Provided by: scribus-ng_1.3.4.dfsg+svn20071115-1ubuntu1_i386 bug

NAZWA

    scribus - program do składu publikacji w trybie WYSIWYG dla środowiska
    X11 (wolne oprogramowanie na licencji GNU GPL)

SKŁADNIA

    scribus   [-h|--help]   [-v|--version]   [-l|--lang   język]
    [-la|--langs-available] [-f|--file|--] [nazwa pliku]

OPIS

    Scribus  jest  programem  do  składu  publikacji  będącym wolnym
    oprogramowaniem. Umożliwia edycję w trybie WYSIWYG, doskonały eksport
    do formatu PDF i szeroki wybór opcji importu i eksportu.

    Wyczerpującą dokumentację znaleźć można na stronie dokumentacyjnej
    Scribusa http://docs.scribus.net/ lub  w  postaci  plików  pomocy
    dostępnych w programie za pośrednictwem opcji w menu 'Pomoc'.

    Niniejszy podręcznik systemowy zawiera jedynie skrótowy opis niektórych
    aspektów zastosowania programu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie
    użytkownikowi szybkiego i łatwego znalezienia pełnej dokumentacji.

OPCJE

    Wszystkie opcje programu zawarte są w instrukcji obsługi, którą wywołać
    można poleceniem: scribus --help

    -l, --lang xx
       Nadpisuje locale systemowe i startuje Scribusa w języku xx. Kod
       języka odpowiada kodom w standardzie POSIX, używanym w zmiennych
       środowiskowych LANG i LC_ALL. Na przykład język polski można
       wybrać podając 'pl' lub 'pl_PL', język angielski używając 'en'
       (generyczny angielski), 'en_GB' (brytyjski  angielski)  lub
       'en_US' (amerykański angielski). W podobny sposób można wybrać
       inne języki, np. niemiecki używając kodów 'de' lub 'de_DE'.

    -la, --langs-available
       Wyświetla listę języków, w których dostępne jest tłumaczenie
       interfejsu. Aby wybrać dany język, wystartuj Scribusa poleceniem
       'scribus -l xx', w którym xx oznacza kod języka, lub zmień
       odpowiednie zmienne środowiskowe w sposób opisany poniżej.

    -v, --version
       Wyświetla numer wersji Scribusa.

    -f, --file
       Otwiera podany plik. Można również zamiast tego podać nazwę
       pliku jako niekwalifikowany argument, ale jeśli nazwa zaczyna
       się od -, należy poprzedzić ją --, np. 'scribus -- -myfile.sla'.

    -h, --help
       Wyświetla krótką instrukcję obsługi.

ŚRODOWISKO

    Scribus uwzględnia stanardowe zmienne środowiskowe zdefiniowane w
    locale. Inne zmienne środowiskowe mogą być używane przez programy i
    bibioteki wymagane przez Scribusa, np. QT.  http://docs.scribus.net/
    oraz dokumentacja zawarta w programie może wymieniać inne zmienne,
    używane przez Scribusa i wymagane przez niego programy i biblioteki.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       POSIX locale. Zobacz locale(1). Scribus stosuje te zmienne w
       kolejności  podanej powyżej, aby wybrać język (włącznie z
       tłumaczeniem interfejsu), który ma być użyty. Jeśli Scribus nie
       znajdzie  żadnej  z tych zmiennych, użyje ustawień locale
       stosowanych przez bibliotekę QT.

    PATH  Scribus może poszukać w PATH zewnętrznych narzędzi, jeśli
       ścieżki do nich nie zostały zdefiniowane w programie. Aktualnie
       ma to miejsce, kiedy zainstalowanych jest parę kopii gs(1).
       Można podać właściwą ścieżkę do gs(1) w ustawieniach Scribusa i
       obejść w ten sposób przeszukiwanie PATH

    Poniżej znajduje się zestawienie kilku najważniejszych  zmiennych
    środowiskowych używanych przez inne programy, jednak w przypadku
    problemów należy zajrzeć do oryginalnej dokumentacji programu.

    GS_FONTPATH
       Ścieżka do czcionek używana przez GhostScript. Ma wpływ na
       szukanie czcionek dla GhostScriptu, którego Scribus używa do
       wielu operacji na plikach PostScript. Dodawaj nowe katalogi
       zawierające czcionki rozdzielając je średnikiem, aby umożliwić
       GhostScriptowi   znalezienie   czcionek   położonych   w
       niestandardowych  katalogach.  Zobacz  gs(1) i dokumentację
       GhostScriptu w formacie HTML, aby znaleźć więcej informacji.

    GS_LIB Ścieżka do biblioteki GhostScriptu. GhostScript szuka w tej
       ścieżce plików Fontmap. Podobnie jak GS_FONTPATH jest to lista
       katalogów rozdzielonych średnikami. Zazwyczaj używa się zamiast
       tego zmiennej GS_FONTPATH , jednak utworzenie plików Fontmap i
       użycie zmiennej GS_LIB może przyśpieszyć działanie,  jeśli
       używamy bardzo duo czcionek. Zobacz gs(1) i dokumentację
       GhostScriptu w formacie HTML, aby uzyskać więcej informacji.

PLIKI

    $HOME/.scribus/
       Ustawienia użytkownika zapisywane są w katalogu $HOME/.scribus/.
       Większość innych ścieżek można zmienić w ustawieniach Scribusa.

    $HOME/.scribus/scribus.rc
       Ustawienia Scribusa we własnym formacie xml. Może  zostać
       zastąpiony nowym formatem pliku ustawień.

    $HOME/.scribus/prefs.xml
       Plik ustawień w nowym formacie. W momencie tworzenia niniejszego
       dokumentu (wersja 1.2.x) plik ten jest jeszcze prawie całkowicie
       niewykorzystywany. Pliki konfiguracyjne powiązanych programów:

    $HOME/.fonts

    /etc/fonts
       Fontconfig, biblioteka używana przez Scribusa do znajdowania
       czcionek, używa plików  konfiguracyjnych  znajdujących  się
       normalnie   w   katalogu  /etc/fonts,  głównie  plików
       /etc/fonts/fonts.conf i /etc/fonts/local.conf. Może  również
       używać  pliku  konfiguracyjnego  w  $HOME/.fonts/ . Zobacz
       fonts.conf(5) i dokumentację biblioteki fontconfig, aby uzyskać
       więcej informacji. Zwróć uwagę, że Scribus może również używać
       swoich własnych ścieżek do czcionek - zobacz menu Ustawienia i
       pomoc wewnątrz Scribusa.

ZOBACZ TAKŻE

    Strona z dokumentacją Scribusa http://docs.scribus.net/ i strona domowa
    http://www.scribus.net/

    gs(1), dokumentacja gs w html i strona http://www.ghostscript.com/

    Biblioteka QT - http://www.trolltech.com/

    fonts-conf(5) - informacje o konfiguracji biblioteki FontConfig

POKREWNE OPROGRAMOWANIE I PARTNERZY

    inkscape(1) - http://inkscape.org/

    OpenClipArt - http://openclipart.org/

    Inni  partnerzy  mogą  być  wymienieni  w  stopce  strony
    http://www.scribus.net/

    gimp(1) - http://www.gimp.org/

BŁĘDY

    Strona  http://bugs.scribus.net/  zawiera  system śledzenia błędów
    Scribusa, używany do zgłaszania błędów i propozycji zmian. Jeśli masz
    zamiar zgłosić błąd, przeszukaj najpierw bazę danych.

AUTORZY

    W menu 'Pomoc' w opcji 'O Scribusie' znaleźć można listę autorów,
    tłumaczy i osób zaangażowanych w rozwój programu.

               Updated 2004-12-16          scribus(1)