Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    wget - Podręcznik GNU Wget

SKŁADNIA

    wget [opcja]... [URL]...

OPIS

    GNU Wget jest darmowym programem narzędziowym do pobierania plików z
    World Wide Web. Obsługuje protokoły HTTP, HTTPS i FTP, a także
    pobieranie poprzez serwery proxy HTTP.

    Wget potrafi podążać za odnośnikami zawartymi w stronach HMTL i tworzyć
    lokalne wersje zdalnych witryn WWW, w pełni odtwarzając strukturę
    katalogów oryginalnego ośrodka. Jest to czasami nazywane ,,pobieraniem
    rekurencyjnym''. Podczas takiego działania Wget respektuje ustalenia
    Standardu Robot Exclusion (/robots.txt). Możliwe jest poinstruowanie
    programu, by w pobieranych plikach HTML przekształcał odnośniki tak,
    aby wskazywały na lokalne kopie, do przeglądania bez połączenia.

    Wget został zaprojektowany tak, by działać solidnie również przy
    powolnych bądź niestabilnych połączeniach. Jeżeli pobieranie nie udaje
    się z powodu problemów z siecią, ponawia próby aż do ściągnięcia
    całości pliku. Jeśli dany serwer obsługuje taką możliwość, Wget nakaże
    kontynuację pobierania od miejsca, w którym przerwano.

OPCJE

    Podstawowe opcje uruchamiania

    -V
    --version
      Wyświetla wersję Wget.

    -h
    --help
      Wypisuje komunikat pomocy, opisujący wszystkie opcje, jakie można
      przekazać Wget w wierszu poleceń.

    -b
    --background
      Przechodzi w tło natychmiast po rozpoczęciu pracy. Jeśli nie
      podano pliku wyjściowego za pomocą -o, wyjście jest przekierowywane
      do wget-log.

    -e polecenie
    --execute polecenie
      Wykonuje polecenie tak, jakby było częścią .wgetrc. Polecenie
      wywołane w ten sposób zostanie wykonane po poleceniach z .wgetrc,
      więc będzie mieć nad nimi priorytet.

    Opcje dziennika i pliku wejściowego

    -o dziennik
    --output-file=dziennik
      Rejestruje wszystkie komunikaty w pliku dziennika. Normalnie są
      zgłaszane na standardowym wyjściu błędów.

    -a dziennik
    --append-output=dziennik
      Dodaje komunikaty na końcu pliku dziennika. Jest to to samo, co
      -o, tyle że dopisuje do dziennika zamiast nadpisywać stary. Jeśli
      plik dziennik nie istnieje, jest tworzony.

    -d
    --debug
      Włącza wyjście diagnostyczne, czyli wypisywanie rozmaitych
      informacji ważnych dla twórców Wget, gdy nie działa on poprawnie.
      Administrator twojego systemu mógł skopilować Wget bez obsługi
      trybu usuwania błędów, wówczas -d nie będzie działać. Należy
      zauważyć, że kompilacja z obsługą diagnostyki jest zawsze
      bezpieczna -- Wget skompilowany w ten sposób nie będzie wypisywał
      żadnych informacji diagnostycznych dopóki nie zażądamy tego opcją
      -d.

    -q
    --quiet
      Tryb cichy. Wyłącza wyjście Wget.

    -v
    --verbose
      Pełne wyjście, z wszystkimi dostępnymi danymi. Jest to opcja
      domyślna.

    -nv
    --non-verbose
      Niepełne wyjście -- wyłącza pełne wyjście, ale nie ucisza
      całkowicie (to robi się opcją -q); komunikaty o błędach i
      podstawowe informacje będą nadal wypisywane.

    -i plik
    --input-file=plik
      Czyta URL-e z pliku wejściowego plik, w związku z czym nie trzeba
      ich podawać w wierszu poleceń. Jeśli URL-e podano zarówno w
      wierszu poleceń, jak i w pliku wejściowym, to pierwsze zostaną
      pobrane pliki wymienione w wierszu poleceń. Plik nie musi być
      dokumentem HTML (ale nie przeszkadza, jeśli nim jest) -- wystarczy,
      że URL-e będą po prostu kolejno spisane.

      Jednakże jeśli zostanie podana opcja --force-html, to plik będzie
      traktowany jak dokument html. Mogą się wówczas pojawić kłopoty z
      odnośnikami względnymi, które można rozwiązać dodając "<base
      href="url">" do pliku lub podając --base=url w wierszu poleceń.

    -F
    --force-html
      Kiedy wejście jest czytane z pliku, wymusza aby było traktowane
      jako HTML. Pozwala to na pobieranie względnych odnośników z
      istniejących plików HTML znajdujących się na lokalnym dysku naszego
      komputera, przez dodanie znacznika "<base href="url">" do pliku
      HTML lub użycie opcji --base.

    -B URL
    --base=URL
      Użyte w połączeniu z -F, stosuje URL jako podstawę dla odnośników
      względnych w pliku podanym przez -i.

    Opcje ściągania

    --bind-address=adres
      Podczas tworzenia klienckich połączeń TCP/IP, wiąże z lokalnym
      komputerem, przez "bind()", zadany adres. Adres można podać jako
      nazwę hosta lub adres IP. Może się przydać jeśli nasza maszyna ma
      przypisane kilka adresów IP.

    -t liczba
    --tries=liczba
      Ustawia liczbę ponawiania prób na liczb. Dla nieskończonego
      ponawiania podajemy 0 lub inf.

    -O plik
    --output-document=plik
      Dokumenty nie będą zapisywane do odpowiednich plików, ale wszystkie
      zostaną sklejone i zapisane do pliku. Jeśli plik istnieje, to
      zostanie nadpisany. Jeśli jako plik podano -, dokumenty będą
      zapisane na standardowe wyjście. Włączenie tej opcji automatycznie
      ustawia liczbę prób na 1.

    -nc
    --no-clobber
      Jeśli plik jest pobierany więcej niż raz do tego samego katalogu,
      zachowanie się Wget zależy od kilku opcji, między innymi -nc. W
      pewnych przypadkach istniejący lokalny plik będzie nadpisany,
      przebity (ang. clobbered), przy powtórzeniu ściągania. W innych
      przypadkach zostanie zachowany.

      Przy uruchomieniu Wget bez opcji -N, -nc lub -r pobranie tego
      samego pliku do tego samego katalogu spowoduje pozostawienie
      pierwotnego egzemplarza pliku i nadanie drugiemu nazwy plik.1. Gdy
      plik będzie ściągany kolejny raz, trzeci egzemplarz otrzyma nazwę
      file.2, i tak dalej. Przy podanej opcji -nc, zachowanie takie jest
      wstrzymywane, a Wget odmawia pobrania nowszych kopii pliku.
      Dlatego też, ``"no-clobber"'' jest w rzeczywistości złą nazwą dla
      tego trybu -- nie chroni on przed nadpisywaniem (gdyż temu
      zapobiegają już numeryczne przyrostki), ale przed zachowywaniem
      wielu wersji pliku.

      Przy uruchomieniu Wget z -r, ale bez -N czy -nc, ponowne
      ściągnięcie pliku powoduje, że nowa kopia po prostu nadpisuje
      starą. Dodanie -nc zapobiega takiemu zachowaniu, skutkując zamiast
      tego zachowaniem pierwotnej wersji i ignorowaniem ewentualnych nowe
      kopii z serwera.

      Przy uruchomieniu Wget z -N, z opcją -r lub bez niej, decyzja, czy
      ściągać nową wersję pliku czy też nie, zależy od znaczników czasu
      (dat modyfikacji) i rozmiarów lokalnego i zdalnego pliku. -nc nie
      można podawać równocześnie z -N.

      Zauważ, że jeśli podano -nc, pliki z przyrostkami .html lub .htm
      (fuj) będą odczytywane z dysku i przetwarzane tak, jakby zostały
      pobrane z Sieci.

    -c
    --continue
      Kontynuuje pobieranie częściowo ściągniętego pliku. Przydatne, gdy
      chcemy dokończyć ściąganie rozpoczęte lub w poprzednim przebiegu
      Wget lub przez inny program. Na przykład:

          wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z

      Jeśli w bieżącym katalogu istnieje plik ls-lR.Z, Wget przyjmie, że
      jest to początkowy fragment zdalnego pliku i zażąda od serwera
      kontynuacji pobierania od offsetu równego długości lokalnego pliku.

      Zauważ, że nie ma potrzeby podawania tej opcji jeśli chcemy tylko,
      by aktualnie wywołany Wget ponownie próbował ściągać plik, w
      połowie którego zostało zerwane połączenie. Jest to zachowanie
      domyślne. Opcja -c wpływa tylko na wznawianie pobrań zaczętych
      przed bieżącym wywołaniem Wget i tylko dla tych plików, których
      lokalne kopie nadal istnieją.

      Bez -c, polecenie z poprzedniego przykładu pobrałby po prostu
      zdalny plik do ls-lR.Z.1, pozostawiając w spokoju obcięty plik ls-
      lR.Z.

      Począwszy od Wget 1.7, jeśli użyjemy -c dla niepustego pliku, a
      okaże się, że serwer nie obsługuje kontynuacji ściągania, to
      program odmówi rozpoczęcia ściągania od zera, które prowadziłoby do
      zniszczenia istniejącej zawartości. Jeśli naprawdę chcemy ściągać
      od początku, powinniśmy usunąć taki plik.

      Również od wersji 1.7, jeśli użyjemy -c dla pliku, którego rozmiar
      jest taki sam, jak na serwerze, to Wget odmówi ściągnięcia pliku i
      wypisze komunikat objaśniający. Tak samo dzieje się, gdy plik jest
      mniejszy na serwerze niż lokalnie (prawdopodobnie dlatego, że
      został zmieniony na serwerze od czasu naszej ostatniej próby
      ściągania) -- ponieważ ,,kontynuacja'' jest bezsensowna, pobieranie
      nie zachodzi.

      Z drugiej strony, przy stosowaniu -c, każdy plik, który jest
      większy na serwerze niż lokalnie będzie uważany za nie w pełni
      ściągnięty. Wówczas pobranych i doczepionych na koniec pliku
      lokalnego zostanie tylko "(length(zdalny) - length(lokalny))"
      bajtów. W pewnych przypadkach takie zachowanie jest pożądane -- na
      przykład, można skorzystać z wget -c do ściągnięcia tylko nowej
      porcji danych, dopisanej na końcu zbioru danych czy pliku
      dziennika.

      Jednakże, jeśli plik na serwerze jest większy dlatego, że został
      zmieniony, a nie tylko doklejono do niego dane, to w efekcie
      otrzymamy zniekształcony plik. Wget w żaden sposób nie może
      sprawdzić, czy lokalny plik jest poprawną częścią początkową
      zdalnego. Należy na to szczególnie uważać stosując -c w połączeniu
      z -r, gdyż każdy plik będzie uważany za kandydata na "nieukończone
      ściąganie".

      Inną sytuacja, w której przy korzystaniu z -c uzyskuje się
      zniekształcony plik, zachodzi, gdy mamy do czynienia z ułomnym
      proxy HTTP, wstawiającym łańcuch ,,transfer interrupted'' do
      lokalnego pliku. W przyszłości będzie może dodana opcja
      ,,rollback'', obsługująca ten przypadek.

      Zauważ, że -c działa tylko z serwerami FTP i HTTP, które obsługują
      nagłówek "Range".

    --progress=typ
      Umożliwia wskazanie typu wskaźnika postępu. Dozwolonymi rodzajami
      wskaźnika są ,,dot'' (kropka) i ,,bar'' (pasek).

      Domyślnie stosowany jest wskaźnik ,,bar''. Rysowany jest wówczas
      pasek postępu złożony ze znaków graficznych ASCII (zwany czasem
      wskaźnikiem ,,termometrowym''), wskazujący stan pobierania. Jeżeli
      wyjściem programu nie jest TTY, to domyślnie zostanie użyty
      wskaźnik typu ,,dot''.

      W celu przełączenia na wyświetlanie kropek należy użyć
      --progress=dot. Postępy ściągania pokazują wtedy wypisywane na
      ekranie kropki, z których każda symbolizuje ustaloną ilość
      pobranych danych.

      Przy korzystaniu z tego wskaźnika, można także ustalić styl.
      Wykonuje się to podając typ wskaźnika w postaci dot:styl. W różnych
      stylach pojedynczej kropce przypisuje się różne znaczenie. W stylu
      "default" każda kropka oznacza 1K, grupa liczy dziesięć kropek, a
      wiersz 50 kropek. Styl "binary" jest bardziej ,,komputerowy'' --
      8K dla skropki, 16-kropkowe grupy i 48 kropek w wierszu (co daje
      384K na wiersz). Przy pobieraniu bardzo dużych plików odpowiedni
      jest styl "mega" -- każda kropka symbolizuje pobrane 64K, w grupie
      jest osiem kropek, a w wierszu 48 (więc każdy wiersz zawiera 3M).

      Warto zauważyć, że domyślny rodzaj wskaźnika postępu możemy ustalić
      umieszczając w pliku .wgetrc polecenie "progress". Takie ustawienie
      jest przesłaniane przez opcję podaną w wierszu poleceń. Wyjątek
      stanowi sytuacja, kiedy wyjściem nie jest TTY -- wówczas typ
      ,,dot'' będzie miał pierwszeństwo nad ,,bar''. Da się jednak
      wymusić wskaźnik w postaci paska, stosując --progress=bar:force.

    -N
    --timestamping
      Włącza stosowanie znaczników czasu (time-stamping).

    -S
    --server-response
      Wypisuje nagłówki wysyłane przez serwery HTTP i odpowiedzi wysyłane
      przez serwery FTP.

    --spider
      Wywołąny z tą opcją, Wget będzie zachowywał się jak sieciowy pajk
      (Web spider), to znaczy, że nie będzie pobierał stron, a jedynie
      sprawdzał, czy tam są. Można to wykorzystać to sprawdzenia
      zakładek (bookmarks), na przykład tak:

          wget --spider --force-html -i bookmarks.html

      Ta funkcja wymaga jeszcze wiele pracy, by Wget osiągnął możliwości
      zbliżone do prawdziwych pająków WWW.

    -T seconds
    --timeout=sekundy
      Ustawia limit czasu czytania na podaną liczbę sekund. Przy każdym
      odczycie sieciowym sprawdzana jest dla deskryptora pliku
      ewentualność przekroczenia limitu czasu, ponieważ bez tego mogło by
      dojść do nieprzerwanego czytania (zostawienia zawieszonego
      połączenia). Domyślny limit to 900 sekund (piętnaście minut).
      Ustawienie limitu na 0 wyłącza sprawdzanie.

      Proszę nie obniżać domyślnej wartości limitu czasu tą opcją, chyba
      że z pełną świadomością skutków.

    --limit-rate=wielko
      Ogranicza prędkości pobierania do wielko bajtów na sekundę.
      Wielkość tę można wyrazić w bajtach, kilobajtach (przyrostkiem k)
      lub megabajtach (przyrostkiem m) na sekundę. Na przykład --limit-
      rate=20k ograniczy prędkość ściągania do 20KB/s. Taka rzecz
      przydaje się, gdy z jakiegoś powodu nie chcemy, żeby Wget zajął
      całą dostępną szerokość pasma.

      Należy zauważyć, że Wget realizuje to w ten sposób, że po
      stwierdzeniu, iż odczyt z sieci zabrał mniej czasu, niż wynika to z
      podanej prędkości, przez odpowiedni czas wstrzymuje się od
      działania (zasypia). Końcowym efektem takiej strategii jest
      spowolnienie transferu TCP mniej więcej do podanej prędkości.
      Niemniej jednak, na osiągnięcie tej równowagi potrzeba trochę
      czasu, więc nie bądźcie zaskoczeni, jeśli ograniczenie szybkości
      nie działa dla bardzo małych plików. Tak samo, strategia
      "zasypiania" nie zda egzaminu, jeśli poda się zbyt małe pasmo,
      dajmy na to mniejsze niż 1,5KB/s.

    -w sekundy
    --wait=sekundy
      Odczekuje zadaną liczbę sekund pomiędzy kolejnymi pobraniami.
      Zaleca się używanie tej opcji, gdyż zmniejsza obciążenie serwera
      dzięki rzadszym żądaniom. Czas, zamiast w sekundach, można podać w
      minutach dodając przyrostek "m", w godzinach - dodając "h" lub w
      dniach - dodając "d".

      Określanie dużej wartości tej opcji przydaje się jeśli sieć lub
      maszyna docelowa są wyłączone. Wówczas Wget może odczekać
      wystarczająco długo, by rozsądnie spodziewać się, że przed ponowną
      próbą błąd sieci został naprawiony.

    --waitretry=sekundy
      Opcję tę stosujemy jeśli nie chcemy, by Wget czekał pomiędzy kadym
      pobraniem, a tylko pomiędzy ponawianymi próbami nieudanych pobrań.
      Wget zastosuje odczekiwanie liniowe (linear backoff), czekając 1
      sekundę po pierwszym niepowodzeniu z danym plikiem, następnie 2
      sekundy po drugim niepowodzeniu z tym plikiem, aż do maksymalnej
      liczby sekund, jaką podano. Zatem, wartość 10 faktycznie
      spowoduje, że Wget będzie odczekiwał łącznie do (1 + 2 + ... + 10)
      = 55 sekund na każdy plik.

      Zauważ, że w ogólnosystemowym pliku wgetrc ta opcja jest domyślnie
      włączona.

    --random-wait
      W niektórych z ośrodków wykonywana jest analiza plików
      dziennikowych (tzw. logów), która ma na celu zidentyfikowanie
      programów do pobierania, takich jak Wget. Polega ona na
      wyszukiwaniu statystycznie znaczących podobieństw między różnicami
      czasu, jaki upłynął pomiędzy kolejnymi żądaniami. Ta opcja
      powoduje, że dla zamaskowania przed takimi analizami obecności
      Wgeta czas pomiędzy żądaniami będzie się wahać od 0 do 2 * sekundy,
      gdzie sekundy podano opcją --wait (-w).

      W jednym z ostatnich artykułów w pewnej publikacji poświęconej
      rozwijaniu oprogramowania na popularnych platformach klienckich
      podano kod wykonujący taką analizę na bieżąco. Autor sugerował
      blokowanie na poziomie adresu klasy C, co ma gwarantować, że
      programy pobierające zostaną zablokowane niezależnie od zmiany
      adresów przedzielanych przez DHCP.

      Opcja --random-wait powstała z powodu tej właśnie nierozważnej
      porady, zalecającej blokowanie wielu postronnych użytkowników
      ośrodka z powodu działań jednego z nich.

    -Y on/off
    --proxy=on/off
      Włącza/wyłącza używanie proxy. Domyślnie używanie proxy jest
      włączone jeśli jest zdefiniowana odpowiednia zmienna środowiskowa.

    -Q wielko
    --quota=wielko
      Określa ograniczenie wielkości pobieranych danych przy ściąganiu
      automatycznym. Limit podawany jest w bajtach (domyślnie),
      kilobajtach (z przyrostkiem k) lub megabajtach (z przyrostkiem m).

      Warto pamiętać, że ograniczenie to nigdy nie dotyczy pobierania
      pojedynczego pliku. Tak więc, jeśli podamy wget -Q10k
      ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz, to zostanie ściągnięty cały
      plik ls-lR.gz. Tak samo dzieje się nawet wówczas, gdy w wierszu
      poleceń zostanie wyszczególnionych kilka URL-i. Ograniczenie
      wielkości jest jednak przestrzegane podczas pobierania
      rekurencyjnego lub według pliku wejściowego. Zatem, można spokojnie
      napisać wget -Q2m -i witryny -- po przekroczeniu ograniczenia
      ściąganie zostanie przerwane.

      Ustawienie limitu na 0 lub na inf znosi ograniczenie pobierania.

    Opcje katalogów

    -nd
    --no-directories
      Nie tworzy hierarchii katalogów przy pobieraniu rekurencyjnym. Po
      włączeniu tej opcji wszystkie pliki będą zapisywane do bieżącego
      katalogu bez przebijania (jeśli nazwa pojawi się więcej niż raz,
      nazwy plików otrzymają rozszerzenie .n).

    -x
    --force-directories
      Przeciwieństwo -nd. Wymusza utworzenie hierarchii katalogów nawet
      jeśli nie miałaby być stworzona. Np. wget -x
      http://fly.srk.fer.hr/robots.txt zapisze ściągnięty plik jako
      fly.srk.fer.hr/robots.txt.

    -nH
    --no-host-directories
      Wyłącza tworzenie katalogów z nazwą hosta jako przedrostkiem.
      Domyślnie, -r http://fly.srk.fer.hr/ spowoduje stworzenie struktury
      katalogów zaczynającej się od fly.srk.fer.hr/, gdzie trafi cała
      reszta. Ta opcja wyłącza takie zachowanie.

    --cut-dirs=liczba
      Ignoruje podaną liczb składowych katalogu. Przydatne do
      precyzyjnego sterowania katalogami, w których będą składowane pliki
      z pobierania rekurencyjnego.

      Weźmy, na przykład, katalog ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/.
      Jeżeli pobierzemy go z -r, to lokalnie zostanie zachowany jako
      ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Mimo że opcja -nH pozwala na usunięcie
      części ftp.xemacs.org/, nadal utkniemy z pub/xemacs. Tu właśnie z
      pomocą przychodzi --cut-dirs. Powoduje, że Wget ``nie widzi''
      zadanej liczby składowych zdalnego katalogu. Oto kilka przykładów
      pokazujących, jak działa opcja --cut-dirs.

          No options    -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/
          -nH        -> pub/xemacs/
          -nH --cut-dirs=1 -> xemacs/
          -nH --cut-dirs=2 -> .

          --cut-dirs=1   -> ftp.xemacs.org/xemacs/
          ...

      Jeśli chcemy po prostu pozbyć się struktury katalogów, to opcja ta
      jest podobna do kombinacji -nd i -P. Jednak --cut-dirs, w
      przeciwieństwie do -nd, nie pozbywa się podkatalogów -- na
      przykład, przy -nH --cut-dirs=1, podkatalog beta/ będzie, zgodnie z
      oczekiwaniami, umieszczony w xemacs/beta.

    -P prefiks
    --directory-prefix=prefiks
      Ustawia przedrostek, prefiks katalogów na prefiks. Przedrostek
      katalogw oznacza katalog, zostaną zapisane wszystkie inne pliki i
      katalogi, tzn. wierzchołek drzewa pobierania. Domyślnym
      przedrostkiem jest ., katalog bieżący.

    Opcje HTTP

    -E
    --html-extension
      Jeśli pobierany jest plik typu text/html a jego URL nie kończy się
      wyrażeniem regularnym \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, to opcja ta spowoduje
      dodanie przyrostka .html do lokalnej nazwy pliku. Przydatne, na
      przykład, gdy tworzymy kopię lustrzaną witryny, która używa stron
      .asp, ale chcemy, by pozyskane strony dawały się przeglądać za
      pomocą własnego serwera Apache. Innym dobrym zastosowaniem jest
      pobieranie wyjścia generowanego przez skrypty CGI. URL typu
      http://site.com/article.cgi?25 zostanie zachowany jako
      article.cgi?25.html.

      Zauważ, że pliki o zmienionych w ten sposób nazwach będą ponownie
      pobierane za każdym razem gdy będziemy odświeżać kopię lustrzaną
      witryny. Dzieje się tak, ponieważ Wget nie potrafi stwierdzić, że
      lokalny plik X.html odpowiada zdalnemu URL-owi X (gdyż nie wie, że
      ten URL tworzy wyjście typu text/html). Chcąc uniknąć ponownego
      pobierania, trzeba użyć -k i -K, tak by oryginalna wersja pliku
      została zachowana jako X.orig.

    --http-user=uytkownik
    --http-passwd=haso
      Określają nazwę użytkownika i hasło, które Wget prześle serwerowi
      HTTP. W zależności od rodzaju protokołu wezwanie-odpowiedź, Wget
      koduje je stosując albo uwierzytelnianie podstawowe ("basic",
      niechronione) albo w oparciu o skrót ("digest").

      Inną metodę podania nazwy i hasła użytkownika jest wyszczególnienie
      ich w samym URL-u. Obie te metody ujawniają hasło każdemu, kto
      zechce uruchomić "ps". Żeby uchronić hasła przed podpatrzeniem,
      należy przechowywać je w pliku .wgetrc lub .netrc i, za pomocą
      "chmod", zapewnić tym plikom ochronę przed innymi użytkownikami.
      Jeżeli hasła są naprawdę ważne, w tych plikach też nie trzymajcie
      ich na stałe -- usuńcie je z plików zaraz po rozpoczęciu przez
      Wgeta pobierania. Dokładniejsze omówienie kwestii bezpieczeństwa w
      pracy z Wget,

    -C on/off
    --cache=on/off
      Jeśli ustawione na off, wyłącza buforowanie po stronie serwera. W
      takim przypadku Wget wysyła zdalnemu serwerowi odpowiednią komendę
      (Pragma: no-cache), dzięki której plik zostanie pobrany z usługi
      zdalnej, a nie zwrócona wersja buforowana. Jest to szczególnie
      przydatne do pobierania i wymiatania przeterminowanych dokumentów z
      serwerów proxy.

      Domyślnie, buforowanie jest dozwolone.

    --cookies=on/off
      Ustawione na off wyłącza używanie ciasteczek (cookies). Ciasteczka
      są mechanizmem do przechowywania stanu po stronie serwera. Serwer
      przesyła klientowi ciasteczko stosując nagłówek "Set-Cookie", a
      klient przy późniejszych żądaniach odpowiada tym samym
      ciasteczkiem. Ponieważ ciasteczka umożliwiają właścicielom serwera
      prowadzenie rejestrów gości i wymianę się tymi informacjami z
      innymi ośrodkami, niektórzy uważają je za pogwałcenie prywatności.
      Domyślnie cookies są używane, jednak ich zapisywanie nie jest
      domyślnie włączone.

    --load-cookies plik
      Przed pierwszym pobraniem HTTP wczytuje ciasteczka z pliku. Pliku
      jest plikiem tekstowym w formacie, jaki pierwotnie zastosowano dla
      pliku cookies.txt przeglądarki Netscape.

      Na ogół korzysta się z tej opcji przy tworzeniu kopii lustrzanych
      tych ośrodków, które do skorzystania z części lub całości zasobów
      wymagają zalogowania się. Proces logowania się zwykle polega na
      tym, że po otrzymaniu od nas informacji uwierzytelniającej i jej
      zweryfikowaniu serwer WWW wysyła ciasteczko HTTP. Następnie, gdy
      przeglądarka sięga do zasobów, odsyła serwerowi otrzymane
      ciasteczko, potwierdzając w ten sposób naszą tożsamość.

      Utworzenie kopii tego rodzaju witryny wymaga wysyłania przez Wget
      takich samych ciasteczek, jakie podczas komunikowania się z tym
      ośrodkiem przesyła nasza przeglądarka. Osiąga się to za pomocą
      --load-cookies -- wystarczy wskazać programowi lokalizację pliku
      cookies.txt, a on wyśle te same ciasteczka, które w tej samej
      sytuacji wysłałaby przyglądarka.

      Różne przeglądarki trzymają tekstowe pliki ciasteczek w różnych
      miejscach:

      Netscape 4.x
        Ciasteczka są w ~/.netscape/cookies.txt.

      Mozilla i Netscape 6.x
        Plik ciasteczek Mozilli nazywa się również cookies.txt, jest
        położony gdzieś w ~/.mozilla, w katalogu właściwym dla profilu
        użytkownika. Pełna ścieżka zazwyczaj kończy się czymś w rodzaju
        ~/.mozilla/default/co-dziwnego/cookies.txt.

      Internet Explorer
        Ciasteczko, jakiego mógłby użyć Wget, można utworzyć
        korzystając z menu "Plik" i opcji "Importuj i Eksportuj",
        "Eksportuj pliki cookie". Zostało to przetestowane z Internet
        Explorerem 5 -- nie ma gwarancji, że będzie działać z
        wcześniejszymi wersjami.

      inne przeglądarki
        Jeżeli do tworzenia ciasteczek korzystacie z innej
        przeglądarki, --load-cookies będzie działać tylko wtedy, gdy
        uda wam się zlokalizować lub utworzyć plik ciasteczek w
        formacie Netscape, jakiego oczekuje Wget.

      Jeśli nie możecie skorzystać z --load-cookies, jest jeszcze inna
      możliwość. Jeśli używana przez was przeglądarka udostępnia
      ,,menedżera plików cookie'', skorzystajcie z niego, żeby podglądnąć
      ciasteczka, jakie zostały wykorzystane podczas uzyskiwania dostępu
      do witryny, której kopię chcecie utworzyć. Zapiszcie nazwę i
      wartość ciasteczka, a następnie ręcznie nakażcie Wgetowi wysłanie
      ciasteczka o zadanej postaci, obchodząc równocześnie ,,oficjalny''
      kodu odpowiedzialny za obsługę ciasteczek:

          wget --cookies=off --header "Cookie: I<nazwa>=I<wartość>"

    --save-cookies plik
      Na koniec sesji zapisuje ciasteczka do pliku. Ciasteczka, dla
      których nie określono daty ważności lub które już wygasły, nie są
      zapisywane.

    --ignore-length
      Niestety, niektóre serwery HTTP (dokładniej mówiąc, programy CGI)
      wysyłają błędne nagłówki "Content-Length", co powoduje, że Wget
      głupieje, sądząc, że nie została pobrana całość dokumentu. Syndrom
      ten można uchwycić, gdy Wget próbuje w kółko pobierać ten sam
      dokument, za każdym razem twierdząc, że (inaczej niż zwykle)
      połączenie zostało zamknięte na dokładnie tym samym bajcie.

      Wywołany z tą opcją, Wget będzie ignorował nagłówek
      "Content-Length", tak jakby nie istniał.

    --header=dodatkowy-nagwek
      Określa dodatkowy-nagwek przesyłany serwerom HTTP. Nagłówki
      muszą zawierać : poprzedzony co najmniej jednym niepustym znakiem,
      i nie mogą zawierać znaków nowej linii.

      Możliwe jest określenie więcej niż jednego dodatkowego nagłówka
      przez kilkakrotne podanie opcji --header.

          wget --header='Accept-Charset: iso-8859-2' \
            --header='Accept-Language: hr'    \
             http://fly.srk.fer.hr/

      Podanie pustego łańcucha jako nagłówka kasuje wszystkie uprzednio
      zdefiniowane przez użytkownika nagłówki.

    --proxy-user=uytkownik
    --proxy-passwd=haso
      Określają nazwę użytkownika i hasło, które zostaną użyte do
      uwierzytelniania na serwerze proxy. Wget koduje je stosując
      podstawowy ("basic") schemat uwierzytelniania.

      Odnoszą się do tego podobne zagadnienia związane z bezpieczeństwem,
      jak w przypadku opcji --http-passwd.

    --referer=url
      Zamieszcza nagłówek `Referer: url' w żądaniu HTTP. Przydatne do
      pobierania dokumentów z takim przetwarzaniem po stronie serwera,
      które zakłada, że są one zawsze pobierane przez interaktywne
      przeglądarki Sieci i uznawane za poprawne tylko wtedy, gdy Refer
      jest ustawione na jedną ze stron, które na nie wskazują.

    -s
    --save-headers
      Zapisuje nagłówki wysyłane przez serwer HTTP do pliku, przed
      właściwą zawartością, z pustą linią jako separatorem.

    -U nazwa-agenta
    --user-agent=nazwa-agenta
      Serwerowi HTTP przedstawia się jako agent o podanej nazwie.

      Protokół HTTP pozwala klientom na podanie, za pomocą pola
      "User-Agent" nagłówka, swojej tożsamości. Umożliwia to
      rozróżnianie oprogramowania WWW, zwykle do celów statystycznych lub
      śledzenia naruszeń protokołu. Wget normalnie przedstawia się jako
      Wget/wersja, gdzie wersja jest aktualnym numerem wersji programu.

      Znane są jednak pewne witryny narzucające politykę przykrawania
      wyników stosownie do informacji dostarczonej im w polu
      "User-Agent". Mimo iż koncepcyjnie nie jest to taki zły pomysł,
      zaczął być nadużywany przez serwery odmawiające informacji klientom
      innym niż "Mozilla" lub "Internet Explorer". Ta opcja umożliwia
      zmianę linii "User-Agent" wysyłanej przez Wget. Nie zachęcamy do
      używania tej opcji, chyba że z pełną świadomością.

    Opcje FTP

    -nr
    --dont-remove-listing
      Zakazuje usuwania tymczasowych plików .listing generowanych przez
      odczyty FTP. Normalnie, pliki te zawierają nieprzetworzone
      listingi katalogów otrzymane z serwerów FTP. Pozostawienie ich
      może się przydać do celów diagnostycznych lub łatwego sprawdzenia
      zawartości katalogów zdalnego serwera (np. do sprawdzenia, że
      tworzona kopia lustrzana jest kompletna).

      Zauważ, że, mimo iż Wget zapisuje w tym przypadku do pliku o znanej
      nazwie, nie jest to dziura w zabezpieczeniach w sytuacji, gdy
      użytkownik stworzy .listing jako dowiązanie symboliczne do
      /etc/passwd czy innego pliku i poprosi superużytkownika ("root") o
      uruchomienie Wget w tym katalogu. W zależności od użytych opcji,
      Wget albo odmówi zapisu do .listing (co spowoduje niepowodzenie
      operacji na maskach, rekurencyjnej czy zależnej od znaczników
      czasu), albo dowiązanie symboliczne zostanie usunięte i zastąpione
      faktycznym plikiem .listing, albo też listing zostanie zapisany do
      pliku .listing.numer.

      Choć ta sytuacja nie stwarza kłopotów, jednak "root" nie powinien
      nigdy uruchamiać Wget w katalogu niezaufanego użytkownika.
      Użytkownik taki mógłby na przykład dowiązać index.html do
      /etc/passwd i poprosić "root"a o uruchomienie Wget z opcjami -N lub
      -r, tak że plik ten zostałby nadpisany.

    --retr-symlinks
      Zwykle, gdy podczas rekurencyjnego pobierania katalogów FTP
      napotkane zostanie dowiązanie symboliczne, to wskazywany przez nie
      plik nie jest ściągany. Zamiast tego w lokalnym systemie plików
      tworzone jest odpowiadające mu dowiązanie symboliczne. Wskazywany
      przez dowiązanie plik nie zostanie ściągnięty, chyba że pobieranie
      rekurencyjne natknie się nań osobno i tak czy owak ściągnie.

      Przy podanej opcji --retr-symlinks, jednakże, program podąża za
      dowiązaniami symbolicznymi i pobiera wskazywane przez nie pliki.
      Obecnie opcja ta nie spowoduje, by Wget podążał za dowiązaniami do
      katalogów i przetwarzał je rekurencyjnie, ale w przyszłości powinna
      zostać poszerzona tak, by tak się działo.

      Zauważ, że przy pobieraniu pliku (nie katalogu) wynikającym z
      podania go w wierszu poleceń, a nie jako w następstwie rekurencji,
      opcja ta nie działa. W tym przypadku Wget zawsze podąża za
      dowiązaniami.

    -g on/off
    --glob=on/off
      Włącza/wyłącza obsługę masek dla FTP. Obsługa masek oznacza, że
      można używać znaków specjalnych, uoglniajcych (jokerów), takich
      jak *, ?, [ i ], do pobrania większej liczby plików z tego samego
      katalogu naraz, np.

          wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/*.msg

      Domyślnie obsługa masek będzie włączona jeśli URL zawiera znaki
      uogólniające. Tej opcji można użyć do włączenia bądź wyłączenia
      obsługi masek na stałe.

      Może zajść potrzeba ujęcia URL-a w znaki cudzysłowu, by uchronić go
      przed rozwinięciem przez powłokę. Obsługa masek powoduje, że Wget
      oczekuje listingu katalogu, którego postać jest zależna od systemu.
      Z tego powodu obecnie działa tylko z uniksowymi serwerami FTP (i z
      tymi, które potrafią emulować wyjście uniksowego "ls").

    --passive-ftp
      Powoduje korzystanie z pasywnego schematu pobierania FTP, w którym
      klient inicjuje połączenie do przesyłania danych. Jest on czasem
      wymagany, by FTP działał za zaporami ogniowymi.

    Opcje pobierania rekurencyjnego

    -r
    --recursive
      Włącza pobieranie rekurencyjne.

    -l gboko
    --level=gboko
      Podaje maksymalny poziom głębokości rekurencji. Domyślnie jest to
      5.

    --delete-after
      Ta opcja nakazuje Wget usunięcie każdego z plików, jaki pobiera, po
      wykonaniu ściągania. Jest przydatna do pobierania wstępnego
      (prefetching) popularnych stron poprzez proxy, np.:

          wget -r -nd --delete-after http://whatever.com/~popular/page/

      Opcja -r nakazuje pobieranie rekurencyjne, a -nd nietworzenie
      katalogów.

      Zauważ, że --delete-after usuwa pliki z lokalnego komputera. Nie
      wydaje polecenia DELE, na przykład zdalnym ośrodkom FTP. Zauważ
      też, że jeśli podano --delete-after, to --convert-links jest
      ignorowane, więc przede wszystkim pliki .orig po prostu nie są
      tworzone.

    -k
    --convert-links
      Po zakończeniu pobierania konwertuje odnośniki w dokumencie tak, by
      nadawały się do lokalnego przeglądania. Dotyczy to nie tylko
      widzialnych odnośników hipertekstowych, ale każdej części
      dokumentu, która prowadzi do zewnętrznych materiałów, jak osadzone
      obrazki, odnośniki do arkuszy stylów, odnośniki hipertekstowe do
      zawartości innej niż HTML, itp.

      Każdy odnośnik będzie zmieniony na jeden z dwu sposobów:

      o  Odnośniki do plików, które zostały ściągnięte przez Wget
        zostaną zmienione tak, by odwoływały się do pliku, na jaki
        wskazują, jako odnośniki względne.

        Przykład: jeśli ściągnięty plik /foo/doc.html jest powiązany z
        z /bar/img.gif, również ściągniętym, to odnośnik w doc.html
        zostanie zmieniony tak, by wskazywał na ../bar/img.gif. Ten
        rodzaj przekształcenia działa bezproblemowo dla dowolnej
        kombinacji katalogów.

      o  Odnośniki do plików, które nie zostały ściągnięte przez Wget
        zostaną zmienione tak, by zawierały nazwę hosta i ścieżkę
        bezwzględną miejsca, na które wskazują.

        Przykład: jeśli ściągnięty plik /foo/doc.html jest powiązany z
        z /bar/img.gif (lub z ../bar/img.gif), to odnośnik w doc.html
        zostanie zmieniony tak, by wskazywał na
        http://hostname/bar/img.gif.

      Z tego powodu, przeglądanie lokalne działa niezawodnie: jeśli
      powiązany plik był ściągnięty, to odnośnik wskazuje na jego lokalną
      nazwę, jeśli nie był -- to na pełny adres internetowy, a nie
      pojawia się popsuty odnośnik. Konwersja pierwotnych odnośników na
      odnośniki względne zapewnia nam możliwość przesuwania pobranej
      hierarchii katalogów do innego katalogu.

      Zauważ, że dopiero na samym końcu pobierania Wget może rozpoznać,
      które odnośniki zostały ściągnięte. Z tego powodu, opcja -k
      wykonuje swoją pracę po zakończeniu wszystkich pobrań.

    -K
    --backup-converted
      Podczas konwersji pliku zachowuje kopię zapasową pierwotnej wersji
      z przyrostkiem .orig. Wpływa na zachowanie opcji -N.

    -m
    --mirror
      Włącza opcje odpowiednie do tworzenia kopii lustrzanych. Ta opcja
      włącza rekurencję, stosowanie znaczników czasu, ustawia
      nieograniczony poziom rekurencji i zachowuje listingi katalogów
      FTP. Obecnie jest równoważna użyciu -r -N -l inf -nr.

    -nr
    --dont-remove-listing
      Zakazuje usuwania plików tymczasowych .listing tworzonych przez
      odczyty FTP. Normalnie, pliki te zawierają nieprzetworzone
      listingi katalogów otrzymane z serwerów FTP. Pozostawienie ich
      daje dostęp do pełnej listy zdalnych plików przy prowadzeniu
      siedziby lustrzanej. Przydaje się też do celów diagnostycznych.

    -p
    --page-requisites
      Ta opcja powoduje, że Wget ściągnie wszystkie pliki niezbędne do
      poprawnego wyświetlenia danej strony HTML. Obejmuje to takie
      rzeczy jak grafikę, dźwięki i powiązane arkusze stylów.

      Przy zwykłym trybie pracy, podczas pobierania pojedynczej strony
      HTML, ewentualne powiązane dokumenty, które mogą być potrzebne do
      poprawnego jej wyświetlenia, nie są pobierane. Pomóc może użycie
      opcji -r z -l, ale ponieważ Wget normalnie nie odróżnia dokumentów
      zewnętrznych od włączonych, na ogół pozostaje się z ,,oskubanymi
      dokumentami'', którym brakuje potrzebnych elementów towarzyszących.

      Na przykład, powiedzmy, że dokument 1.html zawiera znacznik "<IMG>"
      odnoszący się do 1.gif i znacznik "<A>" wskazujący na zewnętrzny
      dokument 2.html. Powiedzmy, że 2.html jest podobny, tyle, że jego
      obrazkiem jest 2.gif a odnośnik wskazuje na 3.html. Załóżmy, że
      kontynuujemy takie zależności aż do jakiejś dowolnie dużej liczby.

      Jeśli wykona się polecenie:

          wget -r -l 2 http://I<ośrodek>/1.html

      to zostaną pobrane 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif i 3.html. Jak
      widać, 3.html nie posiada towarzyszącego mu elementu, gdyż Wget w
      celu określenia miejsca, gdzie powinien przerwać rekurencję po
      prostu zlicza liczbę skoków (aż do 2) od początkowego 1.html.
      Jednak przy takim poleceniu:

          wget -r -l 2 -p http://I<ośrodek>/1.html

      zostaną ściągnięte wszystkie powyższe pliki oraz wymagany przez
      3.html plik 3.gif. Podobnie,

          wget -r -l 1 -p http://I<ośrodek>/1.html

      spowoduje pobranie 1.html, 1.gif, 2.html i 2.gif. Można by sądzić,
      że:

          wget -r -l 0 -p http://I<ośrodek>/1.html

      pobrałoby tylko 1.html i 1.gif, ale niestety tak nie jest, gdyż -l
      0 jest równoważnikiem -l inf -- czyli nieskończonej rekurencji. Do
      pobrania pojedynczej strony HTML (lub ich grupy, wszystkich
      podanych w wierszu poleceń lub w pliku wejściowym URL-i -i) i
      towarzyszących jej (lub im) elementów, wystarczy pominąć -r i -l:

          wget -p http://I<ośrodek>/1.html

      Zauważ, że Wget zachowa się tak, jakby podano opcję -r, ale
      zostanie pobrana tylko pojedyncza strona i jej elementy. Program
      nie będzie podążał za odnośnikami z tej strony do zewnętrznych
      dokumentów. Faktycznie, do ściągania pojedynczej strony i
      wszystkich towarzyszących jej elementów (nawet jeśli leżą one na
      odrębnych serwerach WWW) i upewnienia się, że całość lokalnie
      poprawnie się wyświetla, autor oprócz -p korzysta z kilku
      dodatkowych opcji:

          wget -E -H -k -K -p http://I<ośrodek>/I<dokument>

      Kończąc ten temat, warto wiedzieć, że Wget uważa za odnośnik do
      dokumentu zewnętrznego każdy URL podany w znaczniku "<A>", "<AREA>"
      lub "<LINK>", oprócz "<LINK REL="stylesheet">".

    Opcje rekurencyjnego akceptowania/odrzucania

    -A lista_akc --accept lista_akc
    -R lista_odrz --reject lista_odrz
      Podaje listę oddzielonych przecinkami przyrostków nazw plików
      (rozszerzeń plików) lub wzorców nazw, jakie mają być akceptowane
      lub odrzucane..

    -D lista_domen
    --domains=lista_domen
      Ustala domeny, do których program może przechodzić. lista_domen
      jest listą separowaną przecinkami. Zauważ, że ta opcja nie włącza
      -H.

    --exclude-domains lista_domen
      Podaje domeny, do których program ma nie przechodzić..

    --follow-ftp
      Podąża za odnośnikami FTP z dokumentów HTTP. Bez tej opcji Wget
      będzie ignorował wszelkie odnośniki do FTP.

    --follow-tags=lista
      Wget ma wewnętrzną tablicę par: znacznik HTML/atrybut, którą
      posługuje się przy poszukiwaniu powiązanych dokumentów podczas
      pobierania rekurencyjnego. Jeśli jednak chcielibyśmy, by brany był
      pod uwagę tylko pewien podzbiór tych znaczników, powinniśmy użyć
      tej opcji, podając je w postaci listy separowanej przecinkami.

    -G lista
    --ignore-tags=lista
      Jest to przeciwieństwo opcji --follow-tags. Dzięki podaniu listy
      rozdzielonych przecinkami znaczników HTML można pominąć je podczas
      rekurencyjnego szukania dokumentów do pobrania.

      Niegdyś opcja -G, użyta w wierszu poleceń:

          wget -Ga,area -H -k -K -r http://I<ośrodek>/I<dokument>

      była najlepszym wyborem do ściągania pojedynczej strony razem z jej
      elementami.

      Jednak autor tej opcji przeszedł przez stronę ze znacznikami typu
      "<LINK REL="home" HREF="/">" i uświadomił sobie, że -G nie
      wystarcza. Nie można po prostu nakazać Wget ignorowania "<LINK>",
      gdyż wówczas nie będą ściągane arkusze stylów. Obecnie najlepszym
      sposobem pobierania pojedynczej stony razem z jej elementami jest
      specjalnie przeznaczona do tego opcja --page-requisites.

    -H
    --span-hosts
      Włącza przechodzenie pomiędzy hostami przy pobieraniu
      rekurencyjnym.

    -L
    --relative
      Podąża tylko za odnośnikami względnymi. Przydatne do pobierania
      konkretnej strony bez żadnych odwracających uwagę dodatków, nawet z
      tego samego hosta..

    -I lista
    --include-directories=lista
      Określa list rozdzielonych przecinkami katalogów, do których ma
      przechodzić program podczas pobierania Elementy listy mogą
      zawierać znaki uogólniające.

    -X lista
    --exclude-directories=lista
      Określa list rozdzielonych przecinkami katalogów, które chcemy
      wykluczyć z pobierania Elementy listy mogą zawierać znaki
      uogólniające.

    -np
    --no-parent
      Powoduje, że Wget przy pobieraniu rekurencyjnym nigdy nie wchodzi
      do katalogu nadrzędnego. Przydatna opcja, gdyż gwarantuje, że
      ściągane będą tylko pliki poniej pewnego poziomu.

PRZYKŁADY

    Przykłady podzielono na trzy części, z grubsza według stopnia
    komplikacji.

    Proste zastosowania

    o  Powiedzmy, że chcemy ściągnąć jakiś URL. Wystarczy napisać:

          wget http://fly.srk.fer.hr/

    o  Ale co się stanie, jeśli łącze jest powolne, a plik długi?
      Połączenie prawdopodobnie zawiedzie zanim zostanie pobrany cały
      plik. W takiej sytuacji Wget będzie usiłował pobrać plik dopóki
      nie ściągnie całego albo nie przekroczy domyślnej liczby ponawiań
      (wynoszącą 20). Można łatwo zmienić liczbę prób na 45, by upewnić
      się, że cały plik dotrze bezpiecznie:

          wget --tries=45 http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg

    o  A teraz pozostawmy program Wget pracujący w tle i zapisujący
      informacje o postępach ściągania do pliku dziennika log.
      Wpisywanie --tries jest męczące, więc użyjemy -t:

          wget -t 45 -o log http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg &

      Znak "&" na końcu linijki zapewnia, że Wget będzie działać w tle.
      Ograniczenie liczby ponawiań można zlikwidować stosując -t inf.

    o  Sposób użycia FTP jest równie prosty. Wget zajmie się nazwą
      zgłoszeniową (login) i hasłem.

          wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/welcome.msg

    o  Jeśli podamy katalog, to program pobierze jego listing, przetworzy
      go i przekształci na HTML. Można spróbować:

          wget ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/
          links index.html

    Zaawansowane zastosowania

    o  Mamy gotowy plik z listą URL-i, które chcemy pobrać? Wystarczy
      skorzystać z przełącznika -i:

          wget -i I<plik>

      Jeśli jako nazwę pliku podamy -, to URL-e będą czytane ze
      standardowego wejścia.

    o  ! Create a five levels deep mirror image of the GNU web site, with
      the ! same directory structure the original has, with only one try
      per ! document, saving the log of the activities to gnulog:

      Stworzymy sięgający pięciu poziomów obraz lustrzany witryny WWW GNU
      (z tą samą strukturą katalogów, jaką ma oryginał), stosując tylko
      jedną próbę pobierania dla każdego dokumentu i zapisując dziennik
      pracy do gnulog:

          wget -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    o  To samo co powyżej, ale z konwersją odnośników w plikach HTML tak,
      żeby wskazywały na lokalne pliki, by można było przeglądać
      dokumenty off-line:

          wget --convert-links -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    o  Pobranie tylko jednej strony HTML, ale z upewnieniem się, że
      wszystkie elementy niezbędne do jej wyświetlenia (np. wstawione
      obrazki i zewnętrzne arkusze stylu) również zostaną pobrane.
      Zapewnia też, że ściągnięta strona wskazuje na pobrane odnośniki.
      Ponadto odnośniki w pobranej stronie powinny wskazywać na pobrane
      kopie elementów.

          wget -p --convert-links http://www.server.com/dir/strona.html

      Wybrana strona HTML zostanie zapisana do
      www.server.com/dir/strona.html, a obrazki, arkusze stylu itd.
      gdzieś w katalogu www.server.com/, zależnie od tego, gdzie
      znajdowały się na zdalnym serwerze.

    o  Tak samo, jak wyżej, ale bez katalogu www.server.com/. W gruncie
      rzeczy wcale nie chcę tych wszystkich przypadkowych katalogów z
      serwera -- chcę po prostu zapisać wszystkie pobrane pliki w
      podkatalogu download/ bieżącego katalogu.

          wget -p --convert-links -nH -nd -Pdownload \
            http://www.server.com/dir/strona.html

    o  Pobranie index.html z www.lycos.com, z pokazaniem oryginalnych,
      odebranych od serwera nagłówków:

          wget -S http://www.lycos.com/

    o  Zapisanie nagłówków serwera w pliku, zapewne do końcowego
      przetwarzenia:

          wget -s http://www.lycos.com/
          more index.html

    o  Pobranie pierwszych dwu poziomów wuarchive.wustl.edu, z zapisaniem
      ich do /tmp.

          wget -r -l2 -P/tmp ftp://wuarchive.wustl.edu/

    o  Chcemy ściągnąć wszystkie GIF-y z pewnego katalogu serwera HTTP.
      Próbowaliśmy wget http://www.server.com/dir/*.gif, ale nie
      zadziałało, bo pobieranie HTTP nie realizuje masek plików. W takim
      przypadku stosujemy:

          wget -r -l1 --no-parent -A.gif http://www.server.com/dir/

      Więcej pisaniny, ale skutek jest taki sam. -r -l1 oznacza
      pobieranie rekurencyjne, z maksymalną głębokością 1. --no-parent
      znaczy, że odwołania do katalogu nadrzędnego mają być ignorowane, a
      -A.gif oznacza ściąganie tylko plików GIF. Działałoby też -A
      "*.gif".

    o  Załóżmy, że byliśmy w połowie ściągania, gdy nagle przerwano pracę
      Wget. Nie chcielibyśmy teraz nadpisywać już obecnych plików
      ponownie ściąganymi. Napisalibyśmy:

          wget -nc -r http://www.gnu.org/

    o  Do zakodowania swojej nazwy użytkownika i hasła do HTTP lub FTP
      używamy odpowiedniej składni URL-a.

          wget ftp://hniksic:mojehaslo@unix.server.com/.emacs

      Należy jednak zauważyć, że w systemach wielodostępnych taki sposob
      użycia jest niezalecany, ponieważ ujawnia hasło każdemu, kto
      spojrzy na wynik działania "ps".

      A może chcielibyśmy, żeby dokumenty wynikowe były kierowane na
      standardowe wyjście, a nie zapisywane do plików?

          wget -O - http://jagor.srce.hr/ http://www.srce.hr/

      Można też łączyć te dwie opcje i tworzyć potoki do pobierania
      dokumentów ze zdalnych list przebojów:

          wget -O - http://cool.list.com/ | wget --force-html -i -

    Bardzo zaawansowane zastosowania

    o  Jeśli chcemy, by Wget utrzymywał lustrzaną kopię strony (lub
      podkatalogów FTP), stosujemy --mirror (-m), co jest skróconym
      zapisem dla -r -l inf -N. Umieszczamy Wget w pliku crontab,
      żądając, by w każdą niedzielę ponawiał sprawdzanie ośrodka:

          crontab
          0 0 * * 0 wget --mirror http://www.gnu.org/ -o /home/ja/weeklog

    o  Dodatkowo można zażyczyć sobie konwersji odnośników, tak by całość
      nadawała się do przeglądania lokalnie. Jednak, po przeczytaniu tego
      podręcznika, wiecie już, że taka konwersja nie sprawuje się dobrze,
      gdy wykorzystujemy znaczniki czasu, więc chcemy również, żeby Wget
      utworzył kopie oryginalnych plików HTML przed ich przekształceniem.
      Odpowiednie Wywołanie wyglądałoby tak:

          wget --mirror --convert-links --backup-converted \
            http://www.gnu.org/ -o /home/ja/weeklog

    o  Ale zauważyliście też, że lokalne przeglądanie nie działa całkiem
      poprawnie, jeśli pliki HTML zapisano z innym rozszerzeniem niż
      .html, na przykład dlatego, że dostarczono je jako index.cgi. Zatem
      chcielibyśmy, żeby Wget wszystkim plikom przekazanym z nagłówkiem
      content-type równym text/html zmienił nazwy na nazwa.html.

          wget --mirror --convert-links --backup-converted \
            --html-extension -o /home/ja/weeklog    \
            http://www.gnu.org/

      Lub też, pisząc krócej:

          wget -m -k -K -E http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

PLIKI

    /etc/wgetrc
      Domyślne położenie globalnego pliku startowego.

    .wgetrc
      Prywatny plik startowy użytkownika.

BŁĘDY

    Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń błędów dotyczących GNU Wget na adres
    <"bug-wget@gnu.org">.

    Przed faktycznym przedłożeniem zgłoszenia błędu, spróbuj, proszę,
    zastosować się do kilku prostych wskazówek.

    1. Spróbuj upewnić się, że obserwowane zachowanie jest rzeczywiście
      błędem. Jeśli Wget się wywala, jest to błąd. Jeśli nie zachowuje
      się zgodnie z dokumentacją, jest to błąd. Jeśli coś działa
      dziwnie, ale nie jesteś pewien, w jaki sposób powinno, może to też
      być błędem.

    2. Spróbuj, proszę, powtórzyć ten błąd w możliwie najprostszych
      warunkach. Np. jeśli Wget pada podczas ściągania wget -rl0 -kKE
      -t5 -Y0 http://yoyodyne.com -o /tmp/log, powinieneś spróbować
      sprawdzić, czy to wywalanie się jest powtarzalne i czy pojawia się
      przy prostszym zestawie opcji. Możesz nawet spróbować zacząć
      pobieranie od strony, przy której wystąpiła awaria i sprawdzić, czy
      to nie ta strona w jakiś sposób ją powoduje.

      Ponadto, choć co prawda prawdopodobnie będę zainteresowany
      zawartością twojego pliku .wgetrc, skopiowanie go po prostu do
      wiadomości o błędzie jest raczej złym pomysłem. Zamiast tego,
      powinieneś najpierw sprawdzić, czy błąd powtarza się przy .wgetrc
      przesuniętym na ubocze. Prześlij mi odpowiednie fragmenty tego
      pliku tylko wtedy, gdy okaże się, że błąd zależy od ustawień
      .wgetrc.

    3. Uruchom, proszę, Wget z opcją -d i prześlij uzyskany protokół (lub
      związane z błędem jego części). Jeśli Wget został skompilowany bez
      obsługi debugowania, skompiluj go ponownie. Duo łatwiej jest
      śledzić błędy z udostępnioną diagnostyką.

    4. jeśli Wget się wywala, spróbuj uruchomić go w debugerze, np. "gdb
      `which wget` core" i wpisz "where", by otrzymać stos wywołania
      (backtrace).

ZOBACZ TAKŻE

    Plik GNU Info dla wget.

AUTOR

    Pierwotnie napisane przez Hrvoje Niksic <hniksic@arsdigita.com>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 Free Software Foundation,
    Inc.

    Zezwala się na sporządzanie i rozpowszechnianie niezmienionych kopii
    tego podręcznika, pod warunkiem zachowania na wszystkich kopiach
    informacji o prawach autorskich i niniejszego zezwolenia.

    Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego
    dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free
    Documentation License) w wersji 1.1 lub jakiejkolwiek nowszej wersji
    opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami
    niezmiennymi są ,,GNU General Public License'' i ,,GNU Free
    Documentation License'', bez treści przedniej lub tylnej strony
    okładki. Egzemplarz licencji zamieszczono w sekcji zatytułowanej ,,GNU
    Free Documentation License''.