Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    clone - utworzenie procesu potomnego

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int clone(int (*fn)(void *), void *child_stack, int flags, void *arg);

    _syscall2(int, clone, int, flags, void *, child_stack)

OPIS

    clone tworzy nowy proces, podobnie jak fork(2). clone jest funkcją
    biblioteczną posadowioną na wierzchu niższego  wywołania  funkcji
    systemowej clone, do której w dalszym ciągu będziemy się odnosić jako
    do sys_clone. Opis sys_clone jest podany pod koniec niniejszej strony.

    W odróżnieniu od fork(2), funkcje te pozwalają procesom potomnym
    współdzielić części ich kontekstu wykonania, takie jak obszar pamięci,
    tablica deskryptorów plików czy tablica programów obsługi sygnałów, z
    procesem wywołującym. (Należy zauważyć, że na tej stronie podręcznika
    "proces wywołujący" normalnie odnosi się do "procesu macierzystego".
    Zobacz opis CLONE_PARENT poniżej.)

    clone służy głównie do implementacji wątków: zarządzanie wieloma
    wątkami programu, które działają równolegle we współdzielonym obszarze
    pamięci.

    Gdy za pomocą clone tworzony jest proces potomny, uruchamia on
    aplikację funkcyjną fn(arg).  (Różni się to od fork(2), gdzie proces
    potomny kontynuuje wykonanie od miejsca wywołania fork(2).)  Argument
    fn jest wskaźnikiem do funkcji, która jest wywoływana przez proces
    potomny na początku jego działania. Argument arg jest przekazywany do
    funkcji fn.

    Gdy  aplikacja  funkcyjna fn(arg) powróci, proces potomny kończy
    działanie. Liczba całkowita zwrócona przez fn jest kodem zakończenia
    procesu potomnego. Proces potomny może również zakończyć się jawnie
    wołając exit(2) lub po otrzymaniu krytycznego sygnału.

    Argument child_stack określa położenie stosu używanego przez proces
    potomny.  Ponieważ potomek i proces wywołujący mogą współdzielić
    pamięć, nie jest możliwe, aby proces potomny korzystał z tego samego
    stosu, co proces wywołujący. Proces wywołujący musi więc przydzielić
    obszar pamięci przeznaczony na stos potomka i przekazać wskaźnik do
    tego obszaru w clone. Stosy rosną w dół na wszystkich procesorach, na
    których działa Linux (z wyjątkiem procesorów HP PA), więc child_stack
    zazwyczaj wskazuje na najwyższy adres obszaru pamięci zarezerwowanego
    na stos potomka.

    Niższy bajt flags zawiera numer sygnału wysyłanego do rodzica, gdy
    proces potomny ginie.  Jeśli określono inny sygnał niż SIGCHLD, to
    proces macierzysty musi podać opcję __WALL lub __WCLONE czekając na
    potmka w wait(2).  Gdy sygnał nie zostanie określony, to proces
    macierzysty nie zostanie zawiadomiony o zakończeniu pracy potomka.

    flags może również być bitowym OR jednej lub kilku następujących
    stałych  określających, co będzie współdzielone pomiędzy procesem
    wywołującym a procesem potomnym:

    CLONE_PARENT
       (od Linuksa 2.4 w górę) Jeśli CLONE_PARENT będzie ustawione, to
       rodzic nowego procesu potomnego (zwrócony przez getppid(2))
       będzie ten sam, co dla procesu wywołującego.

       Jeśli CLONE_PARENT nie zostanie ustawione, to (jak dla fork(2))
       rodzicem potomka będzie proces wywołujący.

       Należy zauważyć, że to proces macierzysty, zwracany przez
       getppid(2), zostanie powiadomiony o zakończeniu pracy przez
       potomka,  więc  jeśli  CLONE_PARENT  będzie  ustawione, to
       zawiadomiony zostanie rodzic procesu wywołującego, a nie sam
       proces wywołujący

    CLONE_FS
       Jeśli ustawione będzie CLONE_FS, to wywołujący i proces potomny
       będą współdzielić informacje o systemie plików. Informacje te
       obejmują katalog główny systemu plików, bieżący katalog roboczy
       i umaskę. Dowolne z wywołań chroot(2), chdir(2) lub umask(2)
       wykonane przez proces wywołujący lub proces potomny będzie
       obowiązywać również w drugim procesie.

       Jeśli CLONE_FS nie zostanie ustawione, to proces potomny będzie
       pracować  na  kopii  informacji o systemie plików procesu
       wywołującego z chwili wywołania clone.  Wywołania chroot(2),
       chdir(2), umask(2) wykonane później przez jeden z procesów nie
       będą mieć wpływu na drugi proces.

    CLONE_FILES
       Jeśli CLONE_FILES będzie ustawione, to proces wywołujący i
       procesy potomne będą współdzielić tablicę deskryptorów plików.
       Deskryptory plików zawsze będą dotyczyć tych samych plików w
       procesie wywołującym i w procesach potomnych. Dowolny deskryptor
       pliku utworzony przez proces wywołujący, jak też przez proces
       potomny będzie obowiązywać również w drugim procesie. Podobnie,
       jeśli jeden z procesów zamknie deskryptor pliku lub zmieni
       stowarzyszone z nim znaczniki, będzie to obowiązywać również w
       drugim procesie.

       If CLONE_FILES nie zostanie ustawione, to proces  potomny
       odziedziczy kopię wszystkich deskryptorów plików otwartych w
       procesie macierzystym w chwili wywołania clone.  Operacje na
       deskryptorach  plików  przeprowadzone  później przez proces
       wywołujący lub przez proces potomny nie będą miały wpływu na
       drugi proces.

    CLONE_NEWNS
       (począwszy od Linuksa 2.4.19) Uruchamianie procesu potomnego w
       nowej przestrzeni nazw.

       Każdy proces istnieje w jakiejś przestrzeni nazw.  przestrze
       nazw procesu są to dane (zbiór montowań) opisujące hierarchię
       plików widzianą przez proces. Po fork(2) lub clone(2), gdy nie
       ustawiono znacznika CLONE_NEWNS, potomek żyje w tej samej
       przestrzeni nazw, co rodzic.  Funkcje systemowe mount(2) i
       umount(2) zmieniają przestrzeń nazw procesu wywołującego, a
       zatem także innych procesów żyjących w tej samej przestrzeni
       nazw, lecz nie mają wpływu na procesy w innej przestrzeni nazw.

       Po clone(2), gdy ustawiono znacznik CLONE_NEWNS, sklonowany
       potomek jest uruchamiany w nowej przestrzeni nazw, inicjowanej
       jako kopia przestrzeni nazw rodzica.

       Znacznik CLONE_NEWNS może zostać podany jedynie przez proces
       uprzywilejowany.  Zabronione jest podanie w tym samym wywołaniu
       clone zarówno CLONE_NEWNS, jak i CLONE_FS.

    CLONE_SIGHAND
       Jeśli CLONE_SIGHAND będzie ustawione, to proces wywołujący i
       procesy potomne będą współdzielić tablicę programów obsługi
       sygnałów. Jeśli proces wywołujący lub proces potomny wywoła
       sigaction(2), aby zmienić zachowanie towarzyszące sygnałowi,
       zachowanie to zostanie zmienione również w drugim procesie.
       Jednakże, proces wywołujący i proces potomny wciąż będą posiadać
       osobne maski sygnałów i zestawy sygnałów oczekujących. Zatem
       jeden z nich może zablokować lub odblokować niektóre sygnały za
       pomocą sigprocmask(2) nie wpływajac na drugi proces.

       Jeśli CLONE_SIGHAND nie zostanie ustawione, to proces potomny
       odziedziczy  kopię  programów  obsługi sygnałów od procesu
       wywołującego  z  chwili  uruchomienia  clone.   Wywołania
       sigaction(2) przeprowadzone później przez jeden z procesów nie
       będą mieć wpływu na drugi proces.

    CLONE_PTRACE
       Jeśli zostanie podane CLONE_PTRACE, a proces wywołujący będzie
       śledzony,  to  śledzenie  obejmie  również potomka (zobacz
       ptrace(2)).

    CLONE_VFORK
       Jeśli CLONE_VFORK  będzie  ustawione,  wykonywanie  procesu
       wywołującego zostanie wstrzymane do chwili, gdy potomek zwolni
       swoją pamięć wirtualną za pomocą execve(2) lub _exit(2) (jak
       przy vfork(2)).

       Jeśli CLONE_VFORK nie zostanie ustawione, wtedy zarówno proces
       wywołujący, jak i potomny podlegają  po  wywołaniu  clone
       szeregowaniu zadań i aplikacja nie może zakładać, że ich
       wykonywanie będzie się odbywać w określonej kolejności.

    CLONE_VM
       Jeśli CLONE_VM będzie ustawione, to proces wywołujący i potomny
       będą działać w tym samym obszarze pamięci. W szczególności,
       zapisy do pamięci wykonywane przez proces wywołujący lub przez
       proces potomny będą widoczne dla drugiego z procesów. Ponadto,
       dowolne mapowania pamięci i usunięcia mapowań wykonane przez
       jeden z tych procesów za pomocą mmap(2) lub munmap(2) będą
       dotyczyć również drugiego procesu.

       Jeśli CLONE_VM nie zostanie ustawione, to proces potomny będzie
       działać w kopii obszaru pamięci procesu wywołującego, wykonanej
       w chwili wywołania clone. Zapisy do pamięci oraz mapowania i
       usunięcia mapowań wykonane przez jeden z tych procesów nie będą
       dotyczyć drugiego z nich, tak jak w przypadku fork(2).

    CLONE_PID
       Jeśli CLONE_PID będzie ustawione, to proces potomny będzie
       tworzony z tym samym ID procesu, jaki ma proces wywołujący.

       Jeśli CLONE_PID nie zostanie ustawione, to proces potomny będzie
       mieć unikalny ID procesu, inny niż ID procesu wywołującego.

       Ten znacznik może być podany tylko przez proces uruchamiający
       system (PID 0).

    CLONE_THREAD
       (Począwszy od Linuksa 2.4) Jeśli CLONE_THREAD będzie ustawione,
       to potomek będzie umieszczony w tej samej grupie wątków, do
       której należy proces wywołujący.

       Jeśli CLONE_THREAD nie zostanie ustawione, to potomek będzie
       umieszczony w swojej własnej (nowej) grupie wątków, której ID
       jest taki sam, jak ID procesu.

       (Grupy wątków zostały dodane w Linuksie 2.4 dla obsługiwać wątki
       POSIX-owe dla zbioru procesów współdzielących ten sam PID. W
       Linuksie 2.4 wywołania funkcji getpid(2) zwracają ID grupy
       wątków procesu wywołującego.)

    Funkcja systemowa sys_clone odpowiada w sposób bardziej zbliżony
    funkcji fork(2), w której wykonanie procesu potomnego jest kontynuowane
    od miejsca wywołania. Zatem, sys_clone wymaga jedynie argumentów flags
    i child_stack, które mają znaczenie takie samo, jak dla clone. (Należy
    zauważyć, że kolejność tych argumentów jest inna aniżeli dla clone.)

    Inna różnicą w przypadku sys_clone jest to, że argument child_stack
    może być zerem. W tym przypadku, semantyka "kopiowania podczas zapisu"
    gwarantuje, że proces potomny otrzyma osobną kopię  stosu,  gdy
    którykolwiek z procesów zmodyfikuje stos. W tym przypadku aby funkcja
    działała prawidłowo, nie należy podawać opcji CLONE_VM.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, w wątku rodzica zwracany jest PID potomka. W
    wypadku błędu, w kontekście procesu wywołującego zwracane jest -1, a
    proces potomny nie jest tworzony i odpowiednio ustawiane jest errno .

BŁĘDY

    EAGAIN Działa już zbyt wiele procesów.

    ENOMEM Za mało pamięci aby przydzielić struktuę zadania dla procesu
       potomnego, lub aby skopiować niezbędne fragmenty kontekstu
       procesu wywołującego.

    EINVAL Zwracane przez clone, gdy podano dla child_stack wartość zerową.

    EINVAL W flags podano jednocześnie CLONE_FS i CLONE_NEWNS.

    EINVAL Podano CLONE_THREAD a nie podano CLONE_SIGHAND. (Począwszy od
       Linuksa 2.5.35.)

    EPERM CLONE_PID zostało podane przez proces o niezerowym PID.

USTERKI

    Dla wersji jądra 2.1.97 nie należy używać znacznika CLONE_PID, gdyż
    inne części jądra i większość oprogramowania systemowego wcąż zakłada,
    że identyfikatory procesów są unikalne.

    Brak wpisu dla clone w wersji 5 biblioteki libc. libc 6 (inaczej, glibc
    2) udostępnia clone zgodnie z opisem na niniejszej stronie podręcznika.

UWAGI

    Dla wersji jądra 2.4.7-2.4.18 znacznik CLONE_THREAD wymuszał znacznik
    CLONE_PARENT.

ZGODNE Z

    Funkcje clone i sys_clone są specyficzne dla Linuksa i nie powinny być
    używane w  programach  przenośnych.  Pisząc  programy  aplikacji
    wielowątkowych  (wiele  wątków  zarządzających tym samym obszarem
    pamięci), lepiej używać biblioteki wspomagającej wielowątkowe API
    zgodne z POSIX 1003.1c, takiej jak biblioteka LinuxThreads (zawarta w
    glibc2). Zobacz pthread_create(3).

    Ta strona podręcznika dotyczy jąder 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.4.x, oraz
    glibc 2.0.x i 2.1.x.

ZOBACZ TAKŻE

    fork(2) wait(2), pthread_create(3)