Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    perlsyn - Składnia perla

OPIS

    Skrypt perla składa się z sekwencji deklaracji i instrukcji. Jedynymi
    rzeczami, które muszą być zadeklarowane w perlu, to formatki raportowe
    i procedury. Więcej informacji o tych deklaracji znajdziesz w sekcjach
    poniżej. Wszystkie niezainicjalizowane, stworzone przez użytkownika
    obiekty, uznawane są za posiadające początkową wartość null lub 0,
    dopóki nie zostaną zdefiniowane w jakiejś jawnej operacji, jak np.
    przypisanie. (Choć jeśli chcesz, możesz dostawać ostrzeżenia o używaniu
    wartości niezdefiniowanych.) Sekwencja instrukcji jest wykonywana tylko
    jednokrotnie, w przeciwieństwie do skryptów sed(1) czy awk(1), gdzie
    sekwencja taka jest wykonywana dla każdej linii wejściowej. Oznacza to,
    że musisz jawnie przetwarzać w pętli linie swojego pliku wejściowego
    (lub plików), oznacza to też, że masz dużo większą kontrolę nad tym,
    którymi plikami i liniami się zajmujesz. (Właściwie to kłamię--można
    zrobić niejawną pętlę za pomocą przełącznika -n lub -p. Nie jest to po
    prostu domyślne i zarazem obowiązkowe jak w sed(1) czy awk(1).)

    Deklaracje

    Perl jest w ogólności językiem wolnej postaci (free-form). (Jedynym
    wyjątkiem są deklarację formatek--z oczywistych przyczyn.) Komentarze
    są rozpoczynane znakiem "#" i ciągną się do końca linii. Jeśli
    spróbujesz użyć komentarzy /* */ w stylu C, to zostaną one
    zinterpretowane albo jako dzielenie, albo jako porównywanie wzorca. Z
    kolei komentarz // z C++ wygląda dokładnie jak puste wyrażenie
    regularne. Nie kombinuj więc z tymi konstrukcjami.

    Deklaracja może być wstawiona gdziekolwiek, gdzie można wstawić
    instrukcję, lecz nie ma wpływu na wykonywanie podstawowej sekwencji
    instrukcji--deklaracje mają znaczenie tylko podczas kompilacji.
    Zazwyczaj wszystkie deklaracje wstawiane są na początku lub na końcu
    skryptu. Jeśli jednak używasz zmiennych prywatnych zawężonych
    leksykalnie, utworzonych przez my(), będziesz musiał się upewnić, czy
    twoja definicja formatki lub procedury, używającej tych deklaracji leży
    wewnątrz tego samego zakresu.

    Deklarowanie procedury zezwala na używanie jej nazwy tak, jakby była
    operatorem listowym, licząc od tego miejsca, aż do końca programu.
    Możesz zadeklarować procedurę bez jej definiowania, pisząc sub name,
    więc:

      sub myname;
      $me = myname $0       or die "can't get myname";

    Zauważ, że działa to jak operator listowy, a nie jak jednoargumentowy;
    uważaj więc i używaj or zamiast ||. Jednak jeśli zadeklarowałbyś
    procedurę jako sub myname ($), to myname funkcjonowałoby jak operator
    jednoargumentowy, więc działałyby zarówno or jak i ||.

    Deklaracje procedur mogą być również ładowane instrukcją require, lub
    jednocześnie ładowane jak i importowane do przestrzeni nazw dzięki
    instrukcji use. Dla szczegółów polecam podręcznik perlmod(1).

    Sekwencja instrukcji może zawierać deklaracje zmiennych zawężonych
    leksykalnie, lecz poza deklarowaniem nazwy zmiennej, deklaracja działa
    jak zwykła instrukcja i jest wykonywana w sekwencji instrukcji jak
    zwyczajna instrukcja. Znaczy to, że ma ona zarówno skutki podczas
    kompilacji, jak w czasie działania.

    Instrukcje proste

    Jedynym rodzajem instrukcji prostej jest wyrażenie, analizowane dla
    swoich efektów ubocznych. Każda instrukcja prosta musi się kończyć
    średnikiem, chyba że jest ostatnią instrukcją bloku, wtedy średnik nie
    jest obowiązujący. (Jednak wciąż jest zalecany jeśli blok zajmuje
    więcej niż jedną linię, gdyż możliwe że dodasz jeszcze kolejne linie.)
    Zauważ, że istnieją operatory takie, jak eval {} i do {}, które
    wyglądają jak instrukcje złożone, lecz nimi nie są i wymagają jawnego
    zakończenia jeśli są użyte jako ostatni element instrukcji.

    Za każdą prostą instrukcją, tuż przed średnikiem (lub końcem bloku)
    może znajdować się POJEDYNCZY modyfikator. Dopuszczalne modyfikatory
    to:

      if WYRAŻ
      unless WYRAŻ
      while WYRAŻ
      until WYRAŻ
      foreach WYRAŻ

    Modyfikatory if i unless mają semantykę zgodną z oczekiwaniami (jeżeli
    i chyba że). Modyfikator foreach jest iteratorem: dla każdej wartości w
    WYRAŻ przypisuje jej nazwę zastępczą $_ i wykonuje instrukcję.
    Modyfikatory while i until również mają typową semantykę pętli while
    (warunek jest analizowany najpierw). Wyjątkiem jest poprzedzenie tych
    modyfikatorów konstrukcją do-BLOK - wówczas blok jest wykonywany raz
    przed sprawdzeniem warunku. Dzięki temu możesz tworzyć pętle w
    rodzaju:

      do {
        $line = <STDIN>;
        ...
      } until $line eq ".\n";

    Zobacz opis do w podręczniku perlfunc. Zauważ też, że opisane poniżej
    instrukcje kontroli pętli NIE będą działały w tej konstrukcji, gdyż
    modyfikatory nie pobierają etykiet pętli. Przykro mi. Możesz zawsze
    umieścić wewnątrz inny blok (dla WnextfR) lub też umieścić swoją
    instrukcję wewnątrz bloku (dla last), aby zrobić coś takiego. W
    przypadku next po prostu podwój nawiasy:

     do {{
       next if $x == $y;
       # coś tu robi
     }} until $x++ > $z;

    Dla next musisz się bardziej rozpisać:

     LOOP: {
         do {
           last if $x = $y**2;
           # coś tu robi
         } while $x++ <= $z;
     }

    Instrukcje złożone

    W perlu, sekwencja instrukcji definiująca zakres nazywana jest blokiem.
    Czasami ograniczeniem bloku stanowi zawierający go plik (w wypadku
    wymaganego (required) pliku lub programu jako całości), a czasami
    zasięg łańcucha znakowego (w wypadku eval).

    Lecz ogólnie, blok jest ograniczony nawiasami klamrowymi. Taką
    konstrukcję syntaktyczną nazwiemy BLOKIEM.

    Do kontroli przepływu można używać następujących instrukcji złożonych:

      if (WYRAŻ) BLOK
      if (WYRAŻ) BLOK else BLOK
      if (WYRAŻ) BLOK elsif (WYRAŻ) BLOK ... else BLOK
      ETYKIETA while (WYRAż) BLOK
      ETYKIETA while (WYRAŻ) BLOK continue BLOK
      ETYKIETA for (WYRAŻ; WYRAŻ; WYRAŻ) BLOK
      ETYKIETA foreach VAR (LISTA) BLOK
      ETYKIETA BLOK continue BLOK

    Zauważ, że w przeciwieństwie do C i Pacala, są one zdefiniowane w
    kategoriach BLOKÓW, a nie instrukcji. Znaczy to, że nawiasy klamrowe są
    niezbędne--wiszące instrukcje nie są dozwolone. Jeśli chcesz pisać
    warunki bez nawiasów, to są na to inne sposoby. Następujące przykłady
    robią wszystkie to samo:

      if (!open(FOO)) { die "Can't open $FOO: $!"; }
      die "Can't open $FOO: $!" unless open(FOO);
      open(FOO) or die "Can't open $FOO: $!";   # FOO lub giń!
      open(FOO) ? 'hi mom' : die "Can't open $FOO: $!";
                # to ostatnie trochę egzotyczne

    Instrukcja if jest nieskomplikowana. Ponieważ BLOKI są zawsze
    ograniczone nawiasami klamrowymi, nigdy nie ma niejednoznaczności co do
    tego, do którego if przynależy dany else. Jeśli zamiast if używasz
    unless, sens testu jest odwrócony.

    Instrukcja while wykonuje swój blok tak długo, jak wyrażenie jest
    prawdziwe (jego wartością nie jest łańcuch pusty, 0 czy "0"). ETYKIETA
    jest opcjonalna, a jeśli jest obecna, składa się z identyfikatora, za
    którym następuje dwukropek. ETYKIETA identyfikuje pętlę dla instrukcji
    kontroli pętli, czyli next, last i redo. Jeśli pominięto ETYKIETĘ,
    instrukcje kontroli pętli odnoszą się do najbardziej wewnętrznej
    otaczającej pętli. Może to wymagać dynamicznego przeglądania wstecz
    stosu wywołań w czasie wykonania, aby znaleźć odpowiednią ETYKIETĘ.
    Takie desperackie zachowania dają zwykle ostrzeżenia przy włączonej
    fladze -w.

    Jeśli istnieje BLOK continue, to jest on zawsze wykonywany tuż przed
    kolejną analizą warunku, podobnie jak trzeci element pętli for w C.
    Można tego używać do zwiększania zmiennej sterującej pętli, nawet gdy
    pętla jest właśnie kontynuowana instrukcją next (która jest z kolei
    podobna do instrukcji continue z C).

    Kontrola pętli

    Polecenie next jest podobne do instrukcji continue z C; rozpoczyna nową
    iterację pętli:

      LINE: while (<STDIN>) {
        next LINE if /^#/;   # wykasuj komentarze
        ...
      }

    Polecenie last jest podobne do instrukcji break z C (używanej w
    pętlach); natychmiastowo opuszcza pętlę. Blok continue nie jest
    wykonywany:

      LINE: while (<STDIN>) {
        last LINE if /^$/;   # zakończ po obsłużeniu nagłówka
        ...
      }

    Polecenie redo restartuje pętlę bez ponownego analizowania warunku.
    Blok continue nie jest wykonywany. Polecenie to jest zazwyczaj używane
    w programach, które chcą się okłamywać co do tego, co właśnie pobrały z
    wejścia.

    Na przykład, podczas przetwarzania pliku takiego, jak /etc/termcap.
    Jeśli twoje wiersze wejściowe mogą się kończyć lewymi ukośnikami,
    wskazującymi kontynuację, możesz chcieć z wyprzedzeniem pobrać następny
    rekord.

      while (<>) {
        chomp;
        if (s/\\$//) {
          $_ .= <>;
          redo unless eof();
        }
        # teraz przetwórz $_
      }

    co w perlu jest skrótem dla wersji napisanej bardziej dosłownie:

      LINE: while (defined($line = <ARGV>)) {
        chomp($line);
        if ($line =~ s/\\$//) {
          $line .= <ARGV>;
          redo LINE unless eof(); # nie eof(ARGV)!
        }
        # teraz przetwórz $line
      }

    A tu mamy prosty striptizer komentarzy Pascalowych (uwaga: zakłada brak
    { lub } w łańcuchach).

      LINE: while (<STDIN>) {
        while (s|({.*}.*){.*}|$1 |) {}
        s|{.*}| |;
        if (s|{.*| |) {
          $front = $_;
          while (<STDIN>) {
            if (/}/) {   # koniec komentarza?
              s|^|$front{|;
              redo LINE;
            }
          }
        }
        print;
      }

    Zauważ, że jeśli w powyższym kodzie istniałby blok continue, został by
    on wywołany nawet dla usuniętych wierszy. Blok ten jest często używany
    do resetowania liczników wierszy czy jednokrotnych dopasowań ?wzorców?.

      # zainspirowane przez :1,$g/fred/s//WILMA/
      while (<>) {
       ?(fred)?   && s//WILMA $1 WILMA/;
       ?(barney)?  && s//BETTY $1 BETTY/;
       ?(homer)?  && s//MARGE $1 MARGE/;
      } continue {
       print "$ARGV $.: $_";
       close ARGV  if eof();  # reset $. (nr wiersza)
       reset    if eof();  # reset ?wzorca?
      }

    Jeśli słowo while jest zamieniane słowem until, to sens testu jest
    odwrócony, lecz warunek jest wciąż testowany w pierwszej iteracji.

    Instrukcje sterujące pętli nie współpracują z if ani unless, gdyż nie
    są one pętlami. Możesz jednak podwoić nawiasy by je nimi uczynić.

      if (/wzorzec/) {{
       next if /fred/;
       next if /barney/;
       # coś tu robi
      }}
    Postać while/if BLOCK BLOCK, która była dostępna w Perl 4 nie jest
    już prawidłowa. Zmień wszystkie wystąpienia
    if BLOCK na if (do BLOCK).

    Pętle for

    Perlowa pętla for w stylu C, działa dokładnie jak odpowiadająca jej
    pętla while, co znaczy, że to:

      for ($i = 1; $i < 10; $i++) {
        ...
      }

    jest tym samym, co to:

      $i = 1;
      while ($i < 10) {
        ...
      } continue {
        $i++;
      }

    (Jest jedna drobna różnica: pierwsza postać wymusza zawężenie
    leksykalne dla zmiennych zadeklarowanych przez my w wyrażeniu
    inicjalizacji.)

    Poza zwykłymi pętlami po indeksach tablic, for daje wiele innych
    zastosowań. Oto przykład, zapobiegający problemowi, który napotyka się
    testując jawnie EOF na interaktywnym deskryptorze pliku, co powoduje,
    że program wygląda jakby się zawiesił.

      $on_a_tty = -t STDIN && -t STDOUT;
      sub prompt { print "yes? " if $on_a_tty }
      for ( prompt(); <STDIN>; prompt() ) {
        # zrób coś
      }

    Pętle foreach

    Pętla foreach iteruje poprzez normalną wartość listową i przypisuje
    zmiennej VAR wartość każdego kolejnego elementu listy. Jeśli zmienna
    jest poprzedzona słowem kluczowym my, to jest ona leksykalnie zawężona
    i widzialna tylko wewnątrz pętli. W przeciwnym wypadku, zmienna jest
    niejawnie lokalna w pętli i, po wyjściu z niej, odzyskuje pierwotną
    wartość. Jeśli zmienna była poprzednio zadeklarowana przez my, to
    pętla używa tej zmiennej, zamiast zmiennej globalnej, lecz wciąż jest
    ona lokalna w obrębie pętli. (Zauważ, że zmienne o zasięgu leksykalnym
    mogą być przyczyną kłopotów, jeśli wewnątrz pętli masz odwołujące się
    do nich procedury lub deklaracje formatów.)

    Słowo kluczowe foreach jest w rzeczywistości synonimem słowa for, więc
    foreach możesz używać dla czytelności, a for dla skrócenia. (Albo też
    powłoka Bourne'a jest Ci milsza niż csh, więc pisanie for jest
    naturalniejsze.) Jeśli VAR jest pominięte, na kolejne wartości
    ustawiane będzie $_. Jeśli dowolny element LISTY jest lwartością, to
    możesz łatwo modyfikować jego wartość, modyfikując VAR wewnątrz pętli.
    Jest tak dlatego, że zmienna indeksu pętli foreach jest niejawnym
    synonimem każdego iterowanego elementu. W szczególności możliwa jest
    zmiana tym sposobem wartości elementów tablicy LISTA (ale nie wyrażenia
    zwracającego LISTĘ).

    Jeśli dowolna część LISTY jest tablicą, to foreach bardzo się zmiesza,
    jeśli wewnątrz pętli dodasz lub usuniesz elementy, na przykład przy
    pomocy splice. Nie rób więc tego.

    foreach prawdopodobnie nie zrobi tego, czego oczekujesz, jeśli VAR jest
    zmienną specjalną. Tego też nie rób.

    Przykłady:

      for (@ary) { s/foo/bar/ }

      foreach my $elem (@elements) {
        $elem *= 2;
      }

      for $count (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,'BOOM') {
        print $count, "\n"; sleep(1);
      }

      for (1..15) { print "Merry Christmas\n"; }

      foreach $item (split(/:[\\\n:]*/, $ENV{TERMCAP})) {
        print "Item: $item\n";
      }

    Oto, jak programista C mógłby zakodować szczególny algorytm w perlu:

      for (my $i = 0; $i < @ary1; $i++) {
        for (my $j = 0; $j < @ary2; $j++) {
          if ($ary1[$i] > $ary2[$j]) {
            last; # nie mogę wyjść do zewnętrznej :-(
          }
          $ary1[$i] += $ary2[$j];
        }
        # tu zabiera mnie last
      }

    Podczas gdy programista perla mógłby zrobić to wygodniej:

      OUTER: foreach my $wid (@ary1) {
      INNER:  foreach my $jet (@ary2) {
            next OUTER if $wid > $jet;
            $wid += $jet;
          }
         }

    Widzisz jakie to proste? Czystsze, bezpieczniejsze i szybsze. Jest
    czystsze, bo mniej tu zamieszania. Jest bezpieczniejsze, bo jeśli
    między wewnętrzną, a zewnętrzną pętlę zostanie później dodany kod, to
    nie będzie on przypadkiem wykonywany. next jawnie iteruje inną pętlę
    zamiast przerywania wewnętrznej. Jest to szybsze, gdyż perl wywołuje
    instrukcje foreach szybciej niż równoważnik z pętlą for.

    Podstawowe instrukcje BLOKOWE i switch

    BLOK (z etykietą lub bez) jest równoważny pętli, która jest wykonywana
    jeden raz. Tak więc możesz wewnątrz używać instrukcji kontroli pętli by
    wyjść z bloku lub ponowić jego wykonanie. (Zauważ, że nie jest to
    prawdą wewnątrz eval{}, sub{} czy, przeciwnie do rozpowszchnionych
    przekonań, bloków do{}, które nie zaliczają się do pętli.) Blok
    continue jest opcjonalny.

    Konstrukcja BLOKU jest szczególnie wygodna do tworzenia struktur wyboru
    (case).

      SWITCH: {
        if (/^abc/) { $abc = 1; last SWITCH; }
        if (/^def/) { $def = 1; last SWITCH; }
        if (/^xyz/) { $xyz = 1; last SWITCH; }
        $nothing = 1;
      }

    W perlu nie ma oficjalnej instrukcji switch, gdyż istnieje już kilka
    sposobów na wykonanie jej równoważnika. Oprócz, mógłbyś napisać

      SWITCH: {
        $abc = 1, last SWITCH if /^abc/;
        $def = 1, last SWITCH if /^def/;
        $xyz = 1, last SWITCH if /^xyz/;
        $nothing = 1;
      }

    (W rzeczywistości nie jest to tak dziwne jak wygląda. Musisz sobie
    uświadomić, że możesz korzystać z "operatorów" kontroli pętli wewnątrz
    wyrażeń. Jest to zwyczajny operator przecinka z C.)

    lub

      SWITCH: {
        /^abc/ && do { $abc = 1; last SWITCH; };
        /^def/ && do { $def = 1; last SWITCH; };
        /^xyz/ && do { $xyz = 1; last SWITCH; };
        $nothing = 1;
      }

    lub sformatowane w taki sposób, że wygląda bardziej na "poprawną"
    instrukcję switch:

      SWITCH: {
        /^abc/   && do {
                  $abc = 1;
                  last SWITCH;
               };

        /^def/   && do {
                  $def = 1;
                  last SWITCH;
               };

        /^xyz/   && do {
                  $xyz = 1;
                  last SWITCH;
                };
        $nothing = 1;
      }

    lub

      SWITCH: {
        /^abc/ and $abc = 1, last SWITCH;
        /^def/ and $def = 1, last SWITCH;
        /^xyz/ and $xyz = 1, last SWITCH;
        $nothing = 1;
      }

    lub nawet straszliwe

      if (/^abc/)
        { $abc = 1 }
      elsif (/^def/)
        { $def = 1 }
      elsif (/^xyz/)
        { $xyz = 1 }
      else
        { $nothing = 1 }

    Popularnym idiomem instrukcji switch jest wykorzystanie tworzonego
    przez foreach synonimu. Uzyskane tymczasowe przypisanie do zmiennej $_
    umożliwia wygodne dopasowywanie:

      SWITCH: for ($where) {
            /In Card Names/   && do { push @flags, '-e'; last; };
            /Anywhere/     && do { push @flags, '-h'; last; };
            /In Rulings/    && do {          last; };
            die "unknown value for form variable where: `$where'";
          }

    Innym interesującym podejściem do instrukcji switch jest rozplanowanie
    bloku do tak, by zwracał właściwą wartość:

      $amode = do {
        if   ($flag & O_RDONLY) { "r" }
        elsif ($flag & O_WRONLY) { ($flag & O_APPEND) ? "a" : "w" }
        elsif ($flag & O_RDWR)  {
          if ($flag & O_CREAT) { "w+" }
          else         { ($flag & O_APPEND) ? "a+" : "r+" }
        }
      };

    lub też

        print do {
          ($flags & O_WRONLY) ? "write-only"     :
          ($flags & O_RDWR)  ? "read-write"     :
                     "read-only";
        };

    albo, jeśli jesteś pewien, że wszystkie klauzule && są prawdziwe,
    możesz posłużyć się czymś podobnym, co "przełącza" w zależności od
    wartości zmiennej środowiska HTTP_USER_AGENT.

      #!/usr/bin/perl
      # dobierz plik ze stroną żargonu według przeglądarki
      $dir = 'http://www.wins.uva.nl/~mes/jargon';
      for ($ENV{HTTP_USER_AGENT}) {
        $page =  /Mac/      && 'm/Macintrash.html'
            || /Win(dows )?NT/ && 'e/evilandrude.html'
            || /Win|MSIE|WebTV/ && 'm/MicroslothWindows.html'
            || /Linux/     && 'l/Linux.html'
            || /HP-UX/     && 'h/HP-SUX.html'
            || /SunOS/     && 's/ScumOS.html'
            ||           'a/AppendixB.html';
      }
      print "Location: $dir/$page\015\012\015\012";

    Ten rodzaj instrukcji switch działa tylko, gdy wiesz, że klauzule &&
    będą prawdziwe. Jeśli nie, to powinien być użyty poprzedni przykład z
    ?:.

    Możesz także rozważyć napisanie hasza (tablicy asocjacyjnej) zamiast
    syntezowania instrukcji switch.

    Goto

    Perl obsługuje instrukcję goto. ETYKIETA pętli nie jest w
    rzeczywistości prawidłowym celem goto; jest tylko nazwą pętli.
    Istnieją trzy postacie: goto-ETYKIETA, goto-WYRAŻ i goto-&NAZWA.

    Postać goto-ETYKIETA szuka instrukcji oznaczonej ETYKIETĄ i kontynuuje
    wykonywanie w tym miejscu. Nie może być używana do wchodzenia do
    wnętrza konstrukcji, które wymagają inicjalizacji, takich jak procedury
    lub pętle foreach. Nie może też być używana do wchodzenia do
    konstrukcji, które są w jakiś sposób optymalizowane. Może być używane
    do wchodzenia prawie we wszystkie inne miejsca w zakresie dynamicznym,
    łącznie z wychodzeniem z procedur, lecz zwykle lepiej jest użyć
    konstrukcji takiej jak last lub die. Autor Perla nigdy nie czuł
    potrzeby używania tej postaci goto (w Perlu--C to inna sprawa).

    Postać goto-WYRAŻ oczekuje nazwy etykiety, której zakres zostanie
    rozwiązany dynamicznie. Umożliwia to stosowanie wyliczanych goto jak w
    FORTRANie, lecz nie jest zbyt zalecane jeśli optymalizujesz z uwagi na
    konserwację programu:

      goto ("FOO", "BAR", "GLARCH")[$i];

    Postać goto-&NAZWA jest bardzo magiczna i podstawia wywołanie do
    nazwanej procedury za bieżącą procedurę. Jest to używane przez
    procedury AUTOLOAD(), które chcą ładować inne procedury, a potem
    udawać, że inna procedura została wywołana jako pierwsza (poza tym, że
    wszelkie modyfikacje @_ w bieżącej procedurrze są przenoszone do tej
    innej procedury.) Po takim goto, nawet caller() nie będzie w stanie
    powiedzieć, że ta procedura została wywołana pierwsza.

    W większości tego typu przypadków, zazwyczaj dużo, dużo lepszym
    pomysłem jest używanie strukturalnych mechanizmów kontroli przepływu
    next, last lub redo, zamiast zwracać się ku goto. Dla niektórych
    zastosowań, para eval{} i die(), służąca do przetwarzania wyjątków może
    być też rozsądnym wyjściem.

    POD: Osadzona dokumentacja

    Perl posiada mechanizm łączenia dokumentacji z kodem źródłowym.
    Podczas oczekiwania początku nowej instrukcji, jeśli kompilator natrafi
    na linię, rozpoczynającą się od znaku równości i słowa, jak

      =head1 Here There Be Pods!

    To ten tekst, oraz reszta napisów, aż do linii, rozpoczynającej się od
    =cut włącznie zostaną zignorowane. Format tekstu wtrąconego jest
    opisany w podręczniku perlpod(1).

    Umożliwia ci to łączenie kodu źródłowego i dokumentacji, jak w

      =item snazzle($)

      Funkcja snazzle() będzie zachowywać się w najbardziej spektakularny
      sposób, jaki możesz sobie wyobrazić, prześcigając nawet cyber
      pirotechnikę.

      =cut powrót do kompilatora, fora z tego pod-fora!

      sub snazzle($) {
        my $thingie = shift;
        .........
      }

    Zauważ, że translatory pod powinny patrzeć tylko na akapity,
    rozpoczynające się od dyrektywy pod (ułatwia to przetwarzanie), podczas
    gdy kompilator wie, że ma szukać sekwencji specjalnych pod nawet w
    środku akapitu. Znaczy to, że następujący tajny tekst będzie ignorowany
    zarówno przez kompilator, jak i przez translatory.

      $a=3;
      =tajne rzeczy
      warn "Ani POD ani KOD!?"
      =cut powrot
      print "got $a\n";

    Prawdopodobnie nie powinieneś opierać się na warn(), "wypodowanym" na
    zawsze. Nie wszystkie translatory zachowują się w tym momencie dobrze i
    być może kompilator stanie się wybredniejszy.

    Dyrektyw pod można też używać do szybkiego wykomentowania sekcji kodu.

    Plain Old Comments (Nie!)

    Podobnie jak preprocesor C, perl może przetwarzać dyrektywy liniowe.
    Przy ich użyciu, można kontrolować perlowe pojęcie nazw plików i
    numerów linii w komunikatach o błędach/ostrzeżeniach (szczególnie dla
    łańcuchów, które są przetwarzane z eval()). Składnia tego mechanizmu
    jest taka sama dla jak dla większości preprocesorów C: dopasowuje
    wyrażenie regularne /^#\s*line\s+(\d+)\s*(?:\s"([^"]*)")?/ do $1,
    będącego numerem linii i $2, będącego opcjonalną nazwą pliku (podaną w
    cudzysłowach).

    Oto niektóre przykłady, które możesz sprawdzić w swojej powłoce:

      % perl
      # line 200 "bzzzt"
      # znak `#' w poprzedniej linii musi być pierwszym znakiem linii
      die 'foo';
      __END__
      foo at bzzzt line 201.

      % perl
      # line 200 "bzzzt"
      eval qq[\n#line 2001 ""\ndie 'foo']; print $@;
      __END__
      foo at - line 2001.

      % perl
      eval qq[\n#line 200 "foo bar"\ndie 'foo']; print $@;
      __END__
      foo at foo bar line 200.

      % perl
      # line 345 "goop"
      eval "\n#line " . __LINE__ . ' "' . __FILE__ ."\"\ndie 'foo'";
      print $@;
      __END__
      foo at goop line 345.