Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    pine - program do czytania grup dyskusyjnych i poczty elektronicznej

SKŁADNIA

    pine [ opcje ] [ adres , adres ]

    pinef [ opcje ] [ adres , adres ]

OPIS

    Pine jest pełnoekranowym programem do czytania wiadomości. W swojej
    domyślnej konfiguracji Pine prezentuje celowo ograniczony zestaw opcji
    przeznaczony dla początkującego użytkownika. Istnieje jednak wciąż
    rosnąca lista opcjonalnych możliwości przeznaczonych dla zaawansowanych
    użytkowników.  pinef jest wersją programu Pine używającym klawiszy
    funkcyjnych zamiast jednoliterowych poleceń.  W podstawowym zestawie
    poleceń znajdują się następujące opcje:

       View (przeglądanie), Save (zapis), Export (zapis do pliku),
       Delete (usuwanie), Print (drukowanie), Reply (odpowiadanie) i
       Forward (dalsze przesyłanie wiadomości).

       Tworzenie wiadomości w prostym edytorze (Pico) z automatycznym
       łamaniem linii i kontrolą pisowni. Edycja wiadomości może być
       odkładana do późniejszej kontynuacji.

       Pełnoekranowy wybór i zarządzanie folderami.

       Książka adresowa, w której znajdują się często używane lub po
       prostu  długie  adresy.  Można  definiować  własne  listy
       dystrybucyjne.  Adresy  mogą być pobierane z otrzymywanych
       wiadomości bez potrzeby odpowiadania na nie.

       Sprawdzanie, czy otrzymano nowe wiadomości jest wykonywane co
       2.5 minuty oraz po pewnych poleceniach, np. odświeżaniu ekranu
       (Ctrl-L).

       Kontekstowa pomoc.

    Pine obsługuje  MIME  (Multipurpose  Internet  Mail  Extensions),
    internetowy standard reprezentacji wieloczęściowych i multimedialnych
    danych w wiadomościach. Pine pozwala na zapis obiektów MIME do plików i
    w pewnych sytuacjach może uruchomić odpowiedni program do oglądania
    takich wiadomości.  Pine używa systemowego pliku konfiguracyjnego
    mailcap  by uruchomić właściwy program do obsługi poszczególnych
    obiektów MIME. Wbudowany program do tworzenia wiadomości nie posiada
    właściwości multimedialnych, lecz dowolny typ danych - włącznie z
    multimedialnymi - może zostać umieszczony w wiadomości jako załącznik.
    Pozwala to posiadaczom programów pocztowych zgodnych z MIME na wymianę
    sformatowanych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, plików graficznych
    etc. przez pocztę elektroniczną.

    Do  obsługi lokalnych i zdalnych folderów pocztowych Pine używa
    interfejsu c-client (c-client messaging API). Ta biblioteka pozwala na
    wykonywanie wielu niskopoziomowych funkcji obsługi poczty, włączając w
    to funkcje obsługi wielu formatów pocztowych, protokołu IMAP (Internet
    Message Access Protocol) oraz NNTP (Network News Transport Protocol).
    Poczta wychodząca jest zazwyczaj przekazywana programowi sendmail, ale
    może być wysyłana bezpośrednio przez SMTP (Simple Mail Transfer
    Protocol).

OPCJE

    Pine rozpoznaje następujące opcje linii poleceń:

    adres        Wysłanie wiadomości na podany adres e-mailowy. Pine
              uruchomi się w trybie tworzenia wiadomości.

    -a         Specjalny anonimowy tryb działania dla UWIN* (*
              patrz niżej)

    -c numer_kontekstu mumer_kontekstu jest numerem odnoszącym się do
              kolekcji  folderów, do którego powinien zostać
              zastosowany argument -f linii poleceń. Domyślnie
              opcja -f jest stosowana do pierwszej zdefiniowanej
              kolekcji folderów.

    -d poziom_diagnostyki
              Wypisywanie informacji diagnostycznych na poziomie
              poziom_diagnostyki (0-9) do bieżącego pliku .pine-
              debug[1-4].  Wartość  0  wyłącza  informacje
              diagnostyczne i wstrzymuje tworzenie pliku .pine-
              debug.

    -d klucz[=warto] Szczegółowy   opis   tworzenia   informacji
              diagnostycznych;  "flush"  powoduje  zapisywanie
              plików diagnostycznych bez buforowania, "timestamp"
              dołącza  do  każdego  komunikatu  czas  jego
              wygenerowania, "imap=n" (gdzie n przybiera wartości
              od 0 do 4) powoduje dołączanie telemetrii (ang.
              telemetry) IMAP na podanym poziomie, "numfiles=n"
              (gdzie n przybiera wartość od 0 do 31) opisuje
              ilość tworzonych plików diagnostycznych i wreszcie
              "verbose=n" (gdzie n przybiera wartości od 0 do 9)
              jest odwrotnym progiem poziomu generowania ogólnych
              wiadomości o działaniu programu.

    -f folder      Otwarcie  folderu  (w  pierwszej  zdefiniowanej
              kolekcji folderów) zamiast INBOX.

    -F plik       Otwarcie podanego pliku tekstowego w przeglądarce
              programu Pine.

    -h         Pomoc: lista rozpoznawanych opcji linii poleceń.

    -i         Otwarcie indeksu folderów po uruchomieniu programu.

    -I klawisze     Lista klawiszy (rozdzielona przecinkami), których
              naciśnięcie Pine powinien zasymulować zaraz po
              uruchomieniu.

    -k         Wywoływanie  poleceń  klawiszami  funkcyjnymi.
              Identyczne  działanie  ma uruchomienie programu
              pinef.

    -n numer      Uruchomienie programu z automatycznym otworzeniem
              wiadomości o podanym numerze.

    -nr         Specjalny tryb dla UWIN*

    -o         Otwarcie pierwszego folderu w trybie tylko do
              odczytu.

    -p plik_konfiguracyjny
              Użycie  podanego  pliku  w  charakterze  pliku
              konfiguracyjnego zamiast domyślnego .pinerc.

    -P plik_konfiguracyjny
              Użycie  podanego  pliku  w  charakterze  pliku
              konfiguracyjnego  zamiast  domyślnego   pliku
              systemowego pine.conf.

    -r         Uruchomienie  w  trybie  demonstracyjnym  o
              ograniczonej funkcjonalności. Pine będzie wysyłał
              pocztę tylko do siebie samego, a funkcje typu save
              i export nie będą działały.

    -z         Udostępnienie możliwości przeniesienia  programu
              Pine do tła klawiszem ^Z lub sygnałem SIGTSTP.

    -conf        Utworzenie  wzorcowego pliku jako szablonu dla
              systemowego pliku konfiguracyjnego pine.conf na
              standardowym  wyjściu.  Jest to inny plik niż
              indywidualny dla każdego użytkownika .pinerc.

    -create_lu ksika_adresowa porzdek_sortowania
              Utworzenie  dodatkowego  indeksu  dla  książki
              adresowej o podanej nazwie i posortowanie jej w
              podanym porządku. Możliwe wartości dla porządku
              sortowania,  to  dont-sort  (brak  sortowania),
              nickname (skrt nazwy adresata), fullname (pena
              nazwa adresata), nickname-with-lists-last (skrt
              nazwy, ale listy na kocu), or fullname-with-lists-
              last (pena nazwa, ale listy na kocu).

              Jest to użyteczne do tworzenia globalnych lub
              dzielonych książek adresowych. Po utworzeniu w ten
              sposób indeksu, plik powinien zostać przeniesiony
              lub skopiowany w taki sposób, by zmianie nie uległ
              czas  modyfikacji.  Czas  modyfikacji  książki
              adresowej jest zachowywany w nowotworzonym pliku z
              indeksem  i  przy każdym uruchomieniu programu
              sprawdzany.  Jeżeli  czas  modyfikacji  książki
              adresowej ulegnie zmianie, pine utworzy indeks od
              nowa.  Innymi słowy, po utworzeniu indeksu za
              pomocą  opisywanej  opcji,  nie kopiuj książki
              adresowej do jej docelowego położenia w  taki
              sposób, który zmieni jej czas modyfikacji.

    -pinerc plik    Zapisanie  bieżącej  konfiguracji  programu  do
              podanego pliku.

    -sort porzdek_sortowania
              Posortowanie ekranu FOLDER INDEX w  jednej  z
              następujących kolejności: arrival (czas nadejcia),
              subject (temat), from (pole from), date (data),
              size (rozmiar), orderedsubj (pseudo wtek) lub
              reverse  (odwrotna  kolejno).  Arrival  jest
              domyślnym   porządkiem  sortowania.  Porządek
              OrderedSubj symuluje sortowanie pod kątem wątków.
              Każdy porządek sortowania może zostać odwrócony
              przez dodanie do niego /reverse.

              Reverse  bez  dodatkowych  opcji  działa  jak
              arrival/reverse.

    -option=warto   Nadanie opcji konfiguracyjnej podanej wartości. Np.
              -signature-file=sig1 lub -feature-list=signature-
              at-bottom (Uwaga: wartości opcji feature-list są
              addytywne)

    * UWIN = University of Washington Information Navigator

KONFIGURACJA

    Istnieje kilka  poziomów  konfiguracji  programu  Pine.  Wartości
    konfiguracyjne na danym poziomie mają wyższy priorytet niż te wartości
    na niższych poziomach. W porządku rosnącego priorytetu:

    o wbudowane wartości domyślne.
    o plik pine.conf dla całego systemu.
    o osobisty plik .pinerc każdego użytkownika (wartości w nim można
    ustawiać za pomocą menu Setup/Config).
    o opcje linii poleceń
    o plik pine.conf.fixed dla całego systemu.

    Istnieje wyjątek od zasady, w myśl której wartości konfiguracyjne są
    zastępowane przez wartości tych samych opcji o wyższym priorytecie:
    wartości nadawane zmiennej feature-list są addytywne, lecz mogą być
    zanegowane dołączeniem "no-" na początku danej wartości dla tej
    zmiennej.  Pine  w  systemie Unix używa następujących zmiennych
    środowiskowych.

     TERM
     DISPLAY   (określa, czy Pine może wyświetlać załączniki typu
    IMAGE).
     SHELL    (domyślną wartością jest /bin/sh, jeżeli ta zmienna nie
    jest ustawiona).
     MAILCAPS   (lista  ścieżek  do  plików  mailcap  rozdzielonych
    średnikami).

PLIKI

    /var/spool/mail/xxxx    Domyślny folder dla przychodzącej poczty.
    ~/mail           Domyślny katalog dla folderów.
    ~/.addressbook       Domyślna nazwa pliku z książką adresową.
    ~/.addressbook.lu      Domyślna nazwa pliku z indeksem książki
    adresowej.
    ~/.pine-debug[1-4]     Pliki, do których zapisywane są komunikaty
    diagnostyczne.
    ~/.pinerc          Osobisty plik konfiguracyjny.
    ~/.newsrc          Opis   stanu   subskrybowanych   grup
    dyskusyjnych.
    ~/.signature        Domyślna nazwa pliku z sygnaturą.
    ~/.mailcap         Osobisty plik mailcap (man mailcap(4))
    ~/.mime.types        Osobiste rozszerzenie rozpoznawanych typów
    MIME
    /etc/mailcap        Systemowy plik mailcap (man mailcap(4))
    /etc/mime.types       Systemowe opis rozpoznawanych typów MIME
    /usr/lib/pine.info     Lokalny wskaźnik do administratora systemu
    /usr/lib/pine.conf     Systemowy plik konfiguracyjny
    /usr/lib/pine.conf.fixed   Plik konfiguracyjny, którego ustawienia
    nie mogą być zmieniane
    /tmp/.\var\spool\mail\xxxx Pliki blokujące dla każdego folderu
    ~/.pine-interrupted-mail  Wiadomość,  której  tworzenie  zostało
    przerwane
    ~/mail/postponed-msgs    Wiadomość,  której  tworzenie  zostało
    odłożone na później
    ~/mail/sent-mail      Archiwum wysłanych wiadomości
    ~/mail/saved-messages    Domyślny folder na zapisywane wiadomości

ZOBACZ TAKŻE

    pico(1), binmail(1), aliases(5), mailaddr(7), sendmail(8), spell(1),
    imapd(8)

    Grupa dyskusyjna: comp.mail.pine
    Pine Information Center: http://www.washington.edu/pine
    Dystrybucja źródłowa: ftp://ftp.cac.washington.edu/pine/pine.tar.Z
    Pine Technical Notes (informacje techniczne), zawarte w dystrybucji
    źródłowej
    Interfejs (API) biblioteki przesyłania wiadomościC-Client, zawarty w
    dytrybucji źródłowej.

PODZIĘKOWANIA

    Zespół rozwoju programu Pine (część UW Office
    of Computing & Communications) na Uniwersytecie w Waszyngtonie
    (University of Washington):

    Project Leader:      Mike Seibel.
    Principal authors:    Mike Seibel, Steve Hubert, Laurence Lundblade.
    C-Client library & IMAPd: Mark Crispin.
    Pico, the PIne COmposer: Mike Seibel.
    Bug triage, user support: David Miller.
    Port integration:     David Miller.
    Documentation:      David Miller, Stefan Kramer, Kathryn Sharpe.
    PC-Pine for DOS:     Mike Seibel.
    PC-Pine for Windows:   Tom Unger.
    Project oversight:    Terry Gray.
    Principal Patrons:    Ron Johnson, Mike Bryant.
    Additional support:    NorthWestNet.
    Initial Pine code base:  Elm, by Dave Taylor & USENET Community Trust.
    Initial Pico code base:  MicroEmacs 3.6, by Dave G. Conroy.
    User Interface design:  Inspired by UCLA's "Ben" mailer for MVS.
    Suggestions/fixes/ports: Folks from all over!

    Copyright 1989-1996 by the University of Washington.
    Pine i Pico są zastrzeżonymi znakami handlowymi Uniwersytetu w Waszyngtonie

    98.05.06

                 Wersja 4.04             pine(1)