Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    connect - inicjalizacja połączenia poprzez gniazdo

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t
    addrlen);

OPIS

    Deskryptor sockfd musi odnosić się do gniazda. Jeśli gniazdo jest typu
    SOCK_DGRAM, to adres serv_addr jest adresem, do którego domyślnie
    przesyłane są datagramy i jedynym adresem, z którego datagramy są
    odbierane. Jeśli gniazdo jest typu SOCK_STREAM lub SOCK_SEQPACKET, to
    ta funkcja próbuje nawiązać połączenie z innym gniazdem. Inne gniazdo
    jest podane jako serv_addr, co jest adresem (o długości addrlen) w
    przestrzeni komunikacyjnej gniazda. Każda z przestrzeni komunikacyjnych
    interpretuje serv_addr, po swojemu.

    Ogólnie, gniazda strumieniowe (dla protokołów połączeniowych) mogą
    pomyślnie wykonać connect tylko raz;  gniazda  datagramowe  (dla
    protokołów bezpołączeniowych) mogą używać connect wielokrotnie do
    zmiany swojego przypisania. Gniazda  datagramowe  mogą  zniszczyć
    powiązanie przez łączenie się z adresem, w którym pole sa_family
    struktury sockaddr ma wartość AF_UNSPEC.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli połączenie lub przywiązanie uda się, zwracane jest zero. Przy
    błędzie, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Następujące błędy to jedynie ogólne błędy gniazd. Mogą występować
    również inne, specyficzne dla domeny kody błędów.

    EBADF Deskryptor nie jest prawidłowym indeksem tablicy deskryptorów.

    EFAULT Adres struktura gniazda znajduje się poza przestrzenią adresową
       użytkownika.

    ENOTSOCK
       Deskryptor nie jest związany z gniazdem.

    EISCONN
       Gniazdo już jest połączone.

    ECONNREFUSED
       Żaden serwer nie nasłuchuje na zdalnym adresie.

    ETIMEDOUT
       Przeterminowanie próby połączenia. Serwer może być zbyt zajęty,
       aby  przyjmować  nowe  połączenia.  Dla  gniazd  IP  czas
       przeterminowania może być bardzo długi, gdy na serwerze włączone
       są "syncookies".

    ENETUNREACH
       Sieć jest nieosiągalna.

    EADDRINUSE
       Adres lokalny już jest wykorzystywany.

    EINPROGRESS
       Gniazdo jest nieblokujące, a połączenie nie  może  zostać
       zrealizowane natychmiast. Jest możliwe wykonanie select(2) lub
       poll(2) w celu dokończenia poprzez wybranie gniazda do zapisu.
       Po  tym,  jak  select  wskaże  zapisywalność, należy użyć
       getsockopt(2), aby odczytać opcję SO_ERROR z poziomu SOL_SOCKET
       w  celu  określenia, czy connect zakończyło się pomyślnie
       (SO_ERROR będzie zerem) lub niepomyślnie (SO_ERROR będzie jednym
       ze typowych, wymienionych powyżej kodów błędów, wyjaśniających
       przyczynę błędu).

    EALREADY
       Gniazdo jest nieblokujące, a poprzednia próba połączenia nie
       została zakończona.  EAGAIN Brak wolnych portów lokalnych, lub
       brak wpisów w buforze marszrutowym. Dla PF_INET w opisie sysctl
       net.ipv4.ip_local_port_range w ip(7) opisano, jak zwiększyć
       liczbę portów lokalnych.

    EAFNOSUPPORT
       Przekazany adres miał prawidłowej rodziny adresów w swoim polu
       sa_family.

    EACCES, EPERM
       Użytkownik próbował podłączyć się do adresu rozgłoszeniowego
       (broadcast) bez włączonego znacznika "broadcast" dla gniazda lub
       też połączenie nie udało się z powodu lokalnej reguły firewalla.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja connect pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2). SVr4
    dokumentuje dodatkowe błędy ogólne EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT,
    EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE i ENOSR.  Dokumentuje  także  wiele
    dodatkowych błędów tutaj nieopisanych.

UWAGA

    Trzeci argument connect jest w rzeczywistości typu int (i tak jest w
    BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego
    zmiany na obecny socklen_t.  Szkic standardu nie został jeszcze
    przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również socklen_t.
    Zobacz także accept(2).

USTERKI

    Rozłączanie gniazda poprzez wywołanie connect z adresem AF_UNSPEC nie
    jest jeszcze wspierane.

ZOBACZ TAKŻE

    accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)