Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    hostname - pokazuje lub ustawia nazwę hosta systemu
    domainname - pokazuje/ustawia nazwę domeny NIS/YP systemu
    dnsdomainname - pokazuje nazwę domeny systemu
    nisdomainname - pokazuje/ustawia nazwę domeny NIS/YP
    ypdomainname - pokazuje/ustawia nazwę domeny NIS/YP
    nodename - pokazuje/ustawia nazwę węzła DECnet systemu

SKŁADNIA

    hostname   [-v] [-a] [--alias] [-d] [--domain] [-f] [--fqdn] [-i]
           [--ip-address] [--long] [-s] [--short]  [-y]  [--yp]
           [--nis] [-n] [--node]

    hostname   [-v] [-F plik] [--file plik] [nazwahosta]

    domainname  [-v] [-F plik] [--file plik] [nazwa]

    nodename   [-v] [-F plik] [--file plik] [nazwa]

    hostname   [-v] [-h] [--help] [-V] [--version]
    dnsdomainname [-v]
    nisdomainname [-v]
    ypdomainname [-v]

OPIS

    Hostname jest programem służącym do nadawania bądź wyświetlania nazw
    hosta, domeny lub węzła systemu. Nazwy te są używane przez wiele
    programów  sieciowych  do  identyfikacji  maszyny.  nazwa  domeny
    wykorzystywana jest też przez NIS/YP.
  POBRANIE NAZWY
    Wywołany bez argumentów program wyświetla aktualne nazwy:
    hostname wydrukuje nazwę systemu zwracaną przez funkcję gethostname(2).
    domainname,  nisdomainname,  ypdomainname  wydrukuje nazwę systemu
    zwracaną przez funkcję getdomainname(2). Jest ona również zwana nazwą
    domeny YP/NIS systemu.
    nodename wydrukuje nazwę węzła DECnet systemu zwracaną przez funkcję
    getnodename(2).
    dnsdomainname wydrukuje część pełnej nazwy domenowej (FQDN) określającą
    domenę. Pełna nazwa domeny systemu zwracana jest przez funkcję hostname
    --fqdn.
  NADAWANIE NAZWY
    Wywołane z jednym argumentem lub z opcją --file, opisywane polecenie
    ustawia nazwę hosta, nazwę domeny NIS/YP lub nazwę węzła.
    Zauważ, że tylko superużytkownik może zmienić te nazwy.
    Przy pomocy polecenia dnsdomainname nie jest możliwe nadanie pełnej
    nazwy domenowy (FQDN) lub nazwy domeny DNS (zobacz FQDN poniżej).
    Nazwa hosta jest zwykle nadawana jednorazowo podczas startu systemu -
    odbywa się to w skrypcie /etc/rc.d/rc.inet1 lub /etc/init.d/boot
    (zazwyczaj przez odczytanie zawartości pliku zawierającego nazwę hosta,
    np. /etc/hostname).
  FQDN - pełna złożona nazwa domeny
    Opisywanym  poleceniem  nie  możesz zmieniać pełnej nazwy domeny
    (zwracanej przez hostname --fqdn) ani nazwy domeny DNS (zwracanej przez
    dnsdomainname).  Pełna  nazwa  domeny  systemu jest nazwą, jaką
    resolver(3) zwraca jako nazwę hosta.
    Technicznie: pełna nazwa domeny jest nazwą jaką zwraca gethostbyname(2)
    dla nazwy zwracanej przez gethostname(2).  Nazwa domeny DNS jest
    występującą po pierwszej kropce częścią pełnej nazwy.
    Dlatego też od danej konfiguracji (zwykle określanej w /etc/host.conf)
    zależy, w jaki sposób możesz ją zmienić. Na ogół (jeśli plik nazw
    hostów jest analizowany przed DNS lub NIS), możesz zmienić ją w pliku
    /etc/hosts.

OPCJE

    -a, --alias
       Wyświetla alternatywną nazwę hosta (alias), jeśli jest używana.
    -d, --domain
       Wyświetla nazwę domeny DNS. Do uzyskania domeny DNS nie używaj
       polecenia domainname, gdyż pokaże ono nazwę domeny NIS a nie
       DNS. Zamiast tego posłuż się poleceniem dnsdomainname.
    -F, --file plik
       Czyta nazwę hosta z zadanego pliku.  Komentarze  (wiersze
       rozpoczynające się znakiem `#') są ignorowane.
    -f, --fqdn, --long
       Wyświetla pełną nazwę domeny hosta (FQDN - Fully Qualified
       Domain Name). Pełna nazwa FQDN składa się z krótkiej nazwy
       hosta i nazwy domeny DNS. Możesz zmieniać pełną nazwę i nazwę
       domeny DNS (która jest częścią FQDN) w pliku /etc/hosts, chyba
       że używasz bind lub NIS do wyszukiwania hostów.
    -h, --help
       Drukuje komunikat o użytkowaniu i kończy pracę.
    -i, --ip-address
       Wyświetla adres(y) IP hosta.
    -n, --node
       Wyświetla nazwę węzła DECnet. Jeśli podano parametr (lub opcję
       --file nazwa), to root może też nadać nową nazwę węzłu.
    -s, --short
       Wyświetla krótką nazwę hosta. Jest to nazwa hosta obcięta przed
       pierwszą kropką.
    -V, --version
       Drukuje informację o wersji na standardowym wyjściu i pomyślnie
       kończy pracę.
    -v, --verbose
       Jest gadatliwy i mówi, co się dzieje.
    -y, --yp, --nis
       Wyświetla nazwę domeny NIS. Jeżeli podano parametr (lub opcję
       --file nazwa) to root może też nadać nową nazwę domenie NIS.

PLIKI

    /etc/hosts

AUTOR

    Peter Tobias, <tobias@et-inf.fho-emden.de>
    Bernd Eckenfels, <net-tools@lina.inka.de> (NIS i strona podręcznika).
    Steve  Whitehouse,  <SteveW@ACM.org>  (obsługa  DECnet  i  strona
    podręcznika).