Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    setleds - ustaw diody klawiatury

SKŁADNIA

    setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

OPIS

    setleds odczytuje i zmienia ustawienia światełek LED aktualnego VT
    (zwanych NumLock, CapsLock i ScrollLock). Bez argumentów polecenie
    setleds wypisuje obecne ustawienia. Z argumentami ustawia lub wyłącza
    wskazane flagi (pozostawiając inne niezmienione). Ustawienia przed i po
    zmianie są zgłaszane jeśli podano flagę -v

OPCJE

    -F   Jest  ustawiona domyślnie. Tylko zmienia flagi VT (i jej
       ustawienie może wpłynąć na diody klawiatury).

    -D   Zmienia obydwie flagi VT i ich domyślne ustawienia (a więc
       subsekwencyjny reset nie odwoła zmiany). Może to być użyteczne
       dla ludzi, którzy zawsze chcą mieć włączony numlock.

    -L   Nie rusza flag VT, a jedynie zmienia stan diod. Od tej chwili
       diody  nie będą oddawać rzeczywistego stanu flag VT (ale
       zareagują na każdą  zmianę).  Komenda  setleds  -L  (bez
       późniejszych argumentów) przywróci sytuację, w której diody
       oddają stan flag VT.

    -num +num
       Wyzeruj lub ustaw NumLock. (Od teraz, ustawienie NumLock wpływa
       na interpretację klawiszy numerycznych.  Wciśnięcie klawisza
       NumLock uzupełnia ustawienie NumLock.)

    -caps +caps
       Wyzeruj lub ustaw CapsLock.  (Od teraz, ustawienie CapsLock
       dodaje  klawisz  Shift w stosunku do wprowadzanych liter.
       Wciśnięcie klawisza CapsLock uzupełnia ustawienie CapsLock.)

    -scroll +scroll
       Wyzeruj lub ustaw ScrollLock.  (Od teraz, poprzez wciśnięcie
       klawisza  ScrollLock (lub ^S/^Q) zatrzymuje/wznawia wyjście
       konsoli.)

PRZYKŁAD

    Można na przykład użyć setleds w /etc/rc by zdefiniować początkowy i
    domyślny stan NumLock poprzez

       INITTY=/dev/tty[1-8]
       for tty in $INITTY; do
           setleds -D +num < $tty
       done

USTERKI

    W trybie aplikacji klawiatury klawisz NumLock nie wpływa na ustawienie
    flagi NumLock.

ZOBACZ TAKŻE

    loadkeys(1).