Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    perldata - typy danych Perla

OPIS

    Nazwy zmiennych

    Perl posiada trzy typy struktur danych: skalary, tablice skalarów oraz
    asocjacyjne tablice skalarów, zwane też "haszami" ("hashes"). Zwykłe
    tablice indeksowane są liczbami, począwszy od 0 (indeksy ujemne są
    liczone od końca tablicy). Tablice asocjacyjne indeksowane są
    łańcuchami.

    Wartości są zwykle przypisane do nazwy (lub nazwanego odwołania).
    Pierwszy znak nazwy mówi o tym, do jakiego rodzaju struktury danych się
    ona odnosi. Reszta nazwy określa konkretną wartość, do której odnosi
    się nazwa. Najczęściej składa się ona z pojedynczego identyfikatora,
    to znaczy, łańcucha rozpoczynającego się literą lub znakiem
    podkreślenia i zawierającego litery, podkreślenia i cyfry. W niektórych
    przypadkach może być ciągiem identyfikatorów, rozdzielonych przez ::
    (lub przez ', ale nie jest to polecane). Wszystkie oprócz ostatniego
    interpretowane są jako nazwy pakietów, wskazując przestrzenie nazw, w
    których będzie wyszukiwany ostatni identyfikator (szczegóły znajdziesz
    w sekcji Packages podręcznika perlmod(1)). Możliwe jest zastąpienie
    prostego identyfikatora wyrażeniem, które w czasie wykonania tworzy
    odwołanie do wartości; jest to opisane szczegółowo poniżej oraz na
    stronie perlref(1) podręcznika.

    Istnieją również zmienne specjalne, których nazwy nie przestrzegają
    powyższych reguł, po to by nie kolidowały przypadkowo z którąś z twych
    zwykłych zmiennych. Łańcuchy, które pasują do objętych nawiasami
    okrągłymi części wyrażenia regularnego zachowywane są pod nazwami
    zawierającymi tylko cyfry po znaku $ (patrz strony perlop(1) i
    perlre(1) dokumentacji). Dodatkowo, kilka zmiennych specjalnych,
    umożliwiających dostęp do wewnętrznych rozwiązań Perla, posiada nazwy
    zawierające znaki przestankowe (zobacz strony perlvar(1) dokumentacji).

    Wartości skalarne zawsze noszą nazwy rozpoczynające się znakiem '$',
    nawet, gdy odnoszą się do skalara będącego częścią tablicy. Działa to
    podobnie jak angielski przedimek "the". A zatem mamy:

      $dni       # zwykła wartość skalarna "dni"
      $dni[28]     # 29-ty element tablicy
      $dni{'luty'}   # wartość dla klucza 'luty' z hasza %dni
      $#dni      # ostatni indeks tablicy @dni

    ale całe tablice lub wycinki tablic oznaczane są przez '@', co działa
    jak angielskie słowo "these" lub "those":

      @dni       # ($dni[0], $dni[1],... $dni[n])
      @dni[3,4,5]   # to samo, co @dni[3..5]
      @dni{'a','c'}  # to samo, co ($dni{'a'},$dni{'c'})

    zaś całe tablice asocjacyjne (hasze) oznaczane są przez '%':

      %dni       # (klucz1, wartość1, klucz2, wartość2 ...)

    Dodatkowo, procedury nazywane są z użyciem początkowego '&', choć jest
    to opcjonalne, jeśli nie jest dwuznaczne (tak jak w języku angielskim
    często zbyteczne jest użycie słowa"do"). Elementy tablicy symboli mogą
    być nazywane z użyciem początkowego '*', ale na razie nie musisz się
    tym zajmować.

    Każdy typ zmiennych ma swoją własną przestrzeń nazw. Możesz, bez obawy
    o konflikt, używać tej samej nazwy dla zmiennej skalarnej, tablicy czy
    tablicy asocjacyjnej (lub uchwytu pliku, nazwy procedury czy etykiety).
    Oznacza to, że $foo i @foo są dwoma różnymi zmiennymi. Znaczy to też,
    że $foo[1] jest częścią tablicy @foo, nie zaś częścią skalara $foo.
    Może się to wydawać trochę dziwne, ale tak ma być, gdyż to jest dziwne.

    Ponieważ odniesienia do zmiennych i tablic zawsze rozpoczynają się od
    nie są naprawdę zarezerwowane w odniesieniu do nazw zmiennych. (Jednak
    SĄ one zarezerwowane w odniesieniu do etykiet i uchwytów plików, które
    nie posiadają specjalnego początkowego znaku. Nie możesz, na przykład,
    użyć uchwytu pliku o nazwie "log". Wskazówka: możesz napisać
    open(LOG,'logfile') zamiast open(log,'logfile'). Użycie nazw uchwytów
    plików złożonych z dużych liter poprawia również czytelność i chroni
    przed konfliktami z przyszłymi słowami zastrzeżonymi. Wielkość liter
    JEST znacząca--"FOO", "Foo" oraz "foo" są zupełnie innymi nazwami.
    Nazwy rozpoczynające się literą lub znakiem podkreślenia mogą zawierać
    również cyfry i podkreślenia.

    Możliwe jest zastąpienie takiej alfanumerycznej nazwy wyrażeniem, które
    zwraca odwołanie do obiektu danego typu. Opis tego znajdziesz na
    stronie perlref(1) podręcznika.

    Nazwy rozpoczynające się cyfrą mogą zawierać tylko cyfry. Nazwy, które
    nie zaczynają się od litery, podkreślenia ani cyfry ograniczone są do
    pojedynczego znaku, np. $% czy $$. (Większość z tych jednoznakowych
    nazw ma predefiniowane znaczenie dla Perla. Na przykład, $$ jest
    identyfikatorem bieżącego procesu.)

    Kontekst

    Interpretacja operacji i wartości w Perlu zależy czasami od wymagań
    kontekstu, w jakim użyta jest operacja czy wartość. Istnieją dwa główne
    konteksty: skalarny i listowy. Niektóre z operacji zwracają wartości
    listowe w kontekście oczekującym listy, zaś wartości skalarne w
    przeciwnym przypadku. (Jeśli tak jest dla danej operacji, to zostanie
    to wspomniane w jej opisie.) Innymi słowy, Perl przeciąża pewne
    operacje w oparciu o to, czy spodziewana jest pojedyncza wartość czy
    mnoga. (W podobny sposób funkcjonują w języku angielskim niektóre
    słowa, jak "fish" czy "sheep".)

    Na zasadzie wzajemności, operacja dostarcza albo kontekstu skalarnego
    albo listowego każdemu ze swych argumentów. Na przykład, jeśli
    napiszesz

      int( <STDIN> )

    to operacja całkowita (integer) dostarcza kontekst skalarny dla
    operatora <STDIN>, który odpowiada czytając jeden wiersz z STDIN i
    przesyłając go z powrotem do operacji integer. Ta z kolei znajduje
    wartość typu integer tego wiersza i zwraca ją. Jeżeli, z drugiej
    strony, napiszesz

      sort( <STDIN> )

    To operacja sortowania dostarcza kontekstu listowego dla <STDIN>, który
    będzie przetwarzać wszystkie dostępne wiersze aż do końca pliku.
    Następnie prześle listę tych wierszy z powrotem do procedury
    sortowania, która z kolei posortuje dostarczone wiersze i zwróci je w
    postaci listy do kontekstu w jakim wywołano sort.

    Przypisanie jest trochę specyficzne, w tym, iż posługuje się swym lewym
    argumentem do ustalenia kontekstu dla prawego argumentu. Przypisanie do
    skalara oblicza prawą stronę w kontekście skalarnym, podczas gdy
    przypisanie do tablicy lub wycinka tablicy rozwija prawą stronę w
    kontekście listowym. Przypisanie do listy również oblicza prawą stronę
    w kontekście listowym.

    Procedury definiowane przez użytkownika mogą sprawdzać, czy są wywołane
    w kontekście skalarnym czy listowym, ale większość z nich nie dba o to,
    gdyż skalary są automatycznie interpolowane w listy. Zobacz opis
    funkcji wantarray na stronie perlfunc(1).

    Wartości skalarne

    Wszystkie dane w Perlu są skalarami lub tablicami skalarów albo haszami
    skalarów. Zmienne skalarne mogą zawierać różne rodzaje pojedynczych
    danych, jak liczby, łańcuchy znakowe czy odwołania. Ogólnie, konwersja
    z jednej postaci na drugą jest transparentna. (Skalar nie może zawierać
    wielu wartości, ale może zawierać odwołanie do tablicy czy hasza
    zawierających wiele wartości.) Z powodu automatycznej konwersji
    skalarów, operatory i funkcje zwracające skalary nie muszą dbać o to (i
    faktycznie nie dbają), czy kontekst oczekuje łańcucha czy też liczby.

    Skalary nie są koniecznie tą czy inną rzeczą. Nie ma możliwości
    zadeklarowania zmiennej skalarnej o typie "string", "number", typu
    "filehandle", czy jakiegoś innego. Perl jest językiem kontekstowo
    polimorficznym, w którym skalary mogą być łańcuchami, liczbami czy
    odwołaniami (co obejmuje obiekty). Łańcuchy i liczby uważane są za
    mniejwięcej to samo w niemal każdym zastosowaniu. Odwołania są jednak
    nierzutowalnymi wskaźnikami o ściśle określonym typie, z wbudowanym
    licznikiem odwołań i wywołaniami destruktora.

    Wartość skalarna interpretowana jest jako prawda, TRUE, w sensie logiki
    boolowskiej, jeśli nie jest łańcuchem pustym ani liczbą zero (lub jej
    łańcuchowym równoważnikiem, "0"). Kontekst boolowski (logiczny) jest po
    prostu specyficznym rodzajem kontekstu skalarnego.

    Faktycznie istnieją dwie odmiany skalarów pustych: zdefiniowane i
    niezdefiniowane. Niezdefiniowane skalary puste zwracane są gdy brak
    jest rzeczywistej wartości czegoś, jak w przypadku wystąpienia błędu
    lub na końcu pliku, albo gdy odwołujesz się do niezdefiniowanej
    zmiennej czy elementu tablicy. Niezdefiniowany pusty skalar może stać
    się zdefiniowany po tym, jak po raz pierwszy użyjesz go tak, jakby był
    zdefiniowany. Ale przed tym możesz posłużyć się operatorem defined(),
    by stwierdzić, czy wartość jest zdefiniowana czy też nie.

    By stwierdzić, czy dany łańcuch jest poprawną liczbą niezerową
    wystarczy zwykle porównać go zarówno z numerycznym 0 jak i leksykalnym
    "0" (choć spowoduje to ostrzeżenia opcji -w). Sposób ten wynika stąd,
    że łańcuchy nie będące liczbami uważane są za 0, tak jak w awk:

      if ($str == 0 && $str ne "0") {
        warn "To nie wygląda na liczbę";
      }

    Zwykle jest to metoda preferowana, gdyż w przeciwnym razie nie
    traktowałbyś poprawnie notacji IEEE, takich jak NaN czy Infinity.
    Czasami będziesz wolał posłużyć się funkcją POSIX::strtod czy
    wyrażeniem regularnym do sprawdzenia, czy dana jest numeryczna.
    Dokładny opis wyrażeń regularnych znajdziesz w podręczniku perlre.

      warn "has nondigits"    if   /\D/;
      warn "not a natural number" unless /^\d+$/;       # odrzuca -3
      warn "not an integer"    unless /^-?\d+$/;      # odrzuca +3
      warn "not an integer"    unless /^[+-]?\d+$/;
      warn "not a decimal number" unless /^-?\d+\.?\d*$/;  # odrzuca .2
      warn "not a decimal number" unless /^-?(?:\d+(?:\.\d*)?|\.\d+)$/;
      warn "not a C float"
        unless /^([+-]?)(?=\d|\.\d)\d*(\.\d*)?([Ee]([+-]?\d+))?$/;

    Długość tablicy jest wartością skalarną. Możesz uzyskać długość tablicy
    @dni obliczając $#dni, tak jak w csh. (Faktycznie, nie jest to długość
    tablicy, a indeks ostatniego elementu, gdyż (zwykle) istnieje element o
    indeksie zerowym.) Przypisanie do $#dni zmienia długość tablicy.
    Skracanie tą metodą tablicy niszczy wartości pozostałe za nowym końcem
    tablicy. Wydłużenie uprzednio skróconej tablicy JUŻ NIE odtwarza
    wartości, które były w utraconych elementach. (Było tak w Perlu 4, ale
    musieliśmy z tym skończyć, by zapewnić wywoływanie destruktorów tam,
    gdzie jest to oczekiwane.) Możesz też osiągnąć nieco lepszą
    efektywność wstępnie poszerzając tablicę, która ma się powiększyć.
    (Można także poszerzać tablicę wykonując przypisanie do elementu, który
    jest poza jej obecnym końcem.) Tablicę można obciąć do zera przez
    przypisanie do niej pustej listy (). Poniższe są równoważne:

      @cokolwiek = ();
      $#cokolwiek = -1;

    Jeżeli przetwarzasz nazwaną tablicę w kontekście skalarnym, to zwraca
    on długość tablicy. (Zauważ, że nie jest to prawdą dla list, które
    zwracają ostatnią wartość, tak jak operator przecinka w C. Nie jest to
    też prawdą dla funkcji wbudowanych, zwracających to, na co mają
    ochotę.) Poniższe jest zawsze prawdziwe:

      scalar(@cokolwiek) == $#cokolwiek - $[ + 1;

    [Zmienna specjalna $[ określa indeks pierwszego elementu w tablicy i
    pierwszego znaku w łańcuchu, domyślnie jest to zero.] W wersji 5 Perla
    zmieniono semantykę $[: pliki nie ustawiające wartości $[ nie muszą już
    zważać na to, czy inny plik zmienił jej wartość. Inaczej mówiąc, nie
    zaleca się używania $[. Zatem ogólnie możesz zakładać, że

      scalar(@cokolwiek) == $#cokolwiek + 1;

    Niektórzy programiści wybierają użycie jawnej konwersji, by nie było
    żadnych wątpliwości:

      $liczba_elementow = scalar(@cokolwiek);

    Jeżeli posługujesz się haszem (tablicą asocjacyjną) w kontekście
    skalarnym, to zwraca on wartość, która jest prawdą wtedy i tylko wtedy,
    gdy hasz zawiera jakąkolwiek parę klucz/wartość. (Jeżeli są takie pary,
    to wartość zwracana jest łańcuchem składającym się z liczby użytych
    jednostek komórek (buckets) oraz liczby zaalokowanych jednostek
    komórek, rozdzielonych ukośnikiem. Najbardziej przydaje się to do
    sprawdzania, czy wkompilowany w Perl algorytm haszowania działa kiepsko
    na twoim zestawie danych. Na przykład, wrzucasz 10,000 elementów do
    hasza, ale przetworzenie %HASH w kontekście skalarnym zwraca "1/16", co
    oznacza, że tylko jedna z szesnastu komórek została użyta, i
    przypuszczalnie zawiera wszystkie twoje 10,000 pozycji. To się nie
    powinno zdarzyć.)

    Możesz wstępnie przydzielić miejsce na hasz przy pomocy przypisania do
    funkcji keys(). Zaokrągli to zaalokowane jednostki komórek do
    najbliższej potęgi dwójki.

      keys(%users) = 1000;        # zaalokuj 1024 buckets

    Konstruktory wartości skalarnych

    Literały numeryczne podawane są w zwyczajowych formatach
    zmiennoprzecinkowych lub całkowitych:

      12345
      12345.67
      .23E-10
      0xffff      # hex
      0377       # ósemkowa
      4_294_967_296  # podkreślenie dla lepszej czytelności

    Literały łańcuchowe ograniczone są zwykle przez pojedyncze lub podwójne
    cudzysłowy. Działają one bardzo podobnie do znaków cytowania powłoki: w
    literałach łańcuchowych w cudzysłowach zachodzi zastępowanie zmiennych
    i interpretacja odwrotnego ukośnika. W łańcuchach w apostrofach nie
    występuje zastępowanie i interpretacja (z wyjątkiem "\'" oraz "\\"). To
    tworzenia znaków takich jak nowa linia, tabulator itd., stosowane są
    zarówno zwykłe reguły użycia odwrotnego ukośnika w Unixie, jak i
    bardziej egzotyczne formy. Listę sposobów cytowania znajdziesz w sekcji
    Quote and Quotelike Operators podręcznika perlop(1).

    Zapisy ósemkowe czy szesnastkowe w literałach łańcuchowych (np.
    '0xffff') nie są automatycznie zamieniane na ich całkowitą
    reprezentację. Konwersje te wykonują funkcje hex() i oct(). Więcej
    szczegółów znajdziesz w opisach tych funkcji w podręczniku perlfunc(1).

    Możesz też umieszczać znaki nowej linii bezpośrednio w łańcuchach, tj.,
    mogą one kończyć się w innym wierszu niż się rozpoczęły. Jest to
    przyjemne, ale jeżeli zapomnisz zamykającego cudzysłowu, to błąd nie
    będzie zgłaszany dopóty, dopóki Perl nie znajdzie innego wiersza,
    zawierającego znak cudzysłowu, który może znajdować się o wiele dalej w
    skrypcie. Zastępowanie zmiennych w łańcuchach ograniczone jest do
    zmiennych skalarnych, tablic oraz wycinków tablic. (Inaczej mówiąc,
    nazw rozpoczynających się od $ lub @, po których może opcjonalnie
    wystąpić, ujęte w nawiasy kwadratowe, wyrażenie traktowane jako indeks
    elementu tablicy.) Poniższy fragment kodu drukuje "Cena wynosi $100."

      $cena = '$100';  # nie interpretowane
      print "Cena wynosi $cena.\n";   # interpretowane

    Tak jak w niektórych powłokach, możesz umieścić nazwę w nawiasach
    klamrowych, by oddzielić ją od następujących dalej znaków
    alfanumerycznych. Identyfikator w takich nawiasach traktowany jest
    zawsze jako łańcuch, tak samo jak pojedynczy identyfikator będący
    indeksem hasza. Nasz wcześniejszy przykład,

      $dni{'luty'}

    może być zapisany jako

      $dni{luty}

    a cudzysłowy będą domniemane automatycznie. Ale cokolwiek bardziej
    skomplikowanego w indeksie zostanie zinterpretowane jako wyrażenie.

    Zauważ, że łańcuch w pojedynczych cudzysłowach musi być oddzielony od
    poprzedzającego go słowa odstępem, gdyż pojedynczy cudzysłów jest
    poprawnym (choć nie zalecanym) znakiem w nazwie zmiennej (zobacz
    Packages w podręczniku perlmod(1)).

    Trzema specjalnymi literałami są __FILE__, __LINE__ oraz __PACKAGE__,
    które reprezentują nazwę bieżącego pliku, numer wiersza oraz nazwę
    pakietu w danym punkcie twego programu. Mogą być używane wyłącznie jako
    odrębne tokeny. Nie będą one interpolowane wewnątrz łańcuchów. Jeżeli
    nie ma bieżącego pakietu (z powodu pustej dyrektywy package;), to
    __PACKAGE__ jest wartością niezdefiniowaną.

    Tokenami __END__ i __DATA__ można posługiwać się do wskazania
    logicznego końca skryptu przed faktycznym końcem pliku. Dowolny
    następujący po nich tekst jest ignorowany, ale może być odczytany przy
    pomocy uchwytu DATA. Wykorzystaj main::DATA dla użytego tokenu __END__,
    lub też NAZWAPAKIETU::DATA (gdzie NAZWAPAKIETU jest bieżącym pakietem)
    dla __DATA__. Dwa znaki sterujące: ^D i ^Z są synonimami dla __END__
    (lub __DATA__ w module). Szerszy opis __DATA__ i przykład użycia
    znajdziesz w podręczniku SelfLoader. Zauważ, że nie można czytać z
    uchwytu pliku DATA w bloku BEGIN. Blok ten jest wykonywany natychmiast
    po napotkaniu (w czasie kompilacji). W tym momencie nie został jeszcze
    znaleziony odpowiedni token __DATA__ (lub __END__).

    Słowo nie posiadające żadnej innej interpretacji w gramatyce Perla
    będzie traktowane tak, jakby znajdowało się w cudzysłowie. Są one znane
    pod nazwą "gołych słów" ("barewords"). Tak samo, jak w przypadku
    etykiet i uchwytów plików, gołe słowa składające się wyłącznie z małych
    liter narażają na konlikt z przyszłymi słowami zastrzeżonymi. Jeżeli
    użyjesz przełącznika -w, to Perl będzie ostrzegał o wystąpieniu takich
    słów. Niektórzy chcieliby całkowicie wyjąć spod prawa gołe słowa.
    Jeśli napiszesz

      use strict 'subs';

    to każde gołe słowo, które nie zostanie zinterpretowane jako wywołanie
    procedury spowoduje błąd kompilacji. Ograniczenie to rozciąga się do
    końca zawierającego je bloku. Blok wewnętrzny może je jednak zanegować
    przy pomocy no strict 'subs'.

    Zmienne tablicowe w łańcuchach objętych cudzysłowami interpolowane są
    przez złączenie wszystkich elementów tablicy. Elementy są wówczas
    rozdzielone ogranicznikiem podanym w zmiennej $" ($LIST_SEPARATOR w
    module English), domyślnie spacją. Poniższe fragmenty są równoważne:

      $temp = join($",@ARGV);
      system "echo $temp";

      system "echo @ARGV";

    Wewnątrz wzorców wyszukiwania (które również podlegają zastępowaniu w
    podwójnym cytowaniu) pojawia się brzydka niejednoznaczność: czy
    /$foo[bar]/ ma być interpretowane jako /${foo}[bar]/ (gdzie [bar] jest
    klasą znaków wyrażenia regularnego) czy też jako /${foo[bar]}/ (gdzie
    [bar] jest indeksem tablicy @foo)? Jeżeli nie istnieje @foo, to jest to
    oczywiście klasa znaków. Jeżeli @foo istnieje, to Perl odgaduje czym ma
    być [bar], i prawie zawsze ma rację. Jeśli odgaduje źle, albo po
    prostu jesteś paranoikiem, możesz wymusić poprawną interpretację
    używając nawiasów klamrowych jak powyżej.

    Wierszowa forma cytowania oparta jest na składni "dokumentów-tutaj"
    używanej ("here-doc") w powłokach. Po sekwencji << podajesz napis
    ograniczający cytowany materiał, a wszystkie wiersze poniżej bieżącego
    aż do napisu kończącego są wartością elementu. Napisem kończącym może
    być identyfikator (słowo) albo jakiś cytowany tekst. Jeżeli jest to
    tekst cytowany, to rodzaj zastosowanych znaków cytowania określa
    traktowanie tekstu, tak jak przy zwykłym cytowaniu. Niecytowany
    identyfikator działa tak, jakby był w podwójnym cudzysłowie. Pomiędzy
    << a identyfikatorem nie może wystąpić spacja. (Jeżeli wstawisz spację,
    to będzie ona traktowany jak pusty identyfikator, co jest poprawne i
    dopasowuje pierwszy pusty wiersz.) Napis kończący musi pojawić się w
    wierszu kończącym samotnie (niecytowany i bez otaczających białych
    znaków).

        print <<EOF;
      Cena wynosi $cena.
      EOF

        print <<"EOF"; # to samo, co powyżej
      Cena wynosi $cena.
      EOF

        print <<`EOC`; # wykonaj polecenia
      echo hi there
      echo lo there
      EOC

        print <<"foo", <<"bar"; # możesz składować, jeden za drugim
      I said foo.
      foo
      I said bar.
      bar

        myfunc(<<"TO", 23, <<'TAMTO');
      Masz tu linijkę
      czy dwie.
      TO
      a tu jeszcze jedną.
      TAMTO

    Nie zapomnij tylko, że musisz postawić średnik na końcu instrukcji.
    Perl nie wie przecież, czy nie zamierzasz spróbować zrobić tego:

        print <<ABC
      179231
      ABC
        + 20;

    Konstruktory wartości listowych

    Wartości listowe oznaczane są przez oddzielenie pojedynczych wartości
    przecinkami (i otoczenie listy nawiasami jeśli wymaga tego kolejność):

      (LIST)

    W kontekście nie wymagającym wartości listowej wartość literału
    listowego jest wartością ostatniego elementu, tak jak w przypadku
    występującego w C operatora przecinkowego. Na przykład,

      @foo = ('cc', '-E', $bar);

    przypisuje wartość całej listy do tablicy foo, ale

      $foo = ('cc', '-E', $bar);

    przypisuje zmiennej foo wartość zmiennej bar. Zauważ, że rzeczywista
    tablica w kontekście skalarnym zwraca długość tablicy. Poniższy kod
    przypisuje $foo wartość 3:

      @foo = ('cc', '-E', $bar);
      $foo = @foo;        # $foo dostaje 3

    Przed nawiasem zamykającym listę literałów możesz użyć opcjonalnego
    przecinka, zatem możesz pisać:

      @foo = (
        1,
        2,
        3,
      );

    LISTY dokonują automatycznej interpolacji podlist. To znaczy, kiedy
    przetwarzana jest LISTA, to każdy jej element jest przetwarzany w
    kontekście listowym. Wynikowa wartość listy interpolowana jest do listy
    LISTA tak, jakby każdy pojedynczy element był członkiem LISTY Zatem w
    LIŚCIE tracą swoją tożsamość tablice i hasze--lista

      (@foo,@bar,&SomeSub,%glarch)

    zawiera wszystkie elementy @foo, po których następują wszystkie
    elementy @bar, wszystkie elementy zwrócone przez procedurę o nazwie
    SomeSub wywołaną w kontekście listowym, i na końcu pary klucz/wartość z
    %glarch. Jeżeli chcesz odwołać się do listy, NIE wykonując interpolacji
    zajrzyj do podręcznika perlref(1).

    Lista pusta reprezentowana jest przez (). Jej interpolowanie w liście
    nie daje żadnego efektu. Zatem ((),(),()) jest równoważne (). Podobnie,
    interpolowanie tablicy bez elementów jest tym samym, co nie
    interpolowanie w tym miejscu żadnej tablicy.

    Wartość listowa może być też indeksowana tak, jak zwykła tablica.
    Musisz tylko umieścić listę w nawiasach, by uniknąć niejasności. Na
    przykład:

      # Stat zwraca wartość listową
      $time = (stat($file))[8];

      # TUTAJ BŁĄD SKŁADNI
      $time = stat($file)[8]; # Oj, zapomniałem nawiasów

      # znajdź cyfrę szesnastkową
      $hexdigit = ('a','b','c','d','e','f')[$digit-10];

      # "reverse comma operator"
      return (pop(@foo),pop(@foo))[0];

    W liście możesz wykonać przypisanie do undef. Przydaje się to do
    pozbywania się niektórych wartości zwracanych przez funkcję:

      ($dev, $ino, undef, undef, $uid, $gid) = stat($file);

    Do list można wykonać przypisanie wtedy i tylko wtedy, gdy dozwolone
    jest przypisanie do każdego z elementów listy:

      ($a, $b, $c) = (1, 2, 3);

      ($map{'czerwony'}, $map{'niebieski'}, $map{'zielony'})
                           = (0x00f, 0x0f0, 0xf00);

    Przypisanie tablicy w kontekście skalarnym zwraca liczbę elementów
    utworzonych przez wyrażenie po prawej stronie przypisania:

      $x = (($foo,$bar) = (3,2,1)); # ustaw $x na 3, nie 2
      $x = (($foo,$bar) = f()); # ustaw $x na ilość zwróconych przez f()

    Jest to bardzo wygodne, gdy chcesz wykonać przypisanie listy w
    kontekście logicznym (boolowskim), gdyż większość funkcji listowych
    zwraca po zakończeniu przetwarzania listę pustą, co przy przypisaniu
    daje 0, interpretowane jako fałsz.

    Ostatni element może być tablicą lub haszem:

      ($a, $b, @rest) = split;
      my($a, $b, %rest) = @_;

    Faktycznie możesz umieścić tablicę lub hasza w dowolnym miejscu listy,
    ale pierwsze z nich na liście wessie wszystkie wartości i pozostałe
    dostaną wartość nul. Może to być pomocne w local() lub my().

    Literał hasza (tablicy asocjacyjnej) zawiera pary wartości, które będą
    interpretowane jako klucz i wartość:

      # takie samo przypisanie jak powyżej
      %map = ('czerwony',0x00f,'niebieski',0x0f0,'zielony',0xf00);

    Choć listy literałów i nazwane tablice są zwykle wzajemnie wymienne, to
    nie zachodzi to w przypadku haszy. To, że możesz indeksować wartości
    listy tak jak zwykłej tablicy nie oznacza, że możesz indeksować listę
    tak jak hasz. Podobnie, hasze włączone jako części innych list
    (łącznie z listami parametrów i list zwracanych przez funkcje) zawsze
    ulegają spłaszczeniu do par klucz/wartość. Dlatego czasem dobrze jest
    użyć wskazania.

    Często bardziej czytelne jest użycie pomiędzy parami klucz/wartość
    operatora =>. Operator ten jest po prostu bardziej wyróżniającym się
    wzrokowo synonimem przecinka. Ponadto powoduje, że jego lewostronny
    operand jest interpretowany jako łańcuch, jeśli jest on gołym słowem,
    które mogłoby być poprawnym identyfikatorem. Uprzyjemnia to
    inicjowanie haszy:

      %map = (
            czerwony => 0x00f,
            niebieski => 0x0f0,
            zielony  => 0xf00,
     );

    lub inicjowanie odwołań do haszy, które będą używane jako rekordy:

      $rec = {
            witch => 'Mable the Merciless',
            cat  => 'Fluffy the Ferocious',
            date => '10/31/1776',
      };

    albo użycie wywoływanych przez nazwę parametrów skomplikowanej funkcji:

     $field = $query->radio_group(
           name   => 'group_name',
           values  => ['eenie','meenie','minie'],
           default  => 'meenie',
           linebreak => 'true',
           labels  => \%labels
     );

    Zwróć uwagę na to, iż fakt, że tablica asocjacyjna jest zainicjowana w
    takim porządku, nie oznacza, że zostanie zwrócona w tym samym porządku.
    Przykłady, jak ułożyć kolejność zwracanych wyników znajdziesz przy
    opisie sort w podręczniku perlfunc(1).

    Typeglob i uchwyty plików

    Perl posługuje się wewnętrznym typem zwanym typeglob. Przechowuje w nim
    wszystkie zapisy tablicy symboli. Przedrostkiem typu typeglob jest *,
    gdyż reprezentuje on wszystkie typy. Był on zalecanym sposobem
    przekazywania tablic i tablic asocjacyjnych przez odwołanie do funkcji,
    ale obecnie istnieją prawdziwe odwołania, więc jest to rzadko
    potrzebne.

    Podstawowym zastosowaniem typeglob we współczesnym Perlu jest tworzenie
    synonimów tablicy symboli. To przypisanie:

      *cos = *inne;

    robi $cos synonimem (aliasem) dla $inne, @cos jest aliasem dla @inne,
    %cos aliasem dla %inne, &cos aliasem dla &inne, itd. Dużo bezpieczniej
    jest użyć odwołania (wskazania). To:

      local *Tutaj::niebieski = \$Tam::zielony;

    tymczasowo czyni $Tutaj::niebieski aliasem dla $Tam::zielony, ale nie
    robi @Tutaj::niebieski aliasem dla @Tam::zielony, czy %Tutaj::niebieski
    aliasem dla %Tam::zielony, itd. W sekcji Symbol Tables podręcznika
    perlmod(1) znajdziesz więcej takich przykładów. Mimo, że może to
    wyglądać dziwnie, jest to podstawą całego systemu importu/exportu
    modułów.

    Innym zastosowaniem typeglob jest przesyłanie uchwytów plików do
    funkcji lub tworzenie nowych uchwytów. Jeżeli potrzebujesz posłużyć się
    typeglob, by zachować uchwyt pliku, zrób to tak:

      $fh = *STDOUT;

    albo może jako prawdziwe odwołanie, jak to:

      $fh = \*STDOUT;

    W podręczniku perlsub(1) znajdziesz przykłady zastosowania typeglob
    jako pośrednich uchwytów plików w funkcjach.

    Typeglob są również sposobem na tworzenie lokalnych uchwytów plików
    przy użyciu operatora local(). Istnieją wówczas aż do wyjścia z ich
    bloku, ale mogą być przesłane powtórnie. Na przykład:

      sub newopen {
        my $path = shift;
        local *FH; # nie my!
        open  (FH, $path)     or return undef;
        return *FH;
      }
      $fh = newopen('/etc/passwd');

    Obecnie, gdy dysponujemy notacją *foo{COŚ}, typeglob nie są tak często
    używane do manipulowania uchwytami plików, chociaż wciąż są konieczne
    do przesłania całkiem nowego uchwytu pliku czy katalogu do funkcji czy
    z funkcji. Wynika to stąd, że *UCHWYT{IO} działa tylko jeśli UCHWYT
    był już użyty jako uchwyt. Inaczej mówiąc, do tworzenia nowych wpisów w
    tablicy symboli może posłużyć *FH, ale nie *foo{COŚ}.

    Inną metodą tworzenia anonimowych uchwytów plików jest wykorzystanie
    modułu IO::Handle. Zaletą tych modułów jest nieukrywanie różnych typów
    tej samej nazwy podczas local(). Na końcu opisu open() w podręczniku
    perlfunc(1) zamieszczono odpowiedni przykład.

    Dalsze rozważania na temat typeglob i składni *foo{THING} znajdziesz w
    podręcznikach perlref(1) i perlsub(1), a także w sekcji Symbol Tables
    podręcznika perlmod(1).