Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    fileutils - opis pakietu narzędzi plikowych GNU

OD TŁUMACZA

    Podręczniki man dla narzędzi plikowych GNU nie są już rozwijane.
    Niniejsza strona podręcznika powstała jako tłumaczenie, używanej przez
    twórców jako podstawowej, dokumentacji formatu info. W pliku, który
    czytasz umieszczono część dokumentacji dotyczącą wspólnych cech i opcji
    programów oraz informacje, które z różnych przyczyn nie znalazły się na
    stronach opisujących poszczególne polecenia pakietu. Szczegółowe opisy
    samych poleceń znajdziesz we właściwych, osobnych stronach podręcznika.

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna.  Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo fileutils
    lub
       info fileutils.

WSTĘP

    Niniejszy podręcznik opisuje zestaw narzędzi plikowych GNU w wersji
    4.01.

    Podręcznik  ten  nie  jest  wyczerpujący: nie usiłowano wyjaśnić
    podstawowych pojęć dotyczących plików w  sposób  odpowiedni  dla
    nowicjuszy. Zatem, jeśli jesteś zainteresowany, włącz się, proszę, w
    udoskonalanie go. Skorzysta na tym cała wspólnota GNU.

    Narzędzia plikowe GNU są w większości zgodne ze standardem POSIX.2.

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.angielskim, do <bug-fileutils@gnu.org>.
    Pamiętaj, by zamieścić numer wersji, architekturę maszyny, pliki
    wejściowe i inne informacje potrzebne do powielenia błędu: wprowadzane
    znaki, czego się spodziewałeś, co otrzymałeś i dlaczego jest to źle.
    Pliki diff są mile widziane, ale proszę dołączyć również opis problemu,
    gdyż czasem ciężko jest wyciągnąć wnioski.

    Podręcznik ten powstał pierwotnie na bazie uniksowych stron man
    napisanych przez Davida MacKenzie i aktualizowanych  przez  Jima
    Meyeringa. Autorytatywną dokumentacją jest obecnie dokumentacja w
    formacie info; strony man nie są już rozwijane i aktualizowane.
    Franc,ois Pinard wykonał wstępną konwersję do formatu Texinfo. Karl
    Berry wykonał indeksy, trochę reorganizacji i edycji wyników.  Richard
    Stallman wniósł swój zwykły nieoceniony wgląd w całość procesu.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

    Obecnie pakiet narzędzi plikowych GNU zawiera kilkanaście programów:

  Listowanie zawartości katalogów
      ls     lista zawartości katalogu
      dir     ls krótko
      vdir    rozgadane ls
      dircolors  ustawienie kolorów dla ls, itd.

  Podstawowe operacje
      cp     kopiuje pliki
      dd     konwertuje i kopiuje plik
      install   kopiuje pliki i ustawia atrybuty
      mv     przesuwa pliki/zmienia nazwy
      rm     usuwa pliki lub katalogi
      shred    bezpieczniejsze usuwanie plików

  Specjalne typy plików
    Niżej  wymienione  polecenia  tworzą pliki specjalnych typów. (W
    szczególności `rmdir' usuwa katalogi, będące jednym ze specjalnych
    typów plików.)

    Mimo,  że  uniksopodobne  systemy operacyjne mają znacznie mniej
    specjalnych typów plików niż inne, nie wszystko może być traktowane
    wyłącznie jako niezróżnicowany strumień bajtów "zwykłych plików". Na
    przykład, podczas tworzenia lub usuwania pliku, system musi odnotować
    tę informację, co czyni w "katalogu" -- specjalnym rodzaju pliku. Można
    czytać katalogi tak jak zwykłe pliki, jeśli ktoś jest ciekaw, jednak
    system do wykonania swojej roboty musi narzucić strukturę, pewne
    uporządkowanie bajtów takiego pliku. Dlatego jest to "specjalny" typ
    pliku.

    Oprócz katalogów, inne typy plików specjalnych obejmują potoki nazwane
    (FIFO), dowiązania symboliczne, gniazda i tak zwane "pliki specjalne".
      ln     tworzy dowiązania (links) między plikami
      mkdir    tworzy katalogi
      mkfifo   tworzy FIFO (potoki nazwane)
      mknod    tworzy blokowe lub znakowe pliki specjalne
      rmdir    usuwa puste katalogi

  Zmiana atrybutów pliku
    Plik to nie tylko jego zawartość, nazwa i typ pliku (zobacz `Specjalne
    typy plików'). Plik ma także właściciela (id użytkownika), grupę (id
    grupy), prawa (co może zrobić z plikiem jego właściciel, co mogą
    członkowie grupy a co wszyscy inni), różne znaczniki czasu (timestamps)
    i inne dane.  Zbiorczo, nazywamy je "atrybutami" pliku. Poniższe
    polecenia zmieniają atrybuty pliku.
      chown    zmienia właściciela i grupę pliku
      chgrp    zmienia grupę pliku
      chmod    zmienia prawa dostępu do pliku
      touch    zmienia znaczniki czasu pliku

  Zajętość dysku
    Żaden dysk nie pomieści nieskończonej ilości danych. Poniższe polecenia
    podają, jak bardzo zajęte lub dostępne jest miejsce na dyskach. (Nie ma
    to nic wspólnego z tym, ile pamięci głównej, tj. RAM, używa dany
    program podczas pracy; w tym celu potrzebujemy `ps', `pstat' lub `swap'
    albo jakiegoś podobnego polecenia.)
      df     raport zajętości dysku dla systemów plików
      du     szacunkowe zużycie miejsca przez plik
      sync    synchronizuje pamięć i dysk

OPCJE WSPÓLNE

    Pewne opcje dostępne są we wszystkich opisywanych programach (naprawdę
    powinien je przyjmować każdy z programów GNU).

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i listę wszystkich
       dostępnych opcji, pomyślnie kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i pomyślnie kończy działanie.

    Zobacz też w niektórych programach:
       Opcje kopii zapasowych: -b -S -V
       Rozmiar bloku:     BLOCK_SIZE i --block-size
       Katalog docelowy:    --target-directory

OPCJE KOPII ZAPASOWYCH

    Niektóre z programów GNU (co najmniej `cp', `install', `ln' i `mv')
    opcjonalnie tworzą kopie zapasowe plików przed zapisaniem ich nowych
    wersji. Opcje te sterują szczegółami robienia kopii. Są one także
    krótko wzmiankowane w opisach konkretnych programów.

    -b metoda
    --backup[=metoda]
       Tworzy  kopię zapasową każdego pliku, który inaczej byłby
       nadpisany lub usunięty. Bez użycia tej opcji wersje pierwotne
       są niszczone. Posługuje się zadaną metod do określenia typu
       kopii zapasowych, jakie mają być wykonywane. Gdy opcja ta jest
       używana bez określenia metody, do używana jest wartość zmiennej
       środowiskowej VERSION_CONTROL. A jeśli ta zmienna nie jest
       ustawiona, to domyślnym typem kopii zapasowej jest `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: używane są
       te same wartości dla metody tworzenia kopii. Opcje te rozpoznają
       także  bardziej  opisowe  synonimy. Prawidłowe wartości to
       (unikalne skróty są dopuszczalne):

       none, off
           Nigdy nie tworzy kopii zapasowych.

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plików, które już je
           mają, zwykłe kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykłe kopie zapasowe. Zauważ, proszę, że
           `never' nie powinno być mylone z `none'.

    -S przyr_kopii
    --suffix przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy każdego pliku kopii
       zapasowej wykonanego za pomocą -b. Jeśli opcja ta nie zostanie
       podana, to użyta zostanie wartość  zmiennej  środowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.  Jeśli ona również nie jest określona, to
       użyty zostanie domyślny znak `~', jak w Emacsie.

    --version-control=metoda
       Opcja ta jest przestarzała i w przyszłych wydaniach zostanie
       usunięta. Została zastąpiona przez --backup.

ROZMIAR BLOKU

    Niektóre z programów GNU (co najmniej `df', `du' i `ls') wyświetlają
    wielkości plików w "blokach". Możesz dopasować rozmiar bloku by
    uczytelnić  rozmiary  plików. Rozmiar bloku do wyświetlania jest
    niezależny od rozmiaru bloku jakiegokolwiek systemu plików.

    Normalnie wyświetlane zajętości dysku zaokrąglane są w górę, ilość
    wolnego miejsca w dół, a inne rozmiary do najbliższego bloku, z
    połówkami zaokrąglanymi do liczb parzystych.

    Domyślny rozmiar bloku wybierany jest przez sprawdzenie  kolejno
    poniższych zmiennych środowiska; pierwsza, która jest ustawiona określa
    rozmiar bloku.

    DF_BLOCK_SIZE
       Określa domyślny rozmiar bloku dla polecenia `df'. Podobnie,
       DU_BLOCK_SIZE  określa  wielkość  domyślną  dla  `du', zaś
       LS_BLOCK_SIZE' dla `ls'.

    BLOCK_SIZE
       Określa domyślny rozmiar bloku dla wszystkich trzech poleceń,
       jeśli nie są ustawione wymienione wyżej zmienne specyficzne dla
       poszczególnych poleceń.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeżeli nie jest ustawiona ani zmienna polecenie_BLOCK_SIZE ani
       też BLOCK_SIZE, ale ta zmienna jest ustawiona, to domyślną
       wartością bloku jest 512.

    Jeśli nie jest ustawiona żadna z powyższych zmiennych środowiskowych,
    to obecnie domyślny rozmiar bloku wynosi 1024 bajty, lecz liczba ta
    może w przyszłości się zmienić.

    Rozmiaru bloku może opisywać dodatnia liczba całkowita, określająca
    liczbę bajtów bloku, bądź jeden z napisów human-readable lub si,
    wybierający format w postaci czytelnej dla człowieka.

    W przypadku formatów czytelnych dla człowieka wyświetlane rozmiary
    kończone  są  literą przyrostka potęgi, jak `M' dla megabajtów.
    BLOCK_SIZE=human-readable posługuje się potęgami 1024; `M' oznacza
    1,048,576 bajtów.  BLOCK_SIZE=si jest podobne, ale używa potęg 1000;
    `M' oznacza tu 1,000,000 bajtów. (SI, Międzynarodowy System Jednostek,
    definiuje wymienione przyrostki kolejnych potęg liczby 1000.)

    Całkowity  rozmiar  bloku może być zakończony literą określającą
    wielokrotność tego rozmiaru. Przy użyciu tej notacji, litery rozmiarów
    normalnie oznaczają potęgi 1024, i może po nich wystąpić opcjonalna
    litera `B' dla oznaczenia "bajtów"; ale jeżeli po literze rozmiaru
    występuje `D' ("bajty dziesiętnie"), oznacza to potęgi 1000. Na
    przykład, `BLOCK_SIZE=4MB' jest równoważne `BLOCK_SIZE=4194304', a
    `BLOCK_SIZE=4MD' jest równoważne `BLOCK_SIZE=4000000'.

    Zdefiniowane są poniższe litery. Bardzo wielkie rozmiary, jak `1Y' mogą
    być odrzucone przez twój komputer z powodu ograniczeń jego arytmetyki.

    k   kilo: 2^10 = 1024 dla `human-readable' lub 10^3 = 1000 dla `si'.

    M   Mega: 2^20 = 1,048,576 lub 10^6 = 1,000,000.

    G   Giga: 2^30 = 1,073,741,824 lub 10^9 = 1,000,000,000.

    T   Tera: 2^40 = 1,099,511,627,776 lub 10^12 = 1,000,000,000,000.

    P   Peta:  2^50  =  1,125,899,906,842,624  lub  10^15  =
       1,000,000,000,000,000.

    E   Exa:  2^60  =  1,152,921,504,606,846,976  lub  10^18  =
       1,000,000,000,000,000,000.

    Z   Zetta: 2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424  lub  10^21  =
       1,000,000,000,000,000,000,000.

    Y   Yotta: 2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 lub 10^24 =
       1,000,000,000,000,000,000,000,000.

       Domyślne rozmiary bloków mogą być unieważniane przez jawne
       użycie opcji --block-size=rozmiar. Opcja -k lub -kilobytes jest
       równoważna --block-size=1k, co jest ustawieniem domyślnym, chyba
       że ustawiono zmienną środowiskową POSIXLY_CORRECT. Opcja -h lub
       --human-readable jest równoważna --block-size=human-readable.
       Opcja -H lub -si jest równoważna --block-size=si.

KATALOG DOCELOWY

    Niektóre programy GNU (co najmniej `cp', `install', `ln' i `mv')
    pozwalają na określenie katalogu docelowego przez tę opcję:

    --target-directory=KATALOG
       Określa KATALOG docelowy.

       Interfejs większości programów przewiduje, że po przetworzeniu
       opcji  i skończonej liczby (może być to zero) argumentów
       stałopozycyjnych, pozostała lista argumentów powinna być albo
       pusta albo być listą pozycji (zwykle plików), które będą
       identycznie traktowane. Program xargs(1) zaprojektowano do pracy
       z taką konwencją.

       Polecenia z rodziny mv są niezwyczajne przez to, że pobierają
       zmienną liczbę argumentów, specjalnie traktując ostatni z nich
       (czyli katalog docelowy). Powoduje to, że wykonanie niektórych
       operacji nie jest banalne, np., "przesuń wszystkie pliki stąd do
       ../d/", gdyż `mv * ../d/' może wyczerpać przestrzeń argumentów
       [będzie ich zbyt wiele na możliwość rozwinięcia znaku `*' przez
       powłokę]. Z kolei `ls | xargs ...' nie daje czystego sposobu na
       określenie dodatkowego,  końcowego  argumentu  dla  każdego
       wywołania odpowiedniego polecenia. (Da się to zrobić przez
       polecenie powłoki, ale wymaga to więcej ludzkiej pracy i wysiłku
       umysłowego niż powinno.)

       Opcja --target-directory pozwala programom cp, install, ln i mv
       na wygodne użytkowanie z xargs. Na przykład, można przesunąć
       pliki z bieżącego katalogu do równoległego katalogu `d' w ten
       sposób  (jednak,  nie  przesuwa  to  plików  o  nazwach
       rozpoczynających się `.')

         ls | xargs mv --target-directory=../d

       Korzystając z programu find w wersji GNU, można przesunąć
       wszystkie pliki takim poleceniem:

         find . -mindepth 1 -maxdepth 1 \
           | xargs mv --target-directory=../d

       Zawiedzie ono jednak, jeżeli w bieżącym katalogu nie ma żadnych
       plików lub któryś z plików ma nazwę zawierającą znak nowej
       linii. Poniższy przykład usuwa te ograniczenia  i  wymaga
       równocześnie GNU find i GNU xargs:

         find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -print0 \
           | xargs --null --no-run-if-empty  \
               mv --target-directory=../d

PRAWA PLIKU

    Każdy z plików posiada zestaw "praw dostępu" kontrolujących rodzaje
    dostępu, jakie mają do niego użytkownicy. Prawa dla pliku są również
    nazywane jego "trybem dostępu". Mogą być przedstawiane w formie
    symbolicznej lub jako liczba ósemkowa.

  Struktura praw pliku
    Istnieją trzy rodzaje praw, jakie w stosunku do pliku może posiadać
    użytkownik:

      1. prawo do odczytu pliku. Dla katalogów oznacza ono prawo do
       przeglądania (listowania) zawartości danego katalogu.

      2. prawo do zapisu (zmiany) pliku. Dla katalogów oznacza ono prawo
       do tworzenia i usuwania plików w danym katalogu.

      3. prawo do wykonywania pliku (uruchomienia go jako programu). Dla
       katalogów oznacza ono prawo dostępu do plików w danym katalogu.

    Istnieją trzy kategorie użytkowników, którzy mogą mieć różne prawa do
    wykonywania dowolnej z powyższych czynności dla pliku:

      1. właściciel pliku

      2. inni użytkownicy należący do grupy pliku

      3. wszyscy inni użytkownicy systemu

    Właściciel i grupa przypisywane są plikom podczas ich tworzenia. Zwykle
    właścicielem jest bieżący użytkownik, a grupą jest grupa katalogu, w
    którym znajduje się plik, ale może być różnie w zależności od systemu
    operacyjnego, systemu plików, w którym jest tworzony plik i sposobu
    jego tworzenia. Możesz zmienić właściciela i grupę pliku przy pomocy
    poleceń chown i chgrp.

    Oprócz wymienionych powyżej trzech zestawów trzech uprawnień prawa
    pliku zawierają trzy specjalne składniki, działające  jedynie  w
    odniesieniu do plików wykonywalnych (programów) oraz, na niektórych
    systemach, katalogów:

      1. podczas wykonywania ustaw efektywny identyfikator użytkownika
       procesu  na  identyfikator  właściciela pliku (zwany bitem
       "setuid", od "set user id"). Nie działa na katalogach.

      2. podczas wykonywania ustaw efektywny identyfikator grupy procesu
       na identyfikator grupy pliku (zwany bitem "setgid", od "set
       group id"). Na niektórych systemach, zastosowany do katalogu
       ustawia dla plików w nim tworzonych grupę danego katalogu, bez
       względu na grupę użytkownika, który je tworzy.

      3. zachowaj tekst programu na urządzeniu buforującym (swap), tak by
       ładował się szybciej przy uruchomieniu (zwany "sticky bit",
       "bitem lepkim" lub "bitem ochrony"). Na niektórych systemach,
       zastosowany do katalogu zabrania użytkownikom usuwania w nim
       innych plików poza własnymi; nazywane jest to ustawianiem
       katalogu "tylko-do-dodawania" ("append-only").

  Tryby symboliczne
    "Tryby symboliczne" pokazują zmiany praw do plików jako operacje na
    jednoznakowych symbolach. Pozwalają na zmianę wszystkich lub wybranych
    części praw plików, opcjonalnie w oparciu o ich uprzednie wartości i
    być może również o aktualne ustawienie umask (zobacz Umask i ochrona).
    Formatem trybów symbolicznych jest:

       [ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]

    Poniższe sekcje opisują operatory i inne szczegóły dotyczące trybów
    symbolicznych.

  Ustawianie praw dostępu
    Podstawowymi operacjami symbolicznymi na prawach pliku są dodawanie,
    usuwanie i ustawianie prawa, jakie mają pewni użytkownicy do czytania,
    zapisu i wykonywania pliku. Operacje te mają następujący format:

       uytkownicy operacja prawa

    Spacje pomiędzy powyższymi trzema częściami pokazano wyłącznie dla
    czytelności; tryby symboliczne nie mogą zawierać spacji.

    Część uytkownicy mówi, jakim użytkownikom zmieniany jest dostęp do
    pliku. Składa się z jednej lub więcej liter (może też być pusta; zobacz
    `Umask i ochrona', gdzie znajdziesz opis, co wówczas się dzieje).
    Kiedy podano więcej niż jedną z tych liter, ich kolejność nie ma
    znaczenia.

      u   (user) użytkownik, który jest właścicielem pliku

      g   (group) inni użytkownicy należący do grupy pliku

      o   (other) inni użytkownicy systemu;

      a   (all) wszyscy użytkownicy; to samo co ugo.

    Część operacja mówi, jak zmienić zadanym użytkownikom prawa dostępu do
    pliku, i jest jednym z następujących symboli:

      +   dodaje prawa do dowolnych praw pliku, jakie mają już
         uytkownicy. Następuje uzupełnienie już posiadanych praw o
         podane.

      -   usuwa prawa spośród dowolnych praw pliku, jakie mają już
         uytkownicy.

      =   ustawia podane prawa jako jedyne prawa pliku, jakie powinni
         mieć do niego uytkownicy. Usuwa ewentualne uprzednie prawa.

    Część prawa mówi, jaki rodzaj dostępu do pliku powinien zostać
    zmieniony; jest to zero lub więcej poniższych liter. tak jak w
    przypadku części uytkownicy, kolejność liter, jeśli jest więcej niż
    jedna, nie ma znaczenia. Pominięcie części prawa przydatne jest tylko z
    operacją `=', gdzie nie daje ona uytkownikom żadnego dostępu do pliku.

      r   prawo do odczytu (read) pliku

      w   prawo do zapisu (write) pliku

      x   prawo do wykonywania (execution) pliku

    Na przykład, aby odebrać każdemu prawo do odczytu i zapisu pliku, ale
    nie do jego wykonywania, posłuż się:
      a=rw
    Usunięcie  prawa  zapisu  dla wszystkich użytkowników innych niż
    właściciel pliku można zrealizować przez:
      go-w
    Powyższe polecenie nie zmieni dostępu, jaki ma do  pliku  jego
    właściciel, nie nie ma też wpływu na to, czy inni użytkownicy mogą
    czytać bądź wykonywać plik.

    Chcąc nie dać nikomu poza właścicielem pliku żadnych praw do niego,
    możesz posłużyć się podanym poniżej trybem. Inni użytkownicy mogą nadal
    usunąć plik, jeżeli mają prawo zapisu w katalogu, w którym się on
    znajduje.
      go=
    Innym sposobem określenia tego samego jest:
      og-rxw

  Kopiowanie istniejących praw
    Możesz ustalić prawa pliku w oparciu o jego prawa już istniejące. By to
    zrobić wystarczy zamiast używania `r', `w' czy `x' po operatorze użyć
    liter `u', `g' lub `o'. Na przykład tryb
      o+g
    dodaje prawa dla użytkowników, którzy należą do grupy pliku do praw,
    jakie posiadają inni użytkownicy pliku. Zatem, jeśli plik początkowo
    miał tryb 644 (`rw-rw-r--'), to powyższe dopisanie zmieni mu tryb na
    666 (`rw-rw-rw-'). Jeżeli tryb początkowo miał tryb 741 (`rwxr----x'),
    to nastąpi zmiana na tryb 745 (`rwxr--r-x'). Operacje `-' i `='
    działają analogicznie.

  Zmiana praw specjalnych
    Oprócz zmiany praw odczytu, zapisu i wykonywania pliku, możesz zmienić
    także jego prawa specjalne.  W podsekcji `Struktura praw pliku'
    znajdziesz ich krótki opis.

    W celu zmiany prawa pliku ustawiającego identyfikator użytkownika przy
    wykonaniu posłuż się literą u w części uytkownicy trybu symbolicznego
    oraz s w części prawa.

    W celu zmiany prawa pliku ustawiającego identyfikator grupy przy
    wykonaniu posłuż się literą g w części uytkownicy trybu symbolicznego
    oraz s w części prawa.

    W celu zmiany prawa pliku decydującego o pozostawieniu tekstu programu
    na urządzeniu wymiany (swap), posłuż się literą o w części uytkownicy
    trybu symbolicznego oraz t w części prawa.

    Na przykład, chcąc dodać prawo ustawiania ID użytkownika dla programu,
    możesz użyć trybu
      u+s
    Usunąć mu zarówno prawo ustawiania ID użytkownika jak i grupy, możesz
    trybem:
      ug-s
    Użycie trybu
      o+t
    spowoduje z kolei zachowanie programu na urządzeniu wymiany.

    Pamiętaj, że prawa specjalne działają tylko w odniesieniu do plików
    wykonywalnych,  plus, na niektórych systemach, katalogach (w tym
    przypadku mają inne znaczenie; patrz `Struktura praw pliku'). Użycie
    `a' w części uytkownicy trybu symbolicznego nie powoduje zmian praw
    specjalnych; zatem,
      a+s
    nic nie robi. Musisz użyć jawnie `u', `g' lub `o' by zmienić prawa
    specjalne. Również kombinacje `u+t', `g+t' i `o+s' nic nie robią.

    Operator  `=' niezbyt się przydaje przy prawach specjalnych; na
    przykład, tryb:
      o=t
    spowoduje zachowanie pliku na urządzeniu wymiany, ale równocześnie
    usunie wszystkie prawa odczytu, zapisu i wykonania, które mogli mieć
    wcześniej użytkownicy nie należący do grupy pliku.

  Warunkowa wykonywalność
    Istnieje jeszcze jeden specjalny typ praw symbolicznych; jeśli użyjesz
    X zamiast x, to prawo wykonywania jest zmieniane tylko wtedy, gdy plik
    ma już prawo wykonywania lub jest to katalog. Zmienia on prawa
    wykonywania dla katalogów nawet, jeśli uprzednio nie miały ustawionego
    żadnego prawa wykonywania.

    Na przykład, ten tryb:
      a+X
    daje  wszystkim  użytkownikom  prawo  wykonywania  plików  (lub
    przeszukiwania katalogów) jeśli ktoś już wcześniej je posiadał.

  Dokonywanie wielu zmian
    Format trybów symbolicznych jest faktycznie bardziej złożony, niż
    opisano to powyżej (zobacz `Ustawianie praw dostępu'). Umożliwia on dwa
    sposoby dokonywania wielu zmian w prawach plików.

    Sposób pierwszy polega na wielokrotnym określeniu części operacja i
    prawo po części uytkownicy trybu symbolicznego.

    Na przykład, tryb:
      og+rX-w
    daje użytkownikom innym niż właściciel pliku prawo odczytu oraz, jeśli
    jest to katalog lub ktoś już ma prawo wykonywania tego pliku, daje im
    prawo wykonywania; równocześnie odbiera im prawo zapisu tego pliku. Nie
    ma to wpływu na prawa, jakie posiada do niego właściciel pliku.
    Powyższy tryb jest równoważnikiem dwu trybów:
      og+rX
      og-w

    Drugi sposób dokonywania wielu zmian polega na określeniu więcej niż
    jednego prostego trybu symbolicznego, oddzielonego od poprzedniego
    przecinkiem. Na przykład, ten tryb:
      a+r,go-w
    nadaje każdemu prawo do odczytu pliku i usuwa prawo zapisu wszystkim
    użytkownikom oprócz jego właściciela. Inny przykład:
      u=rwx,g=rx,o=
    ustawia  wprost  wszystkie  nie-specjalne prawa pliku. (Nie daje
    użytkownikom spoza grupy w ogóle żadnych praw do pliku.)

    Opisane dwie metody mogą być ze sobą łączone. Ten tryb
      a+r,g+x-w
    daje wszystkim użytkownikom prawo odczytu pliku, użytkownikom należącym
    do grupy pliku również prawo jego wykonywania, ale bez prawa zapisu.
    Powyższy tryb można zapisać na kilka różnych sposobów; innym sposobem
    jest:
      u+r,g+rx,o+r,g-w

  Umask i ochrona
    Jeśli w trybie symbolicznym pominięto część określającą użytkowników,
    to domyślnie jest ona przyjmowana za  `a'  (dotyczy  wszystkich
    użytkowników),  z wyjątkiem tego, że prawa ustawione w zmiennej
    systemowej umask nie  zmieniane. Wartość umask można  zmienić
    posługując się poleceniem umask. Wartość domyślna tej zmiennej jest
    różna dla różnych systemów.

    Pominięcie części uytkownicy trybu symbolicznego nie jest na ogół
    użyteczne przy operacjach innych niż `+'. Przydaje się przy `+', gdyż
    pozwala na użycie `umask' jako łatwo dostosowywalnej ochrony przeciw
    rozdawaniu większych praw do plików niż faktycznie zamierzasz.

    Na przykład, jeśli `umask' ma wartość 2, co usuwa prawa zapisu dla
    użytkowników nie należących do grupy pliku, to tryb:
      +w
    dodaje prawo zapisu do pliku jego właścicielowi i innym użytkownikom
    należącym do grupy pliku, ale nie pozostałym użytkownikom. Inaczej
    jest w przypadku trybu:
      a+w
    ignoruje on `umask' i daje prawo  zapisu  do  pliku  wszystkim
    użytkownikom.

  Tryby liczbowe
    Prawa pliku są wewnętrznie zapisywane jako liczby całkowite. Zamiast
    podawać tryb symbolicznie, możesz podać liczbę ósemkową (o podstawie
    układu równej 8), odpowiadającą wewnętrznej reprezentacji nowego trybu.
    Liczba ta jest zawsze interpretowana jako ósemkowa; nie musisz dodawać
    wiodącego 0, tak jak w C. Tryb 0055 jest tym samym, co tryb 55.

    Tryb liczbowy jest zwykle krótszy w zapisie niż odpowiadający mu tryb
    symboliczny, ale jego ograniczeniem jest to, że nie możesz przy jego
    określaniu korzystać z poprzednich praw pliku; możesz jedynie ustawiać
    je bezwzględnie.

    Na większości systemów prawa nadane użytkownikowi, innym użytkownikom
    grupy pliku i pozostałym użytkownikom spoza grupy są przechowywane jako
    trójki bitów, każda przedstawiana przez jedną cyfrę ósemkową.  Układ
    bitów, poczynając od najmniejszej wartości, pokazano poniżej:

    Wartość trybu Odpowiadające mu prawo

           Pozostali użytkownicy spoza grupy pliku:
        1   wykonanie (x)
        2   zapis (w)
        4   odczyt (r)

           Inni użytkownicy należący do grupy pliku:
       10   wykonanie (x)
       20   zapis (w)
       40   odczyt (r)

           Właściciel pliku:
       100   wykonanie (x)
       200   zapis (w)
       400   odczyt (r)

           Prawa specjalne:
      1000   zachowaj obraz na urządzeniu wymiany
      2000   ustaw ID grupy przy wykonaniu
      4000   ustaw ID użytkownika przy wykonaniu

    Na  przykład, tryb liczbowy 4755 odpowiada trybowi symbolicznemu
    `u=rwxs,go=rx', zaś tryb 664 trybowi `ug=rw,o=r'.  Numeryczny tryb 0
    odpowiada symbolicznemu `ugo='.

FORMATY WPROWADZANIA DATY

    Ta sekcja opisuje tekstowe postaci daty akceptowane przez programy GNU.
    Są to łańcuchy znakowe, które możesz, jako użytkownik, podać jako
    argumenty różnych programów. Nie jest tu opisany interfejs C (poprzez
    funkcję getdate).

    Mimo, że opisywana składnia daty umożliwia przedstawienie dowolnej daty
    od roku zerowego naszej ery, to liczby całkowite komputera nie są
    wystarczająco duże dla takich (względnie) długich okresów czasu.
    Najwcześniejszą datą jaka jest dozwolona semantycznie w systemach
    uniksowych jest północ 1 stycznia 1970 czasu uniwersalnego (UTC).

  Ogólna składnia daty
    "Data" jest łańcuchem znakowym (może być pusty) zawierającym wiele
    elementów rozdzielonych białymi znakami. Biały znak może być pominięty
    jeśli nie spowoduje to niejednoznaczności. Pusty łańcuch oznacza
    początek  dzisiejszego dnia (tj.północ). Kolejność elementów jest
    nieistotna. Łańcuch daty może zawierać wiele różnych odmian elementów:
      * datę kalendarzową
      * czas dnia (godzinę)
      * strefę czasową
      * dzień tygodnia
      * element względny
      * czyste liczby
    Opiszemy poniżej po kolei każdy z typów elementu daty.

    W większości kontekstów kilka liczb może być zapisanych słownie.
    Najbardziej przydaje się to do określania elementów dnia tygodnia lub
    elementów względnych (patrz poniżej). Oto lista: `first' (pierwszy) dla
    1, `next' (następny) dla 2, `third' (trzeci) dla 3, `fourth' (czwarty)
    dla 4, `fifth' dla 5, `sixth' dla 6, `seventh' dla 7, `eighth' dla 8,
    `ninth' dla 9, `tenth' dla 10, `eleventh' dla 11 i `twelfth' dla 12.
    Również, `last' (ostatni) oznaczający dokładnie -1.

    Kiedy w ten sposób zapisywany jest miesiąc, wciąż traktowany jest tak,
    jakby został zapisany liczbowo, zamiast potraktowania w sposób "w pełni
    zgodny z wymową"; zmienia to dozwolone łańcuchy.

    Wielkość liter w datach jest całkowicie ignorowana. Pomiędzy nawiasami
    okrągłymi  można  umieszczać komentarze, póki zawarte nawiasy są
    poprawnie zagnieżdżone. Myślniki, po których nie występują cyfry są
    obecnie ignorowane. Wiodące zera w liczbach są ignorowane.

  Zapis daty kalendarzowej
    "Zapis daty kalendarzowej" określa dzień roku. Podawany jest rozmaicie,
    w zależności od tego, czy miesiąc określono liczbowo czy słownie.
    Wszystkie te łańcuchy określają tę samą datę kalendarzową:
      1970-09-17      # ISO 8601.
      70-9-17       # załóż 19xx dla 69 do 99, 20xx dla 00 do 68.
      70-09-17       # wiodące zera są ignorowane.
      9/17/72       # powszechny zapis amerykański.
      24 September 1972
      24 Sept 72      # wrzesień (September) ma specjalny skrót.
      24 Sep 72      # zawsze dozwolone trzyliterowe skróty.
      Sep 24, 1972
      24-sep-72
      24sep72
    Można też ominąć rok. W takim przypadku, używany jest ostatnio
    określony rok, lub rok bieżący, jeśli nie określono żadnego. Na
    przykład:
      9/17
      sep 17
    A oto reguły...

    Dla miesięcy podanych liczbowo dozwolony jest format liczbowy ISO 8601
    postaci `ROK-MIESIĄC-DZIEŃ', gdzie ROK jest dowolną liczbą całkowitą,
    MIESIĄC jest liczbą od 01 do 12, zaś DZIEŃ jest liczbą od 01 do 31.
    Jeśli liczba jest mniejsza niż dziesięć to musi być zapisana z zerem
    wiodącym. Jeżeli ROK jest wynosi 68 lub mniej, to dodawane jest do
    niego 2000; w przeciwnym razie, jeśli ROK jest mniejszy od 100, to jest
    do  niego  dodawane  1900.  Akceptowana jest konstrukcja postaci
    `MIESIĄC/DZIEŃ/ROK', popularna w Stanach  Zjednoczonych.  Również
    `MIESIĄC/DZIEŃ', z pominięciem roku.

    Miesiące  słownie  mogą być zapisane w pełnej formie: `January'
    (styczeń), `February' (luty), `March' (marzec), `April' (kwiecień),
    `May' (maj), `June' (czerwiec), `July' (lipiec), `August' (sierpień),
    `September' (wrzesień), `October' (październik), `November' (listopad)
    lub `December' (grudzień). Słowne określenia miesięcy mogą być skracane
    do pierwszych trzech liter, z możliwym dodaniem kropki kończącej skrót.
    Dozwolony jest również zapis `Sept' zamiast `September'.

    Przy słownym zapisie miesięcy data kalendarzowa może być podana na
    jeden z poniższych sposobów:
      DZIEŃ MIESIĄC ROK
      DZIEŃ MIESIĄC
      MIESIĄC DZIEŃ ROK
      DZIEŃ-MIESIĄC-ROK
    Albo, pomijając rok:
      MIESIĄC DZIEŃ

  Zapis czasu (godziny)
    "Zapis czasu" w łańcuchach daty określa czas (godzinę) zadanego dnia.
    Oto kilka przykładów, oznaczających tę samą godzinę:
      20:02:0
      20:02
      8:02pm
      20:02-0500   # w strefie EST (Eastern US Standard Time)
    Ogólniej, czas może zostać podany jako `GODZINA:MINUTA:SEKUNDA', gdzie
    GODZINA jest liczbą od 0 do 23, MINUTA liczbą od 0 do 59, zaś SEKUNDA
    liczbą od 0 do 59. Człon `:SEKUNDA' można pominąć, jest on wówczas
    przyjmowany jako zero.

    Jeśli po określeniu czasu występuje `am' lub `pm' (lub `a.m.' czy
    `p.m.'), to GODZINA ograniczona jest do zakresu od 1 do 12 a `:MINUTA'
    może być pominięta (przyjmowana za zero). `am' wskazuje na pierwszą
    połowę dnia, `pm' na drugą połowę. W tej notacji, godzina 12 poprzedza
    godzinę 1: północ jest zapisywana jako `12am', zaś południe jako
    `12pm'.

    Po zapisie czasu może również wystąpić określenie korekty z uwagi na
    strefę czasową. Jest ono wyrażane jako `ZGGMM', gdzie Z jest znakiem
    `+' lub `-', GG jest liczbą godzin różnicy dla strefy a MM liczbą
    minut. Podanie w ten sposób strefy czasowej wymusza interpretację
    podanego  czasu  względem czasu uniwersalnego (UTC - Coordinated
    Universal Time), unieważniając wcześniejsze określenia strefy czasowej
    czy lokalnej strefy czasowej. Część opisująca MINUTY w określeniu czasu
    nie może być pomijana, jeśli używana jest korekta z uwagi na strefę
    czasową. Jest to jedyny sposób określania korekty strefy czasowej o
    ułamkowe części godziny.

    Można podać korektę `am'/`pm' albo korektę z uwagi na strefę czasową,
    ale nie obie jednocześnie.

  Strefa czasowa
    Element typu "strefa czasowa" określa międzynarodową strefę czasową,
    wskazywaną przez niewielki zestaw liter. Są one obsługiwane w celu
    zachowania  wstecznej  zgodności. Ich używanie nie jest jednakże
    zalecane, gdyż praktycznie są one dwuznaczne: na przykład, skrót `EST'
    posiada inne znaczenie w Australii, a inne w Stanach Zjednoczonych.
    Zawarte w nim kropki są ignorowane.  Wojskowe miana stref czasowych
    używają pojedynczych liter. Obecnie jako pozycje typu strefa czasowa
    mogą być przedstawiane wyłącznie strefy o przesunięciu o całkowitą
    liczbę godzin. W poprzedniej sekcji znajdziesz opis precyzyjniejszego
    sterowania korektą z uwagi na strefę czasową.

    Poniżej podano wiele stref czasowych (z wyłączeniem stref "czasów
    letnich"), uporządkowanych według przesunięcia w czasie (parametr
    GODZINA strefy).

    -1200 `Y' wojskowo.

    -1100 `X' wojskowo.

    -1000 `W' wojskowo.

    -0900 `V' wojskowo.

    -0800 `PST' dla amerykańskiej strefy Pacific Standard, zaś  `U'
       wojskowo.

    -0700 `MST' dla amerykańskiej strefy Mountain Standard, zaś `T'
       wojskowo.

    -0600 `CST' dla amerykańskiej strefy Central Standard, zaś  `S'
       wojskowo.

    -0500 `EST'  dla amerykańskiej strefy Eastern Standard, zaś `R'
       wojskowo.

    -0400 `AST' dla amerykańskiej strefy Atlantic Standard, zaś `Q'
       wojskowo.

    -0300 `P' wojskowo.

    -0200 `O' wojskowo.

    -0100 `N' wojskowo.

    +0000 `GMT' dla średniego czasu Greenwich (Greenwich Mean), `UT' dla
       czasu uniwersalnego, `UTC' dla Coordinated Universal, `WET' dla
       czasu zachodnioeuropejskiego (Western European), zaś `Z' dla ISO
       8601 i zapisu wojskowego.

    +0100 `A' wojskowo, `CET' dla czasu środkowoeuropejskiego (Central
       European), `MET' dla Midden Europesche Tijd (holenderski), and
       `MEZ' dla Mittel-Europa"ische Zeit (Niemcy).

    +0200 `B' wojskowo, zaś `EET' dla wschodnioeuropejskiego (Eastern
       European).

    +0300 `C' wojskowo.

    +0400 `D' wojskowo.

    +0500 `E' wojskowo.

    +0600 `F' wojskowo.

    +0700 `G' wojskowo.

    +0800 `H' wojskowo.

    +0900 `I' wojskowo, zaś `JST' dla strefy japońskiej (Japan Standard).

    +1000 `GST' dla amerykańskiej strefy Guam (Guam Standard), zaś `K'
       wojskowo.

    +1100 `L' wojskowo.

    +1200 `M' wojskowo, zaś `NZST' dla strefy nowozelandzkiej (New Zealand
       Standard).

    Istnieje wiele stref czasowych wynikających z oszczędzania światła
    dziennego ("czas letni", strefy DST - daylight-saving time). Również
    umieszczając po określeniu strefy zwykłej łańcuch `DTS' jako odrębne
    słowo (tj. oddzielone białymi znakami), można podać odpowiednią strefę
    czasową oszczędzania energii.

    -0700 `PDT' dla amerykańskiej strefy Pacific Daylight.

    -0600 `MDT' dla amerykańskiej strefy dla Mountain Daylight.

    -0500 `CDT' dla amerykańskiej strefy Central Daylight.

    -0400 `EDT' dla amerykańskiej strefy Eastern Daylight.

    -0300 `ADT' dla amerykańskiej strefy Atlantic Daylight.

    +0100 `BST' dla brytyjskiego czasu letniego (British Summer) oraz
       `WEST'  dla  zachodnioeuropejskiego czasu letniego (Western
       European Summer).

    +0200 `CEST' dla środkowoeuropejskiego  czasu  letniego  (Central
       European  Summer),  `MEST'  dla Midden Europesche S. Tijd
       (holenderski) oraz `MESZ' dla Mittel-Europa"ische Sommerzeit
       (Niemcy).

    +1300 `NZDT' dla nowozelandzkiego czasu New Zealand Daylight.

  Dzień tygodnia
    Bezpośrednie powołanie się na dzień tygodnia będzie występować po dacie
    (tylko jeśli to konieczne) w celu określenia takiego dnia tygodnia w
    przyszłości.

    Dni tygodnia mogą być pisane w postaci pełnej: `Sunday' (niedziela),
    `Monday' (poniedziałek), `Tuesday' (wtorek), `Wednesday'  (środa),
    `Thursday' (czwartek), `Friday' (piątek) lub `Saturday' (sobota).
    Można je skracać do pierwszych trzech liter, opcjonalnie zakończonych
    kropką.  Dozwolone są także specjalne skróty `Tues' dla wtorku
    (Tuesday), `Wednes' dla środy (Wednesday) oraz `Thur' lub `Thurs' dla
    czwartku (Thursday).

    Dzień tygodnia może być poprzedzony liczbą, by wyrazić przesunięcie w
    czasie o daną liczbę tygodni. Najlepiej używany jest w wyrażeniach
    takich jak `third monday' (trzeci poniedziałek). W tym kontekście
    dopuszczalne są również `last DZIEŃ' lub `next DZIEŃ'; przesuwają one o
    tydzień wstecz lub w przód w stosunku do dnia reprezentowanego przez
    DZIEŃ.

    Przecinek następujący po określeniu dnia tygodnia jest jest ignorowany.

  Elementy względne w łańcuchach dat
    "Elementy względne" wskazują na datę przesunięta względem danej (lub
    daty bieżącej, jeśli nie podano innej) w przód i wstecz. Efekty
    elementów względnych sumują się. Oto kilka przykładów:
      1 year    # 1 rok
      1 year ago  # 1 roku temu
      3 years    # 3 lata
      2 days    # 2 dni
    Jednostkę przemieszczenia w czasie można wybrać przy pomocy łańcucha
    year lub month dla przesunięcia odpowiednio o całe lata lub miesiące.
    Są to jednostki dość rozmyte, gdyż lata i miesiące nie mają jednakowej
    długości. Precyzyjniejszymi jednostkami są fortnight, czyli okres 14
    dni, week (tydzień) mający 7 dni, day (dzień) mający 24 godziny, hour
    (godzina) o 60 minutach, minute (minuta) lub min o 60 sekundach i
    second (sekunda) lub sec o długości jednej sekundy. Przyrostek s,
    oznaczający w języku angielskim liczbę mnogą, dołączony do tych
    jednostek jest akceptowany i ignorowany.

    Jednostka czasu może zostać poprzedzona mnożnikiem, podanym jako liczba
    (może być ze znakiem). Liczby bez znaku traktowane są jako liczby
    dodatnie ze znakiem. Brak liczby oznacza mnożnik 1. Następujące po
    elemencie względnym słowo ago (..temu) jest równoważne poprzedzeniu
    jednostki dodatkowym mnożnikiem o wartości -1.

    Łańcuch znaków tommorow (jutro) ma wartość jednego dnia w przyszłości
    (równoważne day), łańcuch yesterday (wczoraj) ma wartość jednego dnia w
    przeszłości (równoważny day ago, dzień temu).

    Łańcuchy  now (teraz) lub today (dziś) są jednostkami względnymi
    odpowiadającymi zerowemu przesunięciu w czasie; biorą się one z tego,
    że przesunięcie w czasie o wartości zerowej reprezentuje bieżący czas,
    jeśli nie zostanie to zmienione przez poprzedzające elementy. Łańcuchów
    określających bieżący czas można użyć do uwydatnienia innych elementów,
    jak w `12:00 today' (12:00 dziś). Łańcuch this (ten) ma również
    znaczenie przesunięcia w czasie o zerowej wartości, ale używany jest
    raczej w łańcuchach daty jak `this thursday' (ten czwartek).

    Gdy element względny powoduje, że data wynikowa przekracza granicę
    między DST (np.czasem letnim, zobacz podsekcja `Strefa czasowa') a
    czasem zwykłym (nie-DST), lub odwrotnie, godzina jest korygowana
    stosownie do czasu lokalnego.

  Czyste liczby w łańcuchach daty
    Dokładna interpretacja czystej liczby dziesiętnej zależy od kontekstu w
    łańcuchu znakowym określającym datę.

    Jeżeli liczba dziesiętna ma postać RRRRMMDD i nie pojawia się przez nią
    żaden  inny  element  daty  kalendarzowej  (patrz  `Zapis  daty
    kalendarzowej'), to RRRR odczytywane jest jako rok, MM jako numer
    miesiąca a DD jako dzień miesiąca opisywanej daty.

    Jeżeli liczba dziesiętna ma postać GGMM i w łańcuchu daty nie pojawia
    się przed nią żaden inny element określający czas, to GG jest
    odczytywane jako godzina a MM jako minuty godziny opisywanego czasu
    dnia. MM może być też pominięte.

    Jeśli po lewej stronie liczby pojawia się zarówno data kalendarzowa jak
    i czas, ale nie ma elementu względnego, to liczba unieważnia wcześniej
    określony rok.

  Autorzy `getdate'
    `getdate' zostało pierwotnie zaimplementowane przez Stevena M. Bellovin
    (<smb@research.att.com>)  podczas  pobytu  w  Chapel Hillwhile na
    University of North Carolina. Kod został później nieco zmodyfikowany
    przez kilku ludzi na Usenecie, a następnie gruntownie zmieniony przez
    Richa $alz (<rsalz@bbn.com>) i Jima Berets (<jberets@bbn.com>) w
    sierpniu 1990. Rozmaite wersje dla systemu GNU zrobił David MacKenzie,
    Jim Meyering i inni.

    Rozdział ten został pierwotnie utworzony przez Franc,oisa Pinard
    (<pinard@iro.umontreal.ca>) z kodu źródłowego `getdate.y', a następnie
    poprawiony przez K. Berry (<kb@cs.umb.edu>).

ZOBACZ TAKŻE

    ls(1)   lista zawartości katalogu

    dir(1)  ls krótko

    vdir(1)  rozgadane ls

    dircolors(1)
         ustawienie kolorów dla ls

    cp(1)   kopiuje pliki

    dd(1)   konwertuje i kopiuje pliki

    install(1)
         kopiuje pliki i nadaje atrybuty

    mv(1)   przesuwa pliki/zmienia nazwy

    rm(1)   usuwa pliki lub katalogi

    shred(1) bezpieczniejsze usuwanie plików

    ln(1)   tworzy dowiązania (links) między plikami

    mkdir(1) tworzy katalogi

    mkfifo(1) tworzy FIFO (potoki nazwane)

    mknod(1) tworzy blokowe lub znakowe pliki specjalne.

    rmdir(1) usuwa puste katalogi

    chown(1) zmienia właściciela i grupę pliku

    chgrp(1) zmienia grupę pliku

    chmod(1) zmienia prawa dostępu do pliku

    touch(1) zmienia znaczniki czasu pliku

    df(1)   raport zajętości dysku dla systemów plików

    du(1)   szacunkowe zużycie miejsca przez plik

    sync(1)  synchronizuje pamięć i dysk