Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    md5sum - oblicz i sprawdź skrót pliku w formacie MD5

SKŁADNIA

    md5sum [-bctw] [-c [plik]] [--binary] [--check=[plik]]
        [--text] [--status] [--warn] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo md5sum
    lub
       info md5sum.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie md5sum w wersji GNU.

    md5sum tworzy dla każdego pliku wejściowego 128-bitowy "odcisk palca"
    ("skrót", sumę kontrolną), bądź może sprawdzić  używając  wyniku
    wcześniejszego uruchomienia czy skróty ciągle są takie same (tj. czy
    pliki się zmieniły).

    Sumy obliczane są według opisu podanego w RFC 1321.  Dla każdego z
    plików wypisywana jest linia ze skrótem, znakiem wskazującym na typ
    pliku wejściowego ('*' binarny, ' ' tekstowy) i jego nazwą.  Jeśli
    nazwą pliku jest '-' lub nie podano plików to skrót obliczany jest dla
    standardowego wejścia.

OPCJE

    -b, --binary
       Traktuje wszystkie pliki wejściowe jako binarne. Normalnie nie
       czyni to żadnej różnicy w systemach UN*Xowych, ale niektóre
       systemy mają odmienną wewnętrzną i zewnętrzną reprezentację
       tekstu (zwłaszcza znaków końca linii). Tryb ten jest domyślny w
       MS-DOS/MS-Windows.

    -c, --check[=plik]
       Czyta nazwy plików i informację o skrótach z zadanego pliku (lub
       ze standardowego wejścia, jeśli nie podano pliku) i zgłasza, czy
       każdy z danych plików ma skrót zgodny z zapisanym. Plikiem
       wejściowym  dla  tego  trybu  pracy  jest  na ogół wynik
       wcześniejszego, tworzącego skróty, uruchomienia md5sum.  Plik
       wejściowy  zawiera  w  każdej  linii  sumę  MD5, znacznik
       binarium/tekstu, oraz nazwę pliku. Dla każdej z linii czytany
       jest wymieniony w niej plik i wyliczany jego skrót. Następnie,
       jeśli skrót nie jest taki sam, jak podany w tej linii, test
       pliku oznaczony zostanie jako nieudany. W przeciwnym razie plik
       zdaje test. Domyślnie, dla każdej poprawnej linii na standardowe
       wyjście wypisywana jest jedna linia wskazująca, czy dany plik
       przeszedł test. Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli, jeżeli
       wystąpiły jakieś niepowodzenia, na standardowe wyjście błędów
       wysyłane jest ostrzeżenie. Opcja --status wyłącza ten komunikat.
       Jeżeli nie można otworzyć lub przeczytać któregoś ze wskazanych
       plików, któraś z poprawnych linii zawiera niezgodny z aktualnym
       skrót odpowiedniego pliku albo nie znaleziono żadnej poprawnej
       linii, to md5sum kończy pracę z niezerowym kodem. W przeciwnym
       razie kończy pracę pomyślnie.

    -t, --text
       Traktuje wszystkie pliki wejściowe jako tekst. Jest to opcja
       odwrotna do --binary.

    --status
       Opcja przydatna tylko przy weryfikacji skrótów. Zakazuje wówczas
       domyślnego tworzenia raportu (po jednej linii na plik) i
       wysyłania ostrzeżenia z podsumowaniem niepowodzeń. Nieudane
       otwarcia lub odczyty plików nadal powodują odrębne komunikaty na
       standardowym wyjściu błędów. Jeżeli wszystkie wskazane pliki
       dają się czytać i mają skróty zgodne z zapisanymi, to md5sum
       pomyślnie kończy pracę. W przeciwnym przypadku kończy działanie
       z kodem wskazującym na niepowodzenie.

    -w, --warn
       Przy weryfikacji skrótów ostrzega o niepoprawnie sformatowanych
       liniach z sumami kontrolnymi MD5. Opcja przydatna tylko wtedy,
       gdy poprawne są wszystkie oprócz kilku linii sprawdzanego
       wejścia.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    wc(1), sum(1), cksum(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.