Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mt - sterowanie działaniem napędu taśm magnetycznych

SKŁADNIA

    mt [-V] [-f urzdzenie] [--file=urzdzenie] [--version] dziaanie
      [licznik]

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mt w wersji GNU.

    mt wykonuje zadane dziaanie, dla napędu taśmy. Działanie musi być
    jednym z podanych poniżej.

    Domyślne urządzenie taśmowe, którego dotyczą działania pobierane jest z
    pliku /usr/include/sys/mtio.h podczas kompilacji  mt.  Może  być
    unieważnione  przez  podanie  nazwy  pliku urządzenia w zmiennej
    środowiskowej TAPE lub w wierszu poleceń (patrz niżej), który z kolei
    unieważnia również zmienną środowiska.

    Urządzenie musi być albo specjalnym plikiem znakowym albo zdalnym
    napędem taśmowym. Chcąc posłużyć się jako archiwum napędem taśmowym
    umiejscowionym  na  innej  maszynie, powinieneś użyć nazwy pliku
    rozpoczynającej się od `NAZWAHOSTA:'. Nazwa hosta może być poprzedzona
    nazwą użytkownika i znakiem `@'. Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu
    taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli  tylko  posiadasz
    odpowiednie  uprawnienia  (zwykle  wpis w pliku `~/.rhosts' tego
    użytkownika).

    Poniżej podano dostępne działania. Akceptowane są jednoznaczne skróty.
    Nie wszystkie działania są dostępne na wszystkich systemach, nie
    wszystkie też działają ze wszystkimi typami  napędów  taśmowych.
    Niektóre z działań opcjonalnie przyjmują licznik powtórzeń, który można
    podać po nazwie działania. Domyślną wartością licznika jest 1.

    eof, weof
       Zapisz licznik znaczników EOF na bieżącej pozycji.

    fsf  Przesuń w przód o licznik plików.  Taśma ustawiana jest na
       pierwszym bloku następnego pliku.

    bsf  Przesuń wstecz o licznik plików.  Taśma ustawiana jest na
       pierwszym bloku następnego pliku.

    fsr  Przesuń w przód o licznik rekordów (zapisów).

    bsr  Przesuń wstecz o licznik rekordów.

    bsfm  Przesuń wstecz o licznik znaczników plików.  Taśma ustawiana
       jest na znaczniku pliku, od strony początku taśmy.

    fsfm  Przesuń w przód o licznik znaczników plików. Taśma ustawiana
       jest na znaczniku pliku, od strony początku taśmy.

    asf  Przesunięcie bezwzględne do pliku numer licznik.  Równoważnik
       przewinięcia wstecz całości taśmy, a następnie wykonania `fsf
       licznik'.

    eom  Przesuń na koniec zapisanego nośnika taśmy (w celu dopisywania
       plików do taśmy).

    rewind Przewiń taśmę (na początek).

    offline, rewoffl
       Przewiń taśmę i, jeśli to możliwe, wysuń taśmę.

    status Wyświetl informację o stanie jednostki taśmowej.

    retension
       Przewiń taśmę, następnie przewiń ją w przód do końca szpuli, i
       powtórnie wstecz.

    erase Wymaż taśmę.

    fss  (taśmy SCSI) W przód o licznik znaczników (setmarks).

    bss  (taśmy SCSI) Wstecz o licznik znaczników.

    wset  (taśmy SCSI) Zapisz licznik znaczników (setmarks) od bieżącej
       pozycji (tylko taśmy SCSI).

    eod, seod
       Na koniec poprawnych danych. Używany dla napędów taśmowych
       streamerów w celu dopisywania danych do logicznego końca taśmy.

    setblk (taśmy SCSI) Ustaw rozmiar bloku dla napędu na licznik bajtów na
       rekord.

    setdensity
       (taśmy SCSI) Ustaw kod gęstości (density) taśmy na licznik.
       Poprawnych wartości kodów dla konkretnego napędu należy szukać w
       jego dokumentacji.

    drvbuffer
       (taśmy SCSI) Ustaw kod bufora napędu taśmowego na licznik.
       Poprawną wartością dla operacji niebuforowanych jest zero a
       "zwyczajnie" buforowanych jeden. Znaczenie innych wartości można
       znaleźć w dokumentacji napędu lub, w przypadku napędu SCSI-2, w
       opisie standardu SCSI-2.

    stoptions
       (taśmy SCSI) Ustaw bity opcji sterownika urządzenia na licznik.
       Bity można ustawiać jako alternatywę logiczną następujących
       wartości: 1 włączenie buforowania zapisu, 2 włączenie zapisu
       asynchronicznego, 4 włączenie odczytu z wyprzedzeniem (read
       ahead), 8 włączenie wyjścia diagnostycznego (jeśli zostało
       wkompilowane w sterownik).

    stwrthreshold
       (taśmy SCSI) Próg zapisu dla urządzenia taśmowego ustawiany jest
       na licznik kilobajtów. Wartość ta musi być mniejsza lub równa
       rozmiarowi bufora sterownika.

    seek  (taśmy SCSI) Wyszukaj do licznik bloku taśmy. Działanie to jest
       dostępne na niektórych streamerach Tandberg i Wangtek oraz
       niektórych napędach taśmowych SCSI-2.

    tell  (taśmy SCSI) Podaj bieżący blok taśmy. Działanie to jest
       dostępne na niektórych streamerach Tandberg i Wangtek oraz
       niektórych napędach taśmowych SCSI-2.

    densities
       (taśmy  SCSI) Wyświetl na standardowym wyjściu objaśnienie
       niektórych powszechnych kodów gęstości.

    datcompression
       (niektóre taśmy SCSI-2 DAT) Zapytaj lub ustaw stan kompresji
       (on/off). Jeżeli licznik wynosi jeden, to wyświetlany jest stan
       kompresji. Jeśli licznik jest równy zero, to kompresja jest
       wyłączana.  W  innych przypadkach kompresja jest włączana.
       Polecenie to wykorzystuje ioctl SCSI do odczytu i zapisu Data
       Compression Characteristics mode page (15). TYLKO UŻYTKOWNIK
       ROOT MOŻE KORZYSTAĆ Z TEGO POLECENIA.

    mt kończy pracę z kodem 0, jeśli działanie się powiodło; 1 jeżeli
    podano  niepoprawną nazwę działania lub urządzenia, zaś 2 jeśli
    działanie nie się udało.

  OPCJE
    -f, --file=urzdzenie
       Użyj urzdzenia jako nazwy pliku napędu taśmowego, którego mają
       dotyczyć działania. Możesz posłużyć się napędem taśmowym innej
       maszyny  używając  nazwy  pliku  rozpoczynającej  się  od
       `NAZWAHOSTA:'.  Nazwa  hosta  może  być  poprzedzona nazwą
       użytkownika i znakiem `@'. Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu
       taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli tylko posiadasz
       odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku `~/.rhosts' tego
       użytkownika).

    -V, --version
       Wyświetl numer wersji mt.

                                     MT(1)