wychodzi z programu z zerowym kodem błędu (pomyślnie).

Zarządzanie wyborem pakietów

  Wstęp
    dselect odkrywa przed administratorem niektóre złożoności wiążące się z
    zarządzaniem dużym zbiorem pakietów z wieloma zależnościami między
    nimi. Dla użytkownika, który nie jest zaznajomiony z koncepcjami
    Debianowego systemu zarządzania pakietami, może  to  być  bardzo
    przytłaczające.  Chociaż  celem  programu dselect jest ułatwienie
    zarządzania i administrowania pakietami, jest on tylko instrumentem
    służącym  do tego i nie może w wystarczającym stopniu zastąpić
    umiejętności i wiedzy  administratora.  Użytkownik  powinien  być
    zaznajomiony z koncepcjami leżącymi u podstaw systemu pakietów Debiana.
    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy je sprawdzić w podręczniku
    dpkg(1) oraz w podręczniku "Zasady polityki Debiana" zawartym w
    pakiecie debian-policy.

    Jeżeli dselect nie był uruchomiony w trybie eksperta (expert) lub
    trybie pilnym (immediate), to po wybraniu akcji z menu, wyświetlany
    jest ekran pomocy. Użytkownik powinien dokładnie przeczytać wszystkie
    informacje zawarte w ekranach pomocy, kiedy się pojawiają. Ekrany
    pomocy mogą zostać wyświetlone w dowolnym momencie przez wybranie
    klawisza '?'.

  Układ ekranu
    Ekran wyboru pakietów domyślnie podzielony jest na górną i dolną
    połowę. W górnej połowie wyświetlona jest lista pakietów. Za pomocą
    paska wyboru można wybrać pojedynczy pakiet lub grupę pakietów, przez
    zaznaczenie nagłówka grupy pakietów. W dolnej połowie ekranu pokazane
    są szczegółowe informacje na temat pakietu obecnie wybranego w górnej
    połowie ekranu. Typ tych informacji może być różny.

    Naciśnięcie klawisza 'I' przełącza pomiędzy pełnoekranowym widokiem
    pakietów, powiększonym widokiem szczegółowych informacji o pakiecie
    albo dzieli ekran na połowę.

  Widok szczegółowych informacji o pakiecie
    W widoku szczegółowych informacji o pakiecie domyślnie wyświetlony jest
    rozszerzony opis pakietu obecnie wybranego w liście pakietów. Typ tych
    informacji może być zmieniony za pomocą klawisza 'i'. Możliwe wybory są
    następujące:
    - poszerzony opis
    - informacja o zainstalowanej wersji pakietu
    - informacja o dostępnej wersji pakietu

    Ekran  rozwiązywania  zależności daje także możliwość podejrzenia
    określonych niespełnionych zależności bądź konfliktów związanych z
    pakietem, tj. tych zależności, które spowodowały wylistowanie tego
    pakietu.

  Lista stanów pakietów
    W głównym ekranie wyboru pakietów wyświetlona jest lista wszystkich
    pakietów znanych systemowi zarządzania pakietami Debiana. Są to zarówno
    pakiety zainstalowane w systemie, jak i pakiety zawarte w bazie
    dostępnych pakietów.

    Dla każdego pakietu pokazane są: jego stan, priorytet, sekcja, numer
    wersji zainstalowanej i numer wersji dostępnej, nazwa pakietu oraz
    krótki opis - wszystko w jednej linii. Naciskając klawisz 'V', można
    włączać i wyłączać wyświetlanie informacji o numerze zainstalowanej i
    dostępnej  wersji  pakietu.  Naciśnięcie  klawisza  'v'  powoduje
    przełączanie pomiędzy wyświetlaniem rozwlekłego i skróconego opisu
    stanu pakietu. Skrócony opis stanu jest wyświetlany domyślnie.

    Na skrócony opis stanu pakietu składają się cztery części: flaga błędu,
    która normalnie powinna być czysta, obecny stan zainstalowania pakietu,
    poprzedni stan wyboru pakietu oraz obecny stan wyboru pakietu. Dwie
    pierwsze części są związane z obecnym stanem pakietu, kolejne dwie -
    związane z wyborami dokonanymi przez użytkownika.

    Oznaczenia używane w skróconym opisie stanu pakietu są następujące:
    Flaga błędu:
     pusty  bez błędu;
     R    poważny błąd, pakiet wymaga reinstalacji;
    Stan instalacji:
     pusty  nie zainstalowany;
     *    w pełni zainstalowany i skonfigurowany;
     -    nie zainstalowany, ale mogły pozostać pliki konfiguracyjne;
     U    rozpakowany, ale jeszcze nie skonfigurowany;
     C    w połowie skonfigurowany (wystąpił błąd);
     I    w połowie zainstalowany (wystąpił błąd).
    Obecne i żądane wybory:
     *    zaznaczony do zainstalowania lub zaktualizowania;
     -    zaznaczony do usunięcia z pozostawieniem plików konfig.;
     =    wstrzymany: pakiet nie będzie przetwarzany;
     _    zaznaczony do usunięcia i wyczyszczenia plików konfig.;
     n    pakiet jest nowy i jeszcze nie był znaczony.

  Przesuwanie kursora i ekranu
    Ekran  wyboru pakietów oraz ekran rozwiązywania zależności można
    przesuwać używając poleceń przypisanych do następujących klawiszy:
     p, Up, k      przesunięcie paska kursora w górę
     n, Down, j     przesunięcie paska kursora w dół
     P, Pgup, Backspace przesunięcie listy 1 stronę w górę
     N, Pgdn, Space   przesunięcie listy 1 stronę w dół
     ^p         przesunięcie listy 1 linię w górę
     ^n         przesunięcie listy 1 linię w dół
     t, Home      skok na początek listy
     e, End       skok na koniec listy
     u         przesunięcie informacji 1 stronę w górę
     d         przesunięcie informacji 1 stronę w dół
     ^u         przesunięcie informacji 1 linię w górę
     ^d         przesunięcie informacji 1 linię w dół
     B, Left-arrow   przesunięcie ekranu o 1/3 ekranu w lewo
     F, Right-arrow   przesunięcie ekranu o 1/3 ekranu w prawo
     ^b         przesunięcie ekranu o 1 znak w lewo
     ^f         przesunięcie ekranu o 1 znak w prawo

  Wyszukiwanie i sortowanie
    Listę pakietów można przeszukiwać po nazwie pakietu. Można to zrobić,
    przyciskając  '/'  i  wpisując  tekst  wyszukiwania,  który jest
    interpretowany jako wyrażenie regularne regex(7). Dodanie '/d' do
    łańcucha wyszukiwania, spowoduje przeszukiwanie również opisów. Dodanie
    '/i' spowoduje ignorowanie wielkości znaków podczas wyszukiwania. Można
    łączyć te sufiksy, na przykład tak: '/id'. Powtórne wyszukiwanie
    następuje przez wielokrotne naciskanie klawiszy 'n' lub '\', aż do
    znalezienia  poszukiwanego  pakietu.  Po osiągnięciu końca listy,
    poszukiwanie jest kontynuowane od początku listy.

    Porządek sortowania listy można zmieniać przez wielokrotne naciskanie
    klawiszy 'o' i 'O'.  Można wybrać jeden z dziewięciu następujących
    porządków sortowania:
    alfabetyczny   dostępny      stan
    priorytet+sekcja dostępny+priorytet stan+priorytet
    sekcja+priorytet dostępny+sekcja   stan+sekcja
    Tam gdzie nie jest to powyżej  wyraźnie  powiedziane,  porządek
    alfabetyczny jest używany jako klucz podwyszukiwania.

  Zmienianie wyboru pakietów
    Żądany stan wyboru indywidualnych pakietów można zmienić za pomocą
    następujących poleceń:
     +, Insert  instalacja lub aktualizacja
     =, H     wstrzymanie pakietu w obecnym stanie i wersji
     :, G     zaprzestanie wstrzymania: aktualizacja pakietu lub
    pozostawienie go jako niezainstalowanego
     -, Delete  usunięcie, ale z zostawieniem plików konfiguracyjnych
     _      usunięcie z wyczyszczeniem plików konfiguracyjnych

    Kiedy  w  wyniku zmian powstają jedna lub więcej niespełnionych
    zależności albo konflikty, dselect wyświetla użytkownikowi  ekran
    rozwiązywania zależności. Będzie on objaśniony nieco później.

    Powyższe polecenia można zastosować również do grup pakietów - przez
    ustawienie paska kursora na nagłówku grupy. Sposób grupowania pakietów
    zależy od ustawień sortowania listy pakietów.

    Należy zachować należytą ostrożność, zmieniając duże grupy pakietów,
    ponieważ może to oznaczać natychmiastowe utworzenie dużej liczby
    niespełnionych zależności i konfliktów, bardzo trudnej do rozwiązania.
    W praktyce tylko operacje wstrzymania i zaprzestania wstrzymania są
    użyteczne w odniesieniu do grup pakietów.

  Rozwiązywanie zależności i konfliktów
    Kiedy  w  wyniku zmian powstają jedna lub więcej niespełnionych
    zależności albo konflikty, dselect wyświetla użytkownikowi  ekran
    rozwiązywania zależności. Najpierw, jednakże, wyświetlany jest ekran
    pomocy.

    W górnej połowie ekranu rozwiązywania zależności wyświetlone  są
    wszystkie te pakiety, które w wyniku zastosowania żądanych przez
    użytkownika zmian miałyby niespełnione zależności albo konflikty, oraz
    wszystkie te pakiety, których instalacja spełniłaby któreś z tych
    zależności, lub których usunięcie rozwiązałoby konflikty. W dolnej
    połowie wyświetlone są te zależności lub konflikty, które spowodowały,
    że obecnie wybrany pakiet został umieszczony na liście.

    Wyświetlając początkową podlistę pakietów, dselect mógł ustawić już
    pewne żądane wybory niektórych spośród wylistowanych pakietów, w celu
    rozwiązania zależności i konfliktów, które były przyczyną wyświetlenia
    ekranu rozwiązywania zależności. Zazwyczaj najlepszym wyjściem jest
    zastosowanie się do sugestii zrobionych przez dselect.

    Możliwe jest przywrócenie stanu wyborów wylistowanych pakietów do
    poprzednich ustawień, zanim zostały stworzone nierozwiązane zależności
    lub konflikty - przez naciśnięcie klawisza 'R'. Naciskając klawisz 'D',
    spowodujemy odznaczenie automatycznych propozycji i jest przy tym
    zachowywana zmiana, która spowodowała wyświetlenie ekranu rozwiązywania
    zależności. W końcu, po naciśnięciu klawisza 'U' wybory są ponownie
    ustawiane na sugerowane wartości.

  Ustanawianie żądanych wyborów pakietów
    Po naciśnięciu klawisza enter, obecnie wyświetlony zbiór wyborów
    zostaje  zaakceptowany. Jeżeli dselect nie wykryje niespełnionych
    zależności powstałych w wyniku zaakceptowania żądanych wyborów, to
    zostaną one ustawione. Jednakże, jeżeli będą nierozwiązane zależności,
    to dselect ponownie wyświetli ekran rozwiązywania zależności.

    Aby zmienić zbiór wyborów, który powoduje powstanie nierozwiązanych
    zależności i zmusić dselect do zaakceptowania go, należy nacisnąć
    klawisz 'Q'. Spowoduje to bezwarunkowe ustawienie wyborów podanych
    przez użytkownika. Ogólnie, nie należy tego robić.

    Aby uzyskać przeciwny efekt - wycofanie się ze wszystkich zmian i
    powrócenie do poprzedniej listy wyborów, należy nacisnąć klawisze 'X'
    lub escape. Przez powtarzające się przyciskanie tych klawiszy można
    wycofać się ze wszystkich potencjalnie szkodliwych zmian w wyborze
    pakietów aż do ostatniego dobrego ustawienia.

BŁĘDY

    Dla nowych użytkowników, dselect może być trudny do opanowania. Podobno
    zmusza do płaczu nawet wytrawnych współtwórców jądra Linuksa.

    Dokumentacja jest wybrakowana.

    Brak opcji "pomoc" w głównym menu.

    Nie można ograniczyć listy dostępnych pakietów.

    Wbudowane metody dostępu nie są zgodne z obecnymi standardami jakości.
    Należy używać metody apt, która nie tylko nie jest zepsuta, ale także
    jest o wiele bardziej elastyczna niż metody wbudowane.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

AUTORZY

    dselect napisał Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). Pełną listę
    współtwórców można uzyskać wykonując `dselect --license'.
    Podręcznik napisali Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip Rodin i
    Joost kooij.