Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    patch - dołącz plik różnicowy do oryginału

SKŁADNIA

    patch [opcje] [plikoryginalny [plikzat]]

    lecz zazwyczaj po prostu

    patch -pnum <plikzat

OPIS

    Patch pobiera plik z łatą, który może zawierać jedną z czterech postaci
    różnic, dawanych przez program diff(1). Jeśli plikzat jest pominięty
    lub jest myślnikiem, to łata będzie czytana ze standardowego wejścia.
    Następnie dołącza te różnice do pliku oryginalnego, dając w efekcie
    wersję załataną. Domyślnie, wersja załatana jest podstawiana na miejsce
    oryginału. Może też tworzyć kopie zapasowe zmienianego oryginału, zob.
    opcja -b lub --backup.  Kopia oryginału jest zapisywana obok, z
    rozszerzeniem .orig (na systemach nie obsługujących długich nazw plików
    ~).  Postać nazwy kopii zapasowej można kontrolować przez opcje -b
    (--suffix), -B (--prefix), lub -V (--version-control).

    Nazwy plików do załatania są zwykle brane z pliku łaty, ale jeśli
    łatany będzie tylko jeden plik, to można podać go w wierszu poleceń
    jako plikoryginalny.

    Podczas uruchamiania, patch próbuje sam określić rodzaj listingu
    różnicowego. Można to zrobić też ręcznie, opcjami -c (--context), -e
    (--ed), -n (--normal) lub -u (--unified).  Różnice typu context
    (starego rodzaju, nowego rodzaju i unifikowane (unified)) są nanoszone
    na oryginał wprost przez program patch, podczas gdy różnice ed są po
    prostu przesyłane poprzez potok do edytora ed(1).

    Patch próbuje automatycznie pominąć wszelkie śmieci znajdujące się
    przed fragmentem różnicowym, dokonać załatania i znowu pominąć śmieci,
    znajdujące się za różnicą. Tak więc przekazanie patchowi, różnicy
    znajdującej się np. w wiadomości pocztowej, powinno działać.  Jeśli
    całość różnic jest wcięta o ten sam rozmiar, lub różnice kontekstowe
    zawierają linie zakończone parami CRLF, lub są raz bądź wielokrotnie
    zakapsułkowane przez poprzedzenie ciągiem "- " linii zaczynających się
    od "-", jak podano w RFC 934, to jest to poprawnie uwzględniane w
    łataniu.

    W przypadku różnic typu context i w mniejszym stopniu różnic typu
    normal, patch potrafi wykryć, kiedy numery linii wymienione w łacie są
    nieprawidłowe i spróbuje znaleźć właściwe miejsce. Jako pierwszy
    strzał, używany jest numer linii użyty w badanym kawałku plus lub minus
    offset użyty do zaaplikowania poprzedniego kawałka. Jeśli nie jest to
    właściwe miejsce, nastąpi skanowanie w przód i wstecz w poszukiwaniu
    zestawu linii odpowiadającego podanemu kontekstowi.  Na początek,
    szukane jest miejsce, do którego pasują wszystkie linie fragmentu.
    Jeśli nie uda się go znaleźć i mamy do czynienia z różnicami
    kontekstowymi a współczynnik `maximum fuzz factor' jest ustawiony na 1
    lub więcej, to skanowanie jest powtarzane, lecz teraz ignoruje pierwszą
    i ostatnią linię kontekstu. Jeśli i to zawiedzie, a wyżej wymieniony
    współczynnik jest ustawiony na 2 lub więcej, to ignorowane będą dwie
    pierwsze i dwie ostatnie linie. (Domyślnym współczynnikiem jest 2.)
    Jeśli patch nie może znaleźć właściwego miejsca do zaaplikowania
    fragmentu różnicy, to wstawi go do pliku odrzuceń, który normalnie ma
    nazwę pliku wyjściowego, z dopisaną końcówką .rej (lub # jeśli .rej
    utworzyłoby zbyt długą nazwę pliku. Jeśli dodanie nawet pojedynczego
    znaku # powoduje, że nazwa pliku staje się za długa, to # zastępuje
    ostatni znak nazwy).  (Zauważ, że  odrzucony  fragment  zostanie
    wyprodukowany jako różnica typu context, niezależnie od postaci łaty
    wejściowej. Jeśli była ona typu normal, wiele kontekstów będzie po
    prostu pustych.)  Numery linii w pliku odrzuceń mogą być inne niż w
    łacie: odzwierciedlają one przypuszczalną pozycję w nowym pliku, do
    której prawdopodobnie należą odrzucone fragmenty.

    Gdy obróbka fragmentu jest zakończona, zostaniesz poinformowany, czy
    zakończyła się sukcesem, czy też się nie powiodła i w której linii
    (nowego pliku) wg patcha ten fragment powinien się znaleźć. Jeśli jest
    ona inna od numeru linii, podanego w pliku różnicowym, zostaniesz
    poinformowany o offsecie. Pojedynczy duży offset moe być wskazówką,
    że fragment zainstalowano w złym miejscu. Jeśli do porównania użyto
    współczynnika `fuzz factor', to też będziesz o tym poinformowany, gdyż
    może to być podejrzane. Jeśli użyłeś opcji --verbose, zostaniesz też
    powiadomiony o fragmentach dopasowanych dokładnie.

    Jeśli w linii komend nie podano żadnego pliku oryginalnego, patch
    spróbuje go odgadnąć ze śmieci, zawartych w pliku z różnicą, stosując
    poniższe zasady.

    Najpierw buduje uporządkowaną listę kandydatur według takich reguł:

    +o Jeśli nagłówek jest nagłówkiem różnicy typu context, nazwa starego i
     nowego pliku odczytywana jest z niego. Nazwa pliku jest ignorowana
     jeśli ma za mało ukośników dla opcji -pnum lub --strip=num. Nazwa
     /dev/null jest również ignorowana.

    +o Jeśli w początkowych śmieciach jest linia Index: i albo brakuje obu
     nazw, starego i nowego pliku, albo patch działa zgodnie z POSIX, to
     pobierana jest nazwa z tej linii.

    +o W poniższych regułach zakłada się, że rozważane nazwy plików są
     uporządkowane (stary, nowy, indeks), niezależnie od kolejności, w
     jakiej występują w nagłówku.

    Następnie patch wybiera nazwę pliki z listy potencjalnych nazw:

    +o Jeśli któryś z wymienionych plików istnieje, to wybierana jest
     pierwsza nazwa zgodna z POSIX, w przeciwnym razie najlepsza.

    +o Jeżeli patch nie ignoruje RCS, ClearCase i SCCS (zob. opcję -g num
     lub --get=num), a tak wskazany plik istnieje, ale znaleziono główną
     (master) pozycję RCS, ClearCase lub SCCS, wybrany zostanie pierwszy
     plik wymieniony w tej pozycji.

    +o Jeśli nie istnieje plik o danej nazwie, nie znaleziono głównej
     pozycji RCS, ClearCase lub SCCS, podano jakieś nazwy, patch nie
     stosuje się do POSIX, zaś łata wymaga utworzenia pliku, to wybierana
     jest najlepsza nazwa wymagająca stworzenia najmniejszej liczby
     katalogów.

    +o Jeśli powyższy algorytm heurystyczny nie da żadnej nazwy pliku, to
     zostaniesz o nią zapytany. Poza tym, jeśli w prowadzących śmieciach
     znajduje linia Prereq: , patch spróbuje pobrać pierwsze słowo z tej
     linii (zwykle numer wersji) i sprawdzić czy istnieje ono w pliku
     wejściowym.  Jeśli nie, patch zapyta  o  potwierdzenie  przed
     kontynuacją.

    Efektem tego wszystkiego jest to, że powinieneś być w stanie podać w
    interfejsie newsów następujące:

      | patch -d /usr/src/local/blurfl

    i tym samym załatać katalog blurfl bezpośrednio z artykułu, który
    zawiera łatę.

    Jeśli plik z łatą składa się z więcej niż jednej łaty, program patch
    spróbuje zaaplikować je tak, jakby przyszły w osobnych plikach z
    łatami.  Znaczy to między innymi tyle, że nazwa łatanego pliku jest
    określana dla każdego listingu różnic z osobna i że śmieci, znajdujące
    się przed każdym z listingów będą analizowane jak opisano wyżej. Do
    kolejnych łat można przekazywać opcje (i inną oryginalną nazwę pliku),
    oddzielając  odpowiadające  listy  argumentów  znakiem +.  (Lista
    argumentów kolejnej łaty nie musi jednak podawać nowej nazwy pliku z
    łatą.)

OPCJE

    -b, --backup
     Tworzy pliki kopii zapasowych.  To znaczy, przy łataniu pliku,
     zamiast usuwania oryginału tworzy jego kopię lub zmienia nazwę. Jako
     kopia zapasowa pliku, który nie istniał tworzony jest pusty plik,
     zastępczo reprezentujący nieistniejący oryginał.  Sposób ustalania
     nazw  plików  kopii  zapasowych  opisano przy opcjach -V lub
     --version-control.

    --backup-if-mismatch
     Tworzy kopię zapasową jeśli łata nie pasuje dokładnie do pliku a nie
     zażądano w inny sposób tworzenia kopii. Jest to zachowanie domyślne,
     chyba że patch działa zgodnie z POSIX.

    --no-backup-if-mismatch
     Nie tworzy kopii zapasowej jeśli łata nie pasuje dokładnie do pliku
     i jeśli nie zażądano w inny sposób tworzenia kopii. Jest to
     zachowanie domyślne gdy patch działa zgodnie z POSIX.

    -B pref, --prefix=pref
     Poprzedza przedrostkiem pref nazwę pliku podczas tworzenia nazwy
     zwykłej kopii. Na przykład, przy -B /junk/ nazwą zwykłej kopii dla
     src/patch/util.c jest /junk/src/patch/util.c.

    --binary
     Za wyjątkiem standardowego wyjścia i /dev/tty, wszystkie pliki czyta
     i zapisuje w trybie binarnym. Opcja ta nie ma żadnych skutków na
     systemach zgodnych z POSIX. Na systemach podobnych do DOS, gdzie ma
     znaczenie, łata powinna być tworzona przy użyciu diff -a --binary.

    -c, --context
     Wymusza interpretację pliku z łatą jako różnicy typu context.

    -d kat, --directory=katalog
     Powoduje interpretację katalogu jako katalogu, który ma być bieżącym
     i przechodzi do niego przed zrobieniem czegokolwiek innego.

    -D symb, --ifdef=symb
     Powoduje używanie konstrukcji "#ifdef...#endif" do oznaczania zmian.
     symb będzie symbolem różnicującym.

    --dry-run
     Wypisuje wynik łatania bez faktycznego zmieniania plików.

    -e, --ed
     Wymusza interpretację pliku z łatą jako skryptu ed.

    -E, --remove-empty-files
     Powoduje, że usuwane są pliki wyjściowe, które po zaaplikowaniu łat
     są puste. Zwykle użycie tej opcji nie jest konieczne, gdyż program
     potrafi zbadać znaczniki czasu w nagłówku i stwierdzić, czy po
     naniesieniu łat plik powinien istnieć.  Jeśli jednak wejście nie
     jest plikiem różnic kontekstowych lub gdy patch działa zgodnie z
     POSIX, puste załatane pliki nie będą usuwane, dopóki nie zostanie
     podana ta opcja.  Podczas usuwania pliku patch usiłuje usunąć
     również jego puste katalogi nadrzędne.

    -f, --force
     Wymusza założenie, że użytkownik dokładnie wie co robi i powoduje
     niezadawanie pytań. Pomija łaty, z których nagłówków nie wynika,
     jaki plik powinien być załatany; pliki są łatane nawet jeśli mają
     złą wersję dla linii Prereq:; zakłada, że łaty nie są odwrócone,
     nawet jeśli tak wyglądają. Opcja ta nie eliminuje komentarzy; do
     tego użyj -s.

    -F num, --fuzz=num
     Ustawia współczynnik `maximum fuzz factor'.  Opcja ta tyczy się
     tylko różnic typu context i powoduje, że patch ignoruje maksymalnie
     tyle linii, zaglądając w miejsca, gdzie ma zainstalować fragment
     łaty. Zauważ, że duży współczynnik zwiększa prawdopodobieństwo
     nieprawidłowego naniesienia łaty. Domyślną wartością jest 2 i nie
     może być ustawiona na więcej niż liczba linii kontekstu w różnicy,
     czyli zwykle 3.

    -g num, --get=num
     Steruje akcjami programu patch gdy oryginalny plik jest pod kontrolą
     RCS lub SCCS, a nie istnieje lub jest przeznaczony tylko dla
     odczytu.  Także wtedy, gdy jest pod kontrolą ClearCase, a nie
     istnieje.  Jeżeli num jest dodatnie, to  pobiera  (get)  lub
     aktualizuje (check out) plik z danego systemu kontroli wersji
     (revision control system). Jeśli wynosi zero, patch ignoruje system
     kontroli wersji i nie pobiera pliku; jeśli num jest ujemne, to pyta
     użytkownika czy pobrać plik. Domyślna wartość tej opcji określana
     jest wartością zmiennej środowiska PATCH_GET jeśli takowa istnieje;
     jeśli nie, to wartość domyślna jest zerem, gdy patch działa zgodnie
     z POSIX, w przeciwnym razie jest ujemna.

    -i plikaty, --input=plikaty
     Odczytuje łatę z plikuaty.  Jeśli plikiematy jest -, to ze
     standardowego wejścia, domyślnie.

    -l, --ignore-whitespace
     Wykonuje swobodniejsze porównywanie wzorców, w przypadku, gdy w
     pliku pozamieniano tabulacje i spacje. Dowolna sekwencja białych
     spacji (znaków tabulacji lub spacji) w linii pliku łaty będzie
     odpowiadać dowolnej sekwencji białych spacji oryginalnego pliku.
     Ciągi białych spacji występujące na końcach linii są ignorowane.
     Normalne znaki muszą wciąż dokładnie pasować. Każda linia kontekstu
     nadal musi pasować do linii oryginalnego pliku.

    -n, --normal
     Powoduje, że plik z łatą jest interpretowany jak różnica typu
     `normal'.

    -N, --forward
     powoduje ignorowanie łat, które wydają się być odwrócone lub już
     zaaplikowane. Zobacz też -R.

    -o plik-wyj, --output=plik-wyj
     Zamiast łatania bezpośrednio oryginalnych plików,  wynik  jest
     kierowany do plik-wyj.

    -pnum, --strip=num
     Z każdej nazwy pliku znalezionej w pliku łaty ujmuje najmniejszy
     przedrostek zawierający num początkowych ukośników.  Ciąg kilku
     sąsiadujących  ukośników  liczy  się za jeden ukośnik.  Opcję
     przewidziano na wypadek gdybyś przechowywał pliki w innym katalogu
     niż osoba, która przesłała łatę. Na przykład, załóżmy, że nazwa
     pliku w łacie miała wartość

        /u/howard/src/blurfl/blurfl.c

     ustawienie -p lub -p0 nie zmienia jej, -p1 daje

        u/howard/src/blurfl/blurfl.c

     bez początkowego ukośnika, a -p4 daje

        blurfl/blurfl.c

     natomiast niepodanie -p w ogóle, daje po prostu blurfl.c. Wynik tej
     operacji jest poszukiwany albo w katalogu bieżącym, albo w katalogu
     podanym przez opcję -d.

    --posix
     Postępuje bardziej zgodnie ze standardem POSIX:

      +o Dociekając nazw plików z nagłówków różnic z listy (stary, nowy,
       indeks) bierze pierwszy istniejący plik.

      +o Nie usuwa plików, które po załataniu stają się puste.

      +o Nie pyta o pobieranie plików z RCS, ClearCase czy SCCS.

      +o Wymaga, by w wierszu poleceń wszystkie opcje występowały przed
       nazwami plików.

      +o Nie tworzy kopii zapasowych przy wystąpieniu niezgodności.

    --quoting-style=wyraz
     Używa stylu wyraz do cytowania nazw wyjściowych. Wyraz powinien być
     jednym z poniższych:

     literal
         Wypisuje nazwy bez zmian.

     shell Cytuje nazwy dla powłoki jeśli zawierają metaznaki powłoki
         lub spowodowałyby dwuznaczność wyniku.

     shell-always
         Cytuje nazwy dla powłoki, nawet wtedy, gdy normalnie nie
         wymagałyby cytowania.

     c   Cytuje nazwy jak dla łańcuchów w języku C.

     escape Cytuje jak z c, z wyjątkiem tego, iż pomija otaczające znaki
         cudzysłowu.

     Wartość domyślną opcji --quoting-style można określić za pomocą
     zmiennej środowiska QUOTING_STYLE. Jeśli nie jest ona ustawiona, to
     wartością domyślną jest shell.

    -r plik-odrz, --reject-file=plik-odrz
     Odrzucone poprawki są umieszczane w zadanym pliku-odrz, a nie w
     domyślnym pliku odrzuceń .rej.

    -R, --reverse
     Mówi, że łata ta została utworzona przy zamienionych miejscami
     starych i nowych plikach [tłum. zamiast `diff -c stary nowy' użyto
     pomyłkowo `diff -c nowy stary']. (Tak, obawiam się że czasem się to
     zdarza, natura ludzka jest jaka jest.)  Patch Spróbuje zamienić
     każdy  fragment przed jego zaaplikowaniem. Odrzucenia wyjdą w
     formacie zamienionym (swapped). Opcja -R nie działa ze skryptami
     różnicowymi eda gdyż jest tam zbyt mało danych do zrekonstruowania
     operacji odwrotnej.

     Jeśli pierwszy fragment łaty zawiedzie, patch odwraca ten fragment,
     sprawdzając  czy nie może być tak zaaplikowany.  Jeśli może,
     zostaniesz zapytany czy chcesz ustawić opcję -R.  Jeśli nie, łata
     będzie aplikowana dalej w sposób tradycyjny. (Uwaga: metoda ta nie
     może wykryć łaty odwróconej jeśli jest to różnica typu normal i
     jeśli pierwszą komendą jest doklejanie (append) (tj. powinno to być
     kasowanie -- delete). Jest tak dlatego, że doklejanie zawsze działa,
     gdyż pusty kontekst pasuje wszędzie. Szczęśliwym trafem, wiele łat
     raczej dodaje lub zmienia linie niż je kasuje, więc większość
     odwróconych  różnic typu normal zaczyna się od kasowania, co
     zawiedzie i wywoła heurystykę.)

    -s, --silent, --quiet
     Powoduje, że patch działa cicho, chyba że pojawi się błąd.

    -t, --batch
     Podobne do -f, gdyż eliminuje pytania, lecz działa według innych
     założeń: pomija łaty, których nagłówki nie zawierają nazw plików
     (tak samo jak -f), pomija łaty dla plików ze złymi wersjami Prereq:
     i przyjmuje, że łaty są odwrócone, jeśli na takie wyglądają.

    -T, --set-time
     Ustawia czasy modyfikacji i ostatniego dostępu załatanych plików
     według znaczników czasu podanych w nagłówkach różnic typu context,
     zakładając, że nagłówki te stosują czas lokalny. Opcja ta jest
     niezalecana, gdyż użycie łat korzystających z czasu lokalnego przez
     osoby z innych stref czasowych nie jest łatwe. Ponadto znaczniki
     czasu lokalnego nie są jednoznaczne w przypadku, gdy zegar lokalny
     jest cofany w związku z dostosowywaniem do czasu letniego. Zamiast
     tej opcji, powinno się tworzyć łaty z czasem uniwersalnym (UTC) i
     stosować opcję -Z lub --set-utc.

    -u, --unified
     Wymusza  interpretację łaty jako różnicy typu unified context
     (zunifikowana różnica kontekstowa).

    -V metoda, --version-control=metoda
     -V metoda, --version--control=metoda Powoduje, że metoda staje się
     metodą tworzenia nazw plików zapasowych. Rodzaje robionych kopii
     zapasowych  można  również  podać  w  zmiennej  środowiskowej
     PATCH_VERSION_CONTROL  (lub, jeśli nie jest ustawiona, zmienną
     VERSION_CONTROL), która jest przesłaniana przez tę opcję.  Wybrana
     metoda nie ma wpływu na to, czy kopie zapasowe będą wykonywane, i w
     jakich przypadkach. Określa tylko sposób tworzenia nazw plików
     zapasowych.  Wartość metody jest podobna jak zmiennej `version-
     control' GNU Emacsa. Patch rozpoznaje też ich bardziej opisowe
     synonimy.  Poprawne  wartości to (przyjmowane są rozróżnialne
     skróty):

     numbered lub t
       Tworzy zawsze numerowane kopie zapasowe. Nazwą numerowanej kopii
       zapasowej pliku F jest F.~N~ gdzie N to numer wersji.

     existing lub nil
       Tworzy numerowane kopie zapasowe plików, które już je mają, a
       zwykłe kopie dla pozostałych. Tak jest domyślnie.

     `never' lub `simple'
       Zawsze robi zwykłe kopie zapasowe. Opcje -B lub --prefix, -Y lub
       --basename-prefix i -z lub --suffix określają nazwę pliku zwykłej
       kopii zapasowej. Jeżeli nie podano żadnej z nich, to stosowany
       jest  przyrostek zwykłej kopii zapasowej.  Jest to wartość
       zmiennej środowiska  SIMPLE_BACKUP_SUFFIX,  jeśli  jest  ona
       ustawiona, lub .orig w przeciwnym razie.

     Przy kopiach numerowanych lub zwykłych, jeśli nazwa pliku kopii
     zapasowej jest zbyt długa, to zamiast niej używa się przyrostka
     kopii ~.  Jeżeli nawet dodanie ~ spowodowałoby, że nazwa będzie za
     długa, to ~ zastępuje ostatni znak nazwy pliku.

    --verbose
     Wypisuje dodatkowe informacje o wykonywanej pracy.

    -x num, --debug=num
     ustawia wewnętrzne flagi debuggowe. Ma to znaczenie tylko dla
     łataczy programu patch.

    -Y pref, --basename-prefix=pref
     Przy tworzeniu nazwy zwykłej kopii poprzedza przedrostkiem pref
     podstawową część nazwy pliku.  Na przykład, przy -Y .del/ nazwą
     pliku  zwykłej  kopii  zapasowej  dla  src/patch/util.c  jest
     src/patch/.del/util.c.

    -z suffix, --suffix=suffix
     Powoduje, że suff jest interpretowane jako przyrostek nazw zwykłych
     kopii zapasowych. Na przykład, przy -z - nazwą pliku zwykłej kopii
     kopii dla src/patch/util.c jest src/patch/util.c-. Przyrostek kopii
     można   też   określić  za  pomocą  zmiennej  środowiska
     SIMPLE_BACKUP_SUFFIX, która jest przesłaniana przez tę opcję.

    -Z, --set-utc
     Ustawia czasy modyfikacji i ostatniego dostępu załatanych plików
     według znaczników czasu podanych w nagłówkach różnic typu context,
     zakładając, że nagłówki te stosują czas uniwersalny - Coordinated
     Universal Time (UTC, znany też jako czas średni Greenwich GMT).
     Zobacz też opcja -T lub --set-time.

     Opcje -Z lub --set-utc i -T lub --set-time normalnie powstrzymują
     się od ustawiania czasu pliku jeśli jego oryginalny czas nie pasuje
     do czasu podanego w nagłówku łaty lub jej zawartość nie pasuje
     dokładnie do łaty.  Jednak, jeśli podano opcję -f lub --force, to
     czas pliku jest ustawiany bez względu na niezgodności.

     Z powodu ograniczeń formatu wyjściowego stosowanego przez diff,
     opcje te nie potrafią aktualizować czasów plików, których zawartość
     się nie zmieniła. Wykorzystując te opcje powinno się pamiętać o
     usunięciu (np. za pomocą make clean) wszystkich plików, które zależą
     od załatanych, by późniejsze wywołania make nie zostały zmylone
     czasem załatanych plików.

    --help
     Wypisuje listę opcji i kończy działanie.

    -v, --version
     Wypisuje wersję programu i kończy działanie.

ŚRODOWISKO

    PATCH_GET
     Określa,  czy patch powinien domyślnie pobierać brakujące lub
     przeznaczone tylko do odczytu pliki z RCS, ClearCase lub SCCS.
     Zobacz opis opcji -g lub --get.

    POSIXLY_CORRECT
     Jeśli jest ustawiona, patch ściślej stosuje się do standardu POSIX w
     zachowaniu domyślnym. Zobacz opis opcji --posix.

    QUOTING_STYLE
     Domyślna wartość opcji --quoting-style.

    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
     Przyrostek stosowany do tworzenia nazw plików zwykłych  kopii
     zapasowych .orig.

    TMPDIR, TMP, TEMP
     Katalog do przechowywania plików tymczasowych. patch wykorzystuje
     pierwszą zmienną środowiska z tej listy, jaka jest ustawiona. Jeśli
     żadna nie jest, wartość domyślna zależy od systemu: normalnie na
     maszynach uniksowych jest to /tmp.

    VERSION_CONTROL lub PATCH_VERSION_CONTROL
     Wybiera metodę kontroli wersji kopii pliku; zobacz opcja -v lub
     --version-control.

PLIKI

    $TMPDIR/p*
     pliki tymczasowe

    /dev/tty
     terminal sterujący; używany do uzyskania odpowiedzi na pytania
     zadawane użytkownikowi.

ZOBACZ TAKŻE

    diff(1) ed(1).

    Marshall T. Rose and Einar A. Stefferud, Proposed Standard for Message
    Encapsulation,   Internet  RFC  934  <URL:ftp://ftp.isi.edu/in-
    notes/rfc934.txt> (1985-01).

UWAGI DLA WYSYŁAJĄCYCH ŁATY

    Istnieje kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy wysyłaniu łat.

    Twórz łatę według sprawdzonego schematu. Dobrą metodą jest polecenie
    diff -Naur stary nowy gdzie stary i nowy identyfikują stary i nowy
    katalog. Nazwy stary i nowy nie powinny zawierać żadnych ukośników.
    Nagłówki  z  poleceń  diff powinny zawierać daty i czasy czasu
    uniwersalnego (UTC) z zastosowaniem tradycyjnego formatu uniksowego, by
    odbiorcy  łaty mogli skorzystać z opcji -Z lub --set-utc.  Oto
    przykładowe polecenie, z użyciem składni powłoki Bourne'a:

      LC_ALL=C TZ=UTC0 diff -Naur gcc-2.7 gcc-2.8

    Powiadom odbiorców, jak zaaplikować łatę, wskazując, do  którego
    katalogu przejść cd i jakich opcji patch użyć. Zalecany jest łańcuch
    opcji -Np1. Wypróbuj procedurę stawiając się na miejscu odbiorcy i
    stosując łatę na kopię oryginalnych plików.

    Możesz oszczędzić ludziom wielu problemów, zachowując plik patchlevel.h
    Jest on łatany aby zwiększyć poziom łaty (patch level). Umieść go jako
    pierwszą różnicę w pliku z łatą, który wysyłasz.  Jeśli do łaty
    wstawisz linię Prereq:, to nie pozwoli ona na stosowanie łat poza
    kolejnością bez ostrzeżenia.

    Możesz utworzyć plik u odbiorcy wysyłając mu różnicę z porównania
    /dev/null lub pusty plik o dacie równej Epoce (1970-01-01 00:00:00 UTC)
    z plikiem, który chcesz stworzyć. Zadziała to tylko jeśli plik taki
    jeszcze nie istnieje w katalogu docelowym. I odwrotnie, możesz usunąć
    plik wysyłając różnicę kontekstową porównującą plik do usunięcia z
    pustym plikiem datowanym na Epokę. Plik nie zostanie usunięty jeśli
    patch  działa  zgodnie  z  POSIX  a  nie  podano opcji -E lub
    --remove-empty-files. Prostą metodą generowania łat, które tworzą i
    usuwają pliki jest użycie opcji -N lub --new-file programu GNU diff.
    Jeśli spodziewasz się, że odbiorca użyje opcji -pN, nie wysyłaj wyjścia
    wyglądającego tak:

      diff -Naur v2.0.29/prog/README prog/README
      --- v2.0.29/prog/README  Mon Mar 10 15:13:12 1997
      +++ prog/README  Mon Mar 17 14:58:22 1997

    bo obie nazwy plików mają różną liczbę ukośników, a rozmaite wersje
    patch  różnie  interpretują  nazwy  plików.   Unikniesz  mylnej
    interpretacji, wysyłając zamiast tego takie wyjście:

      diff -Naur v2.0.29/prog/README v2.0.30/prog/README
      --- v2.0.29/prog/README  Mon Mar 10 15:13:12 1997
      +++ v2.0.30/prog/README  Mon Mar 17 14:58:22 1997

    Unikaj wysyłania łat porównujących pliki o takich nazwach, jakie mają
    kopie zapasowe, jak np. README.orig, gdyż może to zmylić patch, tak że
    będzie nakładał łatę na plik kopii zamiast na rzeczywisty plik.
    Zamiast tego powinieneś wysyłać łaty porównujące pliki o takich samych
    nazwach podstawowych, położone w różnych katalogach, np. old/README i
    new/README.

    Uważaj by nie wysyłać łat odwrotnych, gdyż powoduje to, że ludzie
    zastanawiają się czy już załączyli łatę.

    Nie próbuj budować łat, które zmieniały by pliki pochodne (np. plik
    configure, w którym jest linia configure: configure.in w  swoim
    makefile), ponieważ odbiorca i tak powinien być w stanie je odtworzyć.
    Jeśli musisz wysłać różnice plików pochodnych, utwórz je używając czasu
    uniwersalnego UTC; odbiorcy powinni zaaplikować łątę stosując opcję -Z
    lub --set-utc, a następnie usunąć wszystkie niełatane pliki, które
    zależą od właśnie załatanych (np. za pomocą make clean).

    Mimo iż można umieścić 582 listingów różnic w jednym pliku, to lepiej
    wstawić grupy powiązanych łat do osobnych plików.

    Poza tym, upewnij się, że podałeś poprawnie nazwy plików, zarówno w
    nagłówku różnicy kontekstowej, jak i w linii Index:. Jeśli łatasz coś
    w podkatalogu, upewnij się, że powiadomiłeś użytkownika, by podał opcję
    -p.

DIAGNOSTYKA

    Zbyt wiele by tu wymieniać, lecz ogólnie wskazują, że patch nie mógł
    przetworzyć pliku z łatą.

    Jeśli podano opcję --verbose, komunikat Hmm... wskazuje, że w pliku z
    łatą jest nieprzetworzony tekst i że patch próbuje domyślić się, czy
    znajduje się w nim łata, a jeśli tak, to jakiego jest rodzaju.

    Patch kończy pracę z kodem 0 jeśli wszystkie kawałki zaaplikowano
    poprawnie, 1 jeśli jakieś nie mogły być zaaplikowane, a 2 w przypadku
    poważniejszych kłopotów.  Podczas aplikowania zbioru łat w pętli,
    umożliwia ci sprawdzenie tego kodu, tak by nie dołączać już reszty łat
    do częściowo połatanego pliku.

ZASTRZEŻENIA

    Różnice kontekstowe nie mogą wiarygodnie odwzorowywać tworzenia lub
    usuwania pustych plików, pustych katalogów czy plików specjalnych, jak
    dowiązania symboliczne.  Nie potrafią też reprezentować zmian  w
    metadanych pliku, takich jak właściciel, grupa, prawa czy to, że jeden
    plik jest twardym dowiązaniem do drugiego.  Jeśli takie zmiany są
    również wymagane, łacie powinny towarzyszyć osobne instrukcje (np. w
    postaci skryptu powłoki).

    Patch nie potrafi stwierdzić, czy w skrypcie ed nie istnieją numery
    linii, a w normalnych różnicach może wykryć niewłaściwe numery tylko
    gdy odnajdzie zmianę lub usunięcie.  Różnica kontekstowa, używająca
    współczynnika `fuzz factor' 3 może mieć podobne problemy. Dopóki nie
    zostanie dodany właściwy interaktywny interfejs użytkownika, powinieneś
    raczej w tych wypadkach robić różnice typu context. Zobaczysz czy
    zmiany mają sens. Oczywiście kompilowanie bez błędów jest całkiem
    dobrym wskazaniem, że łata zadziałała, lecz nie jest to zawsze prawda.

    Patch zwykle daje prawidłowe wyniki, nawet gdy musi dużo zgadywać.
    Jednak rezultaty mają gwarancję prawidłowości tylko wtedy, gdy łaty
    aplikowane są do dokładnie tej samej wersji pliku, z której zostały
    wygenerowane.

KWESTIE ZGODNOŚCI

    Standard POSIX podaje zachowanie, które różni się od tradycyjnego
    zachowania się patcha. Powinieneś pamiętać o tych różnicach jeśli
    musisz współpracować z patch w wersji 2.1 lub wcześniejszymi, które nie
    są zgodne z POSIX.

    +o W tradycyjnym patchu argument opcji -p był opcjonalny, a gołe -p
     było równoważne -p0. Obecnie opcja -p wymaga argumentu, a -p 0 jest
     teraz równoważnikiem -p0.  Dla zachowania maksymalnej zgodności,
     stosuj opcje typu -p0 i -p1.

     Ponadto, tradycyjny patch po prostu zlicza ukośniki przy obcinaniu
     przedrostków ścieżkowych; patch liczy obecnie składowe nazwy pliku.
     To znaczy, ciąg sąsiadujących ukośników liczy się obecnie za jeden
     ukośnik. Dla zachowania maksymalnej zgodności, unikaj wysyłania łat
     zawierających // w nazwach plików.

    +o W tradycyjnym patchu, tworzenie kopii zapasowych było włączone
     domyślnie. Zachowanie to jest teraz włączane opcją -b lub --backup.

     I odwrotnie, w POSIX-owym patch, kopie nigdy nie są tworzone, nawet
     jeśli wystąpi niedopasowanie łaty. W GNU patch, zachowanie to jest
     włączane opcją --no-backup-if-mismatch lub przez włączenie zgodności
     z POSIX opcją --posix albo  ustawieniem  zmiennej  środowiska
     POSIXLY_CORRECT.

     Opcja  -b suffix  tradycyjnego  patch  jest  równoważna opcjom
     -b -z suffix dla GNU patch.

    +o Tradycyjny  patch  stosuje  skomplikowaną  (i  nie  w  pełni
     udokumentowaną) metodę domyślania się z nagłówka łaty nazwy pliku do
     załatania.  Metoda ta nie jest zgodna z POSIX i  ma  kilka
     niepoprawnie  zakodowanych  fragmentów [gotchas].  Obecny patch
     korzysta z innej, równie skomplikowanej (ale lepiej udokumentowanej)
     metody, która jest opcjonalnie zgodna z POSIX; mamy nadzieję, że ma
     mniej błędów. Obie te metody są ze sobą zgodne jeśli nazwy plików w
     nagłówku  różnicy  kontekstowej i w linii Index: po obcięciu
     przedrostka są identyczne.  Normalnie łata jest zgodna  jeśli
     wszystkie  nazwy  plików w nagłówku zawierają tę samę liczbę
     ukośników.

    +o Gdy tradycyjny patch zadawał użytkownikowi pytanie, kierował je na
     standardowe wyjście błędów i oczekiwał odpowiedzi z pierwszego pliku
     poniższej listy będącego terminalem: standardowe wyjście błędów,
     standardowe wyjście, /dev/tty, i standardowe wejście. Teraz patch
     wysyła pytania na standardowe wyjście i pobiera odpowiedzi z
     /dev/tty.  Zmieniono domyślne odpowiedzi na niektóre z pytań.
     Dzięki temu patch nigdy nie wchodzi w nieskończoną pętlę przy
     stosowaniu domyślnych odpowiedzi.

    +o Tradycyjny patch kończył działanie z kodem równym liczbie błędnych
     fragmentów, albo z kodem 1 jeśli napotkano poważny problem. Obecnie
     patch kończy działanie z kodem 1 jeśli nie udało się zaaplikować
     jakichś fragmentów, albo 2 jeśli napotkano poważny problem.

    +o Wysyłając instrukcje określające sposób skorzystania z łaty przez
     kogoś pracującego z GNU patch, tradycyjnym patchem, lub patch em
     zgodnym z POSIX ogranicz się do podanych niżej opcji.  W tym
     zestawieniu spacje są znaczące, a argumenty wymagane.

       -c
       -d kat
       -D symb
       -e
       -l
       -n
       -N
       -o plik-wyj
       -pnum
       -R
       -r plik-odrz

BŁĘDY

    Zgłoszenia błędów proszę wysyłać do <bug-gnu-utils@gnu.org>.

    Mógłby  być  sprytniejszy  co do częściowych trafień, nadmiernie
    odbiegających od normy offsetów i zamienionego kodu, lecz wymagałoby to
    dodatkowego przebiegu.

    Jeśli kod został powielony (np. #ifdef STARYKOD ... #else ... #endif),
    patch nie może załatać obu wersji, i jeśli w ogóle  zadziała,
    prawdopodobnie załata niewłaściwą i powie, że udało mu się z obydwiema.

    Jeśli aplikujesz łatę, którą już zaaplikowałeś, patch pomyśli że jest
    to odwrotna łata i zaoferuje zdjęcie łaty.  Można to uważać za
    zaprojektowaną funkcję programu.

KOPIOWANIE

    Copyright 1984, 1985, 1986, 1988 Larry Wall.
    Copyright 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
    Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the copyright holders instead of in the
    original English.

AUTORZY

    Larry Wall napisał pierwotną wersję patcha.  Paul Eggert usunął
    istniejące w programie arbitralne ograniczenia. Dodał obsługę plików
    binarnych, ustawianie czasów pliku i usuwanie plików, i uczynił go
    bardziej zgodnym z POSIX-em.  Swój wkład wnieśli też Wayne Davison,
    który dodał obsługę formatu unidiff, i David MacKenzie, który dołożył
    obsługę ustawień i kopii zapasowych.