Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    flex - szybki generator analizatora leksykalnego

SKŁADNIA

    flex [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -ooutput -Pprefix -Sskeleton]
    [--help --version] [filename ...]

WPROWADZENIE

    Podręcznik ten opisuje narzędzie flex.  Jest ono przeznaczone do
    generowania programów, dokonywujących dopasowywania wzorców na tekście.
    Podręcznik zawiera zarówno sekcje przewodnikowe jak i informacyjne.

      Opis
      krótki przegląd możliwości narzędzia

      Proste Przykłady

      Format Pliku Wejściowego

      Wzorce
      rozszerzone wyrażenia regularne używane przez flex

      Sposób Dopasowywania Wejścia
      reguły określania, co dopasowano

      Akcje
      jak podawać, co robić po dopasowaniu wzorca

      Generowany Skaner
      szczegóły o skanerze, tworzonym przez fleksa; jak kontrolować źródło
      wejściowe

      Warunki Startowe
        wprowadzanie do skanerów kontekstu i obsługa "mini-skanerów"

      Wielokrotne Bufory Wejściowe
      jak obsługiwać wiele źródeł wejściowych; jak skanować z łańcuchów
      zamiast z plików

      Reguły Końca Pliku
      specjalne reguły dopasowywane do końca wejścia

      Różne Makra
      ogół makr dostępnych z poziomu akcji

      Wartości Dostępne Użytkownikowi
      ogół wartości dostępnych z poziomu akcji

      Łączenie z Yacc
      łączenie skanerów flex z analizatorami yacc

      Opcje
      opcje linii poleceń fleksa i dyrektywa "%option"

      Kwestie wydajnościowe
      jak przyspieszać skanery

      Generowanie Skanerów C++
      eksperymentalna właściwość generowania klas skanerów C++

      Niezgodności z Lex i POSIX
      czym flex różni się od standardów AT&T lex i POSIX lex

      Diagnostyka
      objaśnienie komunikatów o błędach, generowanych przez flex (lub
      skanery)

      Pliki
      pliki używane przez flex

      Niedostatki / Błędy
      znane problemy fleksa

      Zobacz Także
      pozostała dokumentacja i związane z fleksem narzędzia

      Autor
      informacja kontaktu z autorem

OPIS

    flex jest narzędziem przeznaczonym do generowania skanerw: programów,
    rozpoznających wzorce leksykalne tekstu. flex odczytuje podane pliki
    wejściowe (lub stdin gdy nie są podane) i pobiera z nich opis
    generowanego skanera. Opis składa się z par wyrażeń regularnych i kodu
    C. Pary te nazywane są reguami.  flex jako wyjście generuje plik
    źródłowy C o nazwie lex.yy.c. Definiuje on funkcję yylex(). Plik ten
    musi kompilowany i konsolidowany z biblioteką -lfl.  Po uruchomieniu
    pliku wykonywalnego, program analizuje wejście w poszukiwaniu wyrażeń
    regularnych. Gdy tylko takie się znajdzie, wykonywany jest odpowiedni
    fragment kodu C.

PROSTE PRZYKŁADY

    Przedstawmy teraz trochę prostych przykładów aby obyć się z używaniem
    flex. Następujący plik wejściowy flex określa skaner, który za każdym
    razem gdy napotka łańcuch "username", podmieni go nazwą użytkownika:

      %%
      username  printf( "%s", getlogin() );

    Domyślnie tekst, którego flex nie może dopasować jest kopiowany na
    wyjście. Skaner będzie więc kopiował swój plik wejściowy na wyjście,
    podmieniając wszelkie pojawienia "username". W tym przykładzie wejścia
    mamy tylko jedną regułę. Wzorcem jest "username", a akcją jest
    "printf". Znaki "%%" oznaczają początek reguł.

    Oto kolejny prosty przykład:

          int num_lines = 0, num_chars = 0;

      %%
      \n   ++num_lines; ++num_chars;
      .    ++num_chars;

      %%
      main()
          {
          yylex();
          printf( "# of lines = %d, # of chars = %d\n",
              num_lines, num_chars );
          }

    Ten skaner zlicza liczbę znaków i liczbę linijek swojego wejścia (nie
    daje żadnego wyjścia, nie licząc końcowego raportu). Pierwsza linia
    deklaruje dwie zmienne globalne, "num_lines" i "num_chars", które są
    dostępne wewnątrz funkcji yylex() i main(), zadeklarowanej po drugim
    "%%". Mamy tu dwie reguły: pierwsza dopasowuje się do nowej linii
    ("\n") i inkrementuje licznik linii oraz znaków; druga dopasowuje się
    do dowolnego znaku innego niż nowa linia (wyrażenie regularne ".") i
    zwiększa licznik liczby znaków.

    A oto trochę bardziej skomplikowany przykład:

      /* skaner dla zabawkowego Pascalo-podobnego języka */

      %{
      /* potrzebujemy tego do wywołania atof() */
      #include <math.h>
      %}

      DIGIT  [0-9]
      ID    [a-z][a-z0-9]*

      %%

      {DIGIT}+  {
            printf( "Liczba całkowita: %s (%d)\n", yytext,
                atoi( yytext ) );
            }

      {DIGIT}+"."{DIGIT}*    {
            printf( "Liczba zmiennoprzecinkowa: %s (%g)\n", yytext,
                atof( yytext ) );
            }

      if|then|begin|end|procedure|function    {
            printf( "Słowo kluczowe: %s\n", yytext );
            }

      {ID}    printf( "Identyfikator: %s\n", yytext );

      "+"|"-"|"*"|"/"  printf( "Operator: %s\n", yytext );

      "{"[^}\n]*"}"   /* zjedz jednolinijkowe komentarze */

      [ \t\n]+     /* zjedz białe spacje */

      .      printf( "Nierozpoznany znak: %s\n", yytext );

      %%

      main( argc, argv )
      int argc;
      char **argv;
        {
        ++argv, --argc; /* pomiń nazwę programu */
        if ( argc > 0 )
            yyin = fopen( argv[0], "r" );
        else
            yyin = stdin;

        yylex();
        }

    Są to początki prostego skanera dla języka podobnego do Pascala.
    Rozróżnia poszczególne rodzaje tokenw i informuje co zobaczył.

    Szczegóły tego przykładu zostaną wyjaśnione w następnych sekcjach.

FORMAT PLIKU WEJŚCIOWEGO

    Plik wejściowy fleksa składa się z trzech sekcji, rozdzielanych liniami
    z łańcuchem %%:

      definicje
      %%
      reguły
      %%
      kod użytkownika

    Sekcja definicji zawiera definicje prostych nazw, upraszczających
    później  specyfikację  skanera.  Zawiera  też deklaracje warunkw
    pocztkowych, które objaśniono w dalszej sekcji.

    Definicje nazw mają postać:

      nazwa definicja

    gdzie "nazwa" jest słowem, rozpoczynającym się  od  litery  lub
    podkreślenia ('_').  Pozostałe znaki mogą być literami, cyframi,
    podkreśleniami lub myślnikami. Definicja jest pobierana od momentu
    pojawienia się pierwszego znaku, który nie jest spacją i który znajduje
    się za nazwą. Definicja rozciąga się do końca linii. Do takiej
    definicji  można  się  następnie odwoływać przy użyciu konwencji
    "{nazwa}", która jest automatycznie rozwijana w "(definicję)". Na
    przykład

      DIGIT  [0-9]
      ID    [a-z][a-z0-9]*

    definiuje "DIGIT" jako wyrażenie regularne, pasujące do pojedynczej
    cyfry, a "ID" jako wyrażenie regularne odpowiadające literze  z
    doklejonymi ewentualnymi literami lub cyframi. Późniejsze odniesienie
    do

      {DIGIT}+"."{DIGIT}*

    jest równoważne

      ([0-9])+"."([0-9])*

    i dopasowuje jedną lub więcej cyfr, po których występuje kropka i
    ewentualnie następne cyfry.

    Sekcja regu wejścia fleksa zawiera szereg reguł w postaci:

      wzorzec  akcja

    Przed wzorcem nie może wystąpić wcięcie, a akcja musi rozpoczynać się w
    tej samej linii.

    Dla dalszego opisu akcji patrz dalej.

    W końcu, sekcja kodu użytkownika jest zwyczajnie kopiowana do lex.yy.c
    (bez  dokonywania  w  niej zmian).  Jest to używane do funkcji
    pomocniczych, które wołają lub są wołane przez skaner. Obecność tej
    sekcji jest opcjonalna; jeśli nie istnieje, to ostatni %% pliku
    wejściowego może być pominięty.

    Jeśli w sekcjach definicji lub reguł znajduje się jakiś wcity
    (indentowany) tekst lub tekst ujęty w %{ i %}, to jest on kopiowany
    dosłownie na wyjście (po usunięciu %{}). Znaki %{} muszą pojawić się
    samodzielnie w liniach bez wcięć.

    W sekcji reguł, tekst wcięty lub tekst %{}, znajdujący się przed
    pierwszą regułą może służyć deklarowaniu zmiennych lokalnych dla
    procedury  skanującej oraz (po deklaracjach) kodu, który ma być
    wywoływany za każdym uruchomieniem procedury skanującej.  Pozostałe
    przypadki wciętego tekstu lub tekstu %{} sekcji reguł są nadal
    kopiowane na wyjście, lecz ich  znaczenie  nie  jest  dokładnie
    zdefiniowane i mogą spowodować błędy kompilacji (właściwość ta jest
    obecna dla zgodności z POSIX; zobacz niżej inne tego typu właściwości).

    W sekcji definicji na wyjście kopiowane są również nie-wcięte bloki
    komentarza, ujęte między znaki "/*" i "*/".

WZORCE

    Wzorce wejściowe są pisane z użyciem rozszerzonego zestawu wyrażeń
    regularnych. Są to:

      x     dopasowuje znak 'x'
      .     dowolny znak poza nową linią
      [xyz]   "klasa znaków"; w tym przypadku wzorzec odpowiada
            zarówno 'x', 'y' jak i 'z'
      [abj-oZ]  "klasa znaków" z zakresem; odpowiada ona
            'a', 'b', dowolnej literze od 'j' do 'o' oraz 'Z'
      [^A-Z]   zanegowana "klasa znaków" tj. dowolny znak poza
            wymienionymi w klasie. W tym wypadku dowolny znak oprócz
         dużych liter
      [^A-Z\n] dowolny znak oprócz dużych liter lub nowej linii
      r*     zero lub więcej r'ów, gdzie r jest wyrażeniem regularnym
      r+     jeden lub więcej r'ów
      r?     zero lub jeden r (tj. "opcjonalny r")
      r{2,5}   od dwu do pięciu r
      r{2,}   dwa lub więcej r
      r{4}    dokładnie 4 r
      {nazwa}  rozwinięcie definicji "nazwa" (patrz wyżej)
      "[xyz]\"foo"
           łańcuch literalny: [xyz]"foo
      \X    Jeśli X to 'a', 'b', 'f', 'n', 'r', 't' lub 'v',
         to następuje interpretacja ANSI-C \x. W przeciwnym
         wypadku używany jest literalny 'X' (używane do cytowania
         operatorów--np. '*').
      \0    znak NUL (kod ASCII 0)
      \123   znak o wartości ósemkowej 123
      \x2a   znak o wartości szesnastkowej 2a
      (r)    dopasuj r; nawiasy są używane do przeciążania priorytetów
           (patrz niżej)

      rs     wyrażenie regularne r, za którym następuje wyrażenie
         regularne s; nazywa się to "łączeniem"

      r|s    r lub s

      r/s    r, lecz tylko jeśli za nim następuje s. Tekst dopasowywany
         przez s jest załączany do określania czy ta reguła miała
         "najdłuższe dopasowanie", lecz potem jest zwracany do
         wejścia przed wykonaniem akcji. Tak więc akcja widzi tylko
         tekst dopasowany przez r. Ten rodzaj wzorca jest nazywany
         "doklejonym kontekstem". (Istnieją pewne kombinacje r/s,
         których flex nie potrafi właściwie dopasować; zobacz uwagi
         w dalszej sekcji Niedostatki / Błędy w okolicach
         "niebezpiecznego kontekstu doklejonego".)
      ^r     r, lecz tylko na początku linii (tj. zaraz po rozpoczęciu
         skanowania, lub po wyskanowaniu nowej linii).
      r$     r, lecz tylko na końcu linii (tj. tuż przed nową linią).
         Równoważne "r/\n".

          Zauważ, że notacja nowej linii fleksa jest dokładnie tym,
          co było używane jako '\n' przez kompilator C, użyty do
          kompilacji fleksa; w praktyce na niektórych systemach DOS
          musisz wyfiltrować \r lub jawnie używać r/\r\n zamiast
          "r$".

      <s>r    r, lecz tylko dla warunku początkowego s (zobacz niżej
         dyskusję o warunkach początkowych)
      <s1,s2,s3>r
           to samo, lecz jeśli dowolny z warunków początkowych s1,
            s2 lub s3
      <*>r    r w dowolnym warunku początkowym, nawet wykluczającym

      <<EOF>>  koniec pliku
      <s1,s2><<EOF>>
           koniec pliku w warunkach początkowych s1 lub s2

    Zauważ,  że  w obrębie klasy znaków wszystkie operatory wyrażeń
    regularnych tracą swoje znaczenie specjalne (nie licząc cytowania '\',
    znaków klasy '-',

    Wymienione  wyżej  wyrażenia  regularne są pogrupowane zgodnie z
    priorytetami, licząc od najwyższego do najniższego (z góry na dół). Te,
    które zgrupowano razem mają jednakowy priorytet. Na przykład,

      foo|bar*

    jest równoważne

      (foo)|(ba(r*))

    ponieważ operator '*' ma wyższy priorytet niż łączenie, a łączenie ma
    wyższy priorytet niż alternatywa ('|'). Wzorzec ten pasuje więc albo do
    łańcucha "foo" albo do "ba", po którym może nastąpić zero lub więcej r.
    W celu dopasowania "foo" lub zero lub więcej "bar"'ów, użyj:

      foo|(bar)*

    a żeby dopasować zero lub więcej "foo"-lub-"bar"'ów:

      (foo|bar)*

    Poza znakami i zakresami znaków, klasy znaków mogą też zawierać
    specjalne wyraenia.  Wyrażenia te są ujmowane w ograniczniki [: i :]
    (które muszą dodatkowo pojawiać się wewnątrz '[' i ']' klasy znaków;
    inne elementy w klasie znaków też mogą się pojawić). Prawidłowymi
    wyrażeniami są:

      [:alnum:] [:alpha:] [:blank:]
      [:cntrl:] [:digit:] [:graph:]
      [:lower:] [:print:] [:punct:]
      [:space:] [:upper:] [:xdigit:]

    Wyrażenia te oznaczają zestaw znaków, odpowiadający  równoważnemu
    standardowi funkcji isXXX języka C. Przykładowo [:alnum:] oznacza
    wszystkie znaki, dla których isalnum(3) zwraca prawdę - tj. wszelkie
    znaki alfabetyczne lub numeryczne. Niektóre systemy nie udostępniają
    isblank(3). Flex definiuje [:blank:] jako spację lub tabulację.

    Na przykład następujące klasy są sobie równoważne:

      [[:alnum:]]
      [[:alpha:][:digit:]
      [[:alpha:]0-9]
      [a-zA-Z0-9]

    Jeśli twój skaner jest niewrażliwy na wielkość znaków (flaga (flaga
    -i), to [:upper:] i [:lower:] są równoważne [:alpha:].

    Trochę uwag o wzorcach:

    -   Zanegowana klasa znaków, taka jak wyżej wymienione przykładowe
       "[^A-Z]" bdzie pasowa do nowej linii, chyba że "\n" (lub
       równoważna sekwencja specjalna) jest jednym z jawnie obecnych w
       klasie znaków (np. "[^A-Z\n]").  Odbiega  to  od  sposobu
       traktowania  zanegowanych klas znaków przez inne narzędzia
       operujące na wyrażeniach regularnych, lecz niestety niespójność
       jest  ugruntowana  historycznie.  Dopasowywanie nowej linii
       oznacza, że wzorzec w rodzaju [^"]* może dopasować się do całego
       wejścia, chyba że istnieje w nim drugi cudzysłów.

    -   Reguła może mieć najwyżej jedną instancję dowiązanego kontekstu
       (operatory się tylko na początku wzorca i dodatkowo, podobnie
       jak '/' i '$', nie mogą być grupowane w nawiasy. Znak '^', który
       nie pojawia się na początku reguły, lub '$', nie znajdujący się
       na końcu traci swoje specjalne znaczenie.

       Następujące wzorce są niedozwolone:

         foo/bar$
         <sc1>foo<sc2>bar

       Zauważ, że pierwszy z nich może być zapisany jako "foo/bar\n".

       Następujące wzorce powodują, że '$' lub '^' są traktowane jak
       zwykłe znaki:

         foo|(bar$)
         foo|^bar

       Jeśli oczekiwaną wartością jest "foo" lub "bar-z-nową-linią", to
       użyć  można  następującego wzorca (akcja specjalna | jest
       wyjaśniona niżej):

         foo   |
         bar$   /* tu rozpoczyna się akcja */

       Podobna sztuczka powinna zadziałać dla dopasowywania foo lub
       bar-na-początku-linii.

JAK DOPASOWYWANE JEST WEJŚCIE

    Po uruchomieniu skanera, analizuje on swoje wejście w poszukiwaniu
    łańcuchów odpowiadających któremuś z jego wzorców. Jeśli znajdzie
    więcej niż jeden pasujący wzorzec, wybiera ten, który pasuje do
    największej ilości tekstu (w regułach z dowiązanym kontekstem oznacza
    to też długość części dowiązanej, mimo faktu, że zostanie ona zwrócona
    na wejście. Jeśli znajdzie dwa lub więcej dopasowań o tej samej
    długości, to wybierana jest pierwsza reguła.

    Po określeniu dopasowania, tekst dopasowania (zwany dalej tokenem) jest
    udostępniany we wskaźnikowej zmiennej globalnej yytext, a jego długość
    w  globalnej  zmiennej  całkowitej  yyleng.  Wykonywana jest też
    odpowiadająca wzorcowi akcja (szczegółowy opis akcji jest dalej), a
    następnie pozostała część wejścia jest dopasowywana do kolejnego
    wzorca.

    Jeśli dopasowanie nie zostanie znalezione, wykonana zostanie regua
    domylna: następny znak wejścia jest uważany za dopasowany i kopiowany
    na stdout. Tak więc najprostszym poprawnym plikiem wejściowym fleksa
    jest:

      %%

    Generuje to skaner, który po prostu kopiuje swoje wejście (jeden znak
    naraz) na wyjście.

    Zauważ, że yytext może być definiowane na dwa sposoby: jako wskanik do
    znaków lub jako tablica znaków. Używanie konkretnej definicji można
    kontrolować, włączając do pliku wejściowego w  pierwszej  sekcji
    specjalne dyrektywy %pointer lub %array.  Domyślnie używana jest
    dyrektywa %pointer, chyba że używa się opcji -l zgodności z leksem i
    wtedy yytext staje się tablicą. Korzyścią z używania %pointer jest
    zwiększenie szybkości skanowania i zlikwidowanie przepełnień bufora
    przy  dopasowywaniu  dużych  tokenów (chyba że zabraknie pamięci
    dynamicznej). Wadą jest ograniczenie sposobu modyfikowania przez akcje
    zmiennej yytext (zobacz następną sekcję) i to, że wywołania funkcji
    unput() niszczą aktualną zawartość yytext, co może przyprawiać o ból
    głowy podczas portowania skanerów między różnymi wersjami lex.

    Zaletą %array jest możliwość modyfikowania yytext i to, że wołanie
    unput() nie niszczy yytext. Poza tym, istniejące programy lex czasami
    zewnętrznie zaglądają do yytext przy użyciu deklaracji w postaci:
      extern char yytext[];
    Definicja ta jest błędna przy użyciu z %pointer, lecz prawidłowa dla
    %array.

    %array definiuje yytext jako tablicę YYLMAX znaków, co domyślnie jest
    dość dużą wartością. Możesz zmieniać rozmiar przez proste #definiowanie
    YYLMAX na inną wartość w pierwszej sekcji wejściowego pliku fleksa.
    Jak wspomniano wyżej, dla %pointer yytext wzrasta dynamicznie, by
    przechowywać duże tokeny. Chociaż oznacza to, że skaner %pointer może
    zbierać duże tokeny (jak np. całe bloki komentarzy), to zakop sobie w
    pamięci, że za każdym razem gdy skaner zmienia rozmiar yytext to musi
    również reskanować cały token od początku, więc może się to okazać
    powolne. yytext w chwili obecnej nie zwiększa dynamicznie rozmiaru
    jeśli wywołanie unput() powoduje wepchnięcie z powrotem zbyt dużego
    bloku tekstu. Zamiast tego pojawia się błąd wykonania.

    Zauważ też, że postaci %array nie można używać z klasami skanerów C++
    (zobacz opcję c++ poniżej).

AKCJE

    Każdy wzorzec reguły ma odpowiadającą mu akcję, która może być dowolną
    instrukcją języka C. Wzorzec kończy się na pierwszym niecytowanym znaku
    białej spacji; reszta linijki jest akcją. Jeśli akcja jest pusta, to
    token wejściowy jest zwyczajnie odrzucany. Na przykład oto program,
    kasujący wszystkie pojawienia łańcucha "wytnij mnie":

      %%
      "wytnij mnie"

    (Wszystkie pozostałe znaki wejścia zostaną skopiowane na wyjście, gdyż
    dopasują się do reguły domyślnej.)

    Oto program, który kompresuje wielokrotne spacje i tabulacje do
    pojedynczej spacji. Program wycina też wszystkie białe spacje z końca
    linii:

      %%
      [ \t]+    putchar( ' ' );
      [ \t]+$    /* ignoruj ten token */

    Jeśli akcja zawiera znak '{', to rozciąga się ona aż do zamykającego
    '}', nawet na przestrzeni wielu linii. flex ma pewne wiadomości o
    łańcuchach C i komentarzach, więc nie zostanie ogłupione przez klamry,
    które mogą się w nich znajdować. Poza tym dozwolone są też akcje, które
    zaczynają się od %{ i zawierają tekst akcji aż do następnego %}
    (niezależnie od zwyczajnych klamer wewnątrz akcji).

    Akcja składająca się wyłącznie z pionowej kreski ('|') oznacza "taka
    sama, jak akcja następnej reguły". Dla zobrazowania patrz niżej.

    Akcje mogą zawierać kod C, włączając w to  instrukcje  return,
    przeznaczone  do zwracania wartości do procedury, która wywołała
    yylex().  Przy każdym wywołaniu yylex() kontynuuje  przetwarzanie
    tokenów od miejsca, w którym ostatnio przerwał aż do osiągnięcia końca
    pliku lub wywołania return.

    Akcje mogą spokojnie modyfikować zmienną yytext; nie mogą jej jednak
    wydłużać  (dodawanie  znaków do jej końca nadpisze dalsze znaki
    strumienia wejściowego). Odmiennie jest natomiast przy używaniu %array
    (patrz wyżej); wtedy yytext można spokojnie modyfikować w dowolny
    sposób.

    Podobnie do powyższej zmiennej, można spokojnie modyfikować yyleng,
    lecz należy uważać by nie robić tego jeśli akcja używa yymore() (patrz
    niżej).

    Istnieje wiele dyrektyw specjalnych, które można zawrzeć w akcji:

    -   ECHO kopiuje wejście yytext na wyjście skanera.

    -   BEGIN z doklejoną nazwą warunku początkowego umieszcza skaner w
       odpowiednim warunku początkowym (patrz niżej).

    -   REJECT Kieruje skaner na działanie w "drugiej najlepszej"
       regule, która została dopasowana do wzorca wejściowego (lub
       prefiksu wejścia). Reguła jest wybierana według zasad opisanych
       w "Jak dopasowywane jest wejście", po czym następuje odpowiednie
       ustawienie yytext oraz yyleng.  Może to być albo ta reguła,
       która dopasowała się do takiej samej ilości tekstu,  jak
       poprzednia, lecz wystąpiła później w pliku wejściowym fleksa,
       albo taka, która dopasowała się do mniejszej ilości tekstu.  Na
       przykład, następujący przykład będzie liczył słowa wejściowe i
       wołał funkcję special() dla każdego "frob":

             int word_count = 0;
         %%

         frob    special(); REJECT;
         [^ \t\n]+  ++word_count;

       Bez dyrektywy REJECT, słowa "frob" wejścia nie byłyby zliczane
       jako słowa, gdyż skaner normalnie wykonuje tylko jedną akcję na
       token. Dozwolonych jest wiele komend REJECT, z których każda
       wyszukuje najbardziej pasującego następcę. Na przykład poniższy
       skaner skanując token "abcd" zapisze na wyjściu "abcdabcaba":

         %%
         a    |
         ab    |
         abc   |
         abcd   ECHO; REJECT;
         .|\n   /* zjedz nietrafione znaki */

       (Pierwsze trzy reguły mają wspólną akcję z czwartą, gdyż używają
       akcji specjalnej '|'.) REJECT jest dość kosztowną właściwością
       jeśli chodzi o wydajność skanera; jeśli jest używane w którejś z
       akcji skanera, to spowolni wszystkie dopasowania skanera. Co
       więcej, REJECT nie może być używany z opcjami -Cf i -CF (zobacz
       niżej).

       Zauważ też, że, w przeciwieństwie do innych akcji specjalnych,
       REJECT jest odgazieniem; kod akcji występujący bezpośrednio po
       nim nie zostanie wykonany.

    -   yymore() mówi skanerowi, że przy następnym dopasowaniu reguły,
       odpowiadający token powinien być doklejony do bieżącej wartości
       yytext.  Na przykład, przy wejściu "mega-kludge", poniższy
       przykład na wyjściu wypisze "mega-mega-kludge":

         %%
         mega-  ECHO; yymore();
         kludge  ECHO;

       Pierwsze "mega-" jest dopasowane i wydrukowane na wyjście.
       Następnie dopasowane jest "kludge", lecz poprzednie "mega-"
       wciąż znajduje się na początku yytext i komenda ECHO dla
       "kludge" wydrukuje w rzeczywistości "mega-kludge".

    Dwie uwagi na temat yymore(). Po pierwsze, yymore() zależy od wartości
    yyleng, odzwierciedlającej rozmiar bieżącego tokenu. Zatem  jeśli
    używasz yymore(), nie modyfikuj tej zmiennej. Po drugie, obecność
    yymore() w akcji skanera wpływa na pewne pogorszenie wydajności w
    szybkości dokonywania przez skaner dopasowań.

    -   yyless(n) zwraca wszystkie poza pierwszymi n znakami bieżącego
       tokenu z powrotem do strumienia wejściowego, skąd zostaną one
       powtórnie przeskanowane przy dopasowywaniu następnego wzorca.
       yytext i yyleng są odpowiednio dostrajane (tj.  yyleng będzie
       teraz równe n). Na przykład, przy wejściu "foobar", następujący
       kod wypisze "foobarbar":

         %%
         foobar  ECHO; yyless(3);
         [a-z]+  ECHO;

       Podanie yyless argumentu zerowego powoduje reskanowanie całego
       obecnego łańcucha wejściowego. O ile nie zmienisz sposobu
       kolejnego przetwarzania przez skaner wejścia (przy użyciu np.
       BEGIN), spowoduje to nieskończoną pętlę.

    Zwróć uwagę, że yyless jest makrem i może być używane tylko z pliku
    wejściowego fleksa, a nie z innych plików źródłowych.

    -   unput(c) wstawia znak c z powrotem do strumienia wejściowego.
       Będzie to następny skanowany znak.  Poniższa akcja pobierze
       bieżący token i spowoduje, że zostanie reskanowany po ujęciu w
       nawiasy.

         {
         int i;
         /* Kopiuj yytext, gdyż unput() niszczy jego zawartość */
         char *yycopy = strdup( yytext );
         unput( ')' );
         for ( i = yyleng - 1; i >= 0; --i )
           unput( yycopy[i] );
         unput( '(' );
         free( yycopy );
         }

       Zwróć uwagę, że skoro każdy unput() wstawia dany znak na
       pocztek strumienia, to wstawianie znaków musi odbywać się
       tyłem-na-przód.

    Ważnym potencjalnym problemem używania unput() jest fakt, że jeśli
    używasz dyrektywy %pointer (domyślne), wywołanie unput()  niszczy
    zawartość yytext, poczynając od znaku najbardziej z prawej, idąc w lewo
    za każdym wywołaniem. Jeśli potrzebujesz zachować wartość yytext po
    użyciu tej funkcji, (jak w powyższym przykładzie), musisz skopiować jej
    zawartość gdzie indziej lub zbudować skaner z użyciem %array.

    Na koniec, zauważ też, że nie możesz wstawiać tak znaków EOF.  Nie
    można tą metodą zaznaczać końca pliku w strumieniu.

    -   input() odczytuje następny znak ze strumienia wejściowego. Na
       przykład, poniższe jest jednym ze sposobów pożerania komentarzy
       języka C:

         %%
         "/*"    {
               register int c;

               for ( ; ; )
                 {
                 while ( (c = input()) != '*' &&
                     c != EOF )
                   ;  /* zeżryj tekst komentarza */

                 if ( c == '*' )
                   {
                   while ( (c = input()) == '*' )
                     ;
                   if ( c == '/' )
                     break;  /* znalazłem koniec */
                   }

                 if ( c == EOF )
                   {
                   error( "EOF w komentarzu" );
                   break;
                   }
                 }
               }

       (Zauważ, że jeśli skaner jest skompilowany z użyciem C++, to
       input() nazywa się yyinput().  Jest tak w celu zapobieżenia
       zderzeniu nazwy ze strumieniem C++ poprzez nazwę input.)

    -   YY_FLUSH_BUFFER  wypróżnia  wewnętrzny  bufor skanera. Przy
       następnym razie gdy skaner będzie dopasowywał się do tokenu,
       najpierw napełni na nowo bufor z użyciem YY_INPUT (zobacz niżej
       Generowany Skaner).  Akcja ta jest szczególnym przypadkiem
       bardziej ogólnej funkcji yy_flush_buffer(), opisanej niżej w
       sekcji Wielokrotne Bufory Wejściowe.

    -   yyterminate() może być używane zamiast instrukcji return akcji.
       Kończy działanie skanera i zwraca 0 do wywołującego skaner,
       wskazując, że "wszystko zrobione".  Domyślnie, yyterminate()
       jest wywoływane również po napotkaniu końca pliku. Jest to makro
       i może być redefiniowane.

GENEROWANY SKANER

    Wynikiem działania fleksa jest plik lex.yy.c, zawierający procedurę
    skanującą  yylex() oraz zestaw tablic, używanych przez niego do
    dopasowywania tokenów i parę procedur i makr. Domyślnie yylex() jest
    deklarowany jako

      int yylex()
        {
        ... tu różne definicje i akcje ...
        }

    (Jeśli twoje środowisko obsługuje prototypy funkcji, to będzie to "int
    yylex( void )".) Definicję tę można zmienić definiując makro "YY_DECL".
    Na przykład

      #define YY_DECL float lexscan( a, b ) float a, b;

    informuje fleksa, by nadać procedurze skanującej nazwę lexscan i że
    procedura ta ma zwracać typ float i pobierać dwa argumenty (też typu
    float). Zwróć uwagę, że jeśli podajesz argumenty procedurze skanującej,
    używając deklaracji w niezaprototypowanym stylu K&R, musisz zakończyć
    definicję średnikiem (;).

    Przy  każdym  wywołaniu  yylex(), następuje skanowanie tokenów z
    globalnego pliku wejściowego yyin (który domyślnie wskazuje na stdin).
    Wczytywanie trwa aż do osiągnięcia końca pliku, lub aż do napotkania w
    którejś z akcji instrukcji return.

    Jeśli skaner osiąga  koniec  pliku,  to  kolejne  wywołania  są
    niezdefiniowane.  Sposobem na skorygowanie tego jest przekierowanie
    yyin na nowy plik wejściowy (w tym wypadku skanowanie następuje z
    nowego pliku) lub wywołanie yyrestart(). yyrestart() pobiera jeden
    argument: wskaźnik FILE * (który może być nil, jeśli ustawiłeś YY_INPUT
    na skanowanie ze źródła innego niż yyin), i inicjalizuje yyin na
    początek tego pliku. W zasadzie nie ma różnicy między  zwykłym
    przypisaniem yyin do nowego pliku i użyciem yyrestart(); Procedura ta
    jest dostępna z uwagi na kompatybilność z poprzednimi wersjami flex, a
    także dlatego, że może być używana do przełączania plików wejściowych w
    środku skanowania. Może być też używana do porzucania bieżącego bufora
    wejściowego poprzez wywołanie z argumentem yyin; lepszym rozwiązaniem
    jest jednak użycie YY_FLUSH_BUFFER (patrz  wyżej).  Zauważ,  że
    yyrestart() nie resetuje warunku początkowego na INITIAL (zobacz niżej
    Warunki Początkowe).

    Jeśli yylex() kończy skanowanie z powodu wywołania instrukcji return w
    jednej z akcji, skaner może być wołany ponownie i wznowi działanie tam,
    gdzie skończył.

    Domyślnie (i dla celów wydajności) skaner zamiast pojedynczych getc()
    wykonuje odczyty blokowe z yyin. Sposób pobierania wejścia może być
    kontrolowany przez definiowanie makra YY_INPUT.  Sekwencja wywołująca
    YY_INPUT  to "YY_INPUT(buf,wynik,max_rozmiar)".  Jej wynikiem jest
    umieszczenie co najwyżej max_rozmiar znaków w tablicy znakowej buf i
    zwrócenie w zmiennej całkowitej wynik albo liczby wczytanych znaków
    albo stałej YY_NULL (0 w systemach uniksowych), określającej EOF.
    Domyślnie, YY_INPUT czyta z globalnego wskaźnika "yyin".

    Przykładowa definicja YY_INPUT (w sekcji definicji pliku wejściowego):

      %{
      #define YY_INPUT(buf,wynik,max_rozmiar) \
        { \
        int c = getchar(); \
        wynik = (c == EOF) ? YY_NULL : (buf[0] = c, 1); \
        }
      %}

    Definicja ta zmieni przetwarzanie wejścia tak, by naraz pojawiał się
    tylko jeden znak.

    W momencie, gdy skaner uzyska od YY_INPUT warunek końca pliku, to woła
    funkcję yywrap().  Jeśli yywrap() zwróci zero, to zakłada, że funkcja
    poszła dalej i skonfigurowała yyin do wskazywania na nowy plik, a
    skanowanie trwa dalej. Jeśli zwróci wartość niezerową, skaner kończy
    działanie, zwracając 0 do funkcji wywołującej.  Zauważ, że w każdym
    przypadku warunek początkowy pozostaje niezmieniony; nie przechodzi on
    w INITIAL.

    Jeśli nie chcesz podawać własnej wersji yywrap(), to musisz albo użyć
    opcji %option noyywrap (wtedy skaner zachowuje się, jakby yywrap()
    zwracało 1), albo konsolidować z -lfl, uzyskując tak domyślną wersję
    funkcji, zawsze zwracającej 1.

    Do skanowania z buforów pamięciowych (a nie z plików) przeznaczone są
    trzy   procedury:   yy_scan_string(),   yy_scan_bytes()   oraz
    yy_scan_buffer().  Zobacz niżej dyskusję w sekcji Wielokrotne Bufory
    Wejściowe.

    Swoje wyjście ECHO skaner zapisuje do globalnego strumienia yyout
    (domyślnie  stdout),  który  można przedefiniować dzięki zwykłemu
    przypisaniu tej zmiennej do innego wskaźnika FILE.

WARUNKI POCZĄTKOWE

    flex daje mechanizm warunkowej aktywacji reguł. Reguły rozpoczynające
    się od "<sc>" włączą się tylko jeśli skaner znajduje się w warunku
    początkowym "sc". Na przykład,

      <STRING>[^"]*    { /* zjedz ciało łańcucha ... */
            ...
            }

    będzie aktywne tylko jeśli skaner jest w warunku początkowym "STRING",
    a

      <INITIAL,STRING,QUOTE>\.    { /* obsłuż cytowanie ... */
            ...
            }

    będzie aktywne tylko jeśli obecnym warunkiem początkowym jest albo
    "INITIAL", albo "STRING" albo "QUOTE".

    Warunki początkowe są deklarowane w sekcji definicji wejścia przy
    użyciu niewciętych linii, zaczynających się od %s lub %x, za którymi
    następuje lista nazw. Pierwsza postać deklaruje wczajce warunki
    początkowe, a druga wykluczajce. Warunek początkowy włącza się przy
    użyciu akcji BEGIN. Reguły używające danego warunku początkowego będą
    aktywne  aż  do wywołania następnej akcji BEGIN.  Jeśli warunek
    początkowy jest wczajcy , to reguły bez warunków początkowych będą
    również aktywne.  Jeśli jest wykluczajcy, to wykonywane będą tylko
    reguły odpowiadające warunkowi początkowemu. Zestaw reguł opierających
    się na tym samym wykluczającym warunku początkowym, opisuje skaner,
    który jest niezależny od wszelkich innych reguł wejścia fleksa.  Z
    uwagi na to, warunki wykluczające ułatwiają tworzenie "mini-skanerów",
    które skanują części wejścia, odmienne syntaktycznie od reszty (np.
    komentarze).

    W rozróżnieniu warunków włączających i wykluczających istnieje wciąż
    pewna niejasność: oto przykład, ilustrujący ich powiązanie. Zestaw
    reguł:

      %s przyklad
      %%

      <przyklad>foo rob_cos();

      bar      cos_innego();

    jest równoważny

      %x przyklad
      %%

      <przyklad>foo  rob_cos();

      <INITIAL,przyklad>bar  cos_innego();

    Bez użycia kwalifikatora <INITIAL,przyklad>, wzorzec bar w drugim
    przykładzie nie byłby aktywny (tj. nie dopasowałby się) w warunku
    początkowym przyklad.  Jeśli użylibyśmy do kwalifikowania bar tylko
    <przyklad>, to byłoby aktywny tylko w warunku początkowym przyklad, ale
    nie w INITIAL, podczas gdy w pierwszym przykładzie jest aktywny w
    obydwu, gdyż warunek początkowy przyklad jest w nim wczajcy (%s).

    Zauważ też, że specjalny specyfikator <*> pasuje do dowolnego warunku
    początkowego. Tak więc, powyższe można zapisać również następująco:

      %x przyklad
      %%

      <przyklad>foo  rob_cos();

      <*>bar  cos_innego();

    Reguła domyślna (wykonywania ECHO na każdym niedopasowanym znaku)
    pozostaje aktywna w warunkach początkowych.  Jest  to  w  sumie
    równoważne:

      <*>.|\n   ECHO;

    BEGIN(0) zwraca do stanu oryginalnego, w którym aktywne są tylko reguły
    bez warunku początkowego. Stan ten jest oznaczany jako  warunek
    początkowy  "INITIAL",  więc  można  go  ustawić również poprzez
    BEGIN(INITIAL). (Nawiasy wokół nazwy warunku początkowego nie są
    wymagane, lecz są w dobrym tonie.)

    Akcje BEGIN mogą być podawane jako kod wcięty na początku sekcji reguł.
    Na przykład, następujący kod spowoduje, że skaner wejdzie w warunek
    początkowy "SPECIAL" za każdym razem, gdy wywołane zostanie yylex() a
    zmienna globalna enter_special będzie ustawiona na prawdę:

          int enter_special;

      %x SPECIAL
      %%
          if ( enter_special )
            BEGIN(SPECIAL);

      <SPECIAL>blahblahblah
      ...i kolejne ruguły...

    Dla zilustrowania wykorzystania warunków początkowych, oto skaner,
    który daje dwie różne interpretacje łańcucha "123.456". Domyślnie
    będzie traktował go jako 3 elementy, liczbę całkowitą 123, kropkę i
    liczbę całkowitą "456".  Jeśli jednak łańcuch zostanie poprzedzony
    linią z napisem "expect-floats", to będzie go traktował jako pojedynczy
    element zmiennoprzecinkowy (123.456).

      %{
      #include <math.h>
      %}
      %s expect

      %%
      expect-floats    BEGIN(expect);

      <expect>[0-9]+"."[0-9]+   {
            printf( "znalazłem zmiennoprzecinkową, = %f\n",
                atof( yytext ) );
            }
      <expect>\n      {
            /* jest to koniec linii, więc
            * potrzebujemy kolejnego "expect-number"
            * przed rozpoznawaniem dalszych liczb
            */
            BEGIN(INITIAL);
            }

      [0-9]+   {
            printf( "znalazłem całkowitą, = %d\n",
                atoi( yytext ) );
            }

      "."     printf( "znalazłem kropkę\n" );

    Oto skaner, który rozpoznaje komentarze C podczas zliczania linii.

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*    /* zjedz wszystko, co nie jest '*'   */
      <comment>"*"+[^*/\n]*  /* zjedz '*'-ki, po których nie ma '/' */
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Skaner ten może mieć problemy z dopasowaniem maksymalnej ilości tekstu
    w każdej z reguł. Ogólnie, przy pisaniu szybkich skanerów, próbuj
    dopasowywać w każdej regule tyle, ile się da.

    Zauważ, że nazwy warunków początkowych są tak naprawdę wartościami
    całkowitymi i mogą być tak przechowywane. Tak więc powyższe można
    rozwinąć w następującym stylu:

      %x comment foo
      %%
          int line_num = 1;
          int comment_caller;

      "/*"     {
            comment_caller = INITIAL;
            BEGIN(comment);
            }

      ...

      <foo>"/*"  {
            comment_caller = foo;
            BEGIN(comment);
            }

      <comment>[^*\n]*    /* zjedz wszystko co nie jest '*'  */
      <comment>"*"+[^*/\n]*  /* zjedz '*', po których nie ma '/' */
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(comment_caller);

    Co więcej, możesz mieć dostęp do bieżącego warunku początkowego poprzez
    makro YY_START (o wartości całkowitej).  Na  przykład,  powyższe
    przypisania do comment_caller można by zapisać jako

      comment_caller = YY_START;

    Flex jako alias do YY_START daje YYSTATE (gdyż jest to nazwa, używana
    przez AT&T lex).

    Zauważ, że warunki początkowe nie mają własnej przestrzeni nazw; %s i
    %x-y deklarują nazwy podobnie jak #define.

    Na deser, oto przykład dopasowywania cytowanych w stylu C napisów przy
    użyciu wykluczających warunków początkowych, włącznie z rozwijanymi
    sekwencjami specjalnymi (lecz bez sprawdzania czy łańcuch nie jest za
    długi):

      %x str

      %%
          char string_buf[MAX_STR_CONST];
          char *string_buf_ptr;

      \"   string_buf_ptr = string_buf; BEGIN(str);

      <str>\"    { /* zobaczyłem zamykający cytat - gotowe */
          BEGIN(INITIAL);
          *string_buf_ptr = '\0';
          /* zwróć typ i wartość tokenu stałej łańcuchowej do
          * analizatora
          */
          }

      <str>\n    {
          /* błąd - niezakończona stała łańcuchowa */
          /* generuj komunikat o błędzie */
          }

      <str>\\[0-7]{1,3} {
          /* ósemkowa sekwencja specjalna */
          int result;

          (void) sscanf( yytext + 1, "%o", &result );

          if ( result > 0xff )
              /* błąd, stała poza zakresem */

          *string_buf_ptr++ = result;
          }

      <str>\\[0-9]+ {
          /* generuj błąd - zła sekwencja specjalna; coś jak
          * '\48' lub '\0777777'
          */
          }

      <str>\\n *string_buf_ptr++ = '\n';
      <str>\\t *string_buf_ptr++ = '\t';
      <str>\\r *string_buf_ptr++ = '\r';
      <str>\\b *string_buf_ptr++ = '\b';
      <str>\\f *string_buf_ptr++ = '\f';

      <str>\\(.|\n) *string_buf_ptr++ = yytext[1];

      <str>[^\\\n\"]+    {
          char *yptr = yytext;

          while ( *yptr )
              *string_buf_ptr++ = *yptr++;
          }

    Często, np. w niektórych przykładach powyżej można skończyć pisząc
    grupę reguł, rozpoczynających się od tych samych warunków początkowych.
    Flex ułatwia całość wprowadzając pojęcie zakresu warunku początkowego.
    Zakres rozpoczyna się od:

      <SCs>{

    gdzie SCs jest listą jednego lub więcej warunków początkowych. Wewnątrz
    zakresu warunku początkowego każda reguła  dostaje  automatycznie
    przedrostek <SCs> aż do napotkania '}', który odpowiada startowemu '{'.
    W ten sposób na przykład

      <ESC>{
        "\\n"  return '\n';
        "\\r"  return '\r';
        "\\f"  return '\f';
        "\\0"  return '\0';
      }

    jest równoważne:

      <ESC>"\\n" return '\n';
      <ESC>"\\r" return '\r';
      <ESC>"\\f" return '\f';
      <ESC>"\\0" return '\0';

    Zakresy warunków początkowych mogą być zagnieżdżane.

    Do obsługi stosów warunków początkowych są przeznaczone trzy procedury:

    void yy_push_state(int new_state)
       wrzuca bieżący warunek początkowy na stos warunków początkowych
       i przełącza się w stan new_state, zupełnie jak po użyciu BEGIN
       new_state (pamiętaj, że nazwy warunków początkowych są również
       liczbami całkowitymi).

    void yy_pop_state()
       zdejmuje wartość ze stosu i przełącza się na nią przez BEGIN.

    int yy_top_state()
       zwraca wierzchołek stosu bez zmiany zawartości stosu.

    Stos warunków początkowych rośnie dynamicznie i nie ma  żadnych
    wbudowanych ograniczeń. Po wyczerpaniu pamięci, wykonywanie programu
    jest przerywane.

    Aby korzystać ze stosów warunków początkowych, skaner musi zawierać
    dyrektywę %option stack (zobacz niżej rozdział Opcje).

WIELOKROTNE BUFORY WEJŚCIOWE

    Niektóre skanery (te, obsługujące pliki dołączane "include") wymagają
    odczytu z wielu strumieni wejściowych. Ponieważ skanery flex wykonują
    sporo buforowania, nie można jednoznacznie zdecydować skąd będzie
    wykonywany następny odczyt przez proste napisanie YY_INPUT, które jest
    wrażliwe na kontekst skanowania. YY_INPUT wywoływane jest tylko gdy
    skaner osiąga koniec swojego bufora, który może być daleko  po
    wyskanowaniu instrukcji takiej jak "include", wymagającej przełączenia
    źródła wejścia.

    Aby załatwić niektóre z tych problemów, flex daje mechanizm tworzenia i
    przełączania między wielokrotnymi buforami wejściowymi. Bufor wejściowy
    jest tworzony z użyciem funkcji

      YY_BUFFER_STATE yy_create_buffer( FILE *file, int size )

    która pobiera wskaźnik FILE i rozmiar size, a następnie tworzy bufor
    związany z danym plikiem, którego wielkość (w znakach) jest określona
    parametrem rozmiaru.  (w razie wątpliwości użyj YY_BUF_SIZE jako
    rozmiaru). Funkcja zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE, który może być potem
    przekazywany do innych procedur (zobacz niżej). Typ YY_BUFFER_STATE
    jest  wskaźnikiem do struktury struct yy_buffer_state więc można
    bezpiecznie inicjalizować zmienne YY_BUFFER_STATE na ((YY_BUFFER_STATE)
    0) i odnosić się do struktury w celu poprawnego zadeklarowania buforów
    wejściowych w plikach źródłowych innych niż ten od twojego skanera.
    Zauważ, że wskaźnik FILE w wywołaniu yy_create_buffer jest używany
    tylko jako wartość yyin widzianego przez YY_INPUT; jeśli redefiniujesz
    YY_INPUT tak, żeby nie używało yyin, to możesz spokojnie przekazać tu
    zerowy wskaźnik FILE.  Zadany bufor do skanowania wybiera się za
    pomocą:

      void yy_switch_to_buffer( YY_BUFFER_STATE new_buffer )

    co przełącza bufor wejściowy skanera tak, że kolejne tokeny będą
    pochodziły z bufora new_buffer. Zauważ, że yy_switch_to_buffer() może
    być używane przez yywrap() do zestawiania różnych rzeczy we wznowionym
    skanowaniu zamiast otwierania nowego pliku i ustawiania na nim yyin.
    Zauważ   też,  że  przełączanie  źródeł  wejściowych  przez
    yy_switch_to_buffer() lub yywrap() nie zmienia warunku początkowego.

      void yy_delete_buffer( YY_BUFFER_STATE buffer )

    używane jest do odzyskania miejsca związanego z buforem ( buffer może
    być wartością nil, ale wtedy funkcja ta nic nie robi.) Można też
    czyścić bieżącą zawartość bufora, stosując:

      void yy_flush_buffer( YY_BUFFER_STATE buffer )

    Funkcja ta niszczy zawartość bufora, więc przy następnej próbie
    dopasowania tokenu z bufora, skaner najpierw wypełni bufor na nowo
    używając YY_INPUT.

    yy_new_buffer() jest synonimem yy_create_buffer(), udostępnionym dla
    zgodności z C++ narzędziami new i delete, służącymi do tworzenia i
    niszczenia obiektów dynamicznych.

    Na koniec makro YY_CURRENT_BUFFER zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE do
    bieżącego bufora.

    A oto przykład używania tych właściwości w skanerze, rozwijającym pliki
    załączane (właściwość <<EOF>> jest opisywana niżej):

      /* stan "incl" jest używany do wybierania nazwy załączanego pliku
      */
      %x incl

      %{
      #define MAX_INCLUDE_DEPTH 10
      YY_BUFFER_STATE include_stack[MAX_INCLUDE_DEPTH];
      int include_stack_ptr = 0;
      %}

      %%
      include       BEGIN(incl);

      [a-z]+       ECHO;
      [^a-z\n]*\n?    ECHO;

      <incl>[ \t]*   /* zjedz białą spację */
      <incl>[^ \t\n]+  { /* mam nazwę pliku załącznika */
          if ( include_stack_ptr >= MAX_INCLUDE_DEPTH )
            {
            fprintf( stderr, "Zbyt zagnieżdżone załączniki" );
            exit( 1 );
            }

          include_stack[include_stack_ptr++] =
            YY_CURRENT_BUFFER;

          yyin = fopen( yytext, "r" );

          if ( ! yyin )
            error( ... );

          yy_switch_to_buffer(
            yy_create_buffer( yyin, YY_BUF_SIZE ) );

          BEGIN(INITIAL);
          }

      <<EOF>> {
          if ( --include_stack_ptr < 0 )
            {
            yyterminate();
            }

          else
            {
            yy_delete_buffer( YY_CURRENT_BUFFER );
            yy_switch_to_buffer(
              include_stack[include_stack_ptr] );
            }
          }

    Do zestawiania buforów wejściowych dla skanowania łańcuchów z pamięci
    zamiast plików istnieją trzy procedury. Każda z nich tworzy nowy bufor
    wejściowy do skanowania łańcucha i zwraca  odpowiadający  uchwyt
    YY_BUFFER_STATE (który powinieneś skasować stosując yy_delete_buffer()
    po zakończeniu działania). Przełączają one też przetwarzanie na nowy
    bufor  przy użyciu yy_switch_to_buffer(), więc następne wywołanie
    yylex() rozpocznie skanowanie łańcucha.

    yy_scan_string(const char *str)
       skanuje łańcuch zakończony zerem.

    yy_scan_bytes(const char *bytes, int len)
       skanuje len bajtów (dopuszczalne zera w środku) począwszy od
       pozycji bytes.

    Zauważ, że obydwie funkcje tworzą i skanują kopie oryginalnych danych.
    (Jest to pożądane, gdyż yylex() modyfikuje zawartość skanowanego
    bufora.) Kopiowania można uniknąć, stosując:

    yy_scan_buffer(char *base, yy_size_t size)
       które skanuje bufor na miejscu, zaczynając od base, a w długości
       size bajtów, z  których  dwa  bajty  musz  być  znakami
       YY_END_OF_BUFFER_CHAR (ASCII NUL).  Ostatnie dwa bajty nie są
       skanowane; tak więc skanowanie przebiega  od  base[0]  do
       base[size-2] włącznie.

       Jeśli nie ustawisz odpowiednio base to yy_scan_buffer() zwraca
       wskaźnik nil zamiast tworzyć nowy bufor wejściowy.

       Typ yy_size_t jest typem całkowitym, na który rzutuje się
       wyrażenie całkowite, określające rozmiar bufora.

REGUŁY END-OF-FILE

    Specjalna reguła "<<EOF>>" określa akcje, które należy wykonać po
    osiągnięciu końca pliku i gdy yywrap() zwraca zero (tj. wskazuje brak
    dalszych plików do przetworzenia). Akcja musi się zakończyć zrobieniem
    jednej z czterech rzeczy:

    -   przypisaniem yyin do nowego pliku wejściowego (w poprzednich
       wersjach  fleksa po dokonaniu przypisania należało wywołać
       specjalną akcję YY_NEW_FILE; nie jest to już wymagane);

    -   wywołaniem instrukcji return;

    -   wywołaniem specjalnej akcji yyterminate();

    -   przełączeniem na nowy bufor za pomocą yy_switch_to_buffer().

    Reguły <<EOF>> nie mogą być używane z innymi wzorcami; mogą one być
    kwalifikowane jedynie listą warunków początkowych. Jeśli podana jest
    niekwalifikowana reguła <<EOF>>, to dotyczy ona wszystkich warunków
    początkowych, które nie mają jeszcze akcji <<EOF>>. Aby podać regułę
    <<EOF>> tylko dla początkowego warunku początkowego użyj

      <INITIAL><<EOF>>

    Te reguły przydatne są do łapania rzeczy takich, jak niezamknięte
    cytaty. Przykład:

      %x quote
      %%

      ...inne reguły cytatowe...

      <quote><<EOF>>  {
          error( "nie zamknięty cytat" );
          yyterminate();
          }
      <<EOF>> {
          if ( *++filelist )
            yyin = fopen( *filelist, "r" );
          else
            yyterminate();
          }

RÓŻNE MAKRA

    Można zdefiniować makro YY_USER_ACTION, które służy do podania akcji
    wykonywanej zawsze przed akcją dopasowanej reguły. Na przykład może być
    #definiowane do wywoływania procedury konwertującej yytext na małe
    litery. Gdy wywoływane jest YY_USER_ACTION, zmienna yy_act określa
    numer dopasowanej reguły (reguły są numerowane od 1). Załóżmy, że
    chcesz wyprofilować jak często jest używana każda z reguł. Rozwiązaniem
    jest następujący kawałek kodu:

      #define YY_USER_ACTION ++ctr[yy_act]

    gdzie ctr jest tablicą przechowującą zawartość różnych reguł. Zauważ,
    że makro YY_NUM_RULES daje ogólną liczbę reguł (łącznie z regułą
    domyślną, nawet jeśli używasz -s), więc poprawną deklaracją ctr jest:

      int ctr[YY_NUM_RULES];

    Makro YY_USER_INIT służy do podania akcji, która będzie wykonywana
    zawsze przed pierwszym skanem (i przed wewnętrznymi inicjalizacjami
    skanera). Na przykład można to wykorzystać do wołania procedury
    czytającej tablice danych lub otwierającej plik raportowy.

    Makro yy_set_interactive(is_interactive) może być używane do sterowania
    czy bieżący bufor jest uważany za interaktywny. Bufor interaktywny
    jest przetwarzany wolniej, lecz musi być  używany  gdy  wejście
    rzeczywiście jest interaktywne. Zapobiega to problemom związanym z
    oczekiwaniem na wypełnienie buforów (zobacz niżej dyskusję flagi -I).
    Wartość niezerowa w wywołaniu makra zaznacza bufor jako interaktywny, a
    zero to wyłącza. Zauważ, że użycie tego makra przesłania %option
    always-interactiv lub %option never-interactive (zobacz niżej Opcje).
    Przed rozpoczęciem skanowania bufora, który jest (lub nie jest)
    interaktywny, należy wywołać funkcję yy_set_interactive().

    Makro yy_set_bol(at_bol) może być wykorzystywane do sterowania czy
    bieżący kontekst skanujący bufora dla następnego dopasowania tokena
    jest  dokonywany jak gdyby od początku linii. Niezerowa wartość
    argumentu powoduje, że reguły zakotwiczone w '^' stają się aktywne, a
    wartość zerowa je dezaktywuje.

    Makro YY_AT_BOL() zwraca prawdę jeśli następny token skanowany z
    bieżącego bufora będzie miał aktywne reguły '^'. W przeciwnym wypadku
    zwraca fałsz.

    W niektórych generowanych skanerach akcje są zebrane wszystkie w jedną
    wielką instrukcję switch i są rozdzielone makrem YY_BREAK, które można
    redefiniować. Domyślnie jest to po prostu "break". Redefiniowanie
    YY_BREAK umożliwia użytkownikom C++ zadeklarowanie, by makro nie robiło
    niczego (uważając przy tym szczególnie, by każda reguła kończyła się
    instrukcją "break" lub "return"!). Można tak zapobiec cierpieniom
    spowodowanym ostrzeżeniami o tym, że przez zakończenie akcji reguły
    instrukcją return, YY_BREAK jest nieosiągalne.

WARTOŚCI DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA

    Sekcja ta zestawia różne wartości dostępne dla użytkownika w akcjach
    regułowych.

    -   char  *yytext  zawiera  bieżący  tekst  tokenu.  Może być
       modyfikowany, lecz nie może być wydłużany (nie można doklejać
       dodatkowych znaków na końcu).

       Jeśli w pierwszej sekcji opisu skanera pojawi się dyrektywa
       specjalna %array to  yytext  zostanie  zadeklarowane  jako
       charyytext[YYLMAX], gdzie YYLMAX jest makrodefinicją, którą
       można przedefiniować w pierwszej sekcji (wartość domyślna to
       ogólnie 8KB). Używanie %array daje wolniejsze skanery, lecz
       wartość yytext staje się odporna na wywołania input() i unput(),
       które potencjalnie niszczą jego wartość kiedy yytext jest
       wskaźnikiem znakowym. Przeciwną dyrektywą do  %array  jest
       %pointer, która jest dyrektywą domyślną.

       Dyrektywy %array nie można używać do generowania klas skanera
       C++ (flaga -+).

    -   int yyleng przechowuje długość bieżącego tokenu.

    -   FILE *yyin jest plikiem, z którego flex domyślnie odczytuje
       wejście. Może być redefiniowany, lecz taki zabieg ma sens tylko
       nim rozpocznie się skanowanie lub po napotkaniu EOF. Zmienianie
       tej  wartości  w środku skanowania może dać nieoczekiwane
       rezultaty spowodowane buforowaniem wejścia. Zamiast tego użyj
       wtedy yyrestart().  Po zakończeniu skanowania przez napotkanie
       końca pliku, można przypisać wartość yyin do nowego pliku
       wejściowego i wywołać ponownie skaner by dokończył skanowanie.

    -   void yyrestart( FILE *new_file ) może być wołane do wskazywania
       yyin na nowy plik wejściowy. Przełączenie na nowy plik jest
       natychmiastowe (wszelkie poprzednio buforowane wejście jest
       tracone). Zauważ, że wołanie yyrestart() z argumentem yyin
       porzuca bieżący bufor wejściowy i kontynuuje skanowanie tego
       samego pliku wejściowego.

    -   FILE *yyout jest plikiem, do którego kierowane jest wyjście
       akcji ECHO. Użytkownik może mu przypisać inną wartość.

    -   YY_CURRENT_BUFFER zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE do bieżącego
       bufora.

    -   YY_START zwraca wartość całkowitą, odpowiadającą  bieżącemu
       warunkowi początkowemu. Wartości tej można używać dalej z BEGIN
       do powrotu do tego warunku.

ŁĄCZENIE Z YACC

    Jednym z podstawowych zastosowań fleksa  jest  współtowarzyszenie
    generatorowi analizatorów yacc.  Analizatory składni yacc oczekują
    wywołania procedury o nazwie yylex() celem znalezienia kolejnego tokenu
    wejściowego. Procedura powinna zwrócić typ następnego tokenu oraz
    wstawić związaną z nim wartość do globalnej zmiennej yylval.  Aby
    używać fleksa z yaccem, należy yaccowi przekazać opcję -d, co każe mu
    generować  plik  y.tab.h  zawierający  definicje   wszystkich
    %tokenów(%tokens) pojawiających się w wejściu yacc. Plik ten jest
    następnie załączany do skanera fleksowego. Na przykład jeśli jednym z
    tokenów jest "TOK_NUMBER", to część skanera może wyglądać tak:

      %{
      #include "y.tab.h"
      %}

      %%

      [0-9]+    yylval = atoi( yytext ); return TOK_NUMBER;

OPCJE

    flex ma następujące opcje:

    -b   Generuje informacje zapasowe do lex.backup. Oto lista stanów
       skanera, które wymagają kopii zapasowych oraz znaki wejściowe
       dla których to zachodzi. Dodając reguły można usunąć stany
       zapasowe. Jeśli wyeliminowane zostaną wszystkie stany zapasowe,
       a użyte będzie -Cf lub -CF, wygenerowany skaner będzie działał
       szybciej (zobacz flagę -p).  Opcją to powinni się martwić
       jedynie  użytkownicy  wyciskający  ostatnie poty ze swoich
       skanerów. (Zobacz sekcję o Rozważaniach nad Wydajnością.)

    -c   nieużywana i niezalecana opcja dla zgodności z POSIX-em.

    -d   powoduje, że generowany skaner działa w trybie debug. Za każdym
       razem po rozpoznaniu wzorca, gdy globalna zmienna yy_flex_debug
       jest niezerowa (co jest domyślne), skaner zapisze na stderr
       linię w postaci:

         --accepting rule at line 53 ("dopasowany tekst")

       Numer linii odnosi się do położenia reguły w pliku definiującym
       skaner (tj. w pliku, potraktowanym fleksem). Komunikaty są
       również generowane gdy skaner robi kopie zapasowe, przyjmuje
       domyślną regułę, dochodzi do końca bufora (lub napotyka NUL; w
       tym momencie obydwa [zdarzenia] wyglądają jednakowo z punktu
       widzenia skanera) lub osiąga koniec pliku.

    -f   określa szybki skaner. Nie dokonywana jest kompresja tabel i
       pomijane jest stdio. W efekcie kod jest duży, lecz szybki. Opcja
       ta jest równoważna -Cfr (zobacz niżej).

    -h   generuje zestawienie "pomocy" opcji fleksa na stdout i kończy
       działanie. -? i --help są równoważnikami -h.

    -i   nakazuje fleksowi generowania skanera niewrażliwego na wielkość
       znaków. Wielkość liter we wzorcach zostanie zignorowany, a
       tokeny wejścia będą dopasowywane niezależnie od wielkości.
       Dopasowany tekst znajdujący się w yytext będzie miał zachowaną
       oryginalną wielkość liter.

    -l   włącza maksymalną zgodność z oryginalną implementacją leksa z
       AT&T. Zauważ, że nie oznacza to pełnej zgodności. Użycie tej
       opcji kosztuje sporo wydajności i eliminuje z użycia opcje
       -+,-f,-F,-Cf lub -CF. Dla szczegółów o zapewnianej zgodności,
       zobacz niżej sekcję o niezgodnościach między Leksem i POSIX-em.
       Opcja ta powoduje też z#definiowanie nazwy YY_FLEX_LEX_COMPAT w
       generowanym skanerze.

    -n   kolejna ignorowana opcja dodana dla zgodności z POSIX-em.

    -p   generuje raport o wydajności na stderr. Raport składa się z
       komentarzy o właściwościach pliku wejściowego fleksa, więc
       powoduje znaczną utratę wydajności skanera. Jeśli podasz tę
       flagę dwukrotnie, uzyskasz też komentarze o właściwościach,
       które doprowadziły do drugorzędnych utrat wydajności.

       Zauważ,  że  użycie REJECT, %option yylineno, i zmiennego
       wiszącego kontekstu (variable trailing context) (zobacz  niżej
       sekcję o Niedostatkach / Błędach) powoduje znaczną utratę
       wydajności; używanie yymore(), operatora ^ i flagi -I powoduje
       pomniejsze utraty wydajności.

    -s   powoduje, że domyślna reguła (powodująca echo niedopasowanego
       wejścia skanera na stdout) nie jest wykonywana. Jeśli skaner
       napotka wejście, którego nie może dopasować do reguł, przerywa
       działanie z błędem. Opcja ta jest przydatna do znajdowania dziur
       w zbiorze reguł skanera.

    -t   nakazuje  fleksowi  zapisanie  wygenerowanego  skanera  na
       standardowe wyjście zamiast do pliku lex.yy.c.

    -v   nakazuje fleksowi pisanie na stderr zestawienia  statystyk
       dotyczących generowanego skanera.  Większość statystyk jest
       pozbawiona znaczenia dla typowego użytkownika, lecz pierwsza z
       linijek wskazuje wersję fleksa (to samo co zgłasza opcja -V), a
       następna linia flagi użyte do generowania skanera, z domyślnymi
       włącznie.

    -w   powstrzymuje komunikaty o ostrzeżeniach.

    -B   nakazuje  fleksowi  generowanie  skanera  wsadowego,  czyli
       odwrotność skanerów interaktywnych, generowanych  przez  -I
       (zobacz niżej). Ogólnie, opcji -B używa się mając pewno, że
       skaner nigdy nie będzie używany interaktywnie i chcąc wycisnąć
       jeszcze troszeczk więcej wydajności. Jeśli chcesz zyskać więcej
       wydajności, powinieneś użyć opcji -Cf lub -CF (opisanych niżej),
       które włączają -B i tak automatycznie.

    -F   mówi, że należy użyć reprezentacji tablicy szybkiego skanera (i
       stdio ma by pominite). Reprezentacja ta jest mniej więcej tak
       szybka jak reprezentacja pełnej tablicy (-f), i dla niektórych
       zestawów wzorców będzie znacznie mniejsza (a  dla  innych
       większa).  Ogólnie,  jeśli  wzorzec zawiera zarówno "słowa
       kluczowe" jak i łapiącą-wszystko regułę "identyfikatora", tak
       jak poniższy zestaw:

         "case"  return TOK_CASE;
         "switch" return TOK_SWITCH;
         ...
         "default" return TOK_DEFAULT;
         [a-z]+  return TOK_ID;

       to lepiej użyć reprezentacji pełnej tablicy. Jeśli obecna jest
       tylko reguła "identyfikatora" i używasz potem hasza lub podobnej
       rzeczy do wykrywania słów kluczowych, to lepiej użyć opcji -F.

       Opcja ta odpowiada -CFr (zobacz niżej). Nie można jej używać z
       -+.

    -I   nakazuje fleksowi generowanie skanera interaktywnego.  Skaner
       interaktywny patrzy naprzód do wyboru dopasowania jedynie jeśli
       musi. Okazuje się, że patrzenie o jeden dodatkowy znak dalej,
       nawet jeśli skaner ma już dość do dopasowania tokenu jest trochę
       szybsze niż wersja minimalna.  Lecz skanery patrzące naprzód
       dają  dziadowską  wydajność  interaktywną; na przykład gdy
       użytkownik wpisze nową linię, to nie jest ona rozpoznawana jako
       token nowej linii dopóki nie wprowadzony zostanie nastpny
       token, co oznacza często wpisanie całej kolejnej linii.

       Skanery fleksa są domyślnie interaktywne, chyba że użyjesz opcji
       kompresji tablicy -Cf lub -CF (zobacz niżej). Jest tak dlatego,
       że jeśli oczekujesz wysokiej wydajności, to powinieneś użyć
       jednej z tych opcji, a jeśli tego nie zrobiłeś, flex zakłada, że
       jesteś gotów poświęcić trochę wydajności na rzecz intuicyjnego
       zachowania interaktywnego. Zauważ też, że nie moesz użyć -I w
       połączeniu z -Cf lub -CF. Z tej przyczyny opcja ta nie jest w
       rzeczywistości  wymagana; jest domyślnie włączona dla tych
       przypadków, dla których jest dopuszczalna.

       Opcją -B możesz wymusić by skaner nie był interaktywny (zobacz
       powyżej).

    -L   nakazuje fleksowi nie generować dyrektyw #line. Bez tej opcji
       flex przyprawia generowany skaner dyrektywami #line,  więc
       komunikaty o błędach w akcjach będą poprawnie położone względem
       oryginalnego pliku wejściowego fleksa (jeśli błędy wynikają z
       kodu w pliku wejściowym) lub [względem] lex.yy.c (jeśli błędy są
       winą fleksa -- powinieneś zgłosić takie błędy pod adres e-mail
       podany poniżej.)

    -T   powoduje, że flex działa w trybie ledzenia. Będzie generował
       na stderr wiele komunikatów o postaci wejścia i wynikających zeń
       niedeterministycznych   i   deterministycznych  automatach
       skończonych. Opcja ta jest używana zwykle w opiece nad fleksem.

    -V   drukuje numer wersji na stdout i kończy działanie. --version
       jest synonimem -V.

    -7   nakazuje fleksowi generowanie skanera 7-bitowego, tj. takiego
       który może rozpoznawać w swoim wejściu tylko znaki 7-bitowe.
       Zaletą używania -7 jest to, że tablice skanera będą o połowę
       mniejsze niż wygenerowane opcją -8 (zobacz niżej). Wadą jest to,
       że skanery takie często się zawieszają lub załamują jeśli na ich
       wejściu znajdzie się znak 8-bitowy.

       Zauważ jednak, że jeśli generujesz skaner z użyciem opcji
       kompresji tablic -Cf lub -CF, to użycie -7 zachowa jedynie
       niewielki rozmiar przestrzeni tablic, a spowoduje, że skaner
       będzie znacząco mniej przenośny. Domyślnym zachowaniem fleksa
       jest generowanie skanerów 8-bitowych, chyba że użyto opcji -Cf
       lub -CF, i wtedy flex generuje domyślnie skaner 7-bitowy, chyba
       że twoja maszyna zawsze była skonfigurowana na generowanie
       skanerów 8-bitowych (co często się zdarza poza USA). To, czy
       flex  wygenerował skaner 7 czy 8 bitowy, można określić,
       sprawdzając zestawienie flag w wyjściu -v, co opisano wyżej.

       Zauważ, że jeśli używasz -Cfe lub -CFe, flex wciąż domyślnie
       generuje skaner 8-bitowy, gdyż po kompresji pełne tablice
       8-bitowe nie są wiele większe od 7-bitowych.

    -8   nakazuje fleksowi generowanie skanera 8-bitowego, tj. takiego,
       który rozpoznaje znaki 8-bitowe. Flaga ta jest wymagana jedynie
       dla skanerów wygenerowanych z użyciem -Cf lub -CF, gdyż w innych
       wypadkach jest ona przyjmowana jako domyślna.

    -+   określa, że chcesz by fleks wygenerował klasę skanera w C++.
       Zobacz sekcję o generowaniu skanerów C++.

    -C[aefFmr]
       steruje poziomem kompresji tablic, balansując między małymi a
       szybkimi skanerami.

       -Ca ("wyrównaj") nakazuje fleksowi poświęcić rozmiar tablic w
       wygenerowanych skanerach na rzecz szybkości, gdyż elementy
       tablic mogą być lepiej wyrównane pod kątem dostępu do pamięci i
       obliczeń. Na niektórych architekturach RISC  pobieranie  i
       operowanie  na długich słowach jest efektywniejsze niż na
       mniejszych jednostkach, takich jak krótkie słowa. Opcja ta może
       podwoić rozmiar tablic używanych przez twój skaner.

       -Ce Nakazuje fleksowi budowanie klas rwnowanoci, tj. zestawów
       znaków o identycznych właściwościach leksykalnych (np. jeśli
       jedynym wystąpieniem cyfr w pliku wejściowym fleksa jest klasa
       znaków "[0-9]", to cyfry z przedziały od 0 do 9 zostaną
       wstawione do tej samej klasy równoważności. Klasy takie zwykle
       znacznie redukują ostateczne rozmiary tablic/obiektów (zwykle
       2-5 razy) i są całkiem tanie od strony wydajnościowej (jedno
       podglądnięcie w tablicy na skanowany znak).

       -Cf określa, że należy generować pene tablice skanera - flex
       nie ma ich kompresować poprzez branie korzyści z podobnych
       funkcji przejść dla różnych stanów.

       -CF  określa,  że  należy  użyć  alternatywnej,  szybkiej
       reprezentacji skanera (opisanej pod flagą -F). Opcja ta nie
       może być używana z -+.

       -Cm nakazuje fleksowi budowanie klas meta-rwnowanoci, które
       są  zbiorami  klas równoważności (lub znaków, jeśli klasy
       równoważności nie są używane), które są często używane wspólnie.
       Klasy  takie  są  często  dobrą  rzeczą  podczas używania
       skompresowanych tablic, lecz mają one już umiarkowany wpływ na
       wydajność (dwa lub jeden test "if" i jedno podglądnięcie tablicy
       na skanowany znak).

       -Cr powoduje, że generowany skaner omija użycie standardowej
       biblioteki I/O dla wejścia. Zamiast wołać fread() lub getc(),
       skaner będzie używać wywołania systemowego read(), zyskując tak
       trochę  na  wydajności  (w skali zależnej od systemu). W
       rzeczywistości jest to bez znaczenia, chyba że używasz też -Cf
       lub  -CF.  Wykorzystanie  -Cr może też spowodować dziwne
       zachowanie jeśli np. odczytasz z yyin z pomocą stdio przed
       wywołaniem skanera (skaner pominie tekst pozostawiony przez
       twoje odczyty w buforze wejściowym stdio).

       -Cr nie działa jeśli zdefiniujesz YY_INPUT (zobacz  wyżej
       Generowany Skaner).

       Samotne -C określa, że tablice skanera powinny być kompresowane,
       lecz  nie  należy  używać  klas  równoważności  i  klas
       metarównoważności.

       Opcje -Cf lub -CF i -Cm nie mają sensu razem - nie ma sytuacji
       dla klas metarównoważności jeśli tablica nie jest kompresowana.
       Poza tym opcje można swobodnie łączyć.

       Domyślnym ustawieniem jest -Cem, które określa, że flex powinien
       generować klasy równoważności i metarównoważności. Ustawienie to
       daje najwyższy stopień kompresji tablic. Kosztem większych
       tablic można  uzyskać  szybciej  wykonujące  się  skanery.
       Następujące zestawienie jest mniej więcej prawdziwe:

         najwolniejsze i najmniejsze
            -Cem
            -Cm
            -Ce
            -C
            -C{f,F}e
            -C{f,F}
            -C{f,F}a
         najszybsze i największe

       Zauważ,  że  skanery  z najmniejszymi tablicami są zwykle
       najszybciej generowane i kompilowane,  więc  podczas  prac
       rozwojowych  prawdopodobnie  najchętniej  użyjesz domyślnej,
       maksymalnej kompresji.

       -Cfe jest często dobrym kompromisem między  szybkością  a
       rozmiarem  dla  skanerów gotowych do wdrożenia (production
       scanners).

    -ooutput
       nakazuje fleksowi zapisanie skanera do pliku output zamiast do
       lex.yy.c.  Jeśli połączysz -o z opcją -t, to skaner jest
       zapisywany na stdout, lecz jego dyrektywy #line (zobacz wyżej
       opcję -L), odnoszą się do pliku output.

    -Pprefiks
       zmienia  domyślny przedrostek yy używany przez fleksa dla
       wszystkich zmiennych i funkcji globalnych na prefiks.  Na
       przykład -Pfoo zmienia nazwę yytext na footext. Zmienia to też
       nazwę domyślnego pliku wyjściowego z lex.yy.c na lex.foo.c.  A
       oto wszystkie nazwy, których dotyczy takie zachowanie:

         yy_create_buffer
         yy_delete_buffer
         yy_flex_debug
         yy_init_buffer
         yy_flush_buffer
         yy_load_buffer_state
         yy_switch_to_buffer
         yyin
         yyleng
         yylex
         yylineno
         yyout
         yyrestart
         yytext
         yywrap

       (Jeśli używasz skanera C++, to dotyczyć to będzie tylko yywrap i
       yyFlexLexer.) Wewnątrz samego skanera można wciąż używać jednej
       i drugiej konwencji nazywania; jednak z zewnątrz dozwolone są
       tylko nazwy zmodyfikowane.

       Opcja ta umożliwia łatwe łączenie w całość różnych programów
       fleksa w jeden plik wykonywalny. Zauważ jednak, że używanie tej
       opcji zmienia też nazwę yywrap(), więc musisz teraz albo
       udostępnić własną wersję tej procedury dla swojego skanera, albo
       użyć %option noyywrap, gdyż konsolidacja z -lfl nie daje już
       funkcji domyślnej.

    -Sskeleton_file
       przesłania domyślny plik szkieletowy, na podstawie którego flex
       buduje swoje skanery. Nie będziesz używać tej opcji, chyba że
       zajmujesz się rozwojem fleksa.

    flex daje też mechanizm kontrolowania opcji z samej specyfikacji
    skanera, zamiast linii poleceń. Działa to przez włączanie dyrektyw
    %option w pierwszej sekcji specyfikacji skanera. W jednej dyrektywie
    %option można podawać wiele opcji, a w samej pierwszej sekcji pliku
    wejściowego fleksa można używać wielu dyrektyw.

    Większość opcji jest podawana po prostu jako nazwy, poprzedzone
    opcjonalnie słowem "no" (bez białych spacji w środku), które neguje ich
    znaczenie. Część jest równoważna flagom fleksa lub ich negacjom:

      7bit      -7
      8bit      -8
      align      -Ca
      backup     -b
      batch      -B
      c++       -+

      caseful lub
      case-sensitive przeciwne do -i (domyślne)

      case-insensitive lub
      caseless    -i

      debug      -d
      default     przeciwne do -s
      ecs       -Ce
      fast      -F
      full      -f
      interactive   -I
      lex-compat   -l
      meta-ecs    -Cm
      perf-report   -p
      read      -Cr
      stdout     -t
      verbose     -v
      warn      przeciwne do -w
              (dla -w użyj "%option nowarn")

      array      równoważne "%array"
      pointer     równoważne "%pointer" (domyślne)

    Niektóre %opcje dają właściwości niedostępne gdzie indziej:

    always-interactive
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, który zawsze uważa swoje
       wejście za "interaktywne".  Normalnie  przy  każdym  pliku
       wejściowym skaner woła isatty() do określenia czy wejście
       skanera jest interaktywne i powinno być czytane po znaku. Po
       użyciu tej opcji wywołanie takie nie jest robione.

    main  nakazuje  fleksowi  udostępnić domyślny program main() dla
       skanera, który po prostu woła yylex().  Opcja ta implikuje
       noyywrap (zobacz niżej).

    never-interactive
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, który zawsze uważa swoje
       wejście za "nieinteraktywne" (znów, nie jest wołane isatty()).
       Opcja ta jest przeciwna do always-interactive.

    stack włącza używanie stosów warunków początkowych (zobacz wyżej
       Warunki Początkowe).

    stdinit
       jeśli jest ustawione (np.  %option stdinit)  to  zachodzi
       inicjalizacja yyin i yyout na stdin i stdout, zamiast domyślnych
       nil.  Niektóre istniejące programy  lex  zależą  od  tego
       zachowania, nawet jeśli nie jest ono zgodne z ANSI C, które nie
       wymagają stałych czasu kompilacji stdin i stdout.

    yylineno
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, który przechowuje liczbę
       obecnie odczytanych linii w zmiennej globalnej yylineno. Opcja
       ta jest wymuszana przez %option lex-compat.

    yywrap jeśli nie jest ustawione (np. %option noyywrap), to skaner nie
       woła yywrap() na końcu pliku, lecz po prostu przyjmuje, że nie
       ma już plików do skanowania (dopóki użytkownik nie wskaże yyin
       na nowy plik i nie wywoła yylex() ponownie).

    flex skanuje akcje reguł w celu określenia czy używasz właściwości
    REJECT lub yymore().  Opcje reject i yymore mogą przesłonić jego
    decyzję na taką, jaką ustawisz przy użyciu opcji, zarówno ustawiając je
    (np. %option reject) do wskazania, że właściwość jest rzeczywiście
    używana, lub wyłączając je, wskazując, że właściwość nie jest używana
    (np. %option noyymore).

    Trzy opcje pobierają wartości łańcuchowe, offsetowane znakiem '=':

      %option outfile="ABC"

    jest równoważne -oABC, a

      %option prefix="XYZ"

    jest równoważne -PXYZ. Poza tym,

      %option yyclass="foo"

    dotyczy tylko skanerów C++ (opcja -+). Mówi to fleksowi, że foo jest
    wyprowadzone jako podklasa yyFlexLexer, więc flex będzie umieszczał
    twoje  akcje  w  funkcji  składowej  foo::yylex()  zamiast  w
    yyFlexLexer::yylex().  Powoduje to też generowanie funkcji składowej
    yyFlexLexer::yylex(), emitującej po wywołaniu błąd działania (przez
    wywołanie yyFlexLexer::LexerError()).  Dla dalszych informacji zobacz
    też niżej Generowanie Skanerów C++.

    Istnieją opcje dla purystów, nie chcących widzieć w swoich skanerach
    niepotrzebnych procedur. Każda z następujących opcji (np.  (np.,
    %option nounput), powoduje, że dana procedura nie pojawia się w
    wygenerowanym skanerze:

      input, unput
      yy_push_state, yy_pop_state, yy_top_state
      yy_scan_buffer, yy_scan_bytes, yy_scan_string

    (chociaż yy_push_state() i podobne i tak nie pojawią się dopóki nie
    użyjesz %optionstack).

ROZWAŻANIA NAD WYDAJNOŚCIĄ

    Podstawowym zadaniem przy projektowaniu fleksa było zapewnienie, że
    będzie generował wydajne skanery. Został zoptymalizowany do dobrej
    współpracy z wielkimi zestawami reguł. Poza omawianymi już wpływami
    opcji kompresji -C, istnieje jeszcze kilka akcji/opcji wpływających na
    wydajność. Są to, od najkosztowniejszej do najmniej kosztownej:

      REJECT
      %option yylineno
      arbitralny wiszący kontekst

      zestawy wzorców, wymagające cofania
      %array
      %option interactive
      %option always-interactive

      '^' operator rozpoczęcia linii
      yymore()

    z których pierwsze trzy są bardzo kosztowne, a ostatnie dwa w miarę
    tanie.  Zauważ też, że unput() jest implementowane jako wywołanie
    procedurowe, które prawdopodobnie wykonuje sporo pracy, podczas gdy
    yyless() jest tanim makrem; więc jeśli wstawiasz z powrotem nadmiarowy
    wyskanowany tekst, użyj yyless().

    REJECT powinno być unikane za wszelką cenę z  punktu  widzenia
    wydajności. Jest to szczególnie kosztowna opcja.

    Pozbycie się cofania jest trudne i może często prowadzić do błędów w
    skomplikowanych skanerach. W praktyce zaczyna się od użycia flagi -b do
    wygenerowania pliku lex.backup. Na przykład dla wejścia

      %%
      foo    return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

    plik ten wygląda tak:

      State #6 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         2    3
      out-transitions: [ o ]
      jam-transitions: EOF [ \001-n p-\177 ]

      State #8 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         3
      out-transitions: [ a ]
      jam-transitions: EOF [ \001-` b-\177 ]

      State #9 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         3
      out-transitions: [ r ]
      jam-transitions: EOF [ \001-q s-\177 ]

      Compressed tables always back up.

    Pierwszych kilka linii mówi, że istnieje stan skanera, w którym może on
    przyjąć 'o', lecz nie może przyjąć innego znaku i że w tym stanie
    aktualnie skanowany tekst nie pasuje do żadnej reguły. Stan ten pojawia
    się podczas próby dopasowania reguł z linijek 2 i 3 pliku wejściowego.
    Jeśli skaner jest w tym stanie i odczyta cokolwiek innego niż 'o', to
    będzie musiał się cofnąć i określić, która reguła pasuje. Po chwili
    skrobania się w głowę można zauważyć, że musi to być stan, gdy skaner
    zobaczył "fo". W tej sytuacji otrzymanie czegokolwiek innego niż 'o'
    spowoduje cofnięcie do prostego dopasowania 'f' (reguła domyślna).

    Komentarz odnośnie stanu #8 mówi, że istnieje problem przy skanowaniu
    "foob". Rzeczywiście, jeśli pojawi się dowolny znak inny niż 'a', to
    skaner będzie musiał się cofnąć do przyjmowania "foo". Podobnie sprawa
    ma się ze stanem #9, mówiącym o "fooba", po którym nie następuje 'r'.

    Ostatni komentarz przypomina nam, że usuwanie cofania nie ma sensu
    jeśli nie używamy -Cf lub -CF, gdyż nie daje to żadnego zysku
    wydajności na skanerach kompresowanych.

    Sposobem usuwania cofania jest dodawanie reguł dla "błędów":

      %%
      foo     return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

      fooba    |
      foob    |
      fo     {
            /* fałszywy alarm, nie jest to słowo kluczowe */
            return TOK_ID;
            }

    Eliminowanie cofania można przeprowadzić również przy użyciu reguły
    "łap-wszystko":

      %%
      foo     return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

      [a-z]+   return TOK_ID;

    Jest to, tam gdzie można je zastosować, najlepsze rozwiązanie.

    Komunikaty cofania często układają się w kaskady. W skomplikowanych
    zbiorach reguł można dostać setki komunikatów. Mimo to, jeśli można je
    zdeszyfrować, to ich usuwanie wymaga tylko tuzina reguł (łatwo się
    jednak pomylić i spowodować, że reguła obsługi błędu będzie pasować do
    prawidłowego tokena. Możliwe, że przyszłe implementacje fleksa będą
    automatycznie zajmowały się usuwaniem cofania).

    Ważne jest pamiętanie, że korzyści z eliminacji tego problemu zyskujesz
    dopiero po zlikwidowaniu kadej instancji cofania. Pozostawienie choć
    jednej oznacza, że nie zyskujesz niczego.

    Zmienny wiszący kontekst (gdzie zarówno prowadząca jak i kończąca część
    nie mają ustalonej długości) wprowadza utratę wydajności zbliżoną do
    REJECT (tzn. znaczną). Dlatego gdy tylko można, to zapisz taką regułę:

      %%
      mouse|rat/(cat|dog)  run();

    jako:

      %%
      mouse/cat|dog     run();
      rat/cat|dog      run();

    lub jako

      %%
      mouse|rat/cat     run();
      mouse|rat/dog     run();

    zwróć uwagę, że specjalna akcja '|' nie powoduje żadnych oszczędności,
    a wręcz może pogorszyć sprawę (zobacz niżej Niedostatki / Błędy).

    Innym obszarem, gdzie użytkownik może zwiększać wydajność skanera jest
    to, że im dłuższe są dopasowywane tokeny, tym szybciej działa skaner.
    Jest tak dlatego, że przetwarzanie długich tokenów większości znaków
    wejściowych zachodzi w wewnętrznej (krótkiej) pętli skanującej i rzadko
    musi  przechodzić  przez  dodatkową pracę związaną z ustawianiem
    środowiska skanującego (np. yytext) dla akcji. Przypomnij sobie skaner
    komentarzy C:

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*
      <comment>"*"+[^*/\n]*
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Można to przyspieszyć następująco:

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*
      <comment>[^*\n]*\n   ++line_num;
      <comment>"*"+[^*/\n]*
      <comment>"*"+[^*/\n]*\n ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Teraz zamiast sytuacji, gdzie nowa linia wymaga przetwarzania następnej
    akcji, rozpoznawanie nowych linii jest "rozrzucone" na inne reguły.
    Umożliwia to zachowanie jak najdłuższego dopasowania. Zauważ, że
    dodawanie reguł nie spowalnia skanera! Jego szybkość jest niezależna od
    liczby reguł i (w porównaniu do rozważań z początku sekcji) ich stopnia
    skomplikowania (z zastrzeżeniem do operatorów takich jak '*' i '|').

    Ostateczny przykład przyspieszania skanera: załóżmy, że chcesz skanować
    plik zawierający identyfikatory i słowa kluczowe w liczbie jednego na
    linię, bez żadnych obcych znaków i chcesz rozpoznawać wszystkie słowa
    kluczowe. Naturalnym odruchem początkowym jest:

      %%
      asm   |
      auto   |
      break  |
      ... etc ...
      volatile |
      while  /* to jest słowo kluczowe */

      .|\n   /* a to nie... */

    Aby wyeliminować śledzenie wstecz, wprowadź regułę łap-wszystko:

      %%
      asm   |
      auto   |
      break  |
      ... etc ...
      volatile |
      while  /* to słowo kluczowe */

      [a-z]+  |
      .|\n   /* a to nie... */

    Obecnie, jeśli mamy zagwarantowane, że mamy dokładnie jedno słowo w
    linii, możemy zredukować całkowitą liczbę dopasowań o połowę przez
    włączanie w rozpoznawanie tokenów łapanie nowych linii.

      %%
      asm\n  |
      auto\n  |
      break\n |
      ... etc ...
      volatile\n |
      while\n /* to słowo kluczowe */

      [a-z]+\n |
      .|\n   /* a to nie... */

    Trzeba być tu ostrożnym, gdyż właśnie wprowadziliśmy do skanera
    cofanie. W szczególności, jeśli my wiemy, że w wejściu nie będzie nigdy
    znaków innych niż litery i nowe linie, to flex nie może tego wiedzieć i
    będzie planował ewentualność cofania podczas skanowania tokenu w
    rodzaju "auto", po którym nie nastąpi nowa linia lub litera. W
    poprzednim wypadku nastąpiłoby po prostu dopasowanie reguły "auto",
    lecz teraz nie ma "auto", ale "auto\n". Aby wyeliminować możliwość
    cofania, możemy albo zduplikować wszystkie reguły bez końcowych nowych
    linii albo, jeśli nie spodziewamy się takiego wejścia i nie [interesuje
    nas] jego klasyfikacja, możemy wprowadzić regułę łap-wszystko, która
    nie zawiera nowej linii.

      %%
      asm\n  |
      auto\n  |
      break\n |
      ... etc ...
      volatile\n |
      while\n /* to słowo kluczowe */

      [a-z]+\n |
      [a-z]+  |
      .|\n   /* a to nie... */

    Po kompilacji z -Cf, jest to prawie tak szybkie, jak tylko możliwe dla
    fleksa dla tego problemu.

    Ostatnia uwaga: flex jest wolny przy dopasowywaniu NUL-ów, szczególnie
    jeśli token zawiera ich wiele. Najlepiej pisać reguły, dopasowujące
    krtkie fragmenty takich tekstów.

    Kolejna ostatnia uwaga o wydajności: jak wspomniano wyżej w sekcji Jak
    Dopasowywane jest Wejście, dynamiczne zmiany rozmiarów yytext do
    przyjmowania dużych tokenów jest powolne, gdyż obecnie wymaga by taki
    token był reskanowany od początku. Tak więc jeśli wydajność jest
    istotna, to powinieneś dopasowywać "duże" fragmenty tekstu, lecz nie
    "olbrzymie". Granicą między tymi pojęciami jest około 8K znaków/token.

GENEROWANIE SKANERÓW C++

    flex daje dwie drogi tworzenia skanerów przeznaczonych dla C++.
    Pierwszą  z  nich  jest  proste skompilowanie fleksowego skanera
    kompilatorem C++ zamiast kompilatora C. Nie powinieneś napotkać żadnych
    błędów kompilacji (jeśli się pojawią, to zgłoś to pod adres wskazany
    niżej, w sekcji o autorze). Możesz wówczas w akcjach swoich reguł
    używać kodu C++ zamiast C. Zauważ, że domyślnym źródłem dla skanera
    pozostaje yyin, a domyślnym echem jest wciąż yyout. Obydwa urządzenia
    są zmiennymi FILE *, a nie strumieniami C++.

    Można też użyć fleksa do generowania klasy skanera C++. Służy do tego
    opcja -+ (lub, równoważnie %option c++),  co  jest  przyjmowane
    automatycznie jeśli nazwa pliku wykonywalnego fleksa kończy się plusem,
    jak np. flex++. Przy użyciu tej opcji, flex generuje skaner do pliku
    lex.yy.cc zamiast lex.yy.c. Generowany skaner zawiera plik nagłówkowy
    FlexLexer.h, który definiuje interfejsy do dwóch klas C++.

    Pierwsza klasa, FlexLexer, daje abstrakcyjną klasę bazową, definiującą
    ogólny interfejs klasy skanera. Daje następujące funkcje składowe:

    const char* YYText()
       zwraca tekst ostatnio dopasowanego tokenu, równoważnik yytext.

    int YYLeng()
       zwraca długość ostatnio dopasowanego tokenu, równoważnik yyleng.

    int lineno() const
       zwraca numer aktualnej linii  wejściowej  (zobacz  %option
       yylineno), lub 1 jeśli %option yylineno nie zostało użyte.

    void set_debug( int flag )
       ustawia flagę debuggującą dla skanera, równoważnik przypisania
       do yy_flex_debug (zobacz wyżej sekcję o opcjach). Zauważ, że aby
       włączać w skanerze informacje diagnostyczne, musisz skompilować
       go z użyciem %option debug.

    int debug() const
       zwraca bieżące ustawienie flagi debuggującej.

    Udostępniane są też funkcje składowe równoważne yy_switch_to_buffer(),
    yy_create_buffer()  (chociaż  pierwszym  argumentem  jest wskaźnik
    istream*, a nie FILE*), yy_flush_buffer(),  yy_delete_buffer()  i
    yyrestart() (i znowu, pierwszym argumentem jest wskaźnik istream*).

    Kolejną klasą zdefiniowaną w FlexLexer.h jest yyFlexLexer, który jest
    klasą pochodną FlexLexer.  Zaiwera następujące dodatkowe  funkcje
    składowe:

    yyFlexLexer( istream* arg_yyin = 0, ostream* arg_yyout = 0 )
       buduje  obiekt yyFlexLexer stosując podane strumienie jako
       wejście i wyjście. Jeśli nie zostaną podane, to strumienie będą
       odpowiadały odpowiednio cin i cout.

    virtual int yylex()
       odgrywa tę samą rolę co yylex() dla normalnych skanerów fleksa:
       skanuje strumień wejściowy, konsumuje tokeny aż akcja reguły nie
       zwróci wartości. Jeśli z yyFlexLexer wyprowadzisz podklasę S i
       zechcesz dostać się do funkcji i zmiennych składowych S z
       wnętrza  yylex(),  to  musisz użyć %option yyclass="S" by
       poinformować fleksa, że będziesz używać  podklasy  zamiast
       yyFlexLexer.   W   tym   wypadku   zamiast  generować
       yyFlexLexer::yylex(), flex generuje S::yylex() (oraz generuje
       prosty     yyFlexLexer::yylex(),     który     woła
       yyFlexLexer::LexerError() po wywołaniu).

    virtual void switch_streams(istream* new_in = 0,
       ostream* new_out = 0) przypisuje yyin do new_in (jeśli jest nie-
       nil) oraz yyout do new_out (ditto), kasując poprzedni bufor
       wejściowy jeśli przypisywana jest nowa wartość yyin .

    int yylex( istream* new_in, ostream* new_out = 0 )
       najpierw przełącza strumienie wejściowe poprzez switch_streams(
       new_in, new_out ), a następnie zwraca wartość yylex().

    Poza tym, yyFlexLexer definiuje następujące chronione (protected)
    funkcje wirtualne, które można przedefiniować w klasach pochodnych, by
    dostosować skaner:

    virtual int LexerInput( char* buf, int max_size )
       odczytuje maksymalnie max_size znaków do buf i zwraca liczbę
       odczytanych znaków. Aby wskazać koniec wejścia zwracane jest 0
       znaków. Zauważ, że skanery "interaktywne" (zobacz flagi -B oraz
       -I) definiują makro  YY_INTERACTIVE.  Jeśli  redefiniujesz
       LexerInput() i potrzebujesz brać różne akcje, zależnie od tego
       czy skaner skanuje źródło interaktywne czy nie, to możesz
       sprawdzać obecność tej nazwy poprzez #ifdef.

    virtual void LexerOutput( const char* buf, int size )
       zapisuje size znaków z bufora buf który, o ile jest zakończony
       zerem, może zawierać też "wewnętrzne" zera jeśli reguły skanera
       mogą łapać tekst z wewnętrznymi zerami.

    virtual void LexerError( const char* msg )
       zgłasza komunikat błędu krytycznego. Domyślna wersja tej funkcji
       zapisuje komunikat do strumienia cerr i kończy  działanie
       programu.

    Zauważ, że obiekt yyFlexLexer zawiera swój peny stan skanowania. Tak
    więc można używać takich  obiektów  do  tworzenia  wielobieżnych
    (reentrant) skanerów. Możesz używać wielu instancji tej samej klasy
    yyFlexLexer, jak również możesz w jednym programie łączyć wiele klas
    skanerów w całość, używając opisanej wyżej opcji -P .

    Dla skanerów C++ nie jest dostępna właściwość %array, trzeba więc
    używać %pointer (tj. wartości domyślnej).

    Oto przykład prostego skanera C++:

        // Przykład użycia klasy skanera C++

      %{
      int mylineno = 0;
      %}

      string \"[^\n"]+\"

      ws   [ \t]+

      alpha  [A-Za-z]
      dig   [0-9]
      name  ({alpha}|{dig}|\$)({alpha}|{dig}|[_.\-/$])*
      num1  [-+]?{dig}+\.?([eE][-+]?{dig}+)?
      num2  [-+]?{dig}*\.{dig}+([eE][-+]?{dig}+)?
      number {num1}|{num2}

      %%

      {ws}  /* pomiń spacje i tabulacje */

      "/*"  {
          int c;

          while((c = yyinput()) != 0)
            {
            if(c == '\n')
              ++mylineno;

            else if(c == '*')
              {
              if((c = yyinput()) == '/')
                break;
              else
                unput(c);
              }
            }
          }

      {number} cout << "number " << YYText() << '\n';

      \n    mylineno++;

      {name}  cout << "name " << YYText() << '\n';

      {string} cout << "string " << YYText() << '\n';

      %%

      int main( int /* argc */, char** /* argv */ )
        {
        FlexLexer* lexer = new yyFlexLexer;
        while(lexer->yylex() != 0)
          ;
        return 0;
        }
    Jeśli chcesz tworzyć wiele (różnych) klas leksera, powinieneś użyć
    flagi -P (lub opcji prefiks=) do zmiany nazwy każdego yyFlexLexer na
    inny xxFlexLexer. Następnie możesz załączać <FlexLexer.h> do swoich
    innych  źródeł, raz na klasę leksera, zmieniając najpierw nazwę
    yyFlexLexer w następujący sposób:

      #undef yyFlexLexer
      #define yyFlexLexer xxFlexLexer
      #include <FlexLexer.h>

      #undef yyFlexLexer
      #define yyFlexLexer zzFlexLexer
      #include <FlexLexer.h>

    o ile (na przykład) użyjesz opcji %option prefix="xx" dla jednego ze
    swoich skanerów, a %option prefix="zz" dla drugiego.

    WAŻNE: obecna postać klasy skanującej jest eksperymentalna i może
    zmieniać się między głównymi wydaniami.

NIEZGODNOŚCI Z LEX I POSIX

    flex jest przeróbką narzędzia lex z AT&T Unix (jednakże obie te
    implementacje nie mają wspólnego kodu). Posiada pewne rozszerzenia i
    niezgodności, które są istotne dla tych, którzy chcą pisać skanery
    działające z oboma. Flex jest w pełni zgodny ze specyfikacją POSIX lex
    poza szczegółem, że gdy używa %pointer (domyślne), to wywołanie unput()
    niszczy zawartość yytext, co jest niezgodne ze specyfikacją POSIX.

    W sekcji tej omówimy wszystkie znane obszary niezgodności fleksa z AT&T
    lex i specyfikacją POSIX.

    fleksowa opcja -l włącza maksymalną zgodność z oryginalnym AT&T lex,
    okupując to jednak znacznymi stratami wydajności generowanego skanera.
    Niżej zaznaczymy, które niezgodności można pokonać używając opcji -l.

    flex jest w pełni zgodny z leksem poza następującymi wyjątkami:

    -   Nieudokumentowana zmienna wewnętrzna skanera lex o  nazwie
       yylineno nie jest obsługiwana bez -l lub %option yylineno.

       yylineno powinno być obsługiwane na poziomie buforowym, a nie na
       skanerowym (pojedyncza zmienna globalna).

       yylineno nie jest częścią specyfikacji POSIX.

    -   Procedura input() nie jest redefiniowalna chociaż może być
       wołana do czytania znaków następującym po tym, co dopasowano do
       reguły. Jeśli input() napotka koniec pliku, to wykonywane jest
       normalne przetwarzanie yywrap().  ``Prawdziwy'' koniec pliku
       jest sygnalizowany przez input() zwróceniem wartości EOF.

       Wejście jest natomiast sterowane przez definiowanie  makra
       YY_INPUT.

       Ograniczenie fleksa, że input() nie może być redefiniowany jest
       zgodne ze specyfikacją POSIX, która po prostu nie określa innego
       żadnego  sposobu  sterowania  wejściem skanera niż poprzez
       dokonanie początkowego przypisania do yyin.

    -   Procedura unput() nie jest redefiniowalna. Ograniczenie to jest
       zgodne z POSIX.

    -   Skanery fleksa nie są tak wielobieżne (reentrant) jak skanery
       lex. W szczególności, jeśli masz interaktywny skaner i obsługę
       przerwań, która robi długi skok ze skanera, a skaner jest
       następnie wołany ponownie, to możesz  uzyskać  następujący
       komunikat:

         fatal flex scanner internal error--end of buffer missed

       Aby wejść na nowo do skanera, użyj najpierw

         yyrestart( yyin );

       Zauważ, że wywołanie to wyrzuci wszelkie buforowane wejście;
       zwykle jednak nie jest to problem przy skanerach interaktywnych.

       Zauważ też, że klasy skanerów C++ s wielobieżne (reentrant),
       więc używając opcji C++ powinieneś ich używać. Zobacz sekcję o
       generowaniu skanerów C++.

    -   output()  nie  jest  obsługiwany. Wyjście makra ECHO jest
       wykonywane do wskaźnika plikowego yyout (domyślnie stdout).

       output() nie jest częścią specyfikacji POSIX.

    -   lex nie obsługuje wykluczających warunków początkowych (%x),
       choć znajdują się one w specyfikacji POSIX.

    -   Przy rozwijaniu definicji, flex ujmuje je w nawiasy. W leksie,
       następujące:

         NAME  [A-Z][A-Z0-9]*
         %%
         foo{NAME}?   printf( "Znalazłem\n" );
         %%

       nie dopasuje się do łańcucha "foo", gdyż makro jest rozwijane
       tak, że reguła odpowiada "foo[A-Z][A-Z0-9]*?", a pierwszeństwo
       jest takie, że '?' jest wiązany z "[A-Z0-9]*". We fleksie reguła
       zostałaby rozwinięta do "foo([A-Z][A-Z0-9]*)?" i łańcuch "foo"
       zostałby dopasowany.

       Zauważ, że jeśli definicja rozpoczyna się od ^ lub kończy się na
       $  to nie jest rozwijana w nawiasach, aby umożliwić tym
       operatorom pojawienie się w definicjach  bez  utraty  ich
       znaczenia. Ale operatory <s>, / i <<EOF>> nie mogą być używane w
       definicji fleksa.

       Używanie -l skutkuje leksowym zachowaniem braku nawiasów wokół
       definicji.

       POSIX nakazuje ujmowanie definicji w nawiasy.

    -   Niektóre implementacje leksa umożliwiają rozpoczynanie akcji
       reguł w osobnej linii jeśli wzorzec reguły ma doklejoną białą
       spację:

         %%
         foo|bar<tu spacja>
          { foobar_action(); }

       flex nie obsługuje tej właściwości.

    -   Leksowe %r (generuj skaner Ratfor) nie jest obsługiwane. Nie
       jest częścią specyfikacji POSIX.

    -   Po wywołaniu unput(), yytext jest niezdefiniowane  aż  do
       dopasowania następnego tokenu, chyba że skaner używa %array.
       Inaczej ma się sprawa z leksem lub specyfikacją POSIX. Opcja -l
       załatwia tę niezgodność.

    -   Pierwszeństwo operatora {} (zakresu numerycznego) jest inne.
       lex interpretuje "abc{1,3}" jako "dopasuj 1, 2 lub 3 pojawienia
       'abc'", a flex interpretuje to jako "dopasuj 'ab' z doklejonym
       jednym, dwoma lub trzema znakami 'c'". Interpretacja fleksowa
       jest zgodna ze specyfikacją POSIX.

    -   Pierwszeństwo  operatora  ^  jest  inne.  lex interpretuje
       "^foo|bar" jako "dopasuj albo 'foo' z początku linii albo 'bar'
       gdziekolwiek", podczas gdy flex rozumie to jako "dopasuj 'foo'
       lub 'bar' jeśli pojawią się na początku linii". To drugie jest
       zgodne ze specyfikacją POSIX.

    -   Specjalne deklaracje rozmiaru-tablicy, takie jak %a, obsługiwane
       przez lex nie są wymagane przez skanery fleksa; flex je
       ignoruje.

    -   Nazwa FLEX_SCANNER jest #definiowana, więc skanery mogą być
       pisane z przeznaczeniem do użycia z fleksem lub leksem. Skanery
       zawierają również YY_FLEX_MAJOR_VERSION i YY_FLEX_MINOR_VERSION
       wskazując na wersję fleksa, która wygenerowała skaner (na
       przykład dla wydania 2.5 definiowane są odpowiednio liczby 2 i
       5).

    Następujące właściwości fleksa nie są zawarte w specyfikacjach lex ani
    POSIX:

      Skanery C++
      %option
      zakresy warunków początkowych
      stosy warunków początkowych
      skanery interaktywne/nieinteraktywne
      yy_scan_string() i koledzy
      yyterminate()
      yy_set_interactive()
      yy_set_bol()
      YY_AT_BOL()
      <<EOF>>
      <*>
      YY_DECL
      YY_START
      YY_USER_ACTION
      YY_USER_INIT
      dyrektywy #line
      %{} wokół akcji
      wiele akcji w linii

    plus prawie wszystkie flagi fleksa. Ostatnia właściwość listy odnosi
    się do faktu, że we fleksie można wstawiać wiele akcji do jednej linii,
    rozdzielając  je  średnikami,  podczas gdy w leksie, następująca
    instrukcja

      foo  handle_foo(); ++num_foos_seen;

    jest (raczej niespodziewanie) obcinana do

      foo  handle_foo();

    flex nie obcina akcji. Akcje które nie są objęte klamrami kończą się
    zwyczajnie na końcu linii.

DIAGNOSTYKA

    warning, rule cannot be matched (ostrzeżenie, reguła nie może być
    dopasowana) wskazuje, że podana reguła nie może być dopasowana gdyż
    występuje za innymi regułami, które zawsze dopasują jej tekst. Na
    przykład następujące foo nie może być dopasowane, gdyż pojawia się po
    regule łap-wszystko:

      [a-z]+  got_identifier();
      foo    got_foo();

    Użycie w skanerze REJECT powstrzyma to ostrzeżenie.

    warning, -s option given but default rule can be matched (ostrzeżenie,
    podano opcję -s, lecz dopasowana może być reguła domyślna) oznacza, że
    możliwe jest (przypuszczalnie tylko w konkretnym warunku początkowym),
    że reguła domyślna (dopasowania dowolnego znaku) jest jedyną, która
    dopasuje się do konkretnego wejścia. Ponieważ podano -s, zakłada się,
    że nie jest to celowe.

    reject_used_but_not_detected undefined lub yymore_used_but_not_detected
    undefined (niezdefiniowana fraza pierwsza lub druga) - te błędy
    pojawiają się podczas kompilacji. Wskazują one, że skaner używa REJECT
    lub yymore(), lecz flex nie poinformował o tym fakcie. Znaczy to, że
    flex przeskanował pierwsze dwie sekcji w poszukiwaniu pojawienia się
    tych akcji, ale ich nie znalazł, bo jakoś je przemyciłeś (np. przez
    plik #include). Użyj %option reject lub %option yymore do wskazania
    fleksowi, że naprawdę używasz tych właściwości.

    flex scanner jammed - skaner skompilowany z -s napotkał łańcuch
    wejściowy, który nie został dopasowany do żadnej z jego reguł. Błąd ten
    może się pojawić też z powodu problemów wewnętrznych.

    token too large, exceeds YYLMAX (token zbyt duży, przekracza YYLMAX) -
    twój skaner używa %array a jedna z jego reguł dopasowała się do
    łańcucha dłuższego niż stała YYLMAX (domyślnie 8K). Możesz zwiększyć tę
    wartość zwiększając #definicję stałej YYLMAX w sekcji definicji swojego
    wejścia fleksa.

    scanner requires -8 flag to use the character 'x' (skaner wymaga flagi
    -8 do używania znaku 'x') - specyfikacja twojego skanera zawiera
    rozpoznawanie znaku 8-bitowego 'x', a nie podana została flaga -8, w
    wyniku czego skaner użył 7-bit z powodu wykorzystania opcji kompresji
    tablic -Cf lub -CF. Dla szczegółów zobacz dyskusję flagi -7.

    flex scanner push-back overflow - użyłeś unput() do wepchnięcia z
    powrotem tak długiego tekstu, że bufor skanera nie potrafił przetrzymać
    wepchniętego tekstu i bieżącego tokena w yytext.  Idealny skaner
    powinien dynamicznie zmienić rozmiar bufora, lecz obecnie tak się nie
    dzieje.

    input buffer overflow, can't enlarge buffer because scanner uses REJECT
    (przekroczenie bufora wejściowego nie może powiększyć bufora gdyż
    skaner używa REJECT) - skaner pracował nad dopasowaniem bardzo dużego
    tokenu i potrzebował rozszerzyć bufor wejściowy. Nie działa to ze
    skanerami, używającymi REJECT.

    fatal flex scanner internal error--end of buffer missed (krytyczny błąd
    wewnętrzny skanera flex -- rozminięto się z końcem bufora) - Może się
    to pojawić w skanerze, który jest uruchomiony po długim skoku z ramki
    aktywacji skanera. Przed powrotem do skanera użyj:

      yyrestart( yyin );

    albo, jak wspomniano wyżej, przełącz się na używanie skanerów C++.

    too many start conditions in <> construct!  (zbyt wiele warunków
    początkowych w konstrukcji <>) - w konstrukcji <> pojawiło się więcej
    warunków początkowych niż istnieje w rzeczywistości (więc przynajmniej
    jeden z nich pojawił się dwukrotnie).

PLIKI

    -lfl  biblioteka, z którą muszą być łączone skanery.

    lex.yy.c
       generowany skaner (nazywany na niektórych systemach lexyy.c).

    lex.yy.cc
       generowana klasa skanera C++, po użyciu -+.

    <FlexLexer.h>
       plik nagłówkowy definiujący klasę bazową skanera C++, FlexLexer
       i klasę pochodną, yyFlexLexer.

    flex.skl
       skaner szkieletowy. Plik ten jest używany tylko przy budowaniu
       fleksa, nie przy jego uruchamianiu.

    lex.backup
       informacje wspierające (backing-up) dla flagi -b (nazywany jest
       mianem lex.bck na niektórych systemach).

NIEDOSTATKI / BŁĘDY

    Niektóre wzorce wiszącego kontekstu nie mogą być poprawnie dopasowane i
    generują  komunikaty  ostrzegawcze  ("dangerous trailing context")
    (niebezpieczny wiszący kontekst). Są to wzorce, gdzie zakończenie
    pierwszej części reguły dopasowuje się do początku drugiej części,
    takie jak "zx*/xy*", gdzie 'x*' dopasowuje 'x' na początku wiszącego
    kontekstu. (Zauważ, że projekt POSIX-a określa, że dopasowany w takich
    wzorcach tekst jest niezdefiniowany.)

    Dla niektórych reguł wiszącego kontekstu,  części  które  są  w
    rzeczywistości określonej długości nie są tak rozpoznawane. Prowadzi to
    do wspomnianej wyżej straty wydajności. W szczególności,  części
    używające '|' lub {n} (takie jak "foo{3}") zawsze są uważane za
    zmienno-długościowe.

    Łączenie wiszącego kontekstu z akcją specjalną '|' może spowodować, że
    ustalony  (fixed) wiszący kontekst zostanie zmieniony w bardziej
    kosztowny, zmienny wiszący kontekst. Na przykład następujące:

      %%
      abc   |
      xyz/def

    Używanie unput() uszkadza yytext i yyleng, chyba że użyto dyrektywy
    %array lub opcji -l.

    Dopasowywanie wzorców NUL-i jest znacznie wolniejsze niż dopasowywanie
    innych znaków.

    Dynamiczne zmiany rozmiaru bufora są wolne i wymagają reskanowania
    całego tekstu dopasowanego dotąd przez bieżący (zwykle duży) token.

    Z powodu buforowania wejścia i czytania z wyprzedzeniem, nie można
    łączyć z regułami fleksa wywołań <stdio.h>, np.  getchar().  Zamiast
    tego wołaj input().

    Wpisy całej tablicy (total table entries) wymieniane przez flagę -v nie
    zawierają niektórych wpisów, potrzebnych do określania, która reguła
    została dopasowana. Liczba wpisów jeśli skaner nie używa REJECT jest
    równa liczbie stanów DFA, a w przeciwnym wypadku jest trochę większa.

    REJECT nie może być używany z opcjami -f lub -F.

    Wewnętrzne algorytmy fleksa wymagają udokumentowania.

ZOBACZ TAKŻE

    lex(1), yacc(1), sed(1), awk(1).

    John Levine, Tony Mason, and Doug Brown, Lex & Yacc, O'Reilly and
    Associates. Upewnij się, że bierzesz 2-gie wydanie.

    M. E. Lesk and E. Schmidt, LEX - Lexical Analyzer Generator

    Alfred Aho, Ravi Sethi and Jeffrey Ullman, Compilers: Principles,
    Techniques and Tools, Addison-Wesley  (1986).  Opisuje  techniki
    dopasowywania wzorców używane przez fleksa (deterministyczne automaty
    skończone).

AUTOR

    Vern Paxson, z pomocą wielu pomysłów i inspiracji od Vana Jacobsona.
    Oryginalną  wersję napisał Jef Poskanzer.  Reprezentacja szybkiej
    tablicy jest częściową  implementacją  projektu  Vana  Jacobsona.
    Implementacja została wykonana przez Kevina Gonga and Verna Paxsona.

    Podziękowania dla wielu beta testerów, komentatorów i kontrybutorów
    fleksa, z których szczególnie zasłużone są następujące osoby: Francois
    Pinard, Casey Leedom, Robert Abramovitz, Stan Adermann, Terry Allen,
    David Barker-Plummer, John Basrai, Neal Becker, Nelson H.F. Beebe,
    benson@odi.com, Karl Berry, Peter A. Bigot, Simon Blanchard, Keith
    Bostic, Frederic Brehm, Ian Brockbank, Kin Cho, Nick Christopher, Brian
    Clapper, J.T. Conklin, Jason Coughlin, Bill Cox, Nick Cropper, Dave
    Curtis, Scott David Daniels, Chris G. Demetriou, Theo Deraadt, Mike
    Donahue, Chuck Doucette, Tom Epperly, Leo Eskin, Chris Faylor, Chris
    Flatters, Jon Forrest, Jeffrey Friedl, Joe Gayda, Kaveh R. Ghazi,
    Wolfgang Glunz, Eric Goldman, Christopher M. Gould, Ulrich Grepel, Peer
    Griebel, Jan Hajic, Charles Hemphill, NORO Hideo, Jarkko Hietaniemi,
    Scott Hofmann, Jeff Honig, Dana Hudes, Eric Hughes, John Interrante,
    Ceriel Jacobs, Michal Jaegermann, Sakari Jalovaara, Jeffrey R. Jones,
    Henry Juengst, Klaus Kaempf, Jonathan I. Kamens, Terrence O Kane, Amir
    Katz, ken@ken.hilco.com, Kevin B. Kenny, Steve Kirsch, Winfried Koenig,
    Marq Kole, Ronald Lamprecht, Greg Lee, Rohan Lenard, Craig Leres, John
    Levine, Steve Liddle, David Loffredo, Mike Long, Mohamed el Lozy, Brian
    Madsen, Malte, Joe Marshall, Bengt Martensson, Chris Metcalf, Luke
    Mewburn, Jim Meyering, R. Alexander Milowski, Erik Naggum, G.T. Nicol,
    Landon Noll, James Nordby, Marc Nozell, Richard Ohnemus, Karsten
    Pahnke, Sven Panne, Roland Pesch, Walter Pelissero, Gaumond Pierre,
    Esmond  Pitt,  Jef Poskanzer, Joe Rahmeh, Jarmo Raiha, Frederic
    Raimbault, Pat Rankin, Rick Richardson, Kevin Rodgers, Kai Uwe Rommel,
    Jim Roskind, Alberto Santini, Andreas Scherer, Darrell Schiebel, Raf
    Schietekat, Doug Schmidt, Philippe Schnoebelen, Andreas Schwab, Larry
    Schwimmer, Alex Siegel, Eckehard Stolz, Jan-Erik Strvmquist, Mike
    Stump, Paul Stuart, Dave Tallman, Ian Lance Taylor, Chris Thewalt,
    Richard M. Timoney, Jodi Tsai, Paul Tuinenga, Gary Weik, Frank Whaley,
    Gerhard Wilhelms, Kent Williams, Ken Yap, Ron Zellar, Nathan Zelle,
    David Zuhn, oraz ci, których nazwiska wyleciały z moich zdolności
    archiwizowania poczty, lecz których wkład jest równie ważny.

    Keith Bostic, Jon Forrest, Noah Friedman, John Gilmore, Craig Leres,
    John Levine, Bob Mulcahy, G.T. Nicol, Francois Pinard, Rich Salz i
    Richard Stallman pomogli z różnymi problemami dystrybucji.

    Esmond Pitt and Earle Horton pomógł z wsparciem 8-bit; Benson Margulies
    i Fred Burke pomogli z wsparciem C++; Kent Williams i Tom Epperly
    pomogli z wsparciem klas C++; Ove Ewerlid pomógł z wsparciem NUL-ów;
    Eric Hughes pomógł z wielokrotnymi buforami.

    Praca ta była początkowo wykonywana gdy byłem z Real Time Systems Group
    w Lawrence Berkeley Laboratory w Berkeley, CA. Wielkie dzięki do
    wszystkich za wsparcie, które uzyskałem.

    Komentarze ślij do vern@ee.lbl.gov.