Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    pr - skonwertuj pliki tekstowe do drukowania

SKŁADNIA

    pr [opcja...] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo pr
    lub
       info pr.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie pr w wersji GNU.

    pr wypisuje na standardowe wyjście zawartość plików tekstowych podanych
    w linii poleceń, dzieląc ją na strony i opcjonalnie w formacie
    wielokolumnowym.  Pliki  mogą  być scalane, wypisywane wszystkie
    równocześnie, po jednym w kolumnie. Jeśli nie podano żadnych plików,
    albo napotkano nazwę pliku '-', to czytane jest standardowe wejście.

    Domyślnie, na każdej stronie wypisywany jest 5-linijkowy nagłówek: dwie
    puste linie, linia z datą, nazwą pliku i numerem strony i dwie kolejne
    puste linie. Tworzona jest też złożona z 5 linii stopka. Przy opcji -F
    tworzony jest nagłówek 3-linijkowy: początkowe dwie puste linie są
    pomijane, nie jest używana stopka. Domyślna długość strony w obu
    przypadkach wynosi 66 linii. Linia tekstu z nagłówkiem zajmuje całą
    szerokość strony i ma postać `yyyy-mm-dd HH:MM łańcuch Page nnnn'.
    Łańcuch nagłówka jest centrowany.

    Znaki wysuwu strony (FF) w wejściu powodują łamanie strony w wyniku.
    Powtórzone znaki zmiany strony dają puste strony.

    Kolumny tekstu mają jednakową szerokość, rozdzielone są opcjonalnym
    łańcuchem (domyślnie spacją). Przy tworzeniu wyjścia wielokolumnowego,
    linie będą zawsze obcinane do zadanej szerokości strony (PAGE_WIDTH),
    domyślnie 72, chyba że zostanie użyta opcja  -J.  Przy  wyniku
    jednokolumnowym domyślnie nie zachodzi obcinanie linii. W tym przypadku
    do ucięcia linii należy użyć opcji -W.

    Od wersji 1.22i:
    Niektóre  opcje  podawane  małymi  literami  (-s,  -w)  zostały
    przedefiniowane w celu uzyskania lepszej zgodności z POSIX. Wyjście
    uzyskiwane z niektórych opcji zostało przystosowane do innych UNIX-ów.
    Należy się pogodzić z naruszeniem zgodności wstecznej.

    Wprowadzono nieco nowych opcji podawanych dużymi literami (-J, -S, -W),
    służących do wyłączania nieoczekiwanych kolizji opcji podawanych małymi
    literami. Opcja -N i drugi argument ostatnia opcji +pierwsza oferują
    większą elastyczność. Precyzyjna obsługa ustawień zmiany strony w
    plikach wejściowych wymaga opcji -T.

    Opcje o dużych literach mają przewagę nad opcjami wyrażanymi małymi
    literami.

    Niektóre z argumentów opcji (porównaj -s, -S, -e, -i, -n) nie mogą być
    podawane odsunięte od poprzedzającej je litery opcji (już ustanowiono w
    specyfikacji POSIX).

OPCJE

    +pierwsza[:ostatnia], --pages=pierwsza[:ostatnia]
       Zaczyna wypisywanie od pierwszej i kończy na ostatniej stronie.
       Pominięcie wskazania :ostatniej strony oznacza do końca pliku.
       Przy szacowaniu liczby pomijanych stron każdy znak wysuwu strony
       w pliku wejściowym daje nową stronę. Numeracja stron z opcją
       +pierwsza i bez niej jest identyczna. Domyślnie, numerowanie
       rozpoczyna się od pierwszej strony pliku wejściowego (a nie
       pierwszej strony wynikowej). Numerowanie linii można zmienić
       opcją -N.

    -kolumn, --columns=kolumn
       Dla każdego pliku tworzy zadaną ilość kolumn wyjścia (domyślnie
       1) i wypełnia je pionowo, chyba że użyto opcji -a. Szerokość
       kolumny jest automatycznie zmniejszana wraz ze wzrostem liczby
       kolumn, chyba że użyto równocześnie opcji -W/-w do zmiany
       szerokości strony. Opcja ta może spowodować obcięcie niektórych
       linii. Na każdej stronie wyrównywana jest liczba linii w
       kolumnach.  Dla wyjścia wielokolumnowego włączone są opcje -e i
       -i. Przy połączeniu z opcją -J wyrównywanie kolumn i ucinanie
       linii są wyłączane. Linie pełnej długości są łączone w formacie
       pól swobodnych a opcją -S można wyznaczyć separatory pól. Opcja
       -kolumn nie może być stosowana z opcją -m.

    -a, --across
       Dla każdego pliku, wypisuje kolumny w poprzek, nie w dół. Musi
       być podana opcja -kolumn z liczbą kolumn większą od 1. Jeżeli
       linia jest zbyt długa, by zmieścić się w kolumnie, to jest
       obcinana.

    -c, --show-control-chars
       Wypusje znaki kontrolne używając notacji z daszkiem (np. '^G'),
       zaś inne niedrukowalne znaki w notacji ósemkowej z odwrotnym
       ukośnikiem. Domyślnie znaki niedrukowalne nie są zmieniane.

    -d, --double-space
       Używa podwójnych odstępów [między liniami] w wyniku.

    -e[znak-tab-wej[szer-tab-wej]]
    --expand-tabs[=znak-tab-wej[szer-tab-wej]]
       Rozwija tabulacje na spacje w wejściu.  Opcjonalny argument
       znak-tab-wej to wejściowy znak tabulacji, domyślnie TAB.  Drugi
       opcjonalny argument szer-tab-wej to szerokość znaków tabulacji w
       wejściu, domyślnie 8.

    -F, -f, --form-feed
       Używa  znaku końca strony, a nie znaków nowej linii, do
       rozdzielania stron wynikowych. Domyślna długość strony (66
       linii) nie jest zmieniana, ale liczba linii tekstu na stronie
       zmienia się z domyślnych 56 na 63.

    -h nagwek, --header=nagwek
       Zastępuje nazwę pliku w nagłówku wypośrodkowanym łańcuchem
       nagwek.  Może wystąpić ucięcie lewej strony (zaznaczone przez
       '*'), jeśli cała linia nagłówka `yyyy-mm-dd HH:MM nagłówek Page
       nnnn' będzie większa niż szerokość strony. -h daje w wyniku
       pustą linię nagłówka. Proszę nie używać -h"".  Odstęp pomiędzy
       -h a argumentem jest zawsze konieczny.

    -i[znak-tab-wyj[szer-tab-wyj]]
    --output-tabs[=znak-tab-wyj[szer-tab-wyj]]
       Zastępuje spacje tabulacjami w wyjściu. Opcjonalny argument
       znak-tab-wyj to wyjściowy znak tabulacji, domyślnie TAB.  Drugi
       opcjonalny argument szer-tab-wyj to szerokość znaków tabulacji w
       wyjściu, domyślnie 8.

    -J, --join-lines
       Łączy linie pełnej długości. Używane razem z opcjami dotyczącymi
       kolumn -kolumn, -a -kolumn lub -m. Wyłącza ucinanie linii przez
       -W/-w. Nie jest wykonywane wyrównywanie kolumn. Można używać w
       połączeniu z -S[acuch].  Opcję -J wprowadzono (razem z -W i
       -S) w celu rozplątania starych (zgodnych z POSIX) opcji -w i -s
       z powyższymi trzema opcjami kolumnowymi.

    -l dug-strony, --length=dug-strony
       Ustawia długość strony na dug-strony linii, łącznie z liniami
       nagłówka i stopki. Wartość domyślna to 66.  Jeśli dug-strony
       jest mniejsza lub równa 10 (zaś <=3 z -F), pomijane są nagłówki
       i stopki oraz usuwane są wszystkie ustawienia zmiany strony z
       plików wejściowych, tak jak gdyby została podana opcja -T.

    -m, --merge
       Scala i wypisuje wszystkie pliki równolegle, jeden w każdej
       kolumnie. Jeśli linia nie mieści się w kolumnie, to jest
       ucinana,  chyba  że  podano  opcję  -J. Można wykorzystać
       -S[acuch]. Puste strony niektórych plików (ustawione zmiany
       strony) dają w wyniku puste kolumny, nadal oznakowane acuchem.
       Wynikiem jest ciągła numeracja linii i oznakowanie kolumn w
       całym scalonym pliku. Całkiem puste połączone strony nie mają
       ani separatorów ani numerów linii. Domyślny nagłówek zmieniany
       jest na `yyyy-mm-dd HH:MM <odstępy> Page nnnn'. Do wypełnienia
       środkowej, pustej jego części można użyć opcji -h nagwek.

    -n[sep-liczb[cyfry]]
    --number-lines=[sep-liczb[cyfry]]
       Powoduje poprzedzanie wyniku  numerami  linii.  Opcjonalny
       argument cyfry to liczba cyfr na numer linii, domyślnie 5. Przy
       wyjściu wielokolumnowym numer zajmuje pierwsze cyfr pozycji
       każdej kolumny tekstu. W wyjściu jednokolumnowym oraz przy
       scalonych plikach (-m) numer poprzedza każdą linię.  Domyślnie
       numeracja  linii  rozpoczyna się od pierwszej linii pliku
       wejściowego (nie od pierwszej linii wynikowej, porównaj opcje
       --page i -N).  Opcjonalny argument sep-liczb to znak, który
       należy wypisać po każdym numerze, dla oddzielenia go  od
       następującego po nim tekstu, domyślnie tabulacja. Ściśle mówiąc,
       znak tabulacji jest  zawsze  wpisywany  tylko  w  wyjściu
       jednokolumnowym. Szerokość tabulacji zmienia się w zależności od
       jej pozycji, np. zależnie od lewego marginesu określonego przez
       opcję -o. Przy wyjściu wielokolumnowym priorytetem jest 'równa
       szerokość kolumn wynikowych' (specyfikacja POSIX). Szerokość
       tabulacji ustalana jest na wartość z pierwszej kolumny i nie
       zmienia się z różnymi wartościami lewego marginesu. Znaczy to,
       że zamiast sep-liczb=TAB wypisywana jest zawsze stała liczba
       spacji. Tabularyzacja zależy od pozycji w wyjściu.

    -N nr-linii, --first-line-number=nr-linii
       Rozpoczyna numerację linii od nr-linii dla pierwszej linii na
       pierwszej stronie wynikowej (przeważnie nie jest to pierwsza
       linia pliku wejściowego).

    -o lewy-marg, --indent=lewy-marg
       Wysuwa każdą linię o margines szeroki na lewy-marg spacji
       (domyślnie zero).  Całkowita szerokość strony to owo wcięcie
       plus szerokość strony ustawiona opcją -W/-w.  Przy numerowanym
       wyjściu  jednokolumnowym  (por.opcja  -n) może pojawić się
       ograniczony nadmiar.

    -r, --no-file-warnings
       Nie wypisuje komunikatu ostrzegawczego kiedy nie można otworzyć
       pliku będącego argumentem.  Nieudane otwarcie pliku ciągle
       jednak ustawia kod zakończenia na niezerowy.

    -s[sep], --separator[=sep]
       Oddziela kolumny pojedynczym znakiem sep. Domyślnie, bez opcji
       -w jest to tabulacja, z opcją -w 'brak znaku'. Bez -s domyślnym
       separatorem jest spacja.Opcja ta wyłącza obcinanie linii we
       wszystkich trzech opcjach dotyczących kolumn ( -kolumn, -a
       -kolumn, -m), chyba że jawnie włączone jest -w. Jest to zgodne z
       regulacjami POSIX.

    -S[acuch], --sep-string[=acuch]
       `-S[STRING]' `--sep-string[=STRING]' Oddziela kolumny łańcuchem
       acuch. Opcja ta, w odróżnieniu od -s nie ma wpływu na
       działanie -W/-w. Nie wpływa na obcinanie linii czy wyrównywanie
       kolumn. Jeśli -S nie jest ustawiona a posłużono się -J, to użyty
       zostanie domyślny separator, tabulacja. Jeśli żadna z nich nie
       jest ustawiona to separatorem jest spacja (tak samo jak przy -S"
       "). Podanie -S bez acucha jest równoważne -S"". Zauważ, że w
       niektórych z jednoliterowych opcji polecenia pr odpowiedni
       argument musi wystąpić bezpośrednio po nazwie opcji. Nie można
       używać rozdzielających spacji.  -S/-s to jeden  z  takich
       przypadków. Proszę nie używać -S" łańcuch". Tego wymaga POSIX.

    -t, --omit-header
       Nie wypisuje nagłówka i stopki znajdujących się zwykle na każdej
       stronie, i nie wypełnia dołów strony (linami pustymi lub znakami
       nowej strony).  Nie jest tworzona struktura  strony,  ale
       ustawienia zmian strony z plików wejściowych są zachowywane. Nie
       jest zmieniane predefiniowane stronicowanie. -t lub -T mogą być
       przydatne z innymi opcjami, np. -t -e4 rozwija znaki tabulacji
       pliku wejściowego do 4 spacji, ale nie wykonuje innych zmian.
       Użycie -t przesłania opcję -h.

    -T, --omit-pagination
       Nie wypisuje nagłówka i stopki. Oprócz tego ignoruje wszystkie
       zmiany strony ustawiane w plikach wejściowych.

    -v, --show-nonprinting
       Wypisuje znaki niedrukowalne w notacji ósemkowej z odwrotnym
       ukośnikiem.

    -w szer-strony, --width=szer-strony
       Ustawia szerokość strony na szer-strony znaków -- tylko dla
       wyjścia wielokolumnowego. Wartość domyślna to 72.  -s[sep]
       wyłącza  domyślną  szerokość  strony,  obcinanie  linii  i
       wyrównywanie kolumn. Linie pełnej długości są scalane, bez
       względu na ustawienia opcji kolumn. Możliwe jest nieustawienie
       szerokości strony przy wyjściu jednokolumnowym.  Zgodne  z
       regulacjami POSIX.

    -W szer-strony, --page-width=szer-strony
       Ustawia szerokość strony na szer-strony znaków (domyślnie 72).
       Obowiązuje zarówno z opcjami kolumnowymi jak i bez nich. Linie
       tekstu są obcinane, chyba że podano -J. Łącznie z jedną z trzech
       opcji dotyczących kolumn ( -kolumn, -a -kolumn, -m) zawsze
       stosowane jest wyrównywanie kolumn. Opcje separatora -S czy -s
       nie mają wpływu na -W. Jeżeli nie użyto ani tej opcji ani
       żadnej  z opcji kolumnowych, to nie jest stosowane żadne
       obcinanie linii (zdefiniowane w celu utrzymania  zgodności
       wstecznej i spełniania najczęstszych zadań). Jest to równoważne
       ustawieniu -W 72 -J. Zarówno z opcją -W, jak i bez niej,
       nagłówek jest zawsze obcinany dla uniknięcia nadmiaru.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    fmt(1), fold(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.