Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    less - przeciwieństwo more

SKŁADNIA

    less -?
    less --help
    less -V
    less --version
    less [-[+]aBcCdeEfFgGiIJmMnNqQrRsSuUVwWX]
      [-b rozmiar] [-h linie] [-j linia] [-k plikklu]
      [-{oO} pliklog] [-p wzr] [-P zachta] [-t tag]
      [-T pliktagw] [-x tab,...] [-y linie] [-[z] linie]
      [+[+]cmd] [--] [nazwa_pliku]...
    (Alternatywną składnię, z długimi nazwami opcji, opisano w części
    OPCJE).

OPIS

    less jest programem podobnym do more (1), ale pozwalającym  na
    poruszanie się w tył w pliku tak samo jak w przód. less nie musi też
    czytać całego pliku wejściowego przed rozpoczęciem, tak więc przy
    dużych plikach wejściowych uruchamia się szybciej niż edytory tekstu
    takie jak vi (1). less używa bazy termcap (w niektórych systemach
    terminfo), tak więc może pracować na szeregu terminali. Istnieje nawet
    ograniczona obsługa terminali drukujących (na terminalu drukującym,
    linie, które powinny zostać wypisane na górze ekranu są poprzedzone
    daszkiem).

    Polecenia oparte są zarówno na more jak i vi.  Polecenia można
    poprzedzić liczbą dziesiętną, zwaną N w opisach poniżej. Liczba ta
    jest używana przez niektóre polecenia, jak to zaznaczono.

POLECENIA

    W poniższych opisach, ^X oznacza Control-X, ESC oznacza klawisz ESCAPE;
    na przykład ESC-v oznacza dwuznakową sekwencję ESC, potem "v".

    h lub H
       Pomoc: wyświetla podsumowanie tych poleceń. Jeśli zapomnisz
       wszystkich innych poleceń, pamiętaj o tej.

    SPACE lub ^V lub f lub ^F
       Przewija w przód N linii, domyślnie jedno okno (zobacz opcja -z
       poniżej). Jeśli N wynosi więcej niż rozmiar ekranu, wyświetlany
       jest tylko ostatni pełny ekran. Ostrzeżenie: niektóre systemy
       używają ^V jako specjalnego znaku dosłowności.

    z   Jak SPACJA, ale jeśli podano N, staje się nowym rozmiarem okna.

    ESC-SPACE
       Jak spacja, ale przewija o pełną wielkość ekranu, nawet jeśli po
       drodze osiągnie koniec pliku.

    RETURN lub ^N lub e lub ^E lub j lub ^J
       Przewija w przód o N linii, domyślnie jedną. Wyświetlane są
       wszystkie N linie, nawet jeśli N wynosi więcej niż wielkość
       ekranu.

    d lub ^D
       Przewija w przód o N linii, domyślnie połowę wielkości ekranu.
       Jeśli podano N, staje się ono nową wartością domyślną dla
       kolejnych poleceń d i u.

    b lub ^B lub ESC-v
       Przewija w tył N linii, domyślnie jedno okno (zobacz opcja -z
       poniżej). Jeśli N wynosi więcej niż rozmiar ekranu, wyświetlany
       jest tylko ostatnia wielkość ekranowa.

    w   Jak ESC-v, ale jeśli podano N, staje się ono nowym rozmiarem
       okna.

    y lub ^Y lub ^P lub k lub ^K
       Przewija w tył o N linii, domyślnie jedną.  Wyświetlane są
       wszystkie N linie, nawet jeśli N wynosi więcej niż wielkość
       ekranu.  Ostrzeżenie: niektóre  systemy  używają  ^Y  jako
       specjalnego znaku kontroli zadań.

    u lub ^U
       Przewija w tył o N linii, domyślnie połowę wielkości ekranu.
       Jeśli podano N, staje się ono nową wartością domyślną dla
       kolejnych poleceń

    ESC-) lub STRZAŁKA_W_PRAWO
       Przewija poziomo N znaków w prawo, domyślnie o połowę szerokości
       ekranu (zob. opcja -#).! Jeśli podano liczbę N, to staje się
       ona  domyślna  dla  przyszłych  poleceń STRZAŁKA_W_PRAWO i
       STRZAŁKA_W_LEWO. Podczas przewijania tekstu działa to tak,
       jakby była włączona opcja -S (ucinania linii).

    ESC-( lub STRZAŁKA_W_LEWO
       Przewija poziomo N znaków w prawo, domyślnie o połowę szerokości
       ekranu (zob. opcja -#).! Jeśli podano liczbę N, to staje się
       ona  domyślna  dla  przyszłych  poleceń STRZAŁKA_W_PRAWO i
       STRZAŁKA_W_LEWO.

    r lub ^R lub ^L
       Odświeża ekran.

    R   Odświeża ekran, odrzucając wszelkie wejście z bufora. Użyteczne
       jeśli plik zmienia się w trakcie oglądania.

    F   Przewija w przód, i próbuje nadal odczytywać gdy osiągnięto
       koniec pliku. Normalnie polecenia tego używałbyś gdy znajdujesz
       się już na końcu pliku.  Jest to metoda monitorowania ogona
       pliku który właśnie rośnie podczas oglądania (zachowanie to jest
       podobne do polecenia tail -f).

    g lub < lub ESC-<
       Przechodzi do linii numer N w pliku, domyślnie pierwszej
       (początku pliku). (Ostrzeżenie: może to być powolne jeśli N
       jest duże).

    G lub > lub ESC->
       Przechodzi do linii numer N w pliku, domyślnie na koniec pliku.
       (Ostrzeżenie: może to być powolne jeśli N jest duże lub jeśli N
       jest niepodane, a czytane jest standardowe wejście zamiast
       pliku).

    p lub %
       Przechodzi do pozycji N procent w pliku. N powinno zawierać się
       między 0 a 100.

    {   Jeśli  w linii wyświetlanej na górze ekranu znajduje się
       otwierający nawias  klamrowy,  polecenie  {  przejdzie  do
       odpowiadającego mu prawego nawiasu. Pasujący zamykający nawias
       klamrowy jest umieszczany na dole ekranu.  Jeśli w linii na
       górze ekranu znajduje się więcej niż jeden nawias klamrowy,
       można użyć liczby N określającej N-ty nawias w linii.

    }   Jeśli w linii wyświetlanej na dole ekranu  znajduje  się
       zamykający  nawias  klamrowy,  polecenie  }  przejdzie  do
       odpowiadającego mu prawego nawiasu. Pasujący otwierający nawias
       klamrowy jest umieszczany na górze ekranu. Jeśli w linii na
       górze ekranu znajduje się więcej niż jeden nawias klamrowy,
       można użyć liczby N określającej N-ty nawias w linii.

    (   Jak {, ale odnosi się do nawiasów okrągłych, a nie klamrowych

    )   Jak }, ale odnosi się do nawiasów okrągłych, a nie klamrowych

    [   Jak {, ale odnosi się do nawiasów kwadratowych, a nie klamrowych

    ]   Jak }, ale odnosi się do nawiasów kwadratowych, a nie klamrowych

    ESC-^F Po którym następują dwa znaki, zachowuje się jak {, ale używa
       tych dwóch znaków jako odpowiednio nawiasu otwierającego i
       zamykającego. Na przykład, "ESC ^F < >" można użyć do przejścia
       do >, które odpowiada < wyświetlanemu w linii na górze ekranu.

    ESC-^B Po którym następują dwa znaki, zachowuje się jak }, ale używa
       tych dwóch znaków jako odpowiednio nawiasu otwierającego i
       zamykającego. Na przykład, "ESC ^B < >" można użyć do przejścia
       do w tył do <, które odpowiada > wyświetlanemu w linii na dole
       ekranu.

    m   Plus dowolna mała litera; zaznacza bieżącą pozycję tą literą.

    '   (Pojedynczy apostrof) Plus dowolna mała litera: powraca do
       pozycji  zaznaczonej  uprzednio  tą  literą.  Plus kolejny
       pojedynczy cudzysłów: wraca do pozycji, w której wykonano
       ostatnią "duże" polecenie przemieszczania się. Plus ^ lub $,
       skacze odpowiednio na początek lub koniec pliku.  Znaczniki
       pozycji są zachowywane przy otwieraniu nowego pliku, tak więc
       polecenia ' można użyć  do  przełączania  między  plikami
       wejściowymi.

    ^X^X  Tak jak pojedynczy apostrof.

    /wzorzec
       Szuka w przód w pliku N-tej linii zawierającej wzorzec. N
       domyślnie równa się jeden. Wzorzec to wyrażenie regularne
       rozpoznawane  przez  ed.  Szukanie zaczyna się od drugiej
       wyświetlanej linii (ale zobacz opcje -a i -j, które  to
       zmieniają).

       Pewne znaki mają specjalne znaczenie jeśli wprowadzono je na
       początku wzorca; zmieniają one typ szukania, a nie są traktowane
       jako część wzorca:

       ^N lub !
           Szukanie linii, które NIE pasują do wzorca.

       ^E lub *
           Szukanie w wielu plikach.  To znaczy, jeśli szukanie
           doszło do końca  bieżącego  pliku  bez  znalezienia
           dopasowania, ciągnie się ono dalej w kolejnym pliku z
           listy podanej w wierszu poleceń.

       ^F lub @
           Zaczęcie szukania od pierwszej linii PIERWSZEGO pliku z
           listy  z  wiersza poleceń, niezależnie od tego, co
           aktualnie wyświetlane jest na ekranie, oraz ustawień
           opcji -a i -j.

       ^K   Podświetlanie każdego tekstu, który pasuje do wzorca na
           bieżącym ekranie, ale bez przesuwania się do pierwszego
           dopasowania (KEEP = utrzymaj bieżącą pozycję).

       ^R   Bez  interpretacji  metaznaków  wyrażeń  regularnych.
           Wykonuje proste porównanie tekstowe.

    ?wzorzec
       Szukanie w tył w pliku N-tej linii zawierającej wzorzec.
       Szukanie zaczyna się od linii znajdującej się tuż przed linią
       wyświetlaną na samym dole [czyli w przedostatniej linii ekranu -
       GSN]

       Pewne znaki mają specjalne znaczenie, jak w poleceniu /:

       ^N lub !
           Szukanie linii które NIE pasują do wzorca.

       ^E lub *
           Szukanie w wielu plikach.  To znaczy, jeśli szukanie
           doszło do początku bieżącego pliku bez  znalezienia
           dopasowania, ciągnie się ono dalej w poprzednim pliku z
           listy podanej w wierszu poleceń.

       ^F lub @
           Zaczęcie szukania od ostatniej linii OSTATNIEGO pliku z
           listy z wiersza poleceń, niezależnie od tego co aktualnie
           wyświetlane jest na ekranie, oraz ustawień opcji -a i -j.

       ^K   Jak w szukaniu w przód.

       ^R   Jak w szukaniu w przód.

    ESC-/wzorzec
       To samo co "/*".

    ESC-?wzorzec
       To samo co "?*".

    n   Powtarza poprzednie szukanie, dla N-tej linii zawierającej
       ostatni wzorzec. Jeśli poprzednie szukanie zmodyfikowano przez
       ^N, szukanie jest wykonywane dla N-tej linii NIE zawierającej
       wzorca.  Jeśli poprzednie szukanie zmodyfikowano przez ^E,
       szukanie ciągnie się przez następny (lub poprzedni) plik, jeśli
       nie wystarczył plik bieżący.  Jeśli  poprzednie  szukanie
       zmodyfikowano przez ^R, szukanie wykonywane jest bez użycia
       wyrażeń  regularnych.  Jeśli  poprzednie  szukanie  było
       zmodyfikowane przez ^F lub ^K, nie występuje żaden efekt.

    N   Powtarza poprzednie szukanie, ale w przeciwnym kierunku.

    ESC-n Powtarza poprzednie szukanie, ale przekraczając granice plików.
       Efekt jest taki sam, jak gdyby poprzednie szukanie zmodyfikowano
       przez *.

    ESC-N Powtarza poprzednie szukanie, ale w przeciwnym kierunku i
       przekraczając granice plików.

    ESC-u Cofa podświetlanie szukania.  Wyłącza podświetlanie łańcuchów
       pasujących do bieżącego wzoru szukania. Jeśli podświetlenie już
       jest wyłączone z powodu poprzedniego polecenia ESC-u, włącza je
       z powrotem. Podświetlenie włączy też każde polecenie szukające
       (można je też wyłączyć przełączając opcję -G; wówczas polecenia
       szukające nie włączają go z powrotem).

    :e [nazwa_pliku]
       Oglądanie  nowego pliku.  Jeśli brakuje nazwy pliku, plik
       "bieżący" (zobacz polecenia :n i :p poniżej) z listy plików z
       wierszu poleceń jest oglądany na nowo. Znak procentu (%) w
       nazwie pliku zastępowany jest nazwą pliku bieżącego. Znak funta
       (#) jest zastępowany nazwą poprzednio oglądanego pliku. Jednak
       dwa kolejne znaki procentu są po prostu zastępowane pojedynczym
       znakiem procentu.  Pozwala to na wprowadzenie nazwy pliku
       zawierającej w nazwie znak procentu.  Podobnie, dwa kolejne
       znaki funta są zastępowane pojedynczym znakiem funta. Nazwa
       pliku wstawiana jest do listy plików z wiersza poleceń, tak aby
       można ją było obejrzeć kolejnymi poleceniami :n i :p. Jeśli
       nazwa pliku składa się z kilku plików, wszystkie one są
       wstawiane do listy plików i oglądany jest pierwszy z nich.
       Jeśli nazwa pliku zawiera jedną lub więcej spacji, cała nazwa
       musi być ujęta w cudzysłowy (zobacz też opcja -").

    ^X^V lub E
       To samo co :e.  Uwaga: niektóre systemy używają ^V jako
       specjalnego znaku dosłowności. W takich systemach użycie ^V
       może być niemożliwe.

    :n   Oglądanie następnego pliku (z listy plików podanej w wierszu
       poleceń). Jeśli podano liczbę N, wyświetlany jest N-ty następny
       plik.

    :p   Oglądanie poprzedniego pliko (z listy plików podanej w wierszu
       poleceń).  Jeśli podano liczbę N, wyświetlany  jest  N-ty
       poprzedni plik.

    :x   Oglądanie pierwszego pliku z listy plików podanej w wierszu
       poleceń. Jeśli podano liczbę N, wyświetlany jest N-ty plik na
       liście.

    :d   Usunięcie bieżącego pliku z listy plików.

    t   Przejście do następnego tagu (znacznika), jeśli dla bieżącego
       wystąpiło więcej niż jedno dopasowanie. Tagi omówiono dokładniej
       w opisie opcji -t.

    T   Przejście do poprzedniego tagu, jeśli dla bieżącego wystąpiło
       więcej niż jedno dopasowanie.

    = lub ^G lub :f
       Wypisuje pewne informacje o pliku właśnie oglądanym, w tym jego
       nazwę oraz numer linii i offset bajtowy dolnej wyświetlanej
       linii. Jeśli to możliwe, wypisywana jest także długość pliku,
       ilość linii w pliku oraz procentowa wielkość pliku ponad
       ostatnią wyświetlaną linią.

    -   Plus jedna lub więcej opcji wierszu poleceń (zobacz OPCJE
       poniżej): zmienia ustawienie tej opcji i wypisuje komunikat
       opisujący nowe ustawienie.  Jeśli bezpośrednio  po  kresce
       zostanie wprowadzone ^P (CONTROL-P), to ustawienie danej opcji
       jest zmieniane, ale bez wypisywania komunikatu. Jeśli opcja ma
       wartość liczbową (jak -b lub -h) lub łańcuchową (jak -P lub -t),
       wartość można wprowadzić tuż po literze opcji.  Jeśli nie
       wprowadzono nowej wartości, wypisywany jest komunikat o bieżącym
       ustawieniu i nic nie ulega zmianie.

    --   Jak polecenie -, ale przyjmuje jako argument długą nazwę opcji
       (zobacz OPCJE poniżej), a nie pojedynczą literę opcji. Po
       wpisaniu nazwy opcji musisz nacisnąć RETURN. ^P bezpośrednio po
       drugiej  eliminuje  wypisywanie komunikatu opisującego nowe
       ustawienie, tak jak w poleceniu -.

    -+   Plus jedna z liter opcji wierszu poleceń; przywraca opcję do
       ustawienia  domyślnego i wypisuje komunikat opisujący nowe
       ustawienie (polecenie "-+X" dokonuje tego samego co opcja "-+X"
       w linii poleceń).  Nie działa to dla opcji mających wartość
       łańcuchową.

    --+  Jak polecenie -+, ale pobiera długą nazwę opcji  zamiast
       pojedynczej litery opcji.

    -!   Plus jedna z liter opcji wierszu poleceń; ustawia opcję na
       wartość przeciwną ustawieniu domyślnego i wypisuje komunikat
       opisujący nowe ustawienie.  Nie działa to dla opcji mających
       wartość liczbową lub łańcuchową. IP --! Jak polecenie -!, ale
       pobiera długą nazwę opcji zamiast pojedynczej litery opcji.

    _   (podkreślenie)  Plus jedna z liter opcji wierszu poleceń;
       wypisuje komunikat opisujący bieżące ustawienie tej opcji.  Nie
       zmienia ustawienia.

    __   (podwojone podkreślenie) Jak polecenie _ (podkreślenie), ale
       pobiera długą nazwę opcji zamiast pojedynczej litery opcji.  Po
       wpisaniu nazwy opcji musisz nacisnąć RETURN.

    +polecenie
       Powoduje, że podane polecenie jest wykonywane za każdym razem,
       gdy oglądany jest nowy plik. Na przykład, +G powoduje, że less
       zaczyna wyświetlanie każdego pliku od końca zamiast od początku.

    V   Wypisuje numer bieżącej wersji less

    q lub Q lub :q lub :Q lub ZZ
       Kończy działanie less.

    Następujące cztery polecenia mogą, ale nie muszą być prawidłowe,
    zależnie od twojej instalacji.

    v   Wywołuje edytor do edycji właśnie oglądanego pliku. Edytor
       pobierany jest pobierany ze zmiennej środowiskowej VISUAL, jeśli
       ta jest określona, lub EDITOR, jeśli VISUAL nie jest określona,
       a w każdym razie domyślnie "vi", jeśli ani VISUAL ani EDITOR
       jest określona.  Zobacz też omówienie LESSEDIT po sekcji o
       ZNAKACH ZACHĘTY poniżej.

    ! polecenie-powłoki
       Wywołuje powłokę i wykonuje podaną polecenie powłoki.  Znak
       procentu (%) jest zastępowany nazwą bieżącego pliku. Znak funta
       (#) jest zastępowany nazwą poprzednio oglądanego pliku. "!!"
       powtarza ostatnie polecenie powłoki. "!" bez polecenia wywołuje
       po prostu powłokę.  W systemach Unixowych, nazwa powłoki
       pobierana jest ze zmiennej środowiskowej SHELL, a w każdym razie
       domyślnie "sh". W systemach MS-DOS i OS/2, powłoką jest zwykły
       procesor poleceń.

    | <m> polecenie-powłoki
       <m> przedstawia dowolną literę-znacznik. Przesyła przez potok
       sekcję podanego pliku do podanej polecenia powłoki.  Sekcja
       pliku, która ma zostać przesłana to ta znajdująca się między
       pierwszą linią bieżącego ekranu a pozycją oznaczoną literą. <m>
       może też równać się ^ lub $, oznaczając odpowiednio początek lub
       koniec pliku. Jeśli <m> równa się . lub znakowi nowej linii,
       przesyłany jest bieżący ekran.

    s nazwa_pliku
       Zapisuje wejście do pliku. Działa to tylko wtedy, gdy wejście
       jest potokiem, a nie zwyczajnym plikiem.

OPCJE

    Opcje wierszu poleceń są opisane poniżej.  Większość opcji można
    zmieniać w trakcie działania less, używając polecenia "-".

    Większość opcji można podać w jednej z dwu postaci: albo kreski z
    pojedynczą literą albo dwu kresek z następującą po nich długą nazwą
    opcji.  Długie  nazwy  opcji  można skracać, o ile skrót jest
    jednoznaczny. Na przykład, --quit-at-eof można skrócić do --quit, ale
    nie do --qui, ponieważ na --qui zaczynają się zarówno --quit-at-eof,
    jak i --quiet. Niektóre z długich nazw opcji zapisane są dużymi
    literami, jak --QUIT-AT-EOF, odróżniane od --quit-at-eof. Takie nazwy
    wymagają dużej tylko pierwszej litery, reszta może być podana małymi
    lub dużymi. Na przykład, --Quit-at-eof jest równoważnikiem --QUIT-AT-
    EOF.

    Opcje pobierane są także ze zmiennej środowiskowej LESS. Na przykład,
    żeby uniknąć pisania "less -options..." za każdym wywołaniem less,
    możesz napisać w csh:

    setenv LESS "-options"

    lub, jeśli używasz sh:

    LESS="-options"; export LESS

    W MS-DOS nie potrzebujesz cudzysłowów, ale  powinieneś  zastąpić
    wszystkie znaki procentu w łańcuchu opcji podwójnymi znakami procentu.

    Zmienna środowiskowa analizowana jest przed wierszem poleceń, tak więc
    opcje wiersza poleceń unieważniają zmienną LESS. Jeśli jakaś opcja
    pojawia się w zmiennej LESS, można przywrócić jej wartość domyślną
    poprzedzając w wierszu poleceń opcję znakami "-+".

    Dla opcji takich jak -P lub -D, wymagających następującego po nich
    łańcucha, musi zostać użyty znak dolara ($), sygnalizujący koniec
    łańcucha.  Na przykład, chcąc w MS-DOS skorzystać z dwu opcji -D,
    musisz umieścić między nimi znak dolara:

    LESS="-Dn9.1$-Ds4.1"

    -? lub --help
       Opcja ta wyświetla podsumowanie poleceń akceptowanych przez less
       (to samo co polecenie h). Zależnie od tego, jak używana przez
       ciebie powłoka interpretuje znak zapytania, może być koniecznym
       zacytowanie go, jako "-\?".

    -a lub --search-skip-screen
       Powoduje,  że  szukania  zaczynają się po ostatniej linii
       wyświetlanej na ekranie, przeskakując wszystkie wyświetlone
       linie. Domyślnie szukania zaczynają się od drugiej linii ekranu
       (albo po ostatniej znalezionej linii; zobacz opcja -j).

    -bn lub --buffers=n
       Podaje, w kilobajtach (1024  bajtów),  ilość  pamięci  na
       buforowanie, jakiej less użyje dla każdego pliku. Domyślnie dla
       każdego pliku używany jest 64KB bufor (chyba że plik jest
       potokiem - zobacz opcja -B). Użycie opcji -b powoduje, że
       zamiast tego dla każdego pliku zostanie użyty bufor o wielkości
       n kilobajtów.  Jeśli n wynosi -1, to bufory są nieograniczone,
       to znaczy, do pamięci jest wczytywany cały plik.

    -B lub --auto-buffers
       Domyślnie, kiedy dane są odczytywane z potoku, bufory są
       alokowane automatycznie, w miarę potrzeby. Jeśli przez potok
       czytana jest duża ilość danych, może to spowodować zaalokowanie
       znacznej ilości pamięci.  Opcja -B wyłącza ową automatyczną
       alokację buforów dla potoków, tak że przydzielane jest im tylko
       64KB (lub wielkość bufora podana opcją -b). Uwaga: używanie -B
       może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie, ponieważ w pamięci
       trzymana jest tylko ostatnio oglądana część pliku; wszelkie
       poprzednie dane są tracone.

    -c lub --clear-screen
       Powoduje że pełne odświeżania ekranu są rysowane od górnej linii
       w dół.  Domyślnie, pełne odświeżania ekranu są dokonywane
       poprzez przewijanie z dołu ekranu.

    -C lub --CLEAR-SCREEN
       Opcja -C działa tak jak -c, ale ekran jest czyszczony przed
       odświeżeniem.

    -d lub --dumb
       Opcja -d wyłącza komunikat o błędzie wyświetlany zwykle jeśli
       terminal jest niemy, to jest, brakuje w nim ważnych zdolności,
       takich jak możliwość odświeżania ekranu lub przewijania w tył.
       Opcja -d nie zmienia w każdym razie zachowania less na niemym
       terminalu.

    -Dxkolor lub --color=xkolor
       [tylko  MS-DOS]  Ustawia kolor wyświetlanego tekstu. x to
       pojedynczy znak określający rodzaj tekstu, dla którego ustawiany
       jest kolor: n=normalny, s=standardowe wyjście, d=pogrubiony,
       u=podkreślony, k=migający.  kolor to para liczb rozdzielona
       kropką. Pierwsza liczba określa kolor pierwszego planu, a druga
       kolor tła tekstu. Pojedyncza liczba N oznacza to samo co N.0.

    -e lub --quit-at-eof
       Powoduje że less automatycznie kończy pracę, gdy za drugim razem
       osiągnie koniec pliku. Domyślnie, jedyną metodą wyjścia z less
       jest polecenie "q".

    -E lub --QUIT-AT-EOF

    -E   Powoduje, że less automatycznie kończy pracę, jak tylko osiągnie
       koniec pliku.

    -f lub --force
       Wymusza otwieranie plików nieregularnych (plik nieregularny to
       katalog lub specjalny plik urządzenia).  Wyłącza  również
       komunikat  ostrzegawczy  gdy  otwierany jest plik binarny.
       Domyślnie less odmówi otwarcia pliku nieregularnego.

    -F lub --quit-if-one-screen
       Powoduje, że less automatycznie kończy pracę, jeśli cały plik da
       się wyświetlić na jednym ekranie.

    -g lub --hilite-search
       Normalnie less podświetla WSZYSTKIE łańcuchy, które pasują do
       ostatniego polecenia szukania. Opcja -g zmienia to zachowanie,
       każąc podświetlać tylko ten konkretny łańcuch, który znaleziono
       ostatnim poleceniem szukania.  Może to spowodować, że less
       będzie pracował nieco szybciej niż domyślnie.

    -G lub --HILITE-SEARCH
       Opcja -G wyłącza wszystkie podświetlania łańcuchów znalezionych
       poleceniami szukania.

    -hn lub ---max-back-scroll=n
       Określa maksymalną liczbę linii do przewijania w tył.  Jeśli
       koniecznym jest przewinięcie w tył o więcej niż n linii, ekran
       jest rysowany na nowo w kierunku w przód. Jeśli terminal nie ma
       możliwości przewijania w dół, zakładane jest -h0).

    -i lub --ignore-case
       Powoduje, że szukania ignorują wielkość liter; to jest, litery
       małe i duże są uważane za identyczne. Opcja ta jest ignorowana
       jeśli we wzorcu szukania wystąpią jakiekolwiek duże litery;
       innymi słowy, jeśli wzorzec zawiera duże litery, szukanie
       nastąpi z uwzględnieniem wielkości liter.

    -I lub --IGNORE-CASE
       Jak -i, ale szukania ignorują wielkość liter nawet jeśli wzór
       zawiera duże litery.

    -jn lub --jump-target=n
       Określa linię na ekranie, w której umieszczona ma być linia
       "docelowa".  Linia docelowa to obiekt szukania tekstu, szukania
       tagów, skakania do linii o numerze, skakania do pozycji w
       procentach, lub skakania do zaznaczonej pozycji.  Linie na
       ekranie określane są numerem; linia górna to 1, następna 2, i
       tak dalej. Numery mogą być ujemne, co określa linie liczone od
       dołu ekranu: dolna linia ekranu to -1, druga od dołu -2, i tak
       dalej.  Jeśli użyto opcji -j, szukania zaczynają się od linii
       następującej tuż po linii docelowej. Na przykład jeśli użyto
       -j4, linią docelową jest czwarta linia ekranu, szukania więc
       zaczynają się w linii piątej.

    -J lub --status-column
       Wyświetla kolumnę stanu na lewym brzegu ekranu.  Kolumna stanu
       wskazuje linie dopasowane w bieżącym wyszukiwaniu. Stosowana
       jest także gdy działa opcja -w lub -W.

    -kfilename lub --lesskey-file=filename
       Każe less otworzyć i zinterpretować wskazany plik jako plik
       lesskey(1).  Można podać wielokrotne opcje -k. Jeśli ustawiona
       jest zmienna środowiskowa LESSKEY lub LESSKEY_SYSTEM, albo jeśli
       plik  lesskey znajduje się w standardowym miejscu (zobacz
       PRZYPISANIA KLAWISZY), jest on także używany jako plik lesskey.

    -m lub --long-prompt
       Powoduje że less pokazuje rozwinięty znak zachęty (jak more), z
       procentową pozycją w pliku.  Domyślnie, znakiem zachęty less
       jest dwukropek.

    -M lub --LONG-PROMPT
       Powoduje, że less wyświetla jeszcze bardziej szczegółową zachętę
       niż more.

    -n lub --line-numbers
       Wyłącza numery linii. Wartość domyślna (używanie numerów linii)
       może spowodować, że less będzie działał w niektórych przypadkach
       wolniej, zwłaszcza  z  bardzo  dużym  plikiem  wejściowym.
       Wyłączenie numerów linii opcją -n pozwoli uniknąć tego problemu.
       Używanie numerów linii oznacza: numer linii będzie wyświetlany w
       rozwiniętym znaku zachęty i poleceniu =, a polecenie v przekaże
       bieżący numer linii edytorowi (zobacz także omówienie LESSEDIT i
       ZNAKÓW ZACHĘTY poniżej).

    -N lub --LINE-NUMBERS
       Powoduje, że na początku każdej linii ekranowej wyświetlane są
       numery linii.

    -onazwa_pliku lub --log-file=nazwa_pliku
       Powoduje, że less podczas przeglądania otrzymanego wejścia
       kopiuje je do wskazanego pliku. Działa to tylko wtedy gdy plik
       wejściowy jest potokiem, a nie zwykłym plikiem.  Jeśli podany
       plik już istnieje, less zapyta o potwierdzenie przed nadpisaniem
       go.

    -Onazwa_pliku lub --LOG-FILE=nazwa_pliku
       Opcja -O jest podobna do -o, ale nadpisze istniejący plik bez
       pytania o potwierdzenie.

       Jeśli nie podano pliku logu, opcji -o i -O można użyć z wnętrza
       less do jego określenia. Bez nazwy pliku, będą one po prostu
       podawać nazwę pliku logu. Polecenie "s" jest równoważne podaniu
       -o z wnętrza less.

    -pwzorzec lub --pattern=wzorzec
       Opcja -p w wierszu poleceń jest równoważna podaniu wzorca
       +/wzorzec; to znaczy, nakazuje less aby rozpoczął od pierwszego
       wystąpienia wzorzec w pliku.

    -Pzachta or --prompt=zachta
       Daje metodę przystosowania trzech stylów znaku zachęty do
       własnych upodobań.  Normalnie umieszcza się ją w zmiennej
       środowiskowej LESS, zamiast wpisywać po każdym poleceniu less.
       Taka opcja musi być albo ostatnią opcją w zmiennej LESS, albo
       być zakończona znakiem dolara.  -Ps plus łańcuch  zmienia
       domyślną (krótką) zachętę na ten łańcuch. -Pm zmienia średnią
       (-m) zachętę. -PM zmienia długą (-M) zachętę.  -Ph zmienia
       zachętę na ekranie pomocy.  -P= zmienia komunikat wypisywany
       poleceniem =.  -Pw zmienia  komunikat  wypisywany  podczas
       oczekiwania na dane (w poleceniu F). Wszystkie łańcuchy zachęty
       składają się z sekwencji liter  i  specjalnych  sekwencji
       escape'owych. Szczegóły opisano w sekcji ZNAKI ZACHĘTY.

    -q lub --quiet lub --silent
       Powoduje średnio "ciche" działanie: dzwonek terminala nie dzwoni
       jeśli próbowano przewinąć poza koniec pliku lub przed jego
       początek - jeśli terminal ma "dzwonek wizualny", jest on używany
       zamiast zwykłego.  Dzwonek zadzwoni przy niektórych innych
       błędach,  jak  wpisywanie  niewłaściwych znaków.  Domyślnym
       ustawieniem jest dzwonienie we wszystkich takich przypadkach.

    -Q lub --QUIET lub --SILENT
       Powoduje całkowicie "ciche" działanie: dzwonek terminala nigdy
       nie dzwoni.

    -r lub --raw-control-chars
       Powoduje  wyświetlanie  nieprzetworzonych, "surowych" znaków
       sterujących.  Domyślnie znaki sterujące (złożone  z  Ctrl)
       wyświetlane są z użyciem notacji z daszkiem; na przykład,
       Control-A (ósemkowo 001) wyświetlane jest jako "^A". Uwaga: gdy
       używana jest opcja -r, less nie potrafi zachować faktycznego
       wyglądu ekranu (ponieważ to zależy od tego, jak ekran reaguje na
       każdy rodzaj znaku sterującego).  Mogą więc wystąpić różne
       problemy z wyświetlaniem, jak dzielenie długich  linii  w
       niewłaściwym miejscu.

    -R lub --RAW-CONTROL-CHARS
       Jak -r, ale usiłuje zachować wygląd ekranu, tam gdzie to
       możliwe. Działa to tylko wówczas, gdy wejście składa się ze
       zwykłego  tekstu,  ewentualnie z dodanymi sekwencjami ANSI
       sterującymi kolorem, o postaci:

          ESC [ ... m

       gdzie "..." to zero lub więcej znaków różnych od "m". Do celów
       zachowania wyglądu ekranu zakłada się, że żaden ze znaków
       sterujących i żadna z sekwencji ANSI zmieniających kolory nie
       przesuwają  kursora.  Przypisując  zmiennej  środowiskowej
       LESSANSIENDCHARS listę znaków, które mogą kończyć sekwencje ANSI
       sterujące kolorem można zmusić less do akceptowania w tej roli
       znaków innych niż "m".

    -s lub --squeeze-blank-lines
       Powoduje ściskanie kolejnych pustych linii w pojedynczą linię
       pustą. Użyteczne przy oglądaniu wyjścia nroffa.

    -S lub --chop-long-lines
       Powoduje, że linie dłuższe niż szerokość ekranu są ucinane, a
       nie zawijane. To jest, reszta długiej linii jest po prostu
       odrzucana.  Domyślnie długie linie są zawijane; to znaczy,
       reszta wyświetlana jest w następnej linii.

    -ttag lub --tag=tag
       Opcja -t, plus zaraz po niej TAG, będzie edytować  plik
       zawierający ów tag.  Ażeby to działało, musi być dostępna
       informacja o tagach, na przykład, w bieżącym katalogu może
       znajdować się plik zwany "ctags", zbudowany uprzednio poleceniem
       ctags(1) lub jakimś równoważnym.  Jeśli ustawiono  zmienną
       środowiskową LESSGLOBALTAGS, to jej wartość uważana jest za
       nazwę polecenia zgodnego z global(1), które zostanie wykonane w
       celu      znalezienia      tagu.       (Zobacz
       http://www.gnu.org/software/global/global.html). Opcja -t może
       być podana również z wnętrza less (poleceniem -), jako metoda
       oglądnięcia nowego pliku. Polecenie :t jest równoważne podaniu
       -t z wnętrza less.

    -Tplik_tagw lub --tag-file=plik_tagw
       Podaje plik tagów, który należy użyć zamiast "tags".

    -u lub --underline-special
       Powoduje, że znaki backspace i powroty karetki są traktowane
       jako znaki drukowalne; to jest, posyłane są one na terminal
       jeśli pojawią się w wejściu.

    -U lub --UNDERLINE-SPECIAL
       Powoduje, że znaki backspace, tabulacje i powroty karetki są
       traktowane jako znaki sterujące; to jest, obsługiwane są one jak
       przy podaniu opcji -r.

       Domyślnie,  jeśli  podano ani -u ani -U, znaki backspace
       występujące obok znaku podkreślenia są traktowane specjalnie;
       wyświetlany  jest podkreślony tekst, z użyciem sprzętowego
       podkreślania terminala.  Także znaki backspace  występujące
       między dwoma identycznymi znakami są traktowane specjalnie:
       wyświetlany jest tekst nadpisany,  z  użyciem  sprzętowego
       pogrubienia  terminala.  Pozostałe wystąpienia backspace są
       usuwane, razem z poprzedzającym znakiem.  Powroty karetki, po
       których następuje nowa linia są usuwane. Inne powroty karetki
       obsługiwane są jak przy podaniu opcji -r.  Tekstu, który jest
       nadpisany lub podkreślony można szukać gdy nie działa ani -u ani
       -U.

    -V lub --version
       Wyświetla numer wersji less.

    -w lub --hilite-unread
       Tymczasowo podświetla pierwszą "nową" linię po ruchu w przód o
       pełną stronę.  Pierwsza "nowa" linia to linia występująca
       bezpośrednio po tej, która znajdowała się poprzednio na samym
       dole  ekranu.  Podświetlana  jest także linia docelowa po
       poleceniach g lub p. Przy następnym poleceniu powodującym ruch
       podświetlenie jest usuwane. Podświetlana jest cała linia, chyba
       że działa opcja -J - wówczas podświetlana będzie tylko kolumna
       stanu.

    -W lub --HILITE-UNREAD
       Tak jak -w, ale tymczasowo podświetla pierwszą nową linię po
       każdym poleceniu ruchu o więcej niż jedną linię.

    -xn,... lub --tabs=n,...
       Ustawia pozycje tabulacji.  Jeśli podano tylko jedno n, to
       pozycje tabulacji są ustawiane na wielokrotnościach n. Jeżeli
       podano więcej wartości, oddzielonych przecinkami, tabulacje
       ustawiane są na tych pozycjach, a następnie w tym samym
       odstępie, co ostatnie dwie.  Na przykład,  -x9,17  ustawi
       tabulacje na pozycjach 9, 17, 25, 33, itd. Domyślną wartością n
       jest 8.

    -X lub --no-init
       Wyłącza wysyłanie sekwencji inicjalizacji i deinicjalizacji
       terminala z termcap. Jest to czasami pożądane, jeżeli łańcuch
       deinicjalizacyjny robi coś niepotrzebnego, jak  czyszczenie
       ekranu.

    --no-keypad
       Wyłącza wysyłanie sekwencji inicjalizacji i deinicjalizacji
       bloku klawiszy numerycznych terminala.  Jest  to  czasami
       pożądane,  jeżeli  łańcuchy inicjujące/deinicjujące powodują
       zachowanie się klawiatury numerycznej w niepożądany sposób.

    -yn lub --max-forw-scroll=n
       Określa maksymalną liczbę linii do przesunięcia w przód.  Jeśli
       koniecznym jest przesunięcie o więcej niż n linii, zamiast tego
       odświeżany jest ekran.  Opcji -c lub -C można  użyć  do
       odświeżenia ekranu od jego góry, jeśli jest to pożądane.
       Domyślnie każdy ruch w przód powoduje przewijanie.

    -[z]n lub --window=n
       Zmienia domyślny rozmiar okna przewijania na n linii. Domyślnie
       jeden pełny ekran.  Do zmiany rozmiaru okna można też użyć
       poleceń z i w. "z" można opuścić dla kompatybilności z more.
       Jeśli podana liczba n jest ujemna, oznacza to n linii mniej niż
       bieżący rozmiar ekranu. Na przykład, jeśli ekran ma 24 linie,
       -z-4 ustawia okno przewijania na 20 linii. Jeśli ekran zostanie
       rozszerzony do 40 linii, okno przewijania automatycznie zmieni
       się na 36 linii.

    -"cc lub --quotes=cc
       Zmienia znak cytujący w nazwach plików. Może to być konieczne
       przy nazywaniu pliku zawierającego zarówno znaki spacji jak i
       cudzysłowy.  Jeśli następuje po niej pojedynczy znak, zmienia
       ona znak cytujący na tenże znak. Nazwa pliku zawierająca spacje
       powinna odtąd być otoczona tym znakiem, a nie cudzysłowami.
       Jeśli następują po niej dwa znaki, zmienia ona znak otwierający
       cytowanie na znak pierwszy, a zamykający na drugi. Nazwa pliku
       zawierająca spacje powinna odtąd być  poprzedzona  znakiem
       otwierającym i zakończona znakiem zamykającym. Zauważ, że nawet
       jeśli zmieniono znaki cytujące, opcja ta pozostaje jako -"
       (myślnik plus cudzysłów).

    -~ lub --tilde
       Normalnie  linie  poza  końcem  pliku wyświetlane są jako
       zawierające pojedyncze znaki tyldy (~). Ta opcja powoduje, że
       będą wyświetlane jako puste linie.

    -# lub --shift
       Określa domyślną liczbę pozycji, o jakie będzie wykonywane
       przewijanie  poziome  w  poleceniach  STRZAŁKA_W_PRAWO  i
       STRZAŁKA_W_LEWO. Jeżeli podaną liczba jest zero, przyjmowana
       jest domyślna liczba równa połowie szerokości ekranu.

    --   Argument wierszu poleceń "--" oznacza koniec argumentów opcji.
       Wszelkie argumenty następujące po nim są interpretowane jako
       nazwa pliku. Może być to przydatne przy oglądaniu pliku którego
       nazwa zaczyna się od "-" lub "+".

    +   Jeśli opcja wierszu poleceń zaczyna się od +, reszta opcji
       uważana jest za początkowe polecenie less. Na przykład, +G mówi
       less, aby zaczął od końca pliku zamiast od początku, a +/xyz
       mówi mu, aby zaczął od pierwszego wystąpienia "xyz" w pliku.  W
       przypadku szczególnym, +<liczba> działa jak +<liczba>g, to jest,
       rozpoczyna wyświetlanie od określonego numeru linii (zobacz
       jednak zastrzeżenie przy poleceniu g powyżej). Jeśli opcja
       zaczyna się od ++, początkowe polecenie odnosi się do każdego
       oglądanego pliku, nie tylko pierwszego. Polecenia + opisywanej
       powyżej można też użyć do ustawienia (lub zmiany) polecenia
       początkowego dla każdego pliku.

LINIA EDYCJI

    Gdy wprowadzany jest wiersz poleceń u dołu ekranu (na przykład nazwa
    pliku dla polecenia :e, albo wzór dla polecenia szukającego), do
    manipulowania nią można użyć pewnych klawiszy. Większość poleceń ma
    formę alternatywną w [nawiasach], której można użyć jeśli jakiś klawisz
    nie istnieje na danej klawiaturze (formy w nawiasach nie działają w
    wersji MS-DOS). Każdy z tych specjalnych klawiszy można wprowadzić
    dosłownie poprzedzając go znakiem dosłowności, ^V lub ^A. Sam odwrotny
    ukośnik można też wprowadzić dosłownie, wprowadzając dwa odwrotne
    ukośniki.

    STRZAŁKA_W_LEWO [ ESC-h ]
       Przesuwa kursor jedno miejsce w lewo.

    STRZAŁKA_W_PRAWO [ ESC-l ]
       Przesuwa kursor jedno miejsce w prawo.

    ^STRZAŁKA_W_LEWO [ ESC-b lub ESC-STRZAŁKA_W_LEWO ]
       (To znaczy, CONTROL i STRZAŁKA_W_LEWO równocześnie). Przesuwa
       kursor o jedno słowo w lewo.

    ^STRZAŁKA_W_PRAWO [ ESC-w lub ESC-STRZAŁKA_W_LEWO ]
       (To znaczy, CONTROL i STRZAŁKA_W_LEWO równocześnie).  Przesuwa
       kursor o jedno słowo w prawo.

    HOME [ ESC-0 ]
       Przesuwa kursor na początek linii.

    END [ ESC-$ ]
       Przesuwa kursor na koniec linii.

    BACKSPACE
       Usuwa znak na lewo od kursora lub anuluje polecenie jeśli wiersz
       poleceń jest pusta.

    DELETE lub [ ESC-x ]
       Usuwa znak pod kursorem.

    ^BACKSPACE [ ESC-BACKSPACE ]
       (To znaczy, CONTROL i BACKSPACE równocześnie).  Usuwa jedno
       słowo na lewo od kursora.

    ^DELETE [ ESC-X lub ESC-DELETE ]
       (To znaczy, CONTROL i DELETE równocześnie). Usuwa słowo pod
       kursorem.

    UPARROW [ ESC-k ]
       Odzyskuje poprzednią linię poleceń.

    DOWNARROW [ ESC-j ]
       Odzyskuje następną linię poleceń.

    TAB  Dokończa częściową nazwę pliku na lewo od kursora. Jeśli pasuje
       ona do więcej niż jednej nazwy pliku, do wierszu poleceń
       wprowadzane jest pierwsze dopasowanie.  Powtórne TABulatory
       przełączają wkoło pozostałe nazwy plików.  Jeśli dokończona
       nazwa pliku jest katalogiem, dołączany jest do niej "/" (W
       systemach MS-DOS dołączany jest "\").  Do określenia innego
       znaku, który należy dołączyć do nazwy katalogu, może być użyta
       zmienna środowiskowa LESSSEPARATOR.

    BACKTAB [ ESC-TAB ]
       Tak jak TAB, ale przełącza pasujące nazwy plików w odwrotnym
       porządku.

    ^L   Dokończa częściową nazwę pliku na lewo od kursora. Jeśli pasuje
       ona do więcej niż jednej nazwy pliku, do wierszu poleceń
       wprowadzane są wszystkie dopasowania (jeśli się mieszczą).

    ^U (Unix i OS/2) lub ESC (MS-DOS)
       Usuwa całą linię poleceń lub anuluje polecenie jeśli wiersz
       poleceń jest pusta. Jeśli zmieniłeś znak kill w Unixie na coś
       innego niż ^U, zamiast ^U będzie używany tenże znak.

PRZYPISANIA KLAWISZY

    Możesz zdefiniować swoje własne polecenia lessa używając programu
    lesskey(1) do stworzenia pliku lesskey.  Plik ten określa zestaw
    klawiszy poleceń oraz działanie skojarzone z każdym klawiszem.  Możesz
    też użyć lesskey do zmiany klawiszy linii edycji (zobacz LINIA EDYCJI)
    oraz ustawienia zmiennych środowiskowych. Jeśli ustawiona jest zmienna
    środowiskowa LESSKEY, less używa jej [wartości] jako nazwy pliku
    lesskey. W przeciwnym razie, less szuka pliku lesskey w standardowym
    miejscu.  W systemach Unixowych less szuka pliku lesskey zwanego
    "$HOME/.less". W systemach MS-DOS i Windows less szuka pliku lesskey
    zwanego "$HOME/_less", a jeśli go tam nie znalazł, pliku lesskey
    zwanego "_less" w każdym katalogu określonym przez zmienną środowiskową
    PATH.  W  systemach  OS/2  less  szuka  pliku  lesskey zwanego
    "$HOME/_less.ini", a jeśli go tam nie znalazł, pliku lesskey zwanego
    "less.ini" w każdym katalogu określonym przez zmienną środowiskową
    INIT, a jeśli i tam go nie znalazł, szuka pliku lesskey zwanego
    "less.ini" w każdym katalogu określonym przez zmienną środowiskową
    PATH. Zobacz stronę podręcznika systemowego lesskey(1) po więcej
    szczegółów.

    Przypisania klawiszy można także umieścić w ogólnosystemowym pliku
    lesskey. Jeśli dany klawisz zdefiniowano zarówno w pliku systemowym,
    jak i w lokalnym, to priorytet mają przypisania lokalne. Jeśli
    ustawiono zmienną środowiskową LESSKEY_SYSTEM, less używa jej jako
    nazwy systemowego pliku z przypisaniami klawiszy. W przeciwnym razie
    szuka go w standardowym miejscu: w systemach uniksowych jest to plik
    /usr/local/etc/sysless.  (Jednak jeśli less skompilowano z katalogiem
    przeznaczonym na konfigurację systemu innym niż niż /usr/local/etc, to
    w nim właśnie znajdzie się plik sysless).  W systemach MS-DOS i
    Windows, ogólnosystemowym plikiem lesskey  jest  c:\_sysless.  W
    systemach OS/2, ogólnosystemowym plikiem lesskey jest c:\sysless.ini.

PREPROCESOR WEJŚCIA

    Możesz dla less zdefiniować "preprocesor wejścia". Zanim less otwiera
    jakiś plik, daje najpierw twojemu preprocesorowi wejścia  szansę
    zmodyfikowania  sposobu w jaki wyświetlana jest zawartość pliku.
    Preprocesor wejścia to po prostu wykonywalny program (lub skrypt
    powłoki), który zapisuje zawartość pliku do innego pliku, zwanego
    plikiem zastępującym.  Następnie wyświetlana jest zawartość pliku
    zastępującego, zamiast pliku oryginalnego. Użytkownikowi będzie się
    jednak wydawać, że otwarty został oryginalny plik; to znaczy, less
    wyświetli oryginalną nazwę pliku jako nazwę bieżącego pliku.

    Preprocesor  wejścia  otrzymuje  jeden  argument wiersza poleceń,
    oryginalną nazwę pliku wprowadzoną przez użytkownika.  Powinien on
    stworzyć plik zastępujący, a kiedy zakończy pracę, wypisać nazwę pliku
    zastępującego na swoje standardowe wejście. Jeśli preprocesor wejścia
    nie wypisze nazwy pliku zastępującego, less używa pliku oryginalnego,
    jak zwykle. Preprocesor wejścia nie jest wywoływany przy oglądaniu
    standardowego  wejścia.  Aby przygotować jakiś preprocesor, ustaw
    zmienną środowiskową LESSOPEN na wiersz poleceń, który wywoła twój
    preprocesor.  Ten wiersz poleceń powinien zawierać jedno wystąpienie
    łańcucha "%s", który zostanie zastąpiony nazwą pliku podczas wywołania
    polecenia preprocesora.

    Gdy less zamyka plik otworzony tym sposobem, wywoła inny program, zwany
    postprocesorem wejścia, który może dokonać wszelkich pożądanych działań
    czyszczących  (jak usuwanie pliku zastępującego stworzonego przez
    LESSOPEN).  Aby  przygotować  jakiś  preprocesor,  ustaw  zmienną
    środowiskową  LESSCLOSE  na  wiersz  poleceń,  która wywoła twój
    postprocesor.  Ten wiersz poleceń może zawierać dwa  wystąpienia
    łańcucha "%s"; pierwsze zostanie zastąpione oryginalną nazwą pliku, a
    drugie nazwą pliku zastępującego wypisanego przez LESSOPEN.

    Na przykład, w wielu systemach Unixowych, poniższe dwa skrypty pozwolą
    ci przechowywać pliki w formie skompresowanej, ale nadal umożliwią
    oglądanie ich bezośrednio przy pomocy less:

    lessopen.sh:
      #! /bin/sh
      case "$1" in
      *.Z) uncompress -c $1 >/tmp/less.$$ 2>/dev/null
         if [ -s /tmp/less.$$ ]; then
           echo /tmp/less.$$
         else
           rm -f /tmp/less.$$
         fi
         ;;
      esac

    lessclose.sh:
      #! /bin/sh
      rm $2

    Aby użyć tych skryptów, umieść oba tam, skąd mogą być wykonywane i
    ustaw  LESSOPEN="lessopen.sh %s", oraz LESSCLOSE="lessclose.sh %s %s".
    Można napisać bardziej złożone  skrypty  LESSOPEN  i  LESSCLOSE,
    akceptujące inne typy plików skompresowanych itd.

    Możliwe jest także przygotowanie preprocesora wejścia posyłającego dane
    bezpośrednio potokiem do less, zamiast wstawiania danych do pliku
    zastępującego.  Unika się w ten sposób potrzeby odkompresowania całego
    pliku zanim zacznie się go oglądać. Preprocesor wejścia działający w
    ten sposób zwany jest potokiem wejściowym. Potok wejściowy, zamiast
    wypisywać nazwę pliku wyjściowego na standardowe wyjście, wypisuje całą
    zawartość pliku zastępującego na standardowe wyjście. Jeśli potok nie
    wypisze żadnych znaków na standardowe wyjście, plik zastępujący nie
    istnieje i less użyje pliku oryginalnego, jak zwykle. Aby użyć potoku
    wejściowego, zmień pierwszy znak w zmiennej środowiskowej LESSOPEN na
    kreskę pionową (|), aby zaznaczyć, że preprocesor wejściowy jest
    potokiem.

    Na przykład, w wielu systemach Unixowych, poniższy skrypt zadziała tak
    jak poprzednie skrypty przykładowe:

    lesspipe.sh:
      #! /bin/sh
      case "$1" in
      *.Z) uncompress -c $1 2>/dev/null
         ;;
      esac

    Aby użyć tego skryptu, umieść go tam, skąd może być wykonywany i ustaw
    LESSOPEN="|lesspipe.sh %s". Gdy używa się potoku wejściowego, można
    użyć również postprocesora LESSCLOSE, ale zwykle nie jest on potrzebny,
    ponieważ nie ma pliku zastępującego który należałoby posprzątać. W tym
    przypadku nazwą pliku zastępującego przekazywaną do postprocesora
    LESSCLOSE jest "-".

NARODOWE ZESTAWY ZNAKÓW

    W pliku wejściowym istnieją trzy rodzaje znaków:

    znaki normalne
       mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie.

    znaki sterujące
       nie powinny być wyświetlane bezpośrednio, ale można się ich
       spodziewać w zwykłych plikach tekstowych (jak backspace i
       tabulacji).

    znaki binarne
       nie powinny być wyświetlane bezpośrednio i nie spodziewamy się
       ich w plikach tekstowych.

    "Zestaw znaków" to po prostu opis tego, jakie znaki mają być uważane za
    normalne, sterujące i binarne. Do wybrania zestawu znaków można użyć
    zmiennej środowiskowej LESSCHARSET. Możliwymi wartościami LESSCHARSET
    są:

    ascii BS, TAB, NL, CR i znak wysuwu do nowej strony są znakami
       sterującymi, wszystkie znaki o wartościach pomiędzy 32 a 126 są
       normalnymi znakami, a wszystkie pozostałe - binarnymi.

    iso8859
       Wybiera zestaw znaków ISO 8859. Jest to to samo, co ASCII, z
       wyjątkiem tego, że znaki między 160 i 255 są traktowane jako
       normalne. [od tłum: niezbędne dla prawidłowej obsługi polskich
       znaków.]

    latin1 To samo, co iso8859.

    latin9 To samo, co iso8859.

    dos  Wybiera zestaw znaków odpowiedni dla MS-DOS-u.

    ebcdic Wybiera zestaw znaków EBCDIC.

    IBM-1047
       Wybiera  zestaw znaków EBCDIC stosowany przez OS/390 Unix
       Services. W EBCDIC jest to zestaw analogiczny do latin1.
       Podobny efekt możesz uzyskać ustawiając w środowisku albo
       LESSCHARSET=IBM-1047 albo LC_CTYPE=en_US.

    koi8-r Wybiera rosyjski zestaw znaków

    next  Wybiera zestaw znaków odpowiedni dla komputerów NeXT.

    utf-8 Wybiera kodowanie UTF-8 zestawu znaków ISO 10646.

    W wypadkach szczególnych może zajść potrzeba przystosowania less do
    używania zestawu znaków innego niż te, które można wskazać przy pomocy
    LESSCHARSET. Wówczas do zdefiniowania zestawu znaków należy użyć
    zmiennej środowiskowej LESSCHARDEF. Powinna być ona ustawiona na
    łańcuch, którego każdy znak określa jeden znak w zestawie znaków. Znak
    "." używany jest dla znaków normalnych, "c" dla sterujących i "b" dla
    binarnych. Można użyć liczby dziesiętnej oznaczającej powtórzenie. Na
    przykład, "bccc4b." oznaczałoby, że znak [o kodzie] 0 jest binarny, 1,
    2 i 3 są sterujące, 4, 5, 6 i 7 są binarne, a 8 jest normalny.
    Wszystkie znaki po ostatnim są przyjmowane za takie same jak ostatni,
    znaki więc pomiędzy 9 a 255 byłby tu normalne (jest to przykład,
    niekonieczne odpowiadający jakiemuś rzeczywistemu zestawowi znaków).

    Tabela poniższa pokazuje wartość LESSCHARDEF równoważną każdej z
    możliwych wartości LESSCHARSET:

      ascii   8bcccbcc18b95.b
      dos    8bcccbcc12bc5b95.b.
      ebcdic  5bc6bcc7bcc41b.9b7.9b5.b..8b6.10b6.b9.7b
           9.8b8.17b3.3b9.7b9.8b8.6b10.b.b.b.
      IBM-1047 4cbcbc3b9cbccbccbb4c6bcc5b3cbbc4bc4bccbc
           191.b
      iso8859  8bcccbcc18b95.33b.
      koi8-r  8bcccbcc18b95.b128.
      latin1  8bcccbcc18b95.33b.
      next   8bcccbcc18b95.bb125.bb

    Jeśli ani LESSCHARSET ani LESSCHARDEF są ustawione, ale w zmiennych
    środowiskowych LC_ALL, LC_TYPE lub LANG znaleziono łańcuch "UTF-8", to
    domyślnym zestawem znaków jest utf-8.

    Jeśli tego łańcucha nie znaleziono, ale wykorzystywany system obsługuje
    interfejs setlocale,less użyje setlocale do określenia zestawu znaków.
    setlocale kontrolowane jest ustawieniem zmiennych środowiskowych LANG
    lub LC_CTYPE.

    Na koniec, jeśli interfejs setlocale również nie jest dostępny, to
    domyślnym zestawem znaków jest latin1.

    Znaki binarne i sterujące wyświetlane są w odwróconych kolorach. Każdy
    taki znak wyświetlany jest w notacji z daszkiem, jeśli to możliwe (np.
    ^A dla Control-A).  Notacja z daszkiem używana jest tylko jeśli
    odwrócenie trzeciego bitu od końca daje normalny znak drukowalny. W
    przeciwnym razie znak jest wyświetlany jako cyfra szesnastkowa w
    nawiasach  ostrych.  Format ten można zmienić ustawiając zmienną
    środowiskową LESSBINFMT. LESSBINFMT może zaczynać się od "*" i jednego
    znaku wybierającego atrybut wyświetlania: "*k" to miganie, "*d" -
    pogrubienie, "*u" - podkreślenie, "*s" - odwrócone kolory, "*n" -
    normalny.  Jeśli LESSBINFMT nie zaczyna się od "*", przyjmowany jest
    atrybut normalny. Reszta LESSBINFMT to łańcuch, który może zawierać
    jedną sekwencję escape w stylu printf (% plus x, X, o, d itd.). Na
    przykład, jeśli LESSBINFMT ma wartość  "*u[%x]",  znaki  binarne
    wyświetlane są jako podkreślone liczby szesnastkowe otoczone nawiasami
    kwadratowymi. Wartością domyślną, jeśli nie określono LESSBINFMT, jest
    "*s<%X>".

ZNAKI ZACHĘTY

    Opcja -P pozwala dostosować znaki zachęty do własnych upodobań.
    Łańcuch podany opcji -P zastępuje określony łańcuch zachęty.  Pewne
    znaki w tym łańcuchu są interpretowane w sposób szczególny. Mechanizm
    znaków zachęty jest raczej skomplikowany, ażeby zapewniać elastyczność,
    ale zwykły użytkownik nie musi rozumieć szczegółów konstruowania
    własnych łańcuchów zachęty.

    Znak procentu plus dowolny pojedynczy znak rozwijany jest zależnie od
    tego, czym jest ów następny znak.

    %bX  Zastępowany przez offset bajtowy w bieżącym pliku wejściowym.
       Po b następuje pojedynczy znak (pokazany jako X powyżej), który
       określa linię, której offsetu bajtowego należy użyć. Jeśli
       znakiem tym jest "t", używany jest offset bajtowy  linii
       wyświetlanej na górze ekranu, "m" oznacza linię środkową, "b"
       oznacza linię dolną, "B" oznacza linię tuż przed dolną, a "j"
       oznacza linię "docelową", jak to określa opcja -j.

    %B   Zastępowany przez rozmiar bieżącego pliku wejściowego.

    %c   Zastępowany przez numer kolumny tekstu widniejącej w pierwszej
       kolumnie ekranu.

    %dX  Zastępowany przez numer strony dla wskazanej linii  pliku
       wejściowego. Linię, która ma zostać użyta, określa X, tak jak w
       opcji %b.

    %D   Zastępowany przez liczbę stron w pliku wejściowym, lub, co jest
       równoważne, numer strony ostatniej linii pliku.

    %E   Zastępowany przez nazwę edytora (ze zmiennej środowiskowej
       VISUAL, lub EDITOR jeśli VISUAL nie jest zdefiniowana).  Zobacz
       omówienie elementu LESSEDIT poniżej.

    %f   Zastępowany przez nazwę bieżącego pliku wejściowego.

    %i   Zastępowany  przez indeks bieżącego pliku w liście plików
       wejściowych.

    %lX  Zastępowany przez numer linii w pliku wejściowym. Linia, której
       należy użyć określana jest przez X, jak w opcji %b.

    %L   Zastępowany  przez  numer  linii  ostatniej linii w pliku
       wejściowym.

    %m   Zastępowany przez całkowitą liczbę plików wejściowych.

    %pX  Zastępowany przez  pozycję  procentową  w  bieżącym  pliku
       wejściowym, według offsetów w bajtach. Linia, której należy
       użyć określana jest przez X, jak w opcji %b.

    %PX  Zastępowany przez  pozycję  procentową  w  bieżącym  pliku
       wejściowym, według liczby linii.

    %s   To samo co %B.

    %t   Powoduje, że wszystkie spacje występujące na końcu są usuwane.
       Zwykle używane na końcu łańcucha, ale może  się  pojawić
       gdziekolwiek.

    %x   Zastępowany nazwą następnego pliku wejściowego w liście.

    Jeśli jakikolwiek z elementów jest nieznany (na przykład rozmiar pliku
    jeśli wejściem jest potok), zamiast niego wypisywany jest  znak
    zapytania.

    Format łańcucha zachęty można zmieniać zależnie od pewnych warunków.
    Pytajnik plus pojedynczy znak zachowuje się jak "IF"; zależnie od tego
    znaku  rozpatrywany jest warunek.  Jeśli warunek jest prawdziwy,
    wszystkie znaki następujące po znaku zapytania i znaku warunku, aż do
    kropki, są umieszczane w zachęcie. Jeśli warunek jest fałszywy, znaki
    te nie są tam umieszczane.  Dwukropka występującego między znakiem
    zapytania i kropką można użyć do zaznaczenia "ELSE"; wszystkie znaki
    pomiędzy dwukropkiem i kropką są włączane do łańcucha wtedy i tylko
    wtedy, gdy warunek IF jest fałszywy. Znakami warunku (następującymi po
    znaku zapytania) mogą być:

    ?a   Prawda jeśli już włączono do zachęty jakieś znaki.

    ?bX  Prawda jeśli znany jest offset bajtowy określonej linii.

    ?B   Prawda jeśli znany jest rozmiar bieżącego pliku wejściowego.

    ?c   Prawda jeśli tekst jest przesunięty w poziomie (%c  jest
       niezerowe).

    ?dX  Prawda jeśli znany jest numer strony dla podanej linii.

    ?e   Prawda jeśli osiągnięto koniec pliku.

    ?f   Prawda jeśli istnieje nazwa pliku wejściowego (tzn. wejście nie
       jest potokiem).

    ?lX  Prawda jeśli znany numer określonej linii.

    ?L   Prawda jeśli znany jest numer ostatniej linii pliku.

    ?m   Prawda jeśli jest więcej niż jeden plik wejściowy.

    ?n   Prawda jeśli jest to pierwsza zachęta w nowym pliku wejściowym.

    ?pX  Prawda jeśli znana jest, liczona według offsetów bajtowych,
       pozycja procentowa w pliku określonej linii.

    ?PX  Prawda jeśli znana jest, liczona według liczby linii, pozycja
       procentowa w pliku określonej linii.

    ?s   To samo co "?B".

    ?x   Prawda jeśli istnieje następny plik wejściowy (to jest, bieżący
       plik nie jest ostatnim).

    Wszystkie znaki inne niż znaki specjalne (znak zapytania, dwukropek,
    kropka i odwrotny ukośnik) stają się bez zmian częścią zachęty.
    Wszystkie znaki specjalne można umieścić  w  zachęcie  dosłownie
    poprzedzając je odwrotnym ukośnikiem.

    Kilka przykładów:

    ?f%f:Standardowe wejście.

    Ta zachęta wypisuje nazwę pliku, jeśli jest znana, w przeciwnym razie
    łańcuch "Standardowe wejście".

    ?f%f .?ltLinia %lt:?pt%pt\%:?btBajt %bt:-...

    Ta zachęta wypisze nazwę pliku, jeśli jest znana.  Po nazwie pliku
    następuje  numer linii, jeśli znany, w przeciwnym razie pozycja
    procentowa, jeśli znana, w przeciwnym razie offset bajtowy, jeśli
    znany.  W przeciwnym razie wypisywany jest myślnik. Zauważ, że każdy
    znak zapytania ma odpowiadającą mu kropkę, i że % po %pt jest wstawiony
    dosłownie poprzez poprzedzenie go odwrotnym ukośnikiem.

    ?n?f%f .?m(file %i of %m) ..?e(END) ?x- Next %x..%t

    To wypisuje nazwę pliku, jeśli jest to pierwsza zachęta w pliku, plus
    komunikat "file N of N", jeśli istnieje więcej niż jeden plik
    wejściowy.  Następnie, jeśli jesteśmy na końcu pliku, wypisywany jest
    łańcuch "(END)" plus nazwa następnego pliku, jeśli istnieje. Na końcu
    obcinane są wszelkie końcowe spacje. Jest to zachęta domyślna. Dla
    odniesienia, poniżej podano wartości domyślne pozostałych dwóch zachęt
    (odpowiednio -m i -M). Każda złamana jest w dwie linie, ale tylko dla
    czytelności.

    ?n?f%f .?m(file %i of %m) ..?e(END) ?x- Next\: %x.:
      ?pB%pB\%:byte %bB?s/%s...%t

    ?f%f .?n?m(file %i of %m) ..?ltlines %lt-%lb?L/%L. :
      byte %bB?s/%s. .?e(END) ?x- Next\: %x.:?pB%pB\%..%t

    A tu jest domyślny komunikat wypisywany przez polecenie =:

    ?f%f .?m(file %i of %m) .?ltlines %lt-%lb?L/%L. .
      byte %bB?s/%s. ?e(END) :?pB%pB\%..%t

    Rozwijanie zachęt jest używane również do  innego  celu:  jeśli
    zdefiniowano zmienną środowiskową LESSEDIT, używana jest ona jako
    polecenie do wykonania w momencie wywołania polecenia v.  Łańcuch w
    LESSEDIT rozwijany jest tak samo jak łańcuch zachęty. Domyślna wartość
    LESSEDIT to:

      %E ?lm+%lm. %f

    Zauważ, że rozwijane jest to do nazwy edytora, plus znak + i numer
    linii, plus nazwa pliku.  Jeśli twój edytor nie akceptuje składni
    "+numerlinii", albo ma inne różnice w składni wywołania, można zmienić
    zmienną LESSEDIT żeby zmodyfikować zachowanie domyślne.

BEZPIECZEŃSTWO

    Gdy zmienna środowiskowa LESSSECURE jest ustawiona na 1, less pracuje w
    trybie "bezpiecznym".  Oznacza to, że następujące możliwości  są
    wyłączone:

       !   polecenie powłoki

       |   polecenie potokowa

       :e   polecenie examine

       v   polecenie edycyjna

       s -o pliku logów

       -k   używanie plików lesskey

       -t   używanie plików z tagami.

           metaznaki w nazwach plików, takie jak *

           uzupełnianie nazwy pliku (TAB, ^L)

    less może także zostać skompilowany na stałe w trybie "bezpiecznym".

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Zmienne środowiskowe mogą być określone albo w środowisku systemu, jak
    zwykle, albo w pliku  lesskey(1).  Jeśli  zmienne  środowiskowe
    zdefiniowano w więcej niż jednym miejscu, to zmienne zdefiniowane w
    lokalnym pliku lesskey mają priorytet nad zmiennymi ze środowiska
    systemu, które z kolei ma priorytet nad zmiennymi zdefiniowanymi w
    zdefiniowanymi w systemowym pliku lesskey.

    COLUMNS
       Ustawia liczbę kolumn na ekranie. Ma priorytet na liczbą kolumn
       określoną przez zmienną TERM. (Jednak jeśli masz system okien
       obsługujący TIOCGWINSZ lub WIOCGETD, to pojęcie rozmiaru ekranu
       określone  przez ten system jest nadrzędne w stosunku do
       zmiennych środowiskowych LINES i COLUMNS).

    EDITOR Nazwa edytora (używanego dla polecenia v).

    HOME  Nazwa katalogu domowego użytkownika (używana do znalezienia
       pliku lesskey w systemach Unixowych i OS/2).

    HOMEDRIVE, HOMEPATH
       Złożenie zmiennych środowiskowych HOMEDRIVE i HOMEPATH tworzy
       nazwę katalogu domowego użytkownika, jeśli nie zdefiniowano
       zmiennej HOME (tylko w wersji dla Windows).

    INIT  Nazwa katalogu inicjalizacji użytkownika (używana do znalezienia
       pliku lesskey w systemach OS/2).

    LANG  Język określający zestaw znaków.

    LC_CTYPE
       Język określający zestaw znaków.

    LESS  Opcje które są przekazywane less automatycznie.

    LESSANSIENDCHARS
       Znaki, co do których zakłada się, że kończą sekwencje ANSI
       sterujące kolorem (domyślnie "m").

    LESSBINFMT
       Format wyświetlania znaków niedrukowalnych i niesterujących.

    LESSCHARDEF
       Określa zestaw znaków.

    LESSCHARSET
       Wybiera predefiniowany zestaw znaków.

    LESSCLOSE
       wiersz poleceń wywołujący (opcjonalny) postprocesor wejścia.

    LESSECHO
       Nazwa  programu  lessecho  (domyślnie "lessecho").  Program
       lessecho używany jest do rozwijania metaznaków, takich jak * czy
       ?, w nazwach plików w systemach Unixowych.

    LESSEDIT
       Prototypowy łańcuch dla edytora (używany dla polecenia v).
       Zobacz omówienie w sekcji ZNAKI ZACHĘTY.

    LESSGLOBALTAGS
       Nazwa polecenia wykorzystywanego przez opcję -t do znalezienia
       tagów  globalnych.  Normalnie powinno to być ustawione na
       "global", jeśli system ma polecenie global (1). Jeśli nie jest
       ustawione, tagi globalne nie są używane.

    LESSKEY
       Nazwa domyślnego pliku lesskey(1).

    LESSKEY_SYSTEM
       Nazwa domyślnego pliku systemowego lesskey(1).

    LESSMETACHARS
       Lista znaków uważanych za metaznaki przez powłokę.

    LESSMETAESCAPE
       Przedrostek,  który  less doda przed każdym metaznakiem w
       poleceniach wysyłanych do powłoki.  Jeśli LESSMETAESCAPE jest
       łańcuchem pustym, polecenia zawierające metaznaki nie będą
       przekazywane powłoce.

    LESSOPEN
       wiersz poleceń wywołująca (opcjonalny) preprocesor wejścia.

    LESSSECURE
       Uruchamia less w trybie "bezpiecznym".  Zobacz omówienie w
       sekcji BEZPIECZEŃSTWO.

    LESSSEPARATOR
       Łańcuch do dołączenia do nazwy katalogu przy dokańczaniu nazwy
       pliku.

    LINES Ustawia liczbę linii na ekranie. Ma priorytet nad liczbą linii
       określoną przez zmienną TERM. (Jednak jeśli masz system okien
       obsługujący TIOCGWINSZ lub WIOCGETD, to pojęcie rozmiaru ekranu
       określone  przez ten system jest nadrzędne w stosunku do
       zmiennych środowiskowych LINES i COLUMNS).

    PATH  Ścieżka szukania użytkownika (używana do znalezienia pliku
       lesskey w systemach MS-DOS i OS/2).

    SHELL Powłoka używana przy wykonywaniu polecenia ! oraz do rozwijania
       nazw plików.

    TERM  Typ terminala na którym uruchamiany jest less.

    VISUAL Nazwa e Nazwa edytora (używanego dla polecenia v).

ZOBACZ TAKŻE

    lesskey(1), more(1), head(1).

OSTRZEŻENIA

    Polecenie = i znaki zachęty (chyba że zmieniono je przez -P) podają
    numery linii na górze i na dole ekranu, ale offset i pozycję procentową
    linii występującej po znajdującej się na dole ekranu.

    Jeśli używa się polecenia :e do nazwania więcej niż jednego pliku, a
    jeden z nazwany plików był oglądany poprzednio, nowe pliki mogą zostać
    dołączone do listy w nieokreślonym porządku.

    Na pewnych starszych terminalach (tak zwanych terminalach z "magic
    cookie")  szukanie  z  podświetlaniem  spowoduje  nieprawidłowe
    wyświetlanie. Na takich terminalach szukanie z podświetlaniem jest
    domyślnie wyłączone, aby uniknąć potencjalnych problemów.

    W pewnych przypadkach, kiedy włączone jest szukanie z podświetleniem, a
    wzorzec do szukania zaczyna się od ^, podświetlone może zostać więcej
    tekstu  niż pasuje.  (Ten problem nie występuje, gdy less jest
    skompilowany tak, by używał pakietu POSIX-owych wyrażeń regularnych).

    Przy przeglądaniu tekstu zawierającego sterujące kolorem sekwencje
    specjalne ANSI, przy pomocy opcji -R, wyszukiwanie może nie znaleźć
    tekstu zawierającego w sobie taką sekwencję. Oprócz tego, wyszukiwanie
    może zmienić kolor części tekstu występującego za podświetlonym.

    W niektórych systemach, setlocale twierdzi że znaki ASCII od 0 do 31 są
    znakami sterującymi, a nie binarnymi. Powoduje to, że less traktuje
    pewne pliki binarne jako zwykłe, niebinarne. Aby obejść ten problem,
    ustaw zmienną środowiskową LESSCHARSET na "ascii" (albo na inny
    odpowiedni zestaw znaków).

    Najświeższą listę błędów znanych w tej wersji less znajdziesz na
    http://www.greenwoodsoftware.com/less.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 2000 Mark Nudelman

    less jest częścią projektu GNU i stanowi wolne oprogramowanie.  Możesz
    go  rozprowadzać  dalej i/lub modyfikować na warunkach albo (1)
    Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego
    Oprogramowania,  albo  (2)  Licencji  Less.  Szczegóły dotyczące
    rozprowadzania znajdziesz w pliku README pakietu dystrybucyjnego less.
    Wraz  z less powinieneś otrzymać egzemplarz Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU (GNU General Public License) - zobacz plik COPYING.
    Jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, 59 Temple Place, Suite
    330, Boston, MA 02111-1307, USA.  Powinieneś także otrzymać kopię
    Licencji Less - zobacz plik LICENSE. less rozpowszechniany jest z
    nadzieją, iż będzie użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI,
    nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO
    OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij
    do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

AUTOR

    Mark Nudelman <markn@greenwoodsoftware.com>
    Zgłoszenia błędów lub komentarze proszę przesyłać na powyższy adres
    albo do bug-less@gnu.org.
    Więcej informacji znajdziesz na witrynie macierzystej programu less:
    http://www.greenwoodsoftware.com/less.

             wersja 374: 19 lutego 2002          less(1)