Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mtools - narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie

WSTĘP

    Mtools jest zbiorem narzędzi, udostępnianych jako public domain,
    pozwalających systemom unixowym na operowanie plikami DOSowymi: odczyt,
    zapis i przemieszczanie plików położonych na DOSowym systemie plików
    (zwykle dyskietce). Gdy jest to uzasadnione, każdy z programów usiłuje
    emulować odpowiednie polecenie DOSu. Nie są jednak emulowane zbędne
    ograniczenia i osobliwości DOSu. Na przykład, możliwe jest przesuwanie
    podkatalogów z jednego podkatalogu do innego.

    Mtools wystarczają do zapewnienia dostępu do systemów plikowych DOSu.
    Na przykład, polecenia takie jak mdir a: działają na napędzie a: bez
    uprzedniego montowania (dołączania) czy inicjalizacji (zakładając, że
    na twojej maszynie działa domyślny plik /etc/mtools.conf. Przy pomocy
    mtools  można  zmieniać dyskietki bez potrzeby ich dołączania i
    odłączania.

SKĄD WZIĄĆ MTOOLS

    Mtools można znaleźć w następujących miejscach (i ich mirrorach):
     http://mtools.linux.lu/mtools-3.9.9.tar.gz
     ftp://www.tux.org/pub/knaff/mtools/mtools-3.9.9.tar.gz
     ftp://ibiblio.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-management/mtools-3.9.9.tar.gz

    Przed zgłoszeniem błędu upewnij się, że nie został już poprawiony w
    łatkach alfa, które można znaleźć na:
     http://mtools.linux.lu/
     ftp://www.tux.org/pub/knaff/mtools

    Łaty mają nazwy mtools-wersja-ddmm-.taz, gdzie wersja oznacza wersję
    podstawową, dd dzień, zaś mm miesiąc. Z powodu braku miejsca zwykle
    pozostawiam jedynie najnowszą łatę.

    Na `mtools @ tux.org' istnieje lista dyskusyjna. Proszę przesyłać
    wszystkie zgłoszenia błędów na tę listę. Można zapisać się na listę
    wysyłając  wiadomość  z treścią 'subscribe mtools @ tux.org' do
    `majordomo @ tux.org'. (Uwaga: proszę usunąć odstępy przed i po znaku
    "@". Pozostawiłem je dla oszukania spambotów). Zawiadomienia o nowych
    wersjach mtools, oprócz przesyłania na ogłoszeniowe grupy Linuksa, będą
    również wysyłane na tę listę. Archiwum listy prowadzone jest na
    http://www.tux.org/hypermail/mtools/latest

WSPÓLNE CECHY WSZYSTKICH POLECEŃ MTOOLS


  Opcje i nazwy plików
    Nazwy plików MS-DOS składają się z litery napędu, po której następuje
    dwukropek, podkatalog i nazwa pliku.  Tylko  nazwa  pliku  jest
    obowiązkowa, litera napędu i podkatalog są opcjonalne. Nazwy plików bez
    litery napędu odnoszą się do plików unixowych. Nazwy podkatalogów mogą
    używać zarówno separatora \ jak i \. Użycie separatora \ lub znaków
    uogólniających wymaga otoczenia nazw znakami cytowania (apostrofami,
    cudzysłowami) dla ochrony przed ich interpretacją przez powłokę.
    Jednakże znaki uogólniające w nazwach plików unixowych nie powinny być
    cytowane, gdyż chcemy by powłoka je rozwinęła.

    Procedury "wyszukiwania wzorców" wyrażeń regularnych stosują się do
    reguł uniksowych. Na przykład, * oznacza wszystkie pliki DOSowe
    (zamiast *.*). Bity określające atrybuty pliku (archiwalny, ukryty,
    tylko-do-odczytu, systemowy) podczas wyszukiwania wzorca są ignorowane.

    Wszystkie opcje używają znaku - (minus) jako pierwszego znaku, nie zaś
    / (ukośnika), jak mógłbyś się spodziewać w DOSie.

    Większość poleceń mtools pozwala na użycie wielu nazw plików jako
    parametrów,  co  nie  jest zgodne z konwencjami DOSu, ale jest
    przyjaźniejsze dla użytkownika.

    Większość poleceń mtools posiada opcje informujące je, jak obsługiwać
    kolizje nazw plików. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Kolizje
    nazw. Wszystkie polecenia akceptują opcję -V wyświetlającą wersję, a
    większość również opcję -v przełączającą tryb wyświetlania szczegółów
    (verbose). Patrz sekcja Polecenia, gdzie umieszczono szczegółowy opis
    opcji charakterystycznych dla poszczególnych poleceń.

  Litery napędów
    Znaczenie  liter napędów zależy od konfiguracji sprzętowej. Przy
    większości konfiguracji jednak, napęd A jest  pierwszym  napędem
    dyskietek, napęd B drugim napędem dyskietek (jeśli jest dostępny),
    napęd J jest napędem Jaz (jeśli dostępny), zaś napęd Z - napędem typu
    Zip (jeśli dostępny). W systemach, gdzie nazwa urządzenia pochodzi od
    identyfikatora SCSI, napęd Jaz przyjmowany jest za 4 obiekt SCSI, zaś
    Zip za SCSI 5 (domyślne ustawienia fabryczne). W Linuksie, w przypadku
    obu tych napędów, przyjmuje się, że jest to drugi napęd szyny SCSI
    (/dev/sdb). Ustawienia domyślne mogą być zmienione przez zmianę pliku
    konfiguracyjnego (patrz opis konfiguracji w mtools(5)).

  Bieżący katalog roboczy
    Do ustawienia urządzenia i bieżącego katalogu (odnoszącego się do
    systemu  plikowego  MS-DOSu) używa się polecenia mcd. Jednak. w
    przeciwieństwie do DOSu, istnieje tylko jeden katalog roboczy dla
    wszystkich napędów, nie zaś po jednym na napęd.

  Długie nazwy plików VFAT
    Niniejsza wersja mtools obsługuje długie nazwy plików stosowane w VFAT.
    Jeśli unixowa nazwa pliku jest zbyt długa, by zmieścić się w krótkiej
    nazwie DOSu, zachowywana jest jako długa nazwa VFAT i tworzona jest
    towarzysząca jej krótka nazwa. Tę krótką nazwę widzisz sprawdzając dysk
    DOSem w wersji wcześniejszej niż 7.0. Poniższe zestawienie pokazuje
    kilka przykładów krótkich nazw:

     Długa nazwa  Nazwa MS_DOS  Powód zmiany nazwy
     -----------  ------------  -----------------------
     ToJestTest  TOJEST~1    zbyt długa nazwa pliku
     alain.knaff  ALAIN~1.KNA  za długie rozszerzenie
     prn.txt    PRN~1.TXT   PRN jest nazwą urządzenia
     .abc     ABC~1     pusta nazwa pliku
     hot+cold   HOT_CO~1    niedozwolony znak

    Jak widać, w celu uzyskania krótkiej nazwy zastosowano następujące
    przekształcenia:

    *   Niedozwolone  znaki  są  zastąpione  podkreśleniem. Znakami
       zabronionymi są: ;+=[]',\"*\<>/?:|.

    *   Usunięte są dodatkowe kropki, które nie mogą być zinterpretowane
       jako główny separator nazwy/rozszerzenia.

    *   Tworzony jest licznik dla przyrostka ~n,

    *   Nazwa skracana jest tak, by spełnić ograniczenie 8+3.

    Początkowa, unixowa nazwa pliku (długa lub krótka) zwana jest również
    nazwą pierwotn lub gwn (primary), zaś pochodząca od niej nazwa
    krótka zwana jest wtrn lub dodatkow (secondary).

    Przykład:
      mcopy /etc/motd a:DlugaNazwa
    Mtools utworzą wpis w VFAT dla `DlugaNazwa' i użyją `DLUGANAZ' jako
    nazwy krótkiej. `DlugaNazwa' jest tutaj nazwą główną, zaś `DLUGANAZ'
    nazwą dodatkową.
      mcopy /etc/motd a:motd
    `motd' spełnia ograniczenia stawiane nazwom pliku DOS. Mtools nie musi
    tworzyć z niej innej nazwy. Nazwą pierwotną jest `motd', a nie ma nazwy
    wtórnej.

    W skrócie: nazwą główną jest długa nazwa, jeśli taka istnieje, lub
    krótka nazwa, jeśli nie ma długiej nazwy.

    Mimo, iż VFAT jest dużo elastyczniejszy niż FAT, nawet w nim nadal
    istnieją niedopuszczalne nazwy plików. Pozostały jeszcze niektóre
    niedozwolone znaki (\"*\<>/?:|), zaś nazwy urządzeń w dalszym ciągu są
    zarezerwowane.

     Nazwa unixowa  Długa nazwa  Powód zmiany
     -------------  -----------  -------------------------
     prn       prn-1     PRN jest nazwą urządzenia
     ab:c      ab_c-1    niedozwolony znak

    Jak widać, w przypadku niedozwolonej długiej nazwy, wykonywane są
    następujące przekształcenia:

    *   Niedozwolone znaki zastępowane są podkreśleniami,

    *   Tworzony jest licznik dla przyrostka ~n,

  Kolizje nazw
    Podczas zapisu pliku na dysk, jego długa lub krótka nazwa może
    kolidować z nazwą istniejącego pliku lub katalogu. Może się to zdarzyć
    dla każdego z poleceń tworzących nowy katalog lub wpis w katalogu,
    takiemu jak mcopy, mmd, mren, mmove, mwrite i mread. W przypadku
    kolizji nazw polecenia mtools pytają o sposób postępowania.  Oferują
    kilka możliwości:

    overwrite
       Nadpisuje istniejący plik. Nie jest możliwe nadpisanie katalogu
       plikiem.

    rename Zmienia nazwę nowo tworzonego pliku. Mtools pytają o nową nazwę
       pliku.

    autorename
       Zmienia nazwę nowo tworzonego pliku. Mtools wybierają same
       nazwę, bez pytania.

    skip  Pomiń ten plik, zajmij się następnym (jeśli jest).

    By wybrać jedną z powyższych akcji, po zachęcie ze strony polecenia,
    wpisz jej pierwszą literę. Jeśli użyjesz małej litery, to akcja będzie
    się odnosić wyłącznie do tego pliku; użycie dużej litery spowoduje
    zastosowanie danej akcji do wszystkich plików bez dalszych pytań.

    Możesz również wybrać akcje (dla wszystkich plików) w linii poleceń,
    przy wywołaniu mtools:

    -o   Domyślnie nadpisuje nazwy pierwotne.

    -O   Domyślnie nadpisuje nazwy wtórne.

    -r   Domyślnie zmienia nazwę pierwotną.

    -R   Domyślnie zmienia nazwę wtórną.

    -a   Domyślnie automatycznie zmienia nazwę pierwotną.

    -A   Domyślnie automatycznie zmienia nazwę wtórną.

    -s   Domyślnie przeskocz nazwę pierwotną.

    -S   Domyślnie przeskocz nazwę wtórną.

    -m   Pytaj użytkownika, co zrobić z nazwą pierwotną.

    -M   Pytaj użytkownika, co zrobić z nazwą wtórną.

    Zauważ, że w linii poleceń przełączniki małe/duże odróżniają polecenia
    dla nazwy pierwotnej/wtórnej, podczas gdy przy wyborze interakcyjnym
    małe/duże różnicują zakres: tym-razem/zawsze.

    Nazwa pierwotna jest nazwą wyświetlaną w Windows 95 lub Windows NT, tj.
    nazwą długą, jeśli takowa istnieje, w przeciwnym razie krótką. Nazwa
    wtórna jest nazwą "ukrytą", tj. nazwą krótką jeśli istnieje długa.

    Przy domyślnym sposobie działania mtools użytkownik jest proszony o
    reakcję  w przypadku kolizji nazw pierwotnych, zaś nazwy wtórne
    zmieniane są automatycznie.

    Jeśli kolizja nazw zdarzy się w katalogu Unixa, mtools pytają tylko czy
    nadpisać plik, czy go pominąć.

  Rozróżnianie dużych i małych liter w systemie VFAT
    System plików VFAT potrafi zapamiętać wielkość znaków (małe/duże
    litery) w nazwach plików. W tym samym katalogu nie mogą jednak istnieć
    pliki o nazwach różniących się jedynie wielkością liter. Jeśli, na
    przykład zapisałeś plik o nazwie DlugaNazwaPliku w systemie plikowym
    VFAT,  mdir  pokaże  go  jako  DlugaNazwaPliku,  nie  zaś  jako
    DlugaNazwapliku.  Jednak  polecenie  odmówi  dopisania  pliku
    DlugaNazwapliku do tego samego katalogu, gdyż wielkość liter jest
    ignorowana przy sprawdzaniu kolizji.

    System VFAT umożliwia przechowywanie wielkości liter nazwy pliku w
    bajcie atrybutu, jeśli wszystkie litery tej nazwy są duże (bądź małe)
    oraz wszystkie litery rozszerzenia też są duże (lub odpowiednio, małe).
    Mtools  używają tej informacji do wyświetlania nazw plików oraz
    tworzenia nazw unixowych przy kopiowaniu (mcopy) do katalogu Unixa.
    Może to dawać nieoczekiwane efekty w odniesieniu do plików zapisanych
    przy użyciu DOS w wersji wcześniejszej niż 7.0: nazwy takich plików
    będą w całości zamienione na duże litery. Zachowanie to różni się od
    poprzedniej wersji mtools, która tworzyła nazwy plików unixowych
    złożone z małych liter.

  Formatowanie o dużej gęstości
    Mtools  obsługują  wiele  sposobów formatowania, pozwalających na
    przechowywanie na dyskietce większej niż zwykle ilości danych. W
    związku z różnymi możliwościami systemów operacyjnych, formaty te nie
    są obsługiwane we wszystkich systemach. Mtools rozpoznają te formaty
    tam, gdzie są one obsługiwane.

    W  celu sformatowania takich dyskietek powinieneś użyć narzędzia
    odpowiedniego do systemu operacyjnego. Dla  Linuksa,  odpowiednie
    narzędzia  obsługi dyskietek można znaleźć w pakiecie fdutils w
    następujących miejscach:

    ftp://www.tux.org/pub/knaff/fdutils/.

    ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-management/fdutils-*

    Dalszych szczegółów szukaj w dokumentacji dołączonej do tego pakietu.
    Użyj superformat by sformatować dyskietkę w dowolnym z formatów oprócz
    XDF, oraz xdfcopy do formatowania XDF.

  Więcej sektorów
    Najstarszą metodą umieszczenia większej ilości danych na dyskietce jest
    użycie większej liczy sektorów i cylindrów. Mimo, że standardowy format
    używa 80 cylindrów i 18 sektorów (na 3,5" dyskietkach dużej gęstości),
    to możliwe jest użycie do 83 cylindrów (na większości napędów) i do 21
    sektorów. Metoda ta pozwala na zapisanie do 1743K na dyskietce 3,5"HD.
    Dyskietki  o  21  sektorach  są jednak dwukrotnie wolniejsze od
    standardowych dyskietek o 18 sektorach, gdyż sektory są upakowane tak
    blisko siebie, że zachodzi potrzeba ich przeplotu. Problem ten nie
    istnieje przy formatach o 20 sektorach.

    Formaty te są obsługiwane przez liczne shareware'owe DOSowe programy
    narzędziowe takie jak fdformat czy vgacopy. W swej nieskończonej
    arogancji Bill Gate$ wierzył, że to on to wynalazł i nazwał je dyskami
    DMF lub Windows formatted disks. W rzeczywistości, rozwiązanie to
    istniało już od lat! Mtools obsługują te formaty w Linuksie, SunOs oraz
    DELL Unix PC.

  Większe sektory
    Użycie większych sektorów umożliwia przekroczenie pojemności możliwej
    do uzyskania przy standardowych sektorach 512-bajtowych. Powodem jest
    nagłówek sektora. Nagłówek sektora ma taki sam rozmiar, niezależnie od
    liczby bajtów danych w sektorze. Możemy zatem zaoszczędzić nieco
    miejsca używając mniejszej liczby większych sektorów. Na przykład, 1
    sektor 4-kilobajtowy zabiera tylko jedno miejsce na nagłówek, podczas
    gdy 8 sektorów po 512 bajtów ma 8 nagłówków, przy tej samej ilości
    danych użytkowych.  Metoda ta umożliwia przechowanie do 1992K na
    dyskietkach 3,5HD.

    Mtools obsługują te formaty tylko w Linuksie.

  2m
    Format 2m został pierwotnie wynaleziony przez Ciriaco Garcia de Celis.
    On również używa większych niż zwykle sektorów, by pomieścić więcej
    danych na dyskietce. Posługuje się jednak standardowym formatem (18
    sektorów po 512 bajtów każdy) na pierwszym cylindrze, by ułatwić
    obsługę tych dyskietek w DOSie. Faktycznie, metoda ta pozwala na użycie
    sektora startowego (bootsector) o standardowym rozmiarze, zawierającego
    opis, jak powinna być odczytana reszta dyskietki.

    Wadą tego rozwiązania jest to, że pierwszy cylinder może pomieścić
    mniej danych niż pozostałe. Niestety, DOS potrafi obsługiwać wyłącznie
    dyskietki o tej samej ilości danych na każdej ścieżce. A zatem 2m
    ukrywa fakt, iż pierwsza ścieżka zawiera mniej danych przez użycie
    shadow FAT. (Zwykle DOS przechowuje FAT w dwu identycznych kopiach, dla
    dodatkowego bezpieczeństwa. XDF przechowuje tylko jedną kopię, a mówi
    DOSowi, że przechowuje dwie. W ten sposób oszczędzane jest miejsce,
    jakie byłoby zajęte przez drugą kopię FAT). Oznacza to również, że nie
    powinieneś nigdy używać dyskietek 2m do zapisywania czegokolwiek innego
    niż system plików DOS.

    Mtools obsługuje ten format tylko w Linuksie.

  XDF
    XDF jest formatem dużej gęstości używanym przez OS/2. Umożliwia
    przechowywanie na dyskietce do 1840K. Jest to mniej niż najlepsze
    formaty 2m, ale jego główną zaletą jest szybkość: 600 milisekund na
    ścieżkę. Jest to szybciej niż dla formatu 21-sektorowego i prawie tak
    szybko jak dla standardowego formatu o 18 sektorach. Chcąc zapewnić
    dostęp do tych dyskietek, upewnij się, że mtools zostały skompilowane z
    obsługą XDF i ustaw zmienną use_xdf dla napędu w pliku konfiguracyjnym.
    Szczegóły znajdziesz w sekcjach Kompilowanie mtools i Różne zmienne.
    Szybki dostęp XDF osiągalny jest przy jądrze Linuksa nowszym niż
    1.1.34.

    Mtools obsługuje ten format tylko w Linuksie.

    Ostrzeżenie / Uwaga dystrybutorzy: mtools skompilowane pod jądrem
    Linuksa nowszym niż 1.3.34 nie będzie działać przy starszym jądrze.
    Skompilowane jednak na starszym jądrze działa nadal na nowszym, z
    wyjątkiem tego, że dostęp XDF jest wolniejszy. Zaleca się, by autorzy
    dystrybucji dołączali binaria mtools skompilowane wyłącznie pod jądrze
    starszym niż 1.3.34, aż do ukazania się 2.0. Po ukazaniu się 2.0 mogą
    (i  powinny) być rozpowszechniane binaria mtools kompilowane pod
    nowszymi jądrami. Binaria mtools kompilowane pod jądrami starszymi niż
    1.3.24 nie będą działać przy żadnym z jąder 2.1 lub późniejszym.

  Kody zakończenia (Exit codes)
    Wszystkie polecenia mtools zwracają 0 w przypadku powodzenia, 1 przy
    kompletnym niepowodzeniu lub 2 przy częściowym. Wszystkie polecenia
    mtools przed pracą dokonują pewnych sprawdzeń poprawności, by upewnić
    się, że dysk jest rzeczywiście dyskiem MS-DOS (a nie, powiedzmy,
    dyskiem systemu ext2 czy minix). Kontrole te mogą odrzucić dyski
    częściowo uszkodzone, które mimo to mogą być czytelne. Możesz uniknąć
    tych kontroli przez ustawienie zmiennej środowiska MTOOLS_SKIP_CHECK
    lub odpowiedniej zmiennej pliku konfiguracyjnego (patrz sekcja Zmienne
    globalne w mtools(5)).

BŁĘDY

    Niefortunnym efektem ubocznym odgadywania poprawnego urządzenia (przy
    obsługiwaniu wielu pojemności dyskietek) jest sporadyczny komunikat o
    błędzie ze sterownika urządzenia. Może być on spokojnie zignorowany.

    Kod  sprawdzający  formatowanie  zatyka się na dyskietkach 1.72M
    formatowanych przy użyciu mformat z mtools wersji wcześniejszych niż
    2.0.7.  Ustaw  zmienną  środowiska  MTOOLS_FAT_COMPATIBILITY (lub
    odpowiednią zmienną pliku konfiguracyjnego, patrz Zmienne globalne w
    mtools(5)), by pominąć sprawdzanie fat.

KONWERSJA DOKUMENTACJI

    Oryginalne  strony  podręcznika zostały utworzone automatycznie z
    dokumentacji Texinfo pakietu mtools [tłum.: polska wersja została
    sformatowana ręcznie].  Proces ten jednak jest tylko przybliżony i
    niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy są w nim tracone. W
    rzeczywistości elementy te nie posiadają właściwych odpowiedników w
    formacje stron man. Ponadto nie cała informacja została przełożona na
    wersję podręcznika systemowego (stron man). [tłum.:pominięto, jak w
    oryginale, sekcję dotyczącą kompilacji mtools i przenoszenia na różne
    platformy.]  Dlatego usilnie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji
    Texinfo. Na końcu niniejszej strony  znajdziesz  instrukcje  jak
    przeglądać dokumentację Texinfo.

    *   Drukowalną  postać  dokumentacji  texinfo  możesz  otrzymać
       uruchamiając poniższe polecenia:
           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzyć wersję html, uruchom:
           ./configure; make html
       Już utworzone wersje html możesz znaleźć na:
         http://mtools.linux.lu
       a także na:
         http://www.tux.org/pub/knaff/mtools

    *   Aby utworzyć kopię info (przeglądalną w trybie info Emacsa),
       uruchom:
           ./configure; make info

    Dokumentacja Texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html.
    W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu
    używanych w info konwencji cytowania.

PATRZ TAKŻE

    mtools(5), zawierające opis konfiguracji oraz:

    floppyd
     demon zdalnego dostępu do dyskietek; uruchamiany w oknie X-servera

    floppyd_installtest
     narzędzie sprawdzające obecność `floppyd'

    mattrib
     zmień atrybuty plików MS-DOS

    mbadblocks
     testuje dyskietki, oznacza błędne bloki w FAT

    mcat
     zrzuć obraz dyskietki. Jak `cat'. Przydatne tylko, jeśli używa się
     `floppyd'.

    mcd
     zmień katalog MS-DOS

    mcopy
     kopiuj pliki pomiędzy DOSem a Unixem

    mdel
     skasuj plik MS-DOS

    mdeltree
     usuń katalog MS-DOS z podkatalogami

    mdir
     wyświetl katalog MS-DOS

    mdu
     wyświetl ilość miejsca zajmowanego przez katalog DOS

    mformat
     dodaj system plików DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki

    minfo
     pokaż informację o systemie plików MS-DOS

    mlabel
     nadaj etykietę dysku MS-DOS

    mkmanifest
     twórz skrypt powłoki do odtworzenia unixowych nazw plików

    mmd
     utwórz podkatalog MS-DOS

    mmount
     zamontuj (dołącz) dysk DOS

    mpartition
     utwórz partycję MS-DOS

    mrd
     usuń katalog DOS

    mmove
     przesuń lub zmień nazwę pliku/katalogu MS-DOS

    mren
     zmień nazwę istniejącego pliku MS-DOS

    mshowfat
     pokaż FAT dla danych plików

    mtoolstest
     sprawdź i wyświetl konfigurację mtools

    mtype
     wyświetl zawartość pliku MS-DOS

    mzip
     zmień zabezpieczenie, wysuń dysk napędu Zip/Jaz

    xcopy
     skrypt do rekurencyjnego kopiowania katalogu DOS do innego katalogu

KOPIOWANIE

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji stanowi tłumaczenie pliku Texinfo
    pakietu mtools wersji 3.9.6. Może być rozpowszechniana, modyfikowana i
    tłumaczona na poniższych warunkach:

    Mtools Copyright (C) 1992-1998 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one, and provided that the privacy
    of any reader of the resulting derived work is respected. In particular
    is it strictly forbidden to make this documentation available on a
    World Wide Web server which deals cookies. However, keeping access
    statistics is allowed.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Free Software Foundation.