Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

Nazwa

    hx - Klient HotlineX.

Składnia

    hx [-n pseudonim] [-i ikona]

Opis

    Program hx jest pełnoekranowym interfejsem dla Hotline sterowanym z
    wiersza poleceń.

Polecenia

    server [serwer [port]] [-l identyfikator] [-p haso]
       podłącza do serwera używając podanego identyfikatora użytkownika
       i hasła

    who [string]
       wyświetla listę użytkowników, jeżeli podana zostanie jakaś
       wartość, wyświetla tylko te pseudonimy, które ją zawierają.

    pwho [chat] [string]
       wyświetla listę użytkowników bieżącego czatu, jeśli żaden nie
       zostanie zdefiniowany.

    nick [-i ikona]
       zmienia pseudonim oraz ikonę na podane wartości.

    icon <ikona>
       zmienia ikonę.

    me <chat>
       wysyła czat poprzedzony *** (alt+return robią to samo)

    msg {nick|sock#} <string>
       wysyła wiadomość prywatną do nick|sock#.

    kick [-b] {nick|sock#}
       odłącza nick|sock# od serwera.

    news  wyświetla plik z newsami na serwerze.

    post <string>
       wysyła podany łańcuch na newsy.

    chat {nick|sock#}
       rozpoczyna prywatną rozmowę z nick|sock#.

    join <chat#>
       dołącza się do rozmowy prywatnej chat#.

    leave {chatsubject|chat#}
       opuszcza prywatną rozmowę chat#.

    invite {chatsubject|chat#} {nick|sock#}
       zaprasza nick|sock# do rozmowy.

    subject <string>
       ustala temat rozmowy bieżącej

    chats wyświetla listę rozmów, w których uczestniczysz.

    load <plik1> [plik2...]
       wywołuje polecenia z plików.

    type [-n] [-c] <plik1> [plik2...]
       wysyła pliki do rozmowy lub newsów.

    ls [katalog]
       wyświetla zawartość katalogu lub zdalnie robi cwd, jeśli nie
       zostanie podana żadna wartość.

    cd <katalog>
       zmienia zdalny katalog na podany.

    lcd <katalog>
       zmienia katalog lokalny na podany.

    pwd  wyświetla zdalny katalog roboczy.

    lpwd  wyświetla lokalny katalog roboczy.

    dirchar <dirchar>
       zmienia separator katalogów na wartość podaną jako dirchar.

    get [-aR] [-z <zdalny> <lokalny>] <plik1> [plik2...]
       kopiuje pliki z komputera zdalnego na lokalny.

    put [-aR] [-z <lokalny> <zdalny>] <plik1> [plik2...]
       kopiuje pliki z komputera lokalnego na serwer.

    mkdir <plik1> [plik2...]
       tworzy katalogi na maszynie zdalnej.

    rm <plik1> [plik2...]
       kasuje pliki z serwera.

    xfers wyświetla listę bieżących transferów.

    xfkill [all] [xfer1] [xfer2...]
       kończy podany transfer.

    colourz
       wysyła rozmowę w kolorach ANSI.

    clear czyści bieżący bufor ekranu i terminalu.

    save <plik>
       zapisuje stan bieżącego bufora ekranu do pliku.

    hl [type]
       wysyła nagłówek hl z {type = type; trans = hx_trans; flag = 0;
       len = len2 = 2; hc = 0;}

    version
       wyświetla numer wersji programu hx, którego aktualnie używasz.

    commands
       wyświetla listę wszystkich poleceń.

Zmienne systemowe

    HXNICK Pseudonim, jaki ma zostać użyty zamiast identyfikatora z pliku
       passwd.

    HXICON Ikona, jaka ma zostać użyta.

    HOME  Zastępuje domyślną ścieżkę z pliku passwd.

    TERM  Typ terminalu w użyciu. (tj. vt100)

    LINES Ilość linii na terminalu.

    COLUMNS
       Ilość kolumn na terminalu.

Pliki

    ~/.hxrc Skrypt wczytywany przy uruchamianiu programu

Informacje

    http://krazynet.com/hx/ - email: ran@krazynet.com

Zobacz także

    hxd(8)