Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    open, creat - otwarcie i utworzenie pliku lub urządzenia

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>

    int open(const char *pathname, int flags);
    int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
    int creat(const char *pathname, mode_t mode);

OPIS

    Funkcja systemowa open służy do przekształcenia ścieżki na deskryptor
    pliku (małą, nieujemną liczbę całkowitą używaną  w  późniejszych
    operacjach we/wy, takich jak read, write, itd.). Jeśli wywołanie się
    powiedzie, to zwrócony deskryptor pliku będzie najmniejszym aktualnie
    nie otwartym deskryptorem pliku dla tego procesu. Funkcja ta tworzy
    nowy otwarty plik, nie współdzielony z żadnym innym procesem.  (Ale
    współdzielone  otwarte  pliki mogą pochodzić z wywołania funkcji
    systemowej fork(2).) Nowt deskryptor pliku będzie przekazywany przez
    wywołania funkcji exec (zobacz fcntl(2)).  Przesunięcie pliku jest
    ustawiane na jego początek.

    Parametr flags to jedna z wartości: O_RDONLY, O_WRONLY lub O_RDWR,
    które stanowią, odpowiednio, żądania otwarcia tylko dla odczytu, tylko
    dla zapisu, lub dla odczytu i zapisu.  Argument flags może być
    połączony bitowym OR z zerem lub więcej spośród następujących wartości:

    O_CREAT
       Jeśli plik nie istnieje, to będzie utworzony.  Właściciel (ID
       użytkownika)  tego  pliku  jest ustawiany na efektywny ID
       użytkownika procesu. Grupa właściciela (ID grupy) jest ustawiana
       albo na efektywny ID grupy procesu. albo na ID grupy katalogu
       nadrzędnego (w zależności od rodzaju systemu plików, opcji
       montowania i atrybutów katalogu nadrzędnego, zobacz np. opcje
       montowania bsdgroups i sysvgroups dla systemu plików ext2
       opisane w mount(8)).

    O_EXCL Gdy zostanie użyte w połączeniu z O_CREAT, to jeśli plik już
       istnieje, open się nie powiedzie. W tym kontekście dowiązanie
       symboliczne jest istniejącym plikiem, niezależnie od tego, na co
       wskazuje. O_EXCL nie działa jak należy na systemach plików NFS.
       Programy, które nadmiernie ufają wykonywaniu przez open zadań
       blokowania, będą zawierać wyścig. Rozwiązanie dla wykonywania
       atomowych operacji blokowania plików za pomocą pliku-blokady
       polega na utworzeniu unikalnego pliku na tym samym systemie
       plików (np. wykorzystując nazwę hosta i PID) i użyciu link(2) do
       utworzenia dowiązania do pliku-blokady. Jeśli link() zwróci 0,
       to utworzenie blokady się powiodło. W przeciwnym razie, należy
       użyć stat(2) na unikalnym pliku, aby sprawdzić, czy ilość jego
       dowiązań wzrosła do 2.  W takiej sytuacji utworzenie blokady
       również się powiodło.

    O_NOCTTY
       Jeśli pathname odnosi się do urządzenia terminalowego -- zobacz
       tty(4) -- to nie stanie się terminalem sterującym procesu, nawet
       jeśli proces takiego nie ma.

    O_TRUNC
       Jeśli plik już istnieje, jest zwykłym plikiem i tryb otwarcia
       pozwala na zapis (tzn. jest to O_RDWR lub O_WRONLY), to plik ten
       zostanie obcięty do zerowej długości. Jeśli plik to FIFO lub
       urządzenie terminalowe, to znacznik O_TRUNC jest ignorowany. W
       pozostałych przypadkach efekt użycia znacznika O_TRUNC jest
       nieokreślony. (W wielu wersjach Linuksa zostanie zignorowany, w
       innych wersjach funkcja zwróci błąd.)

    O_APPEND
       Plik jest otwierany w trybie dopisywania. Przed każdą operacją
       write, wskaźnik pliku jest ustawiany na koniec pliku, jak z
       lseek. O_APPEND może prowadzić do zepsucia plików na systemach
       plików NFS, gdy więcej niż jeden proces naraz dopisuje dane do
       pliku. Jest to związane z faktem, że NFS nie wspiera dopisywania
       do pliku, więc jądro klienta musi to zasymulować, co nie może
       zostać wykonane bez wyścigu.

    O_NONBLOCK lub O_NDELAY
       Plik jest otwierany w trybie nieblokującym, o ile to możliwe.
       Ani open ani kolejne operacje na zwróconym przez to wywołanie
       deskryptorze nie spowodują blokowania procesu (zatrzymania w
       oczekiwaniu na dane, itp.). Szczegóły dotyczące obsługi FIFO
       (nazwanych potoków) można znaleźć w fifo(4). Ten tryb może nie
       mieć żadnego wpływu na pliki inne niż FIFO.

    O_SYNC Plik jest otwierany dla synchronicznego we/wy. Wszelkie zapisy
       write na otrzymanym deskryptorze pliku będą blokować proces
       wołający aż do fizycznego zapisania danych na odpowiednim
       nośniku. Jednak, zobacz niej USTERKI.

    O_NOFOLLOW
       Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym, to otwarcie się
       nie powiedzie. Jest to rozszerzenie FreeBSD, które zostało
       dodane do Linuksa w wersji 2.1.126. Nadal będzie się odbywać
       przechodzenie po dowiązaniach symbolicznych we wcześniejszych
       składnikach ścieżki. Pliki nagłówkome w glibc  2.0.100  i
       poźniejszych  zawierają  definicję  tego  znacznika.  Jdra
       poprzedzajce 2.1.126 zignoruj go, jeli jest uywany.

    O_DIRECTORY
       Jeśli pathname nie jest katalogiem,  spowoduje,  że  open
       zawiedzie.  Ten znacznik jest specyficzny dla Linuksa i został
       do dany w kernelu 2.1.126, aby uniknąć problemów blokowania
       usług (DoS), gdy opendir(3) jest wywołane dla FIFO lub dla
       urządzenia taśmowego, ale nie powinno  być  używane  poza
       implementacją opendir.

    O_DIRECT
       Powoduje próbę zminimalizowania efektów związanych z buforowanie
       we/wy do i z tego pliku. Na ogół spowoduje to zmniejszenie
       wydajności, ale jest to przydatne w specyficznych sytuacjach, na
       przykład gdy aplikacje buforują we własnym zakresie. We/wy dla
       pliku odbywa się wówczas bezpośrednio z/do buforów w przestrzeni
       użytkownika. We/wy jest sunchromiczne, tzn. po zakończeniu
       funkcji systemowej read(2) lub write(2) zagwarantowane jest, że
       dane zostały przeniesione.  Wielkości przesyłanych  danych,
       wyrównania buforów w przestrzeni użytkownika oraz pozycje w
       pliku muszą być wielokrotnościami rozmiaru logicznego bloku
       systemu plików.
       Ten  znacznik  jest  wspierany  przez  wiele  systemów
       uniksopodobnych; w Linuksie, wsparcie zostało dodane w jądrze
       wersji 2.4.10.
       Semantycznie podobny interfejs dla urządzeń blokowych opisano w
       raw(8).

    O_ASYNC
       Generowanie sygnału (domyślnie SIGIO, ale można go zmienić za
       pomocą fcntl(2)), gdy wejście lub wyjście poprzez ten deskryptor
       pliku staje się możliwe. Ta funkcja jest dostępna jedynie dla
       terminali, pseudoterminali i gniazd. Więcej szczegółów można
       znaleźć w fcntl(2).

    O_LARGEFILE
       W systemach 32-bitowych, które wspierają obsługę dużych plików
       (LFS), zezwala na otwieranie plików, których rozmiar nie może
       być reprezentowany jako liczba 31-bitowa.

    Pewne z tych znaczników można zmieniać za pomocą fcntl już po otwarciu
    pliku.

    Argument mode określa prawa, które będą używane do ewentualnego
    tworzenia nowego pliku. Są one modyfikowane przez umask procesu w
    zwykły sposób: prawa tworzonego pliku to (mode & ~umask). Należy
    zauważyć, że te uprawnienia dotyczą jedynie dostępu do nowo utworzonego
    pliku w przyszłości; wywołanie open, które tworzy plik tylko do obczytu
    może równie dobrze zwrócić deskryptor pliku do odczytu i zapisu.

    Dla parametru mode udostępniono następujące stałe symboliczne:

    S_IRWXU
       00700 użytkownik (właściciel pliku) ma prawa odczytu, zapisu i
       uruchamiania.

    S_IRUSR (S_IREAD)
       00400 użytkownik ma prawa odczytu.

    S_IWUSR (S_IWRITE)
       00200 użytkownik ma prawa zapisu.

    S_IXUSR (S_IEXEC)
       00100 użytkownik ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXG
       00070 grupa ma prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IRGRP
       00040 grupa ma prawa odczytu.

    S_IWGRP
       00020 grupa ma prawa zapisu.

    S_IXGRP
       00010 grupa ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXO
       00007 inni mają prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IROTH
       00004 inni mają prawa odczytu.

    S_IWOTH
       00002 inni mają prawa zapisu.

    S_IXOTH
       00001 inni mają prawa uruchamiania.

    mode musi być podane, gdy w flags używany jest znacznik O_CREAT, w
    przeciwnym wypadku jest ignorowane.

    creat jest równoważne open z  argumentem  flags  ustawionym  na
    O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    open i creat zwracają nowy deskryptor pliku, lub -1 w wypadku błędu (w
    tym drugim wypadku ustawiane jest też odpowiednio errno).  Należy
    zauważyć, że open może otwierać pliki urządzeń, lecz creat nie może ich
    tworzyć. Zamiast niego należy używać mknod(2).

    Na systemach NFS z włączonym mapowaniem UID-ów, open może zwrócić
    deskryptor pliku, dla którego np. żadania read(2) są zabronione przy
    ustawionym EACCES. Jest to związane sprawdzanie uprawnień odbywa się na
    kliencie, ale to serwer wykonuje moapowanie UID-ów podczas żądań
    odczytu i zapisu.

    Jeśli plik jest nowoutworzony, to jego pola atime, ctime i mtime są
    ustawione na czas bieżący i to samo dotyczy pól ctime i mtime katalogu
    nadrzędnego. Natomiast gdy plik jest modyfikowany z powodu użycia
    znacznika O_TRUNC, jego pola ctime i mtime są ustawiane na czas
    bieżący.

BŁĘDY

    EEXIST pathname już istnieje, a użyto O_CREAT i O_EXCL.

    EISDIR pathname odnosi się do katalogu, a żądany był dostęp z prawem
       zapisu (tzn. ustwine było O_WRONLY lub O_RDWR).

    EACCES Żądany dostęp do pliku nie jest dozwolony, jeden z katalogów w
       pathname nie ma praw przeszukiwania (wykonywania), lub plik nie
       istnieje, a katalog nadrzędny nie ma praw zapisu.

    ENAMETOOLONG
       pathname było zbyt długie.

    ENOENT O_CREAT nie było ustawione, a plik o zadanej nazwie nie
       istnieje. Lub, składnik pathname, który powinien być katalogiem
       nie istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Składnik użyty w pathname jako katalog w rzeczywistości nie jest
       katalogiem lub podano O_DIRECTORY, a  pathname  nie  było
       katalogiem.

    ENXIO Podano O_NONBLOCK | O_WRONLY, plik o zadanej nazwie stanowi FIFO
       i nie jest ono otwarte dla żadnego procesu do odczytu. Lub plik
       jest  plikiem  urządzenia  specjalnego, a odpowiadające mu
       urządzenie nie istnieje.

    ENODEV pathname odnosi się do pliku  urządzenia  specjalnego,  a
       odpowiadające mu urządzenie nie istnieje. (Jest to błąd w jądrze
       Linuksa - ENXIO powinno być zwracane w takiej sytuacji)

    EROFS pathname odnosi się do pliku na systemie plików tylko dla
       odczytu, a żądano otwarcia w trybie zapisu.

    ETXTBSY
       pathname odnosi się do wykonywalnego obrazu, który obecnie jest
       wykonywany, a zażądano dostępu dla zapisu.

    EFAULT pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń
       adresową.

    ELOOP Podczas rozwiązywania pathname napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych lub podano O_NOFOLLOW, a pathname jest dowiązaniem
       symbolicznym.

    ENOSPC Gdy pathname miało być utworzone, okazało się, że na urządzeniu
       na którym miało się znajdować brak miejsca na nowy plik.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci jądra.

    EMFILE Proces ma jyż otwartą maksymalną liczbę plików.

    ENFILE Osiągnięto ograniczenie dla łącznej liczby otwartych plików w
       systemie.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Znaczniki O_NOFOLLOW i O_DIRECTORY
    są specyficzne dla Linuksa. Aby uzyskać ich  definicje,  należy
    zdefiniować makro _GNU_SOURCE.

OGRANICZENIA

    Jest wiele nieszczęśliwości w protokole podległym NFS, dotykających
    między innymi O_SYNC i O_NDELAY.

    POSIX zapewnia trzy różne warianty synchronicznego we/wy, odpowiadające
    znacznikom O_SYNC, O_DSYNC i O_RSYNC. Aktualnie (2.1.130) są one pod
    Linuksem synonimami.

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), write(2), fcntl(2), close(2), link(2), mknod(2), mount(2),
    stat(2), umask(2), unlink(2), socket(2), fopen(3), fifo(4)