Provided by: help2man_1.36.4_i386 bug

NAZWA

    help2man - generowanie prostej strony podręcznika

SKŁADNIA

    help2man [OPCJA]... PROGRAM

OPIS

    `help2man'  generuje  stronę  podręcznika  z  wyjścia `--help' i
    `--version'.

    -n, --name=ACUCH
       opis akapitu NAZWA

    -s, --section=SEKCJA
       numer sekcji dla strony podręcznika (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKST
       nazwa podręcznika (Polecenia użytkownika, ...)

    -S, --source=TEKST
       pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=ACUCH
       ustawienie lokalizacji (domyślnie "C")

    -i, --include=PLIK
       dołączenie materiału z `PLIKU'

    -I, --opt-include=PLIK
       dołączenie materiału z `PLIKU', jeśli takowy istnieje

    -o, --output=PLIK
       zapisanie wyjścia do `PLIKU'

    -p, --info-page=TEKST
       nazwa podręcznika Texinfo

    -N, --no-info
       pominięcie wskazania do podręcznika Texinfo

    --help wyświetlenie tego opisu i zakończenie pracy

    --version
       wyświetlenie numeru wersji i zakończenie pracy

    PROGRAM powinien przyjmować opcje `--help' i `--version', aczkolwiek
    można podać alternatywne nazwy opcji przy pomocy:

    -h, --help-option=ACUCH
       łańcuch opcji pomocy

    -v, --version-option=ACUCH
       łańcuch opcji wersji

DOŁĄCZANE PLIKI

    Do generowanego pliku można dołączyć dodatkowy materiał przy pomocy
    opcji --include i --opt-include

      [sekcja]
      tekst

      /wzorzec/
      tekst

    Bloki sformatowanego tekstu *roff są wstawiane do wyjścia na początku
    podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielkości liter) lub po akapicie
    pasującym do /wzorca/.

    Wzorce zapisuje się przy użyciu składni perlowych wyrażeń regularnych i
    można je zakończyć modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).

    Linie przed pierwszą sekcją lub wzorzec zaczynający się od `-' są
    przetwarzane jako opcje. Cała reszta jest po cichu ignorowana i może
    być używana jako komentarze, słowa kluczowe RCS itp.

    Kolejność sekcji na wyjściu to:

      NAZWA
      SKŁADNIA
      OPIS
      OPCJE
      PRZYKŁADY
      inne
      AUTOR
      ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
      COPYRIGHT
      ZOBACZ TAKŻE

    Każda sekcja [nazwa] lib [składnia] występująca w pliku dołączanym
    zastępuje to, co zostałoby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek
    można w razie potrzeby obejść to zachowanie przez --name ).

    Inne sekcje są dołączane do automatycznie generowanego wyjścia w
    przypadku standardowych, wyżej wymienionych sekcji lub włączane w
    miejscu inne (jak wyżej) w kolejności, w jakiej wystąpiły w dołączanym
    pliku.

DOSTĘPNOŚĆ

    Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostępna pod:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR

    Program napisał Brendan O'Dea <bod@debian.org>

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać na adres <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
    Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
    Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji,  w  tym  również  gwarancji
    PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna  dokumentacja  dla programu help2man jest utrzymywana jako
    podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz help2man są właściwie
    zainstalowane, polecenie

       info help2man

    powinno udostępnić kompletny podręcznik.