Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    openssl - narzędzia wiersza poleceń do biblioteki OpenSSL

SKŁADNIA

    openssl polecenie [ opcje_polecenia ] [ argumenty_polecenia ]

    openssl [ list-standard-commands | list-message-digest-commands | list-
    cipher-commands ]

    openssl no-XXX [ dowolne opcje ]

OPIS

    OpenSSL to zestaw narzędzi kryptograficznych implementujący protokoły
    sieciowe Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) i Transport Layer Security
    (TLS v1) oraz wymagane przez nie standardy kryptograficzne.

    Program openssl to narzędzie wiersza poleceń przeznaczone do używania
    różnych funkcji kryptograficznych biblioteki crypto OpenSSL z poziomu
    powłoki. Można go używać do:

    o Tworzenia kluczy RSA, DH i DSA
    o Wystawiania certyfikatów X.509, CSR oraz CRL
    o Obliczania skrótów wiadomości
    o Szyfrowania i deszyfrowania
    o Testowania klientów i serwerów SSL/TLS
    o Obsługi poczty z podpisem S/MIME lub zaszyfrowanej

PODSUMOWANIE POLECEŃ

    Program openssl dostarcza wielu różnych poleceń (polecenie w sekcji
    SKŁADNIA powyżej), z których każde ma mnóstwo opcji i argumentów
    (opcje_polecenia i argumenty_polecenia w sekcji SKŁADNIA).

    Pseudo-polecenia list-standard-commands, list-message-digest-commands
    oraz list-cipher-commands wypisują listę nazw (po jednym elemencie w
    wierszu) odpowiednio: wszystkich standardowych poleceń, poleceń skrótu
    wiadomości lub poleceń szyfrowania dostępnych w bieżącej aplikacji
    openssl.

    Pseudo-polecenie no-XXX sprawdza obecność polecenia o podanej nazwie.
    Jeśli XXX nie jest dostępne, zwraca 0 (kod powodzenia) i wypisuje no-
    XXX; w przeciwnym razie zwraca 1 i wypisuje XXX. W obydwu przypadkach
    efekty są kierowane na stdout i nic nie pojawia się na stderr.
    Dodatkowe argumenty wiersza poleceń są zawsze ignorowane. Ponieważ
    każdy szyfr jest wywoływany przez polecenie o takiej samej nazwie jak
    on sam, łatwo sprawdzić dostępność szyfrów w openssl z poziomu powłoki.
    (no-XXX nie potrafi wykrywać pseudo-poleceń takich jak quit,
    list-...-commands, czy samego no-XXX.)

    STANDARDOWE POLECENIA

    asn1parse Analiza składni sekwencji ASN.1.

    ca    Zarządzanie ośrodkami certyfikacji (CA).

    ciphers  Opis zestawu dostępnych szyfrów.

    crl    Zarządzanie listą unieważnionych certyfikatów (CRL).

    crl2pkcs7 Konwersja z CRL do PKCS#7.

    dgst   Obliczanie skrótu wiadomości.

    dh    Zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana. Przedawnione przez
         dhparam.

    dsa    Zarządzanie danymi DSA.

    dsaparam Tworzenie parametru DSA.

    enc    Szyfrowanie.

    errstr  Konwersja numeru błędu na komunikat błędu.

    dhparam  Tworzenie i zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana.

    gendh   Tworzenie parametrów Diffie-Hellmana. Przedawnione przez
         dhparam.

    gendsa  Tworzenie parametrów DSA.

    genrsa  Tworzenie parametrów RSA.

    passwd  Generowanie skrótu hasła.

    pkcs12  Zarządzanie danymi PKCS#12.

    pkcs7   Zarządzanie danymi w formacie PKCS#7.

    rand   Tworzenie pseudo-losowych bajtów.

    req    Zarządzanie żądaniami podpisu certyfikatu X.509 (CSR).

    rsa    Zarządzanie danymi RSA.

    rsautl  Narzędzie do podpisywania, weryfikowania, szyfrowania i
         deszyfrowania RSA.

    s_client Implementacja podstawowego klienta SSL/TLS potrafiącego
         nawiązywać przeźroczyste połączenia z odległym serwerem na
         SSL/TLS. Służy jedynie do testowania i dostarcza tylko
         podstawowej funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie
         korzysta z niemal pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl.

    s_server Implementacja podstawowego serwera SSL/TLS przyjmującego
         połączenia od odległych klientów obsługujących SSL/TLS. Służy
         jedynie do testowania i dostarcza tylko podstawowej
         funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie korzysta z niemal
         pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl. Posiada zarówno
         własny protokół wiersza poleceń do testowania funkcji SSL,
         jak i emuluje prosty serwer sieciowy SSL/TLS oparty o HTTP.

    s_time  Licznik czasu połączenia SSL.

    sess_id  Zarządzanie danymi sesji SSL.

    smime   Przetwarzanie poczty S/MIME.

    speed   Mierzenie szybkości algorytmu.

    verify  Weryfikacja certyfikatu X.509.

    version  Informacja o wersji OpenSSL.

    x509   Zarządzanie certyfikatami X.509.

    POLECENIA SKRÓTU WIADOMOŚCI

    md2    Skrót MD2

    md5    Skrót MD5

    mdc2   Skrót MDC2

    rmd160  Skrót RMD-160

    sha    Skrót SHA

    sha1   Skrót SHA-1

    POLECENIA KODOWANIA I SZYFROWANIA

    base64  Kodowanie Base64

    bf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb
         Szyfr Blowfish

    cast cast-cbc
         Szyfr CAST

    cast5-cbc cast5-cfb cast5-ecb cast5-ofb
         Szyfr CAST5

    des des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb
    des-ofb
         Szyfr DES

    des3 desx des-ede3 des-ede3-cbc des-ede3-cfb des-ede3-ofb
         Szyfr Triple-DES

    idea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb
         Szyfr IDEA

    rc2 rc2-cbc rc2-cfb rc2-ecb rc2-ofb
         Szyfr RC2

    rc4    Szyfr RC4

    rc5 rc5-cbc rc5-cfb rc5-ecb rc5-ofb
         Szyfr RC5

ARGUMENTY HASŁA

    Niektóre polecenia przyjmują argumenty hasła, zazwyczaj przy pomocy
    odpowiednio -passin i -passout dla haseł wchodzących i wychodzących.
    Pozwala to przyjmować hasła z rozmaitych źródeł. Obie te opcje
    pobierają pojedynczy argument w formacie opisanym poniżej. Jeżeli
    wymagane hasło nie zostało podane, użytkownik jest monitowany o
    wpisanie go. Zwykle zostanie ono wczytane z bieżącego terminalu z
    wyłączonym wyświetlaniem.

    pass:hasło
         właściwe hasło to hasło. Ponieważ jest ono widoczne dla
         aplikacji takich jak na przykład ,,ps'' w uniksie, tej formy
         należy używać tylko wtedy, kiedy nie zależy nam na
         bezpieczeństwie.

    env:zmienna
         pobranie hasła ze zmiennej środowiskowej zmienna. Ponieważ
         środowisko innych procesów jest widzialne na niektórych
         platformach (na przykład przez ,,ps'' w niektórych uniksach)
         należy ostrożnie korzystać z tej opcji.

    file:ścieżka
         pierwszy wiersz ścieżki stanowi hasło. Jeżeli ta sama nazwa
         ścieżki jest dołączona do argumentów -passin oraz -passout
         to pierwszy wiersz zostanie użyty w charakterze hasła
         wejściowego a następny w charakterze hasła wyjściowego.
         ścieżka nie musi się odnosić do zwykłego pliku: może się na
         przykład odnosić do urządzenia lub nazwanego potoku.

    fd:numer czytanie hasła z deskryptora pliku numer. Można tego używać
         na przykład do wysyłania danych przez potok.

    stdin   czytanie hasła ze standardowego wejścia.

ZOBACZ TAKŻE

    asn1parse(1), ca(1), config(5), crl(1), crl2pkcs7(1), dgst(1),
    dhparam(1), dsa(1), dsaparam(1), enc(1), gendsa(1), genrsa(1), nseq(1),
    openssl(1), passwd(1), pkcs12(1), pkcs7(1), pkcs8(1), rand(1), req(1),
    rsa(1), rsautl(1), s_client(1), s_server(1), smime(1), spkac(1),
    verify(1), version(1), x509(1), crypto(3), ssl(3)

HISTORIA

    Strona podręcznika systemowego openssl(1) pojawiła się w OpenSSL 0.9.2.
    Pseudo-polecenia list-XXX-commands dodano w OpenSSL 0.9.3; pseudo-
    polecenia no-XXX zostały dodane w OpenSSL 0.9.5a. O dostępności
    pozostałych poleceń można przeczytać na ich własnych stronach
    podręcznika.

OD TŁUMACZA

    Tłumaczenie Daniel Koć <kocio@linuxnews.pl> na podstawie strony
    podręcznika systemowego openssl 0.9.6c, 13.04.2002.