Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    head - wypisz początkową część plików

SKŁADNIA

    head [-c N[bkm]] [-n N] [-qv] [--bytes=N[bkm]]
      [--lines=N] [--quiet] [--silent] [--verbose] [--help] [--version]
      [plik...]

    head [-Nbcklmqv] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna.  Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo head
    lub
       info head.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie head w wersji GNU.

    head wypisuje początkową część (domyślnie 10 linii) każdego podanego
    pliku; czyta ze standardowego wejścia jeśli nie podano plików, albo
    jeśli napotkano nazwę pliku '-'. Jeśli podano więcej niż jedną nazwę
    pliku, wypisuje także jednolinijkowy nagłówek składający się z nazwy
    pliku otoczonej `==>' i `<==', przed wypisaniem początku każdego z
    plików.

  OPCJE
    head akceptuje dwa formaty opcji: nowy, w którym liczby są argumentami
    opcji literowych (`-q -n 1'), i stary, w którym liczby poprzedzają
    jakiekolwiek opcje literowe (`-1q').

    -Nopcje
       Opcja taka jest rozpoznawana tylko jeśli jest podana jako
       pierwsza. N jest liczbą dziesiętną, po której opcjonalnie
       występuje litera rozmiaru (`b', `k', `m') jak w opcji `-c', lub
       litera `l' oznaczająca zliczanie linii, albo inne litery opcji
       (`cqv').

    -c N, --bytes=N
       Wypisuje pierwsze N bajtów. N to liczba naturalna, po której
       opcjonalnie następuje jeden z poniższych znaków określający inną
       jednostkę.

       b   bloki 512-bajtowe.

       k   bloki kilobajtowe.

       m   bloki megabajtowe.

    -l, -n N, --lines=N
       Wypisuje pierwsze N linii. Opcja -l jest rozpoznawana tylko z
       użyciem starego formatu opcji.

    -q, --quiet, --silent
       Nigdy nie wypisuje nagłówków z nazwami plików.

    -v, --verbose
       Zawsze wypisuje nagłówki z nazwami plików.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    tail(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.