Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    tail - wypisz końcową część pliku

SKŁADNIA

    tail [-c [+]N[bkm]] [-n[+]N] [-fqsv] [--bytes=[+]N[bkm]]
      [--lines=[+]N] [--follow[=how]] [--retry]
      [--sleep-interval=N] [--pid=PID]
      [--max-consecutive-size-changes=N]    [--max-unchanged-stats=N]
      [--quiet] [--silent]
      [--verbose] [--help] [--version] [plik...]

    tail [{-,+}Nbcfklmqsv] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna.  Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo tail
    lub
       info tail.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie tail w wersji GNU.

    tail wypisuje końcową część (domyślnie 10 linii) każdego podanego
    pliku; czyta ze standardowego wejścia jeśli nie podano plików, albo
    jeśli napotkano nazwę pliku '-'. Jeśli podano więcej niż jedną nazwę
    pliku, wypisuje także nagłówek składający się z nazwy pliku otoczonej
    `==>' i `<==', przed wypisem dla każdego pliku.

    GNU tail może wypisać dowolną ilość danych, w odróżnieniu od wersji
    UNIX-owych, które używają bufora o stałym rozmiarze. Nie ma on opcji
    -r (wypisywanie odwrotnie), gdyż odwracanie pliku to  faktycznie
    zupełnie inne zadanie niż wypisywanie końca pliku; tail z BSD potrafi
    odwrócić tylko pliki, które są nie większe niż jego bufor, przeważnie
    32k.  Bardziej niezawodnym i wszechstronnym sposobem odwracania plików
    jest polecenie GNU tac.

OPCJE

    tail akceptuje dwa formaty opcji: nowy, w którymi liczby są argumentami
    opcji literowych (`-n 1'), i stary, w którym +, -, i opcjonalne liczby
    poprzedzają jakiekolwiek opcje literowe (`-1' lub `+1').

    Jeśli liczba ('N') zaczyna się od znaku +, tail zaczyna wypisywanie od
    N-tego elementu od początku każdego pliku, a nie od końca.

    -Nopcje, +Nopcje
       Opcja taka jest rozpoznawana tylko jeśli jest podana jako
       pierwsza. N jest liczbą dziesiętną, po której opcjonalnie
       występuje litera rozmiaru (`b', `k', `m') jak w opcji `-c', lub
       litera `l' oznaczająca zliczanie linii, albo inne litery opcji
       (`cfqv').

    -c N, --bytes=N
       Wypisuje końcowe N bajtów.  N to liczba naturalna, po której
       opcjonalnie następuje jeden z poniższych znaków określający inną
       jednostkę.

       b   bloki 512-bajtowe.

       k   bloki kilobajtowe.

       m   bloki megabajtowe.

    -f, --follow=[jak]
       Pracuje w nieskończonej pętli próbując przeczytać więcej znaków
       z końca pliku, zakładając, że plik rośnie.  Ignorowana jeśli
       czytanie odbywa się z potoku. Jeśli podano więcej niż jeden
       plik, tail wypisuje nagłówek za każdym razem gdy dostaje wynik
       od innego pliku, aby zaznaczyć, z którego pliku on pochodzi.

       Istnieją dwa sposoby określania, jak mają być śledzone pliki
       przy użyciu tej opcji, ale różnica ta jest zauważalna tylko
       wtedy, gdy śledzony plik zostanie usunięty lub zmieni nazwę.
       Chcąc śledzić koniec powiększającego się pliku nawet po jego
       usunięciu (unlink), należy użyć --follow=descriptor. Jest to
       zachowanie domyślne, ale nie jest przydatne jeżeli śledzi się
       plik  dziennika,  który  może podlegać cyklicznej wymianie
       (usunięcie lub zmiana nazwy, następnie ponowne otwarcie). W
       takim przypadku, należy użyć --follow=name, by śledzić plik o
       danej nazwie przez okresowe ponowne otwieranie go i sprawdzanie
       czy został usunięty i ponownie utworzony przez jakiś inny
       program.

       Bez względu na wykorzystaną metodę, jeżeli zostanie stwierdzone
       skurczenie się pliku, tail wypisuje komunikat mówiący o tym, że
       plik został obcięty i wznawia śledzenie końca pliku od ponownie
       wyznaczonego punktu końcowego.

       Gdy plik jest usunięty, zachowanie się tail zależy od tego czy
       śledzi on nazwę czy deskryptor. Podążając za nazwą potrafi
       rozpoznać, że plik został usunięty i daje odpowiedni komunikat,
       a jeśli użyto opcji --retry  będzie  wykonywał  cykliczne
       sprawdzanie czy plik nie pojawi się znowu.  Podążając za
       deskryptorem, tail nie wykrywa, że plik został usunięty czy
       zmienił nazwę i nie wysyła komunikatów; mimo, iż plik może nie
       być już dostępny pod pierwotną nazwą, może on wciąż powiększać
       się.

       Wartości opcji descriptor i name można podać tylko przy długiej
       postaci opcji, nie z -f.

    --retry
       Ponawia próby otwarcia pliku nawet, jeśli jest niedostępny w
       momencie rozpoczęcia pracy przez tail lub staje się niedostępny
       później -- przydatne tylko z opcją -f. Bez opcji --retry tail
       napotykając plik, który nie istnieje lub jest niedostępny w inny
       sposób, zgłasza ten fakt i nie sprawdza już powtórnie.

    --sleep-interval=N
       Zmienia  liczbę  sekund  odczekiwania  pomiędzy  iteracjami
       (domyślnie jest to 1).  Podczas pojedynczej iteracji, dla
       każdego z podanych plików wykonywane jest sprawdzenie jest czy
       nie zmienił on rozmiaru.

    --pid=PID
       Podążając za deskryptorem lub nazwą, można podać identyfikator
       procesu, PID,  jedynego  piszącego  do  wszystkich  plikw
       wymienionych jako argumenty. Następnie, wkrótce po zakończeniu
       tego procesu, tail również zakończy pracę. Działa to poprawnie
       tylko wtedy, gdy piszący i proces tail uruchomione są na tej
       samej maszynie. Na przykład, by zachować wyniki kompilacji w
       pliku i obserwować jego wzrost, można wywołać `make' i `tail' a
       proces tail zatrzyma się po ukończeniu kompilacji. Bez tej
       opcji, trzeba było by samodzielnie unicestwić proces `tail -f'.
         $ make >& makerr & tail --pid=$! -f makerr
       Jeśli zostanie podany nie używany PID lub nie odpowiadający
       procesowi piszącemu do przeglądanych plików, to 'tail' może
       zakończyć pracę dużo wcześniej niż plik(i) przestaną  się
       powiększać lub może nie ukończyć pracy długo po tym, jak
       faktyczny piszący skończył.

    --max-consecutive-size-changes=N
       Opcja znacząca tylko, jeśli występuje podążanie za  nazwą
       (--follow=name). Służy do określania, jak długo tail ma podążać
       za deskryptorem gwałtownie rosnącego pliku, nawet jeśli zostanie
       on usunięty lub zmieni się jego nazwa. Po wykryciu N kolejnych
       zmian rozmiaru pliku tail wykonuje open/fstat  pliku,  by
       stwierdzić czy dana nazwa pliku jest wciąż skojarzona z tym samą
       parą urządzenie/numer-iwęzła, co uprzednio. Zobacz wynik tail
       --help by zapoznać się z wartością domyślną [tłum:5].

    --max-unchanged-stats=N
       Przy przeglądaniu końca pliku według nazwy, jeśli wystąpiło N
       kolejnych iteracji, podczas których rozmiar pozostał ten sam, to
       tail wykonuje open/fstat pliku. Stwierdza w ten sposób czy dana
       nazwa pliku  jest  wciąż  skojarzona  z  tym  samą  parą
       urządzenie/numer-iwęzła,  co  uprzednio.  Przy podążaniu za
       plikiem dziennika podlegającym cyklicznej wymianie jest to w
       przybliżeniu liczba sekund pomiędzy momentem, kiedy tail wypisze
       ostatnie linie sprzed rotacji a czasem, kiedy wypisze linie,
       jakie nagromadziły się w nowym pliku dziennika. Zobacz wynik
       tail --help by zapoznać się z wartością domyślną [tłum.: 200].
       Opcja ta jest znacząca tylko przy podążaniu za nazwą.

    -l, -n N, --lines=N
       Wypisuje ostatnie N linii. -l jest rozpoznawana tylko z użyciem
       starego formatu opcji.

    -q, --quiet, --silent
       Nigdy nie wypisuje nagłówków z nazwami plików.

    -v, --verbose
       Zawsze wypisuje nagłówki z nazwami plików.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    head(1), less(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.